1 Психологія як наука. Виникнення, розвиток, огляд основних напрямків


Скачати 380.47 Kb.
Назва1 Психологія як наука. Виникнення, розвиток, огляд основних напрямків
Сторінка3/5
Дата13.03.2013
Розмір380.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
1   2   3   4   5

5 Методи психології


У вітчизняній психології виділяються чотири групи методів (за Б. Г. Ананьєва). I група - організаційні методи. Ця група включає: - Порівняльний метод (зіставлення різних груп по віках, діяльності тощо); - Лонгітюдний метод (багаторазові обстеження одних і тих самих осіб протягом тривалого часу); - Комплексний метод (в дослідженні беруть участь представники різних наук, при цьому один і той самий об'єкт вивчається різними засобами, таким чином встановлюються зв'язки і залежності між явищами різного типу, наприклад між фізіологічним, психологічним і соціальним розвитком особистості). II група - емпіричні методи. Ця група включає: - Спостереження і самоспостереження; - Експериментальні методи; - Психодіагностичні методи (анкети, опитувальники, тести, соціометрія, інтерв'ю); - Аналіз продуктів діяльності; - Біографічні методи. III група - методи обробки даних. Включає: * Кількісний (статистичний) метод; * Якісний метод (диференціація матеріалу по групах, аналіз). IV група - інтерпретаційні методи. Включає: * Генетичний метод (аналіз матеріалу в плані розвитку з виділенням окремих фаз, стадій, критичних моментів тощо) * Структурний метод (встановлює структурні зв'язки між характеристиками). Метод спостереження як науковий метод - перехід від опису факту до пояснення його внутрішньої сутності. Необхідна умова - наявність чіткого плану, фіксація результатів (суцільна або вибіркова запис). Спостереження зазвичай відбувається в природних умовах, без втручання в хід діяльності. Головним методом психологічного дослідження є експеримент. В експерименті відбувається активне втручання дослідника в діяльність випробуваного з метою створення умов, в яких може бути виявлений психологічний факт. У залежності від ступеня втручання експериментатора в протікання психічних явищ експеримент поділяється на: констатуючий, в якому виявляються певні психічні особливості та рівень розвитку відповідної якості; формуючий, який передбачає цілеспрямований вплив на випробуваного з метою формування в нього певних якостей, може носити навчальний і виховує характер. Експеримент може бути лабораторним - протікають в спеціальних умовах з використанням апаратури, дії випробуваного визначаються інструкцією, і природним - протікає у звичайних для досліджуваних умовах. Тест - короткострокове завдання, виконання якого може служити показником досконалості деяких психічних функцій. Більш строго - тест - об'єктивне і стандартизоване вимірювання вибірки поведінки. Тести можуть бути індивідуальними та груповими, вербальними і дієвими. До достоїнств тестів відноситься об'єктивний характер процедури, можливість повторної перевірки результатів. Репрезентативність тесту - це відповідність тестових норм виробітку стандартизації тестовим нормам популяції, на якій застосовується тест. Надійність тесту - стійкість процедури вимірювання, незалежність від випадкових величин. Валідність тесту - відповідність методики вимірюваному концепту.

1.3. Розвиток психіки

6 Історія розвитку психіки


Проблема розвитку психіки має три аспекти вивчення:

1) виникнення і розвиток психіки в тваринному світі;

2) виникнення і розвиток людської свідомості;

3) розвиток психіки в онтогенезі людини, тобто починаючи з народження і до кінця життя.

Розвиток - це рух від простих форм і структур до вищих, більш складних. Розвиток життя, наприклад, це не коловорот подій, а послідовний процес, рух від найпростіших до дедалі складніших форм життя.

Вчені матеріалістичного напряму розглядають психіку як властивість високоорганізованої матерії, яка є продуктом тривалого (мільйони років) розвитку. Виникнення і розвиток психіки пов'язані з виникненням і розвитком органічної природи.

Історія розвитку психіки людини мала передісторію, яка пов'язана з біологічною еволюцією живих організмів. В цьому велику роль відіграло вчення Ч. Дарвіна (еволюційна теорія), який розкрив основні шляхи розвитку природи, її закономірності.

Для розуміння того, як виникла психіки людини, її свідомість, необхідно розглянути, як вона утворилася в процесі еволюції живих форм, як протягом багатьох мільйонів років розвиток психіки відбувався від найпростіших, елементарних форм до вищих, до появи найвищої форми психіки людини - її свідомості.

Досліджуючи природу матерії, вчені-матеріалісти вивчають різні форми руху матерії. Всім її видам, починаючи з неживої, неорганічної і закінчуючи найвищою складною матерією - людським мозком, властива якість відображення, тобто здатність реагувати на впливи. Форми відображення залежать від форм існування матерії.

Рушійною силою будь-якого розвитку є боротьба внутрішніх протиріч, боротьба між старим і новим, між тим, що відживає і тим, що народжується. Саме в цьому джерело розвитку психіки

Вищою формою відображення є психічне відображення, а вищою формою психічного відображення - свідомість

У неживій природі відображення може проявитися у вигляді механічної, фізичної чи хімічної взаємодії тіл або речовин (сонячний промінь і поверхня води, хвиля і камінь тощо).

З появою життя на Землі жива матерія набуває особливих властивостей. Загальною особливістю всіх живих організмів є подразливість.

Подразливість - здатність живого організму реагувати на зовнішні впливи середовища певними біологічними процесами

Біологічна форма відображення проявляється в активності (зовнішньої і внутрішньої) на прямі впливи, які самі по собі позитивно чи негативно впливають на організм.

Отже, з виникненням життя відображення стає якісно іншим. У неживій природі об'єкт залишається пасивним щодо впливів, а в живій природі живі істоти проявляють активність.

Подразливість є основою появи більш високого рівня відображення - психічного відображення, що проявляється у формі здатності відчувати.

Здатність відчувати - це чутливість. Чутливість проявляється в реагуванні на такі впливи середовища, від яких безпосередньо життя організму не залежить, але які сигналізують про біологічно значущі впливи середовища.

Поява і розвиток чутливості - нового рівня відображувальної діяльності - перебували в нерозривному зв'язку з ускладненням способу життя тварин і розвитком у них нервової системи; органів чуття та органів слуху.

Чим більшого розвитку досягає нервова система і мозок тварини, тим вищий рівень її психіки.

Стадії та рівні розвитку психіки тварин (О. М. Леонтьєв)

Найбільш організовані тварини знаходяться на найвищому рівні розвитку психіки. По суті дану стадію розвитку називають стадією інтелекту, яка характеризується складними формами відображення дійсності.

Інтелектуальна поведінка тварин характеризується такими основними ознаками:

1) за складних умов тварини після багаторазових "спроб і помилок" знаходять рішення;

2) якщо поставити тварину в аналогічні умови - відразу знаходить рішення;

3) якщо умови видозмінити - знаходить рішення, і це означає, що їй властиве перенесення.

Разом з тим у нестандартних ситуаціях проявляється обмеження інтелектуальної поведінки тварин.

На різних стадіях розвитку психіки у тварин спостерігаються певні механізми відображувальної діяльності. Так, тварини проявляють такі рівні поведінки:

Спостерігається у примітивних ссавців, збільшується на ступені вищих приматів, досягає максимуму у людини (Рис. 1.3.5, 1.3.6).

Процес і результат набуття індивідуального досвіду. Спостерігається у черв'яків, в середній мірі у риб, рептилій, досягає максимуму у приматів і людини.

Сукупність вроджених компонентів поведінки й психіки тварин і людини. Досягає максимуму у комах, середньої міри - у птахів, нижчих ссавців, майже нулю дорівнює - у людини (Рис. 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4).

Опосередкована нервовою системою закономірна реакція-відповідь організму на подразник. Притаманна черв'якам, примітивним ссавцям.

Спрямовані дії організмів (найпростіші тварини, рослини), окремих клітин під впливом однобічно діючого стимулу (світла, температури, хімічних речови

Всі форми відображення (інстинкти, навички, інтелектуальні дії) різко не розмежовуються. Існує єдина безперервна лінія розвитку у тваринному світі (інстинкти обростають навичками, навички переходять в інстинкти).

Однак конкретні прояви демонструють перервність: в одних видів тварин переважають інстинкти, в інших-утворені в особистому досвіді асоціації.
1   2   3   4   5

Схожі:

Дитяча психологія, психологія підлітка, психологія юнацького віку,...
Психологія – наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку людини, її психічні процеси, стани та властивості. ( вчення про душу...
Психологія мовлення як наука
Особливо тісні зв'язки мовознавства з психологією, вже в 19 столітті що викликали вторгнення психологічних методів і ідей в мовознавство....
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
"МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕТИЧНИХ ДІАЛОГІВ."
Етика – філософська наука, яка досліджує природу, сутність, виникнення, розвиток, структуру, функції моралі, її прояви в різноманітних...
Вступ Розвиток і ефективність технічного сервісу в АПК України
Одним із основних напрямків реформування системи сервісної підтримки машин та обладнання має бути зміна технічної політики в АПК,...
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання
Передмова
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
ТЕМА №2: Психологія особистості працівників МНС України. Поняття особистості в психології. Психологічна структура особистості. Психологія...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
ТЕМА №2: Психологія особистості працівників МНС України. Поняття особистості в психології. Психологічна структура особистості. Психологія...
Методичні рекомендаціїї щодо основних напрямків роботи психологічної...

Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2015/2016 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка