1 Психологія як наука. Виникнення, розвиток, огляд основних напрямків


Скачати 380.47 Kb.
Назва1 Психологія як наука. Виникнення, розвиток, огляд основних напрямків
Сторінка1/5
Дата13.03.2013
Розмір380.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
  1   2   3   4   5
1 Психологія як наука. Виникнення, розвиток, огляд основних напрямків.

Психологія -- наука, що вивчає психіку людини. У перекладі з грецького означає психологія "Наука про душу". Так як людську душу осягнути до кінця ніхто не зміг, то психологія ставить перед собою мету вивчати наші почуття, уявлення, думки, прагнення, бажання, добре знайомі кожній людині за його власним досвіду. До психіці відносяться також інтереси і здібності людини, її темперамент і характер. Які закони пам'яті, уяви, мислення? Як розвиваються здібності і формується характер людини? Ось питання, якими займається психологія.

Історію становлення психологічної науки та її розвиток, можна представити в такий так:

Люди почали замислюватися над існуванням такого собі духовного початку, направляє їх поведінку, в дуже далекі доісторичні часи.

Перші теорії, висувалися для пояснення поведінки, залучали для цього фактори, зовнішні по відношенню до індивідуума, будь то "тінь", яка існувала в тілі і залишає його після смерті людини, або боги, яких вважали відповідальними за всі дії людей. Треба сказати, що величезна частина населення і в наш час вірить в надприродне призначення і тому подібне. Справедливості заради варто відзначити, що це далеко не неосвічена частина населення і раз вона вірує, то на те є якісь невідомі науці причини.

Давньогрецькі філософи, особливо Арістотель, висували ідею про існування душі, що знаходиться в єдності з тілом і контролює думки і почуття, які спираються на досвід, накопичений протягом життя

Філософи середньовіччя, не маючи в своєму розпорядженні новими даними, не змогли просунути вперед вивчення психіки. Лише в 17 столітті завдяки теоріям Декарта зароджується сучасна психологія, в основі якої лежить уявлення про співвідношення між нервовою системою і поведінкою. Проте Декарт все ще вважав, що за дії людини відповідальна душа.

Наукова психологія народилася, однак, лише в кінці 19 століття в результаті застосування наукового методу в лабораторіях. У цьому брали участь дві школи, які займали в той час чільне місце: структуралісти, які намагалися описати структури, що лежать в основі свідомості, і функціоналістів, що вивчали його адаптивну роль. Однак метод інтроспекції, що використовується, хоча і по-різному, обома школами, все ще сильно страждає суб'єктивізмом.

На початку 20 століття біхевіористи заявили, що якщо психологія хоче стати справжньою наукою, то вона повинна спиратися виключно на поведінкові акти, доступні для об'єктивного спостереження, і на їх зв'язок з тими ситуаціями, які їх викликають. Відповідно до теорії біхевіористів, поведінку індивідуума в основному визначається середовищем і тому вкладається в схему S - R (стимул - реакція).

Біологічний підхід, якого дотримуються психофізіології, ставить собі за мету зрозуміти, як різні форми поведінки пов'язані з функціонуванням нервової і гормональної систем.

Когнітивний підхід робить наголос на тому, що формуються в мозку людини знання та висновки йдуть далі тієї простої інформації, яку мозок отримує із зовнішнього середовища або вже містить у собі від народження. Згідно гештальтістам, вихідна запрограмованість певних внутрішніх структур вже заздалегідь орієнтує ряд перцептивних і когнітивних процесів, тоді як, на думку конструктивістів, спадково детерміновані інтелектуальні функції створюють можливість для поступового, крок за кроком, побудови інтелекту в результаті активних дій індивідуума на середу. Зі свого боку, когнітивна психологія намагається з'ясувати способи вдосконалення розумових процесів і переробки інформації.

У центрі уваги психоаналітичного та гуманістичного підходів є розвиток особистості. Якщо для психоаналітиків поведінку окремої людини детермінується минулим досвідом, який був витиснений в підсвідомість, то для гуманістичного напряму воно, навпаки, орієнтоване на самореалізацію у відповідності з потенційними можливостями кожного з нас.

Соціально-психологічний підхід бачить у індивідуумі лише суспільна істота, що знаходиться в постійному взаємодії з іншими, чим і визначається здебільшого його поведінку незалежно від індивідуальних особливостей.

У процесі еволюції психології пропонувалося чимало визначень цієї науки. В даний час її визначають як наукове дослідження поведінки і внутрішніх психічних процесів, так і практичне застосування одержуваних даних

Галузі психології

2. До науково-прикладної психології потрібно зарахувати низку галузей, для яких характерні дослідження і практичне використання знань з метою оптимізації поведінки та діяльності людей. Напрями науково-прикладної психології доцільно розрізняти за певними ознаками:

а) за видом діяльності та поведінки людини:

 • психологія праці досліджує психологічні закономірності трудової діяльності людини, психологічні основи наукової організації праці (НОП), особливості формування загальнотрудових умінь і навичок, вплив чинників виробничого середовища і технічних засобів праці на робітника з метою підвищити ефективність трудової діяльності людини;

 • інженерна психологія вивчає особливості діяльності оператора автоматизованих систем управління, розподілу та узгодження функцій між людиною і машиною, використовуючи здобуті знання в інженерно-психологічному проектуванні, експлуатації й оптимізації функціонування систем управління складними технічними комплексами та технологічними процесами. Інженерна психологія є важливою складовою ергономіки - науки про закони взаємодії оператора, машини і середовища та закономірності функціонування систем «людина - машина»;

 • психологія творчості досліджує закономірності творчої (евристичної) діяльності, чинники стимуляції творчого пошуку винахідників, раціоналізаторів, умови розвитку творчої особистості та розробляє методи активізації творчості працівників науки, техніки, мистецтва, культури;

 • психологія «штучного інтелекту» зосереджує увагу на розробленні й використанні формальних моделей психіки у створенні різних інтелектуальних кібернетичних систем, наприклад, систем управління робототехнікою, автоматизованого перекладу, експертних систем тощо;

 • авіаційна психологія досліджує психологічні особливості діяльності людини в умовах польоту, визначає психологічні вимоги до професії у доборі та підготовці авіаційних кадрів, сприяє оптимізації праці льотного персоналу;

 • космічна психологія вивчає психологічні проблеми діяльності людини в умовах невагомості, просторової дезорієнтації під час перебування в космосі, психологічного напруження, яке виникає в екстремальних ситуаціях перевантаження організму або тривалої ізоляції від людей на орбіті. Розробляє рекомендації щодо добору кандидатів у космонавти, їхньої підготовки, тренування на спеціальних пристроях (тренажерах), формування екіпажів космічних кораблів, психологічної підтримки космонавтів в умовах польоту;

 • військова психологія має предметом фактори ефективної поведінки людини в екстремальних умовах бойових дій, питання підвищення боєздатності військовослужбовців, підготовки військових кадрів, управління військами і бойовою технікою, стосунки між командирами та підлеглими, методи психологічної пропаганди і контрпропаганди тощо;

 • психологія управління та менеджменту здійснює дослідження процесів управління, організації спільної діяльності людей на політичному, соціальному, економічному, виробничому тощо рівнях у державному, регіональному та місцевому масштабах з метою досягнення позитивних результатів у суспільному житті;

 • • економічна психологія досліджує роль людського фактора у розв?язанні економічних, господарських проблем на макро- та мікроекономічному рівнях;

 • психологія торгівлі вивчає психологічні особливості людей для формування потреб покупців, правильної організації реклами та продажу товару, підвищення культури обслуговування населення тощо;

 • екологічна психологія досліджує психологічні чинники виникнення й розв?язання проблем взаємозв?язку між людиною і природою, оптимізації цього взаємозв?язку, подолання соціально-психологічних наслідків природних та техногенних катастроф;

 • психологія спорту вивчає закономірності поведінки людей в умовах спортивних змагань, методи відбору, підготовки, організації діяльності спортсменів та їхньої психологічної реабілітації після участі в змаганнях.

б) за психологічними аспектами розвитку людини в науково-прикладній психології можна виокремити такі напрями:

 • вікова психологія досліджує онтогенез психічних властивостей особистості на різних вікових етапах. Розділи вікової психології: психологія дошкільника, психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія юнака, психологія дорослого, геронтопсихологія;

 • екологічна психологія вивчає психологічні закономірності навчання й виховання особистості та складається з таких розділів: психологія навчання, психологія виховання, психологія навчально-виховної роботи з аномальними та важковиховуваними дітьми;

 • психологія аномального розвитку, або спеціальна психологія, поділяється на такі дисципліни: патопсихологія (розглядає відхилення у процесі розвитку психіки, розлади психіки при різних формах мозкової патології), олігофренопсихологія (досліджує патологічні відхилення психічного розвитку, пов?язані з вродженими вадами мозку), сурдопсихологія (вивчає особливості розвитку дітей з вадами слуху), тифлопсихологія (допомагає розвиватися особистостям дітей із слабким зором або незрячим).

в) за тим, нормальна чи хвора психіка, виокремлюють такі дисципліни:

 • психологія здоров?я - наука про психологічні основи здорового способу життя, збереження та поліпшення здоров?я людини;

 • медична психологія вивчає психологічні аспекти діяльності лікаря та особистості хворого і поділяється на такі напрями: нейропсихологія (досліджує співвідношення між психічними явищами та фізіологічними структурами мозку), психофармакологія (наука про вплив лікарських речовин на психічну діяльність людини), психотерапія (вивчає та використовує засоби психологічної дії для лікування хворих), психопрофілактика (досліджує заходи запобігання психічних захворювань), психогігієна (наука про систему засобів підтримання та забезпечення психічного здоров?я особистості на належному рівні).

г) у контексті стосунку до права виокремлюють юридичну психологію, що пов?язана з дослідженням проблем реалізації системи правової поведінки психологічними засобами, юридична психологія має такі підрозділи: судова психологія як наука про психологічні особливості поведінки суб?єктів карного процесу; кримінальна психологія, предметом якої є психологічні особливості особистості правопорушника, мотиви правопорушення тощо; виправно-трудова (пенітенціарна) психологія, що займається науковими та прикладними питаннями вивчення психіки ув?язненого, методами виправлення та перевиховання його особистості.

3. Практична психологія функціонує і розвивається як система спеціальних психологічних служб, спрямованих на надання безпосередньої допомоги людям у розв?язанні їхніх психологічних проблем. Головна мета практичної психології - створити сприятливі соціальні та психологічні умови для діяльності людини в усіх сферах життя - від сімейних стосунків до управління державою, надати дієву допомогу в розвитку та захисті їхнього психічного здоров?я. Основними функціями практичної психології є аналіз і прогнозування поведінки й діяльності людини, активний соціальний та психологічний вплив, консультативно-методична, просвітницька, профілактична, реабілітаційна, дорадча та психологічна функції тощо.

У структурі практичної психології виокремлюють такі напрями:

 • психологічна служба сім?ї та соціального захисту населення працює в руслі забезпечення, збереження та розвитку національних традицій і культури сімейного життя, корекції та профілактики сімейних конфліктів, гармонізації сексуальних стосунків; допомоги дітям, які потерпіли від релігійного екстремізму сект; соціально-психологічної підтримки молодої сім?ї, дітей-сиріт, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни;

 • психологічна служба системи освіти психологічно забезпечує навчально-виховний процес, роботу з обдарованими та несумлінними учнями, професійну підготовку молоді, працюючи з дітьми, школярами, учнями ПТУ, студентами, вчителями та викладачами;

• психологічна служба системи охорони здоров?я займається психологічним забезпеченням лікувального процесу і реабілітації хворих, інвалідів, психотерапією та психопрофілактикою, оперативною психологічною допомогою населенню в екстремальних умовах психогенних, соціальних, природних, екологічних катастроф, індивідуальною допомогою в подоланні наслідків психотравмуючих ситуацій, запобіганням і усуненням загрози суїциду тощо;

 • практична психологія політичної діяльності, управління і масових комунікацій здійснює експертизу законів і державних програм, прогнозування наслідків управлінських рішень, роботу з персоналом органів управління і державної адміністрації, підвищення ефективності засобів масової комунікації тощо;

 • практична юридична психологія і соціологія займається психологічним і соціологічним забезпеченням діяльності органів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, суду, прокуратури, пенітенціарної системи, працюючи зі співробітниками органів міліції, суддями, ув?язненими, правопорушниками, потерпілими;

 • практична психологія і соціологія економіки та бізнесу вивчає психологічні умови економічної діяльності, впливу на неї різних форм власності, методи оптимізації ведення ділових переговорів та укладання угод, маркетингу, реклами, надаючи консультативну допомогу підприємцям, економістам, органам державного управління, громадянам, представникам профспілок;

 • практична психологія праці та профорієнтації здійснює заходи щодо профінформації, профконсультації, професійного відбору, профадаптації, соціально-психологічного забезпечення виробництва, створення оптимальних умов для трудової діяльності, допомагаючи учням і студентам, робітникам і службовцям підприємств, безробітним і пенсіонерам;

 • соціально-психологічна служба армії веде роботу з військової профорієнтації та профвідбору, психологічної підготовки військовослужбовців, соціально-психологічного забезпечення високого рівня боєздатності солдатів і офіцерів Міністерства оборони, Національної гвардії та Служби безпеки;

 • практична психологія і педагогіка спорту здійснює заходи щодо відбору, психологічної підготовки, підтримки спортсменів, спортивних команд, тренерів в екстремальних умовах спортивних змагань.

Між галузями психологічної науки існують тісні зв?язки. Відомо, що теоретична психологія напрацьовує систему психологічних знань, які є фундаментом науково-прикладної та практичної психології. Зі свого боку, науково-прикладна й практична психології узагальнюють засоби теоретичної психології, що сприяє постійному оновленню системи понять, категорій, принципів психологічної науки.

3Структура психіки людини

Психіка складна і різноманітна по своїх проявах. Зазвичай виділяють три великі групи психічних явищ:

1) психічні процеси;

2) психічні стани;

3) психічних властивості.

Психічні процеси. Психічні процеси - динамічне віддзеркалення дійсності в різних формах психічних явищ. Психічний процес - це течія психічного явища, що має початок, розвиток і кінець, що проявляються у вигляді реакції. При цьому треба мати на увазі, що кінець психічного процесу тісно пов'язаний з початком нового процесу. Звідси безперервність психічної діяльності в стані пильнування людини.

Психічні процеси викликаються як зовнішніми діями, так і роздратуваннями нервової системи, що йдуть від внутрішнього середовища організму.

Усі психічні процеси підрозділяються на:

- - - - пізнавальні - до них відносяться відчуття і сприйняття, представлення і пам'ять, мислення і уява;

- - - - емоційні - активні і пасивні переживання;

- - - - вольові - рішення, виконання, вольове посилення і т. д.

Психічні процеси забезпечують формування знань і первинну регуляцію поведінки і діяльності людини.

У складній психічній діяльності різні процеси пов'язані і складають єдиний потік свідомості, що забезпечує адекватне віддзеркалення дійсності і здійснення різних видів діяльності. Психічні процеси протікають з різною швидкістю і інтенсивністю залежно від особливостей зовнішніх дій і станів особи.

Психічні стани. Ця категорія введена Н.Д. Левитовым. Під психічним станом слід розуміти різного виду інтегроване віддзеркалення суб'єктом внутрішніх або зовнішніх стимулів без їх виразного усвідомлення.

Кожна людина щодня випробовує різні психічні стани. Вони тісно пов'язані з індивідуальними особливостями людини, визначають специфіку протікання психічних процесів, особливо у відповідальних і екстремальних ситуаціях. При одному психічному стані розумова або фізична робота протікає легко і продуктивно, при іншому - важко і неефективно.

Психічні стани мають рефлекторну природу: вони виникають під впливом обстановки, фізіологічних чинників, ходу роботи, часу і словесних дій #00.

До психічних станів відносяться прояву почуттів #00, уваги #01, волі #02, мислення #03 і так далі

Цікаві дослідження є про особливий, творчий стан особи, який називають натхненням.

Психічні властивості. Вищими і стійкішими регулювальниками психічної діяльності є властивості особи.

Під психічними властивостями людини слід розуміти стійкі утворення, що забезпечують певний якісно-кількісний рівень діяльності і поведінки, типовий для цієї людини.

Кожна психічна властивість формується поступово в процесі віддзеркалення і закріплюється в практиці: Воно, отже, є результатом відбивної і практичної діяльності.

Властивості особи різноманітні, і їх треба класифікувати відповідно до угрупування психічних процесів, на основі яких вони формуються. Звідси можна виділити властивості інтелектуальної діяльності людини. Для прикладу приведемо деякі інтелектуальні властивості - спостережливість, гнучкість розуму, вольові - рішучість, наполегливість, емоційні - чуйність, ніжність, пристрасність, ефективність і тому подібне

Психічні властивості не співіснують разом, вони синтезуються і утворюють складні структурні утворення особи, до яких необхідно віднести, :

1) життєву позицію особи;

2) темперамент;

3) здібності;

4) характер як систему стосунків і способів поведінки.

Рядом авторів виділяється така група психічних явищ як психічні утворення, що включає знання, навички, уміння і переконання.

Таким чином, підводячи підсумок вище сказаному, можна відмітити, що розвиток психіки у філогенезі - якісні зміни психіки, що відбуваються у рамках еволюційного розвитку живих істот, обумовлені ускладненням їх взаємодії з довкіллям.

Сама психіка як здатність відчуття виникла з тієї, що дратує живих істот і розвивалася у зв'язку з освітою і розвитком їх нервової системи.

У своїй еволюції психіка пройшла ряд стадій : від сенсорної до перцептивної і далі до інтелектуальної форми свідомості.

Психологія вивчає психічні процеси і стани, а також психічні властивості і утворення особи як біосоціального явища і як свідомого суб'єкта громадського розвитку. Психічні стани є цілісною характеристикою психіки за досить короткий проміжок часу. Психічні стани характеризуються певними варіантами #00 психічних процесів. Особливості прояву психічних станів залежать від психічних властивостей і утворень особи.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Дитяча психологія, психологія підлітка, психологія юнацького віку,...
Психологія – наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку людини, її психічні процеси, стани та властивості. ( вчення про душу...
Психологія мовлення як наука
Особливо тісні зв'язки мовознавства з психологією, вже в 19 столітті що викликали вторгнення психологічних методів і ідей в мовознавство....
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
"МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕТИЧНИХ ДІАЛОГІВ."
Етика – філософська наука, яка досліджує природу, сутність, виникнення, розвиток, структуру, функції моралі, її прояви в різноманітних...
Вступ Розвиток і ефективність технічного сервісу в АПК України
Одним із основних напрямків реформування системи сервісної підтримки машин та обладнання має бути зміна технічної політики в АПК,...
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання
Передмова
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
ТЕМА №2: Психологія особистості працівників МНС України. Поняття особистості в психології. Психологічна структура особистості. Психологія...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з професійно-психологічної підготовки...
ТЕМА №2: Психологія особистості працівників МНС України. Поняття особистості в психології. Психологічна структура особистості. Психологія...
Методичні рекомендаціїї щодо основних напрямків роботи психологічної...

Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2015/2016 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка