КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Загальна частина


Скачати 312.27 Kb.
НазваКРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Загальна частина
Сторінка1/3
Дата23.04.2013
Розмір312.27 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет

«Одеська юридична академія»
Криворізький факультет
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Загальна частина

(1 семестр)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи

і підготовки до семінарських занять

Кривий Ріг

2011


Укладач: Анненко Олександр Сергійович


Рецензент: доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального процесу

Алєнін Юрій Павлович

Затверджено Кафедрою правових дисциплін КНЦ НУ «ОЮА»

Протокол № 10 від 26 грудня 2010року

1 семестр


п,п

Найменування

теми

Лекції

Семінари

СПС

1.

Поняття. Значення. Основні інститути кримінального процесу.

2

2

8

2.

Кримінально-процесуальне законодавство України. Джерела кримінально-процесуального законодавства.

2

2

8

3.

Принципи кримінального процесу

2

2

8

4.

Суб»єкти кримінально-процесуальної діяльності

4

4

8

5.

Докази і доказування в кримінальному процесі

4

4

12

6.

Заходи кримінально-процесуального примусу

4

2

12

Всього

90

18

16

56


ПЕРЕДМОВА

Курс «Кримінальний процес України» як навчальна дис­цип­ліна ґрунтується на базі науки кримінального процесу, кри­мінально-процесуального права і практики їх застосуван­ня су­дами, прокурорами, органами дізнання, слідства, адвока­тами.

Мета вивчення курсу кримінально-процесуального права - розкрити його значення для швидкого та об'єктивного роз­криття злочинів, для охорони прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному судочинстві, для зміцнення за­конності й правопорядку, охорони інтересів держави і суспіль­ст­ва, вивчення основних положень процесу, принципів діяльно­сті органів і посадових осіб, які його ведуть, статусу інших су­б'єктів кримінальної процесуальної діяльності, порядку прова­дження у кримінальних справах.

Вивчаючи кримінально-процесуальне право, слід керува­тися навчальною програмою курсу, рекомендованими норма­тивними актами, навчальною та спеціальною літературою. У ре­зультаті вивчення курсу студенти мають:

  • знати основні теоретичні положення кримінального про­цесу, джерела кримінально-процесуального законодавства в Україні, практику його застосування судами, прокурорами, слід­чими ор­ганами та адвокатами;

  • уміти правильно тлумачити і застосовувати норми кримі­наль­но-процесуального права, самостійно поповнювати і погли­блювати свої знання, обґрунтовувати й відстоювати свою пра­вову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси грома­дян, юридичних осіб, інтереси держави і суспільства.

Курс кримінально-процесуального права України поділя­ється на дві частини: загальну і особливу.

У загальній частині розглядаються основні, вихідні поло­жен­ня: походження, призначення та історичні форми криміналь­ного процесу, поняття, завдання і принципи кримінального про­цесу України, правовий статус суб'єктів кримінально-процесуа­льної діяльності, теорія доказів, заходи кримінально-процесуа­льного примусу.

На основі цих фундаментальних положень в особливій частині курсу вивчається рух кримінальної справи на всіх ста­діях кримі­нального процесу, починаючи з порушення криміна­льної справи і закінчуючи перевіркою судових рішень в порядку виключного провадження.

Вивчення курсу передбачає проведення лекцій, семінарсь­ких занять, індивідуальної роботи зі студентами. Для активіза­ції процесу навчання застосовується також проведення семінарів-дискусій; метод мозкових атак по вирішенню практичних зав­дань; кейс-метод для розгляду та обговорення проблемних та конфліктних ситуацій, пов'язаних із практичною юридич­ною діяльністю; презентації студентами реферативних дослід­жень; рольові ігри, спрямовані на закріплення та використання прак­тичних навичок на різних стадіях кримінального процесу, а та­кож банки візуального супроводження, а саме друковані та кодоскопічні матеріали.

Плани семінарських занять

Загальна частина

Семінарське заняття 1

Тема 1. Поняття, завдання, основні інститути

криміналь­ного процесу

(2 год.)

Питання для обговорення

 1. Поняття кримінального процесу і завдання кримінального процесу.

 2. Система кримінального процесу.

 3. Загальна характеристика стадій кримінального процесу.

 4. Типи кримінального процесу.

 5. Кримінально-процесуальні відносини та юридичні факти.


 1. Процесуальні строки.

 2. Судові витрати.

Теми рефератів

1. Захист прав і свобод людини.

2. Гарантії недоторканності сфери приватного життя лю­дини.

3. Теоретичні проблеми формування правової держави.

Тестове завдання

Які з названих нижче стадій кримінального процесу від­носяться до основних стадій, а які – до виключної стадії:

 1. порушення кримінальної справи;

 2. досудове розслідування;

 3. попередній розгляд справи;

 4. касаційне провадження;

ґ) відновлення справ в зв’язку з нововиявленими обста­винами;

 1. відновлення справи і провадження в зв’язку з неправи­льним застосуванням кримінального закону та істотного порушення кримінально-процесуального за­кону, які суттєво вплинули на правильність судового рі­шення;

е) виконання вироку?

Задача 1

3 лютого 2005 р. міський суд розглядав справу за обвину­ваченням Г. за ч. 1 ст. 208 КК. У підготовчій частині судового засідання Г. заявив кло­потання про відкладення слухання справи в зв’язку з тим, що копія обвинувального висновку була йому вручена 1 лютого 2005 р. і він не встиг з нею ознайомитися в по­вному обсязі.

Коли закінчується строк при обчисленні строку в добах?

Яке рішення суду відповідало б у цій ситуації вимогам КПК?

Задача 2

Громадянка Фросенюк надіслала в місцевий суд скаргу, в якій просила притягти до кримінальної відповідальності за ст.. 125 ч.1 КК України сусідку по будинку Тимошенко, яка спричи­нила Фросенюк умисні легкі тілесні ушкодження. Ознайомив­шись зі скаргою суддя, якому скарга була передана для розгляду, встановив, що зміст скарги не відповідає вимогам ст. 251 КПК України (в скарзі не вказано конкретно час і місце скоєння зло­чину, не вказані докази). Відповідно ч.2 ст. 251 КПК України, суддя залишив скаргу без розгляду і повернув її заявниці.

Чи підпадають дії судді під поняття “кримінальний про­цес”? З якого моменту виникає кримінальний процес?

Завдання до самостійної роботи

В ході підготовки до семінарського заняття з теми №1 «Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу» студентам необхідно приділити увагу та з»ясувати питання щодо поняття кримінального процесу і його суті. Мета та завдання кримі­нального процесу і його місце в боротьбі зі злочинністю. Кримінальний процес як система кримінально-процесуальних дій і відносин.

Моральні засади кримінального процесу.

Стадії кримінального процесу, їх поняття і система.

Кримінально-процесуальні правовідносини: поняття, структура, особ­ливості.

Процесуальні строки та процесуальні витрати.

Місце і роль науки кримінального процесу в системі правових наук. Завдання науки кримінального процесу.

Зв'язок кримінального процесу з криміналістикою, кримінальним правом, з оперативно-розшуковою діяльністю ОВС, іншими суміжними галузями права і спеціальних знань.

Система курсу кримінального процесу. Значення вивчення кримі­нального процесу для фахівців.

Семінарське заняття 2

Тема 2. Кримінально-процесуальне законодавство

в Україні. Джерела кримінально-процесуального

законодавства

( 2 год. )

Питання для обговорення

1. Кримінально-процесуальне право, як галузь сучасного права.

2. Джерела кримінально-процесуального права.

3. Кримінально-процесуальні норми.

4. Кримінально-процесуальна форма.

5. Дія кримінально-процесуального закону в часі, у просторі та щодо осіб.

Теми рефератів

1. Конституційні засади кримінального судочинства.

2. Проблеми розвитку, процесуальні форми і гарантії правосу­ддя.

3. Забезпечення прав особи про розслідуванні злочинів.

Тестове завдання

Назвіть, які з вказаних нижче норм кримінально-процесуа­льного права відносяться до уповноважуючих, зо­бов’язуючих та забороняючих:

 1. які наділяють учасників процесу певними правами, на­дають їм повноваження на певні юридичні діяння; 1. які передбачають за певних умов конкретний вид поведі­нки та приписують діяти певним чином;

 2. які вимагають утриматися від вчинення певних дій або не дозволяють певну поведінку.

Задача 1

Шляхом оперативних заходів УБОЗ була виявлена приче­тність деяких службових осіб до операцій з продажу об'єктів державного майна за умисно заниженими цінами. У зв'язку з цим було проведе­но прослуховування телефонних розмов підо­зрюваних осіб. Однак одному з підозрюваних про це стало ві­домо і він звернувся до суду у зв’язку із порушенням правоохо­ронними органами його конституційного права на таємницю те­лефонних розмов. Суд відмовив цьому громадянинові у задово­ленні його вимог. Оцініть законність рішення суду.

Задача 2

В провадженні місцевого суду знаходиться справа по об­винуваченню групи підлітків в скоєнні за попередньою змовою крадіжки товару з магазину (ч.2 ст. 185 КК). В судовому засі­данні суд встановив, що один з підсудних, 17-літній Миронов, випадково опинився в компанії інших співучасників. Раніше він ніяких правопорушень не скоював, даний злочин скоїв під впли­вом свого товариша, залишившись на довгий час без нагляду матері, котра знаходилась на лікуванні. На час розгляду справи в суді мати закінчила лікування і заявила, що має намір разом з сином виїхати для постійного проживання в інше місто, де про­живає її брат, котрий допоможе їй у вихованні її сина, підготує його до вступу в військовий навчальний заклад. Прокурор в своїй обви­ну­вальній промові просив суд визнати всіх підсудних винними і винести їм міру покарання у вигляді позбавлення волі. Захисник Миронова просила урахувати всі обставини, що пом’якшують вину Миронова і застосувати до нього на підставі ст. 69 КК по­карання у вигляді громадських робіт. Сам Миронов, виступаючи в судових дебатах, щиро розкаявся в скоєному. Суд прийшов до висновку, що на момент розгляду справи в резуль­таті зміни об­ставин Миронов перестав бути суспільно небезпеч­ним і відно­сно нього на підставі ст. 7 КПК закрив кримінальну справу.

Встановіть, яку функцію в даному випадку виконав суд.

Задача 3

Ознайомтесь зі змістом ст. 218 КПК. Встановіть, які про­цесуальні гарантії права обвинуваченого на ознайомлення з ма­теріалами справи. На прикладі вказаної статі вкажіть значення процесуальних гарантій.
Завдання для самостійної роботи

При вивченні теми №2 студентами необхідно звернути увагу на вивчення наступних питань: Поняття кримінально-процесуального права, його система, структура, джерела. Кон­ституція України та система процесуальних норм. Структура та особ­ливості кримінально-процесуальних норм. Структура і система Кримі­нально-процесуального кодексу України. Чинність кримінально-процесуального закону в часі і просторі, за колом осіб. Значення керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України для кримінально-процесуальної діяльності. Значення наказів, інструкцій Генерального прокуро­ра України і Міністерства внутрішніх справ України для діяльності органів дізнання і досудового слідства.

Кримінально-процесуальна форма, процесуальні гарантії правосуддя, їх поняття і значення. Процесуальні функції, їх поняття і види.

Семінарське заняття 3

Тема 3. Принципи кримінального процесу

( 2 год.)
Питання для обговорення

1. Поняття і система принципів кримінального процесу.

2. Значення норма­тивного закріплення принципів для забезпечення правильного і точного застосування кримінально-процесуального законодав­ства.

3. Загально-правові принципи кримінального процесу.

4. Міжгалузеві принципи кримінального процесу.

5.Галузеві принципи кримінального процесу.

6. Принципи досудового провадження.

Теми рефератів

1. Конституційні засади кримінального судочинства.

2 .Конституційні гарантії прав і свобод людини в Україні.

3. Проблеми розвитку гарантій правосуддя в Україні.

Тестове завдання

Назвіть, які з названих категорій державних службовців України, мають статус недоторканності:

 1. Президент України;

 2. кандидат на посаду Президента України в період ви­бо­рів;

 3. Голова Верховної Ради України;

 4. Прем’єр-міністр України;

ґ) судді;

 1. адвокати;

е) голова Рахункової палати України;

є) Уповноважений Верховної Ради України з прав лю­дини;

ж) Генеральний прокурор України;

з) міністри уряду України на період виконання повнова­жень;

и) голови обласних державних адміністрацій.

Задача 1

У кримінальній справі по звинуваченню вищих посадо­вих осіб акціонерного банку в умисному приховуванні стійкої фінансової неспроможності до судового засідання викликалася велика кількість свідків і потерпілих. У судове засідання з’явився лише свідок Т. та п'ять потерпілих. Інші потерпілі та свідки в суд не з’явилися. Відо­мостей про вручення їм повісток у справі не було. Прокурор вважав можливим розгляд справи за відсутності інших свідків та потерпі­лих. Захисник приєднався до думки прокурора. Суд ухвалив слуха­ти справу. Підсудні, які на попередньому слідстві визнавали себе за винних, у судовому засіданні відмовилися від своїх показань і запе­речували свою винність. Суд допитав підсудних, оголосив їхні пока­зання на по­передньому слідстві, допитав Т. та потерпілих, які з’явилися, оголосив показання інших потерпілих та свідків, дані на досудо­вому слідстві й виніс вирок.

Чи правильні дії суду? Чи дотримано в даному випадку принцип безпосередності судового розгляду?

Задача 2

Коханюк був затриманий працівниками міліції в момент продажу наркотичних засобів. Вважаючи, що у нього вдома зна­ходяться наркотики, котрі будуть сховані або знищені, якщо не­гайно не провести обшук, працівники міліції виїхали до міс­ця проживання Коханюка і провели в помешканні обшук. Під час обшуку наркотики виявлені не були, що знайшло своє відо­бра­ження в протоколі обшуку. Батько Коханюка подав скаргу про­курору на дії працівників міліції, вказавши, що було пору­шено його право на недоторканність житла, оскільки обшук про­води­вся без санкції суду.

Як реалізується в кримінальному процесі принцип недоторканності житла? Чи допущено порушення кримінально- про­цесуального закону в даному випадку?

Задача 3

Сомов звернувся до суду з заявою про те, що сусід по бу­динку Круглов на ґрунті особистих неприязних відносин побив його. В результаті побиття у нього був струс мозку та перелом двох ребер. Перевіряючи заяву Сомова, дізнавач запропонував Круглову надати пояснення по обставинах, викладених в заяві Сомова. Круглов заявив, що будь-які пояснення або покази він буде надавати тільки в присутності адвоката, якого має намір запросити для захисту своїх інтересів. Дізнавач пояснив, що кримінальна справа ще не порушена, Круглов не є підозрюва­ним чи обвинуваченим, тому захисник не може бути допущений до участі у справі.

Чи відповідають закону роз’яснення дізнавача? Чи допу­щено в даному випадку порушення принципів кримінального процесу?

Завдання до самостійної підготовки

При вивчення теми №3 студентам слід приділити увагу вивченню наступних питань: Поняття і значення принципів кримінального процесу. Демократичні основи правосуддя в Україні та їх подальше вдосконалення.

Система принципів кримінального процесу. Принципи кримінально­го процесу, закріплені в Конституції України.

Поняття, зміст і значення принципів кримінального процесу: вста­новлення об'єктивної істини; забезпечення захисту прав і свобод люди­ни; недоторканність сфери особистого життя; недоторканність особи; не­доторканність житла, забезпечення таємниці листування, телефонних та інших розмов, телеграфної і поштової кореспонденції; забезпечення таємниці банківських вкладів; непорушність права власності; повага та захист честі і гідності людини; презумпція невинуватості обвинувачува­ного; презумпція добропорядності людини; рівність людей перед зако­ном і судом; гарантованість доступу до правосуддя та забезпечення права на судовий захист; здійснення правосуддя тільки судом; забезпе­чення обвинувачуваному права на захист; недопустимість примушування до свідчень проти самого себе, членів своєї сім'ї і своїх близьких родичів (свобода самовикриття та викриття близьких); забезпечення безпеки учасників кримінального процесу; допустимість застосування примусо­вих і запобіжних заходів лише в разі крайньої необхідності; допус­тимість притягнення до кримінальної відповідальності лише за умови доведеності вини; незалежність слідчого; забезпечення ознайомлення особи, що притягується до відповідальності з обвинуваченням і допус­тимість судового розгляду справи тільки в рамках пред'явленого обви­нувачення; прокурорський нагляд за забезпеченням законності на досудових стадіях та підтримання обвинувачення в суді прокурором;публічність; гласність судового розгляду справи; незалежність суду і підкорення його тільки законові; змагальність і диспозитивність; безпо­середність та усність судового процесу; таємниця наради суддів; обов'язковість рішень суду; свобода оскарження процесуальних дій і рішень, забезпечення можливості касаційного та апеляційного оскаржен­ня рішення суду першої інстанції; державна мова судочинства; реабілітація невинуватих; документованість; законність; толерантність; гуманізм; справедливість.

Взаємозв'язок і взаємообумовленість принципів кримінального про­цесу.
Семінарське заняття 4

  1   2   3

Схожі:

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Курс “Організація баз даних та знань” – це складова частина державного стандарту освіти на рівні бакалавра
12. 00. 09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;...
Укладач: кандидат юридичних наук, доцент Кириченко О. В. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013. – 11 с
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ (у питаннях та відповідях) Навчально-методичний посібник
Тема Поняття, завдання та значення кримінального процесу. Кримінально-процесуальне законодавство України
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
Робоча НАВЧАЛЬНА програма з дисципліни “ Кримінальне право України...

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Головним управлінням кадрів МВС України як підручник для слухачів та курсантів вищих
План Вступ Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності...
КК України Кримінальний закон, таким чином, встановлює, що злочин це діяння людини, і що це діяння суспільно небезпечне, що воно...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
9. РЕКОМЕНДОВАНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНОЛОГІЯ» Загальна частина
Злочинність як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у дослідженні злочинності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка