І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


НазваІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Сторінка1/7
Дата14.05.2013
Розмір0.84 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійної роботи студентів та
виконання контрольної роботи з дисципліни

Організація баз даних та знань

для студентів ІV курсу заочної форми навчання
зі спеціальності „Інформаційні управляючі системи і технології”

Одеса 2011

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНАКурс “Організація баз даних та знань” – це складова частина державного стандарту освіти на рівні бакалавра.

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у будь-яких адміністративних, наукових та виробничих підрозділах, в яких використовують бази даних, а також здійснюють обслуговування та розробку інформаційних систем та систем баз даних.

Згідно з поставленою метою до задач дисципліни входить:

 • Ознайомлення студентів з ґрунтівними поняттями теорії баз даних, з найбільш розповсюдженими системами управління базами даних (СУБД);

 • Здобуття студентами навичок проектування та створення баз даних; обробки та оновлення даних у базі;

 • Визначення понять захисту та цілісності даних та навичок забезпечення цілісності даних в розробленій базі даних;

 • Створення та налагодження прикладних програмних засобів для обробки баз даних;

 • Ознайомлення студентів з ґрунтівними поняттями теорії баз знань.

Після освоєння цієї дисципліни студент повинен знати: призначення СКБД; стандарти СКБД; моделі даних, переваги, що надає реляційна модель; методи пошуку даних; поняття теорії нормалізації бази даних; поняття захисту даних та цілісності даних, також методи забезпечення захисту та цілісності даних; поняття одночасної роботи з базою даних, проблеми, які при цьому виникають, та методи вирішення цих проблем; ґрунтівні понятті теорії баз знань, такі, як: складові частини системи керування базами знань, розподіл знань на алгоритмічні, концептуальні, фактуальні.

За результатами навчання студент повинен вміти: створювати реляційні бази даних у середовищі СКБД FoxPro; створювати запити мовою SQL; маніпулювати даними в таблицях бази даних.

Ця дисципліна базується на знаннях та навичках програмування, здобутих під час вивчення дисциплін “Основи програмування та алгоритмічні мови” та забезпечує засвоєння декількох дисциплін з циклу професійно-орієнтованих дисциплін: “Розробка прикладних систем баз даних”, “Проектування геоінформаційних систем”.

Зміст дисципліни “Організація баз даних та знань”
1. Введення в бази даних
Порівняння СКБД із традиційними файловими системами. Системи з використанням баз даних
2. Структура та функції СКБД
Середовище бази даних. Трирівнева архітектура ANSI-SPARC. Функції СКБД.
3. Організація даних в базах даних
Пошук даних. Моделі даних.
4. Реляційні системи
Структура реляційних даних. Реляційна цілісність. Реляційна алгебра й реляційне вирахування
5. Проектування баз даних
Проблема проектування баз даних. Зв'язки, відображення й асоціації. Теорія нормальних форм.
6. Реляційна СКБД FoxPro
Створення бази даних в FoxPro. Маніпулювання даними.
7. Селекція в реляційних системах
Мова запитів SQL. Запити в FoxPro.
8. Захист і цілісність даних у СКБД
Захист бази даних. Резервне копіювання та відновлення. Підтримка цілісності.
9. Одночасна робота й керування транзакціями
Властивості транзакцій. Підтримка транзакцій. Керування паралельним доступом.
10. Розподілені бази даних
Централізовані та децентралізовані бази даних. Блокіровки в розподілених базах даних.
11. Системи керування базами знань
Принципи, структура й функції систем баз знань. Класифікація знань.

При вивченні даного курсу студенти крім цих методичних вказівок використовують наступну навчальну літературу:
Основна


 1. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних і знань. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 384 с.: іл.

 2. Козловська В.П. Організація баз даних та знань. Конспект лекцій. – Одеса: Екологія, 2008. – 240 с.


Додаткова


 1. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. 3-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1440 с.: ил.

 2. Дейт К. Дж.. Введение в системы баз данных, 6-е издание: Пер. с англ. — К.; М.; СПб: Издательский дом «Вильямс», 2000 — 848 с.


Перелік методичних вказівок
Для виконання контрольної роботи з даного курсу студенти використовують дані методичні вказівки.
В результаті вивчення курсу “Організація баз даних та знань” студенти повинні отримати базові знання та вміння.


Базові знання

Вміння

Призначення СКБД; переваги СКБД
Структура реляційних СКБД

Вміти визначити основні характеристики відношення: атрибути, ступінь, потужність.

Поняття нормалізації БД

Вміти визначити, чи є БД реляційною, тобто чи задовольняє першій нормальній формі

Засоби створення баз даних в реляційних СКБД

Вміти створювати БД в реляційній СКБД Visual FoxPro та маніпулювати даними в її таблицях

Мова запитів SQL. Команда вибірки даних SELECT

Створювати мовою SQL запити до реляційної СКБД Visual FoxPro

Поняття погрози для бази даних та засобів захисту бази даних
Поняття та властивості транзакцій
Поняття централізованих та розподілених баз даних
Основні поняття теорії баз знань.

Вивчення дисципліни “Організація баз даних та знань” для студентів 4-го курсу заочної форми навчання складається з установчих лекцій на початку вивчення, лабораторних занять та самостійної роботи студентів по засвоєнню теоретичного курсу і виконанню контрольної роботи.

Контроль самостійної роботи студента заочної форми навчання здійснюється шляхом перевірки контрольної роботи, яка надсилається студентом у встановлені деканатом строки, опитів на лабораторних заняттях та на заходах підсумкового контролю, що передбачені навчальним планом.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
2.1 Рекомендації студенту по роботі над курсом “Організація баз даних та знань”
Основною формою навчання студента є самостійна робота (СРС) над навчальним матеріалом. СРС повинна сприяти активізації творчого мислення студентів, формуванню високої культури розумової праці, підвищенню самостійності студентів та індивідуалізації процесу навчання. СРС складається з наступних елементів: вивчення матеріалу по підручниках, конспектах лекцій, виконання лабораторних і контрольних робіт. Студент може звертатися до викладача з питаннями для одержання письмової чи усної консультації. Однак студент повинен пам’ятати, що тільки при систематичній і завзятій самостійній роботі допомога викладача виявиться досить ефективною.


   1. Загальні поради
 • Зміст кожної теми курсу вивчається за допомогою наведеного у розділі І переліку навчальної та методичної літератури, в першу чергу використовується основна та методична література.

 • Після засвоєння змісту кожної теми курсу треба відповісти на «Запитання для самоперевірки», які наведені у цих методичних вказівках.

 • Завдання з контрольних робіт виконуються згідно наведених вимог (п.2.2)

 • Якщо виникли питання при вивченні теоретичного матеріалу або при виконанні контрольної роботи, можна звернутися до викладача, який читав установчі лекції, письмово на адресу університету звичайною або електронною поштою: kaf-infotech@ogmi.farlep.odessa.ua або dean-comp@ogmi.farlep.odessa.ua.   1. Повчання по послідовному вивченню теоретичного матеріалуВведення в бази даних

Цей розділ вивчається по конспекту лекцій [2], розділ 1.

Структура та функції СКБД

Цей розділ вивчається по конспекту лекцій [2], розділ 2.

Організація даних в базах даних

Цей розділ вивчається по конспекту лекцій [2], розділи 3,4.

Реляційні системи

Цей розділ вивчається по конспекту лекцій [2], розділи 5,6.

Проектування баз даних

Цей розділ вивчається по конспекту лекцій [2], розділи 7,8.

Реляційна СКБД FoxPro

Цей розділ вивчається по конспекту лекцій [2], розділ 10.

Для виконання практичного завдання контрольної роботи студенту можуть знадобиться додаткові відомості до цього розділу.

Реляційна СКБД FoxPro є досить вдалим прикладом локальної реляційної СКБД, що працює за архітектурою з файловим сервером. До широкого розповсюдження СКБД з клієнт/серверною архітектурою вона була досить популярною. В наш час локальні СКБД втрачають популярність, але завдяки зручності свого інтерфейсу СКБД Visual FoxPro може бути вдалим вибором для отримання перших навичок роботи з реляційними базами даних (більш професійні навички роботи з клієнт/серверною СКБД MS SQL Server 2000 студенти отримають на наступному курсі).

Робота з базою даних у СКБД Visual FoxPro починається зі створення проекту системи. Проект включає і саму базу даних (або декілька баз даних), і програмне забезпечення до баз даних. В принципі, СКБД Visual FoxPro є самодостатньою системою програмування, яка дозволяє проектувати и розробляти і самі бази даних, і додатки до них. Але можливості створення додатків до баз даних засобами Visual FoxPro не розглядаються в курсі “Організація баз даних та знань”, створенню додатків до баз даних присвячено декілька вибіркових дисциплін: “Розробка прикладних СБД”, “Застосування баз даних у інтернет-додатках”, та деякі дисципліни рівня підготовки спеціаліст та магістр. З програмного забезпечення бази даних в межах цієї дисципліни будуть розглядатися тільки запити на вибірку даних (наступний розділ). Тому в цьому розділі розглянемо створення проекту бази даних, власне бази даних, та маніпулювання даними у базі даних.

Для створення проекту треба виконати пункт меню File/New, або натиснути кнопку на панелі інструментів. Відкриється вікно “New” – вікно створення нових файлів різного типу, наведене на рис.1:Рисунок 1 – Вікно “New” Visual FoxPro

Для створення нового проекту треба вибрати пункт “Project” і натиснути кнопку (New file) у вікні “New”. Відкриється вікно “Create” – стандартне вікно Windows для збереження файла (рис.2).Рисунок 2 – Вікно “Create” для збереження файлу проекту

Якщо до цього для нового проекту не було створено нової папки, бажано створити її, натиснувши на кнопку (Создание новой папки) на панелі інструментів вікна “Create”, а потім перейти в цю папку, та зберегти проект. Після натискання кнопки “Сохранить” у вікні “Create” на робочій поверхні вікна програми Visual FoxPro з’являється вікно менеджера проекту – Project Manager (рис.3).Рисунок 3 – Вікно менеджера проекту Visual FoxPro

Для створення в проекті бази даних можна клацнути на “+” біля рядка “Data” у вікні менеджеру проекту і перейти на рядок “Databases” (рис.4) і натиснути кнопку “New…”.Рисунок 4 – Створення нової бази даних

Також можна перейти на вкладку “Data”, там перейти на рядок “Databases” (рис.5) і натиснути кнопку “New…”.Рисунок 5 – Створення нової бази даних на вкладці “Data”

У обох випадках відкриється вікно “Create” для збереження файлу бази даних. Після створення нової бази даних з’являється порожня область нової бази даних (рис.6).Рисунок 6 – Нова база даних
Для створення таблиць цієї бази даних потрібно клацнути правою кнопкою мишки по полю області бази даних, та в контекстному меню вибрати пункт “New Table…” (рис.7).Рисунок 7 – Створення таблиці в базі даних

Знову відкриється вікно “Create” вже для збереження файлу таблиці; після збереження файлу таблиці відкривається вікно “Table Designer”, в якому для таблиці, що створюється, потрібно задати атрибути (поля), тобто визначити їх назви та типи даних (рис.8).Рисунок 8 – Визначення структури таблиці

Відношення (таблиці) реляційної СКБД FoxPro записуються в DBF файли. За бажанням ці файли можна відкріпити від бази даних і зробити їх вільними таблицями (“Free Tables” рис.5,6). Також вільні таблиці можна прикріпити до бази даних. Але не потрібно робити ці дії, краще одразу кожну таблицю створювати в своїй базі даних.

В FoxPro для типів даних в таблицях можна використовувати 13 типів даних, але нам знадобляться лише наступні:

Character – символьні рядки;

Numeric – числовий тип, може бути як цілим числом, так і числом з дробової частиною;

Date – тип дата (8 байт);

Logical – логічний тип (1 байт).

Типи Date і Logical мають визначений розмір; для типів Character і Numeric потрібно задавати ширину поля (параметр Width у вікні Table Designer, рис.8). Для типу Character ширина поля – це максимальна кількість символів у символьному рядку. Для типу Numeric – кількість позицій, що відводиться для запису числа, враховуючи цифри цілої частини, знак “–” (для від’ємних чисел), а також десяткову точку і цифри дробової частини числа (параметр Decimal у вікні Table Designer, рис.8) для не цілих чисел. Наприклад, у форматі numeric(5,1) можна записати числа: 123.5, -45.4, 45, 0.5, 768.

Звичайно для кожної таблиці назначають первинний ключ. Якщо атрибут таблиці, що створюється, є первинним ключем таблиці, потрібно в колонці Index (рис.8) клацнути на стрілку, та вибрати, як значення ключа повинні упорядковуватись: за зростанням (Ascending) або за убуванням (Descending) (рис.9).Рисунок 9 – Вибір упорядкування для індекса

Після встановлення порядку індекса потрібно перейти на вкладку «Indexes», на якій вже з’явиться ім’я індекса, і треба в колонці «Type» вибрати тип індекса «Primary» (рис.10). Тоді цей атрибут буде первинний ключем таблиці. Первинний ключ в будь-якій таблиці може бути лише один. Але в таблиці може бути декілька потенційних ключів, тобто атрибутів або сполучень атрибутів, які можуть однозначно ідентифікувати запис таблиці, тому що мають унікальні значення в таблиці. Для таких атрибутів бажано також зробити індекс, і для них вибрати тип індекса «Candidate» (рис.10).Рисунок 10 – Вибір типу індекса
Для атрибутів, що є первинним (Primary) або потенційним (Candidate) ключами, СКБД FoxPro забороняє вводити не унікальні значення. Але перевірка виконується для нових значень, тобто тоді, коли в таблицю додається запис, або в існуючому записі змінюються значення атрибутів. Ті значення, що вже є в таблиці, не перевіряються. Тому потрібно встановлювати ключі одразу, до внесення записів в таблицю.

Для імені індекса, тобто і для імен ключів таблиць є обмеження в довжині: максимальна довжина імені складає 10 символів.

Після визначення всіх полів треба натиснути кнопку “OK” у вікні “Table Designer”, і Visual FoxPro запитає, чи буде користувач негайно вводити дані в створену таблицю (рис.11).Рисунок 11 – Запитання Visual FoxPro про введення даних

Якщо відповісти “Так” (“Yes”), то з’явиться вікно з іменем таблиці для введення даних (рис.12).Рисунок 12 – Введення даних в створену таблицю
Visual FoxPro слідкує за відповідністю даних, що вводяться, типу даних стовпця таблиці, але інколи повідомляє про помилку, і вимагає її усунення, а інколи намагається конвертувати дані у відповідний тип. Тому потрібно вводити дані уважно.

Для введення логічних (булєвих) значень використовуються літери:

 • для значення TRUE: T, t, Y, y;

 • для значення FALSE: F, f, N, n.

Але в програмному коді для привласнення в таблицях значень полям логічного типу використовують значення .T. (замість TRUE) та .F. (замість FALSE).

При введенні значень для атрибутів типу Date (дата) слід пам’ятати, що по умовчанню використовується американський формат дати без сторіччя, тобто mm/dd/yy. Для зміни форматів запису дати використовуються наступні команди (команди пишуться у командному вікні – вікні “Command”): SET CENTURE та SET DATE.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
Робоча НАВЧАЛЬНА програма з дисципліни “ Кримінальне право України...

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Головним управлінням кадрів МВС України як підручник для слухачів та курсантів вищих
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Загальна частина
Кримінально-процесуальне законодавство України. Джерела кримінально-процесуального законодавства
9. РЕКОМЕНДОВАНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «КРИМІНОЛОГІЯ» Загальна частина
Злочинність як елемент предмету кримінології; завдання кримінології у дослідженні злочинності
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов'язки громадян України, іноземців та осіб...
ДО НАРАДИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОННОГО ВІДДІЛУ
Але як Ви знаєте, є надводна й підводна частина айсберга. Отож якщо над водою перебуває невелика частина того, що зроблено з 100%...
Програма розвитку освіти Теофіпольського району на 2012-2016 роки Загальна частина
Розроблення цієї Програми зумовлено необхідністю удосконалення системи освіти району, переорієнтації освіти на забезпечення рівного...
Програма розвитку освіти Теофіпольського району на 2012-2016 роки Загальна частина
Розроблення цієї Програми зумовлено необхідністю удосконалення системи освіти району, переорієнтації освіти на забезпечення рівного...
Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство»...
Стеблинська О. С. Кримінальне право України. Загальна частина: Робоча навчальна програма. – Івано-Франківський університет права...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка