Робоча НАВЧАЛЬНА програма з дисципліни “ Кримінальне право України (Загальна частина)” для студентів 2


НазваРобоча НАВЧАЛЬНА програма з дисципліни “ Кримінальне право України (Загальна частина)” для студентів 2
Сторінка1/14
Дата05.04.2013
Розмір1.66 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінально-правових дисциплін


Робоча НАВЧАЛЬНА програма з дисципліни

Кримінальне право України (Загальна частина)”

для студентів 2 курсу юридичного факультету

на 2012– 2013 навчальний рік

(денна форма навчання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін, протокол № ___ від «___»__________2012 р.
Львів 2012

І. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Роль і місце навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» у підготовці фахівців. Кримінальне право України – одна з фундаментальних (базових) нормативних навчальних дисциплін, що викладається у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Її вивчення передбачає оволодіння курсантами, студентами та слухачами знаннями із Загальної та Особливої частин кримінального права. Проте, незважаючи на їх єдність і взаємозв’язок, вони вивчаються окремо, оскільки вивчення Загальної частини кримінального права є необхідною передумовою вивчення Особливої частини, а відтак оволодінням навчальною дисципліною в цілому. Адже саме в Загальній частині кримінального права розглядаються базові, концептуальні положення, без яких неможливе застосування приписів Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК). У ній визначаються завдання та межі чинності КК, підстави, порядок, форми реалізації та правові наслідки кримінальної відповідальності та звільнення від такої тощо.

Мета й основні завдання вивчення навчальної дисципліни, механізм реалізації мети. Вивчення кримінального права України в цілому та Загальної частини, зокрема, має за мету формування кваліфікованого випускника-юриста з ґрунтовним знанням кримінального законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити положення кримінального закону та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності.

Ця програма визначає обсяг матеріалу, який повинні засвоїти студенти університету, вивчаючи Загальну частину кримінального права. Приступаючи до вивчення Загальної частини в цілому чи її окремих тем, потрібно передусім ознайомитися з цією програмою, оскільки саме у ній окреслено обсяг навчального матеріалу, який повинен бути засвоєний, та подано перелік необхідної для цього літератури.

Необхідною умовою успішного засвоєння означеної навчальної дисципліни є глибоке знання не лише кримінального закону України, а й інших нормативних актів, які регулюють охоронювані цим законом відносини. Правова база, потрібна для вивчення її окремих тем, вказується у завданнях для практичних та семінарських занять.

Важливе значення для правильного розуміння змісту норм Загальної частини кримінального права України та їх ефективного використання мають роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, а такаж Вищого спеціалізованого суду України з розгляу цивільних так кримінальних справ з питань їх застосування, що містяться у його постановах. Хоча й відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року узагальнення судової практики носять рекомендаційний характер. Проте вивчення і врахування таких роз’яснень є запорукою правильного і однакового застосування кримінального закону, а тому є обов’язковим. У зв’язку з цим кафедра рекомендує послуговуватись такими роз’ясненнями. Зокрема, найбільш доступними є ті, що розміщені на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Успішному засвоєнню Загальної частини кримінального права України сприятиме і вивчення відповідної практики Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів кримінальної юрисдикції. З опублікованими матеріалами цієї практики можна ознайомитись у таких періодичних виданнях як «Вісник Верховного Суду України», «Рішення Верховного Суду України», «Право України». Практика цього Суду опублікована і в окремих збірниках, зокрема: Практика судів України в кримінальних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1993. – № 4; Практика судів України у кримінальних справах. – К.: Юрінком, 1996; Судебные приговоры. Практика Верховного Суда Украины. – К.: Юринком, 1995; Практика судів України з кримінальних справ (2001-2005) / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса; Укладачі: В. В. Сташис, В. І. Тютюгін; – К.: Юрінком Інтер, 2005; Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах: Офіц. вид. / Верх. Суд. Украї­ни; Відп. ред. П.П. Пилипчук. – К.: Концерн «Ін Юре», 2007.

Окрім цього, важливим є вивчення конкретних судових рішень у кримінальних справах, розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень України (Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Search?sort=False).

Належне засвоєння дисципліни передбачає вивчення і відповідної спеціальної літератури. У програмі вказана окремо література, яка рекомендується кафедрою для вивчення навчальної дисципліни в цілому і кожної її теми зокрема. При цьому література, позначена у програмі як основна до усіх тем, включає у себе той мінімум джерел, вивчення яких необхідне для оволодіння дисципліною в цілому. У переліку ж основної літератури до окремих тем вказані джерела, знання яких необхідне для поглибленого вивчення відповідних питань Загальної частини кримінального права України. З інформацією про іншу літературу, в якій розглядаються питання Загальної частини кримінального права, можна ознайомитися, звернувшись до таких бібліографічних довідників: Советское уголовное право: Библиография. 1917–1960 / Сост. Ф. М. Аскназий, Н. В. Маршалова; Отв. ред. И. И. Солодкин. – М.: Госюриздат, 1961; Советское уголовное право: Библиографический справочник (1961–1980 гг.) / Сост. А. С. Горелик. – М.: Юрид. лит., 1983; Советское уголовное право: Библиографический справочник (1981–1985 гг.) / Сост. А. С. Горелик. – Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1987; Бібліографія робіт з кримінального права, опублікованих у періодичних виданнях у 1986–1998 рр. / Лев М. А., Навроцький В. О. – Львів: Юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1999; Систематизований покажчик статей з кримінального і кримінально-виконавчого права та кримінології, опублікованих у наукових записках і віснику Львівського національного університету імені Івана Франка (серія юридична) за 1949–2002 рр. / Укладачі: Кирись Б. О., Грищук В. К., Вовкович У. В., Кирись З. Л. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003; Кримінальне право України: Бібліографія. 1991–2002 / Уклали: М. В. Галабала, В. О. Навроцький, С. В. Хилюк. – К.: Атіка, 2004; Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. Довідник (1995–2005). За редакцією академіка Академії правових наук України, д-ра юрид. наук, проф. В. І. Борисова та д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Кальмана. – Х.: Вид-во ТОВ ТО «Гімназія», 2005; Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / Укладачі: Кирись Б. О., Потлань О. С. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006; Вереша Р. В. Кримінально-правова вина: Бібліографія. – Передмова канд. юрид. наук, доц. С. Д. Шапченка. – К.: Атіка, 2006; Систематизований покажчик статей з юридичних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юридичного інституту МВС України і Львівського державного університету внутрішніх справ за 1995–2006 рр. / Укладачі: Грищук В.К., Кирись Б.О., Пасєка О.Ф. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007; Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991–2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Укладачі: Грищук В.К., Кирись Б.О., Пасєка О.Ф. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007; Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Верховного Суду України за 1996–2007 роки / Укладачі: Грищук В. К., Кирись Б. О. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008.

Звертаючись до рекомендованої літератури, потрібно враховувати динамізм законодавства й мати на увазі, що окремі сформульовані в ній положення можуть застаріти, втратити актуальність. Важливо також пам’ятати, що коментарі до законів (у тому числі і до кримінального) є лише їх науковим тлумаченням, а тому висловлені там позиції не можуть вважатись обов’язковими.

Рівень сформованості вмінь і знань. За результатами вивчення Загальної частини кримінального права студенти університету повинні у визначеному цією програмою обсязі:

1. Вміти:

- тлумачити положення КК, належно володіючи при цьому кримінально-правовими категоріями та поняттями;

- вирішувати питання про злочинність та караність суспільно небезпечних діянь з врахуванням положень Загальної частини кримінального права України;

- визначати зміст елементів складу злочину та ознак, що їх характеризують;

- на основі отриманих знать правильно застосовувати положення КК при вирішенні конкретних питань.

2. Знати:

- систему Загальної частини КК та кримінального права України;

- чинне кримінальне законодавство й інші нормативно-правові акти, необхідні для оволодіння відповідними темами;

- роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з питань застосування норм Загальної частини КК; а також відповідно Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

- зміст інститутів Загальної частини кримінального права України та їх взаємозв’язок;

- нормативні визначення основних понять Загальної частини КК України;

- наукові визначення понять Загальної частини кримінального права, які не мають нормативного закріплення;

- зміст інститутів Загальної частини кримінального права та положень Загальної частини КК;

- практику в частині питань застосування положень Загальної частини КК.

ІІ. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ 1

Тема 1
Поняття, предмет, завдання і система кримінального права. Принципи кримінального права


Поняття кримінального права. Предмет кримінального права. Поняття і види кримінальних правовідносин, їх структура. Виникнення, зміна і припинення кримінальних правовідносин. Метод кримінального права.

Завдання кримінального права.

Система кримінального права. Загальна і Особлива частини кримінального права. Поняття, значення і система Загальної частини кримінального права. Єдність Загальної і Особливої частин кримінального права.

Кримінальне право і суміжні галузі права, зв’язок і відмінність між ними.

Наука кримінального права, її предмет і функції. Методи науки кримінального права. Зв’язок науки кримінального права з суміжними юридичними науками. Роль кримінально-правової науки. Завдання, що стоять перед наукою кримінального права в сучасний період.

Кримінальне право як навчальна дисципліна.

Поняття і значення принципів кримінального права. Необхідність законодавчого визначення видів та змісту принципів кримінального права і його практичне значення.

Кримінально-правова наука про систему, види і зміст принципів кримінального права. Характеристика окремих принципів кримінального права.

Тема 2
Закон про кримінальну відповідальність (кримінальний закон)


Кримінально-правова наука про джерела кримінального права і їх види.

Закон про кримінальну відповідальність (кримінальний закон) як джерело кримінального права. Поняття закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону), його ознаки і значення. Співвідношення термінів «закон про кримінальну відповідальність», «кримінальний закон», «кримінальний кодекс», «кримінальне законодавство» і «кримінальне право».

Чинний КК України, його система і загальна характеристика.

Система закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону). Загальна і Особлива частини закону про кримінальну відповідаль­ність (кримінального закону). Структура статей Загальної і Особливої частин закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону). Диспозиція і санкція, їх види. Стаття закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) і норма кримінального права. Поняття, структура і види кримінально-правових норм.

Чинність закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) в просторі. Поняття території України. Місце вчинення злочину. Визнання злочину таким, що вчинений на території України.

Чинність закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) щодо осіб. Чинність закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) щодо громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства у випадку вчинення ними злочину на території України. Поняття громадянина України, іноземного громадянина і особи без громадянства. Кримінальна відповідальність за вчинений на території України злочин осіб, які не підсудні у кримінальних справах судам України. Чинність закону про кримінальну відповідальність (криміналь­ного закону) щодо громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства у випадку вчинення ними злочину за межами України. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину.

Чинність закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) у часі. Набрання і втрата чинності законом про кримінальну від­повідальність (кримінальним законом). Час вчинення злочину. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) у часі. Види законів про кримінальну відповідальність (кримінальних законів), що мають зворотну дію у часі. Межі зворотної дії закону про кримінальну від­повідальність (кримінального закону) у часі. Закони про кримінальну відпові­дальність (кримінальні закони), що не мають зворотної дії у часі. Шляхи усунення і встановлення злочинності діяння, пом’якшення і посилення кримінальної відповідальності, іншого поліпшення і погіршення кримінально-правового становища особи, що вчинила злочин. Проміжний закон про кримінальну відповідальність (кримінальний закон) і його чинність. Зупинення чин­ності закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону).

Правові наслідки засудження особи за межами України.

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону). Види тлумачення і їх характеристика. Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України та Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з питань застосування закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону), їх юридична природа і значення. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність (кримінального закону) Конституційним Судом України.

Тема 3
Злочин і його види


Поняття і ознаки злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень.

Класифікація злочинів, її критерії та кримінально-правове значення.

Поняття злочину невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкого і особливо тяжкого злочину.

Злочин і злочинність. Поняття злочинності і її показники.

МОДУЛЬ 2

Тема 4
Кримінальна відповідальність і її підстава


Поняття кримінальної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. Форми кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання. Початок і закінчення кримінальної відповідальності.

Підстава кримінальної відповідальності. Поняття і значення складу злочину. Злочин і склад злочину. Елементи і ознаки складу злочину. Види складів злочину.

Склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття кваліфікації злочинів. Значення правильної кваліфікації злочинів.

Тема 5
Об’єкт складу злочину


Поняття і значення об’єкта складу злочину. Механізм заподіяння шкоди об’єктові складу злочину.

Класифікація об’єктів складу злочину, її критерії і значення.

Загальний об’єкт складу злочину і його значення.

Родовий об’єкт складу злочину і його значення.

Безпосередній об’єкт складу злочину і його значення. Основний, додатковий і факультативний безпосередній об’єкт складу злочину.

Об’єкт і предмет складу злочину. Поняття предмета злочину, його відмінність від об’єкта складу злочину, знарядь і засобів вчинення злочину. Значення предмета злочину. Потерпілий від злочину.

Тема 6
Об’єктивна сторона складу злочину


Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони складу злочину.

Злочинне діяння. Форми злочинного діяння. Поняття і ознаки злочинної дії. Форми злочинної дії. Поняття і ознаки злочинної бездіяльності. Умови відповідальності за злочинну бездіяльність. Значення непереборної сили, фізичного і психічного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність особи.

Злочинні наслідки. Поняття, види і значення злочинних наслідків. Матеріальні і формальні склади злочинів.

Причинний зв’язок між злочинним діянням і злочинними наслідками та його значення. Кримінально-правові теорії причинного зв’язку і їх філософські основи. Поняття і ознаки причинного зв’язку в кримінальному праві.

Спосіб, засоби, знаряддя, обстановка, час, місце вчинення злочину і їх кримінально-правове значення.

Тема 7
Суб’єкт складу злочину


Поняття і ознаки суб’єкта складу злочину. Суб’єкт складу злочину і особа злочинця. Кримінально-правове значення особи злочинця.

Суб’єкт складу злочину – фізична особа.

Вік як ознака суб’єкта складу злочину. Обставини, покладені в основу визначення віку, з досягненням якого особа може вважатись суб’єктом складу злочину. Момент досягнення особою віку, з якого може настати кримінальна відповідальність. Встановлення віку особи при відсутності документів про її народження.

Осудність як ознака суб’єкта складу злочину. Поняття осудності та її зміст.

Поняття і критерії неосудності. Кримінально-правове значення неосудності. Правові наслідки захворювання особи після вчинення нею зло­чину на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними.

Поняття і кримінально-правове значення обмеженої осудності.

Відповідальність за злочин, вчинений у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речо­вин, і її обґрунтування в теорії кримінального права.

Поняття спеціального суб’єкта складу злочину. Ознаки, що характеризують спеціального суб’єкта складу злочину. Види (класифікація) спеціальних суб’єктів складу злочину. Службові особи як спеціальні суб’єкти складу злочину.

Тема 8
Суб’єктивна сторона складу злочину


Поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони складу злочину.

Поняття і зміст вини. Значення вини.

Форми вини, критерії і значення їх виділення.

Умисел і його види. Прямий і непрямий умисел, їх інтелектуальний і вольовий моменти. Визначений (конкретизований) і невизначений (неконкретизований) умисел. Види визначеного умислу. Відповідальність за діяння, вчинені з простим, альтернативним і невизначеним умислом.

Необережність і її види. Злочинна самовпевненість, її інтелекту­альний і вольовий моменти. Відмінність злочинної самовпевненості від непрямого умислу. Злочинна недбалість, її інтелектуальний і вольовий моменти. Критерії злочинної недбалості. Відмінність злочинної недба­лості від злочинної самовпевненості. Випадок (казус) і його відмінність від злочинної недбалості.

Злочини з двома формами вини. Типи таких злочинів.

Мотив і мета злочину, їх кримінально-правове значення. Емоційний стан особи під час вчинення злочину та його кримінально-правове зна­чення.

Поняття помилки в кримінальному праві. Юридична і фактична помилки, їх види і кримінально-правове значення. Відмінність помилки від відхилення дії.

МОДУЛЬ 3

Тема 9
Стадії вчинення злочину


Поняття і види стадій вчинення злочину, критерії і значення їх виділення. Злочини, в яких можливі стадії їх вчинення. Значення правиль­ного встановлення стадії вчиненого злочину.

Закінчений злочин. Момент закінчення окремих видів злочинів і практичне значення правильності його встановлення.

Поняття і ознаки готування до злочину. Відмінність готування до злочину від виявлення наміру вчинити злочин.

Поняття і ознаки замаху на злочин. Види замаху. Закінчений і незакінчений замах. Поняття і види непридатного замаху. Відмінність за­маху на злочин від готування до злочину і від закінченого злочину.

Підстави і межі кримінальної відповідальності за готування до злочину і за замах на злочин. Кваліфікація попередньої злочинної діяль­ності.

Добровільна відмова від доведення злочину до кінця. Поняття і ознаки добровільної відмови. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова. Форми добровільної відмови. Значення добровільної відмови. Підстави і умови усунення кримінальної відповідальності при добровільній відмові від доведення злочину до кінця. Дійове каяття і його відмінність від добровільної відмови від доведення злочину до кінця.

Тема 10
Співучасть у злочині. Причетність до злочину


Поняття співучасті у злочині, її об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Відмінність співучасті від об’єктивно зв’язаних необережних злочинних діянь кількох осіб, від дій, які об’єктивно сприяли вчиненню злочину, але суб’єктивно не були спрямовані на це, від необережного сприяння умисному злочинові, від вчинення злочину двома чи більше особами при відсутності спільності посягання. Значення інституту співучасті.

Види співучасників злочину, критерії і значення їх виділення.

Поняття виконавця (співвиконавця) злочину, об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що характеризують його діяння. Посереднє виконання злочину.

Поняття організатора злочину, об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що характеризують його діяння. Поняття підбурювача злочину, об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що характеризують його діяння. Провокація злочину. Відмінність підбурювання до злочину від діянь виконавця і організатора злочину та загальних закликів до злочинної діяльності.

Поняття пособника злочину, об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що характеризують його діяння. Інтелектуальне і фізичне пособництво. Від­мінність пособника від виконавця, організатора і підбурювача злочину.

Форми співучасті у злочині, критерії і значення їх виділення. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою, злочинною організацією. Характеристика цих форм співучасті.

Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників зло­чину. Кваліфікація діянь співучасників злочину.

Відповідальність співучасників при незакінченому злочині і при невдалій співучасті.

Ексцес співучасника злочину. Види ексцесу. Вплив ексцесу на кримінальну відповідальність співучасників злочину.

Відповідальність за співучасть у злочинах з спеціальним суб’єктом.

Добровільна відмова при співучасті, її особливості і вплив на кримінальну відповідальність співучасників злочину.

Поняття причетності до злочину, її відмінність від співучасті у злочині.

Види причетності до злочину.

Умови відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину.

Відповідальність за заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Умови відповідальності за заздалегідь не обіцяне придбання, отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом.

Потурання злочинові. Поняття потурання злочинові і умови відповідальності за цей вид причетності до злочину.

Тема 11
Множинність злочинів


Поняття і ознаки множинності злочинів. Відмінність множинності злочинів від одиничного злочину. Поняття одиничного злочину. Види одиничних злочинів і їх характеристика. Множинність злочинів і кон­куренція кримінально-правових норм. Кримінально-правове значення мно­жинності злочинів.

Види множинності злочинів, критерії і значення їх виділення.

Поняття і ознаки сукупності злочинів. Види сукупності злочинів. Кримінально-правове значення сукупності злочинів.

Поняття, ознаки і види повторності злочинів. Відмінність повтор­ності злочинів від продовжуваного і триваючого злочину. Кримінально-правове значення повторності злочинів.

Поняття, ознаки, види і кримінально-правове значення рецидиву злочинів.

Тема 12
Обставини, що виключають злочинність діяння


Поняття і ознаки обставин, що виключають злочинність діяння.

Кримінальний кодекс і наука кримінального права про види обставин, що виключають злочинність діяння.

Необхідна оборона. Поняття необхідної оборони і її значення. Умови правомірності необхідної оборони. Провокація необхідної оборони. Перевищення меж необхідної оборони. Об’єктивні і суб’єктивні ознаки кримінально-караного перевищення меж необхідної оборони.

Уявна оборона (оборона від уявного посягання). Поняття уявної оборони. Вплив уявної оборони на кримінальну відповідальність особи за заподіяну нею у такому стані шкоду.

Затримання особи, що вчинила злочин. Умови правомірності затри­мання такої особи. Відповідальність за перевищення заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила злочин.

Крайня необхідність. Поняття крайньої необхідності і умови її правомірності. Відповідальність за перевищення меж крайньої необхід­ності. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.

Фізичний або психічний примус. Відповідальність за шкоду, запо­діяну під впливом фізичного або психічного примусу.

Виконання законного наказу або розпорядження. Поняття закон­ного і явно злочинного наказу чи розпорядження. Кримінально-правові наслідки виконання і невиконання явно злочинного наказу або розпо­рядження.

Діяння, пов’язане з виправданим ризиком. Поняття виправданого і невиправданого ризику. Кримінальна відповідальність за шкоду, запо­діяну в умовах невиправданого ризику.

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Умови правомірності заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка виконувала таке завдання.

МОДУЛЬ 4

Тема 13
Звільнення від кримінальної відповідальності


Поняття, умови, підстави і правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності.

Види звільнення від кримінальної відповідальності.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Умови і підстави такого звільнення.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з прими­ренням винного з потерпілим. Умови і підстави застосування цього виду звільнення від кримінальної відповідальності.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки. Умови і підстави застосування цього виду звільнення від кримінальної відповідальності. Умови притягнення переданої на поруки особи за вчинений нею злочин до кримінальної відповідальності.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки. Умови і підстави застосування цього виду звільнення від кримінальної відповідальності.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закін­ченням строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення перебігу давності. Застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі. Особи, до яких давність не застосовується.

Звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила військовий злочин, з застосуванням до неї заходів, передбачених Дисци­плінарним статутом Збройних Сил України.

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі закону України про амністію.

Тема 14
Покарання, його мета і ефективність. Система і види покарань


Поняття і ознаки покарання. Відмінність покарання від інших видів державного примусу і заходів громадського впливу.

Мета покарання. Поняття мети покарання. Законодавче визначення мети покарання і його значення. Мета покарання за чинним Кримінальним кодексом і її характеристика. Наука кримінального права про мету по­карання.

Ефективність покарання. Поняття ефективності покарання, її кри­терії та показники. Умови підвищення ефективності покарання.

Поняття, ознаки і значення системи покарань.

Види покарань. Класифікація покарань. Основні і додаткові пока­рання. Покарання, що можуть застосовуватись і як основні, і як додаткові.

Штраф. Поняття і розміри штрафу. Майно, що не може бути ви­лучене при стягненні штрафу. Заміна штрафу іншим покаранням.

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Підстави і порядок застосування цього покарання.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Підстави і умови призначення цього покарання, його строки. Формулювання у вироку покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Громадські роботи. Поняття покарання у вигляді громадських робіт і його строк. Особи, яким громадські роботи не призначаються.

Виправні роботи. Поняття і строки виправних робіт. Розмір відрахування із заробітку засудженого до виправних робіт. Особи, до яких виправні роботи не застосовуються. Заміна виправних робіт особам, які стали після постановлення вироку суду непрацездатними.

Службові обмеження для військовослужбовців. Зміст, строки, під­стави і умови застосування цього покарання.

Конфіскація майна. Поняття конфіскації майна та її види. Умови застосування конфіскації майна. Майно, що не підлягає конфіскації. Від­мінність конфіскації майна як кримінального покарання від так званої спеціальної конфіскації, стягнення безпідставно придбаного майна, від­шкодування заподіяної злочином шкоди.

Арешт. Поняття покарання у вигляді арешту і його строк. Особи, до яких арешт не застосовується.

Обмеження волі. Поняття покарання у вигляді обмеження волі і його строк. Особи, до яких обмеження волі не застосовується.

Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Під­стави і умови застосування цього покарання, його строки.

Позбавлення волі на певний строк. Поняття цього покарання і його строк.

Довічне позбавлення волі. Злочини, за вчинення яких встановлю­ється це покарання, і випадки, коли воно застосовується. Особи, до яких довічне позбавлення волі не застосовується.

Тема 15
Призначення покарання


Загальні засади призначення покарання, їх поняття і зміст. Призначення покарання у межах санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, і відповідно до положень його Загальної частини. Врахування при при­значенні покарання ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного і обставин, що пом’якшують і обтяжують покарання. Види обставин, що пом’якшують і обтяжують покарання, їх характеристика. Призначення покарання, необхідного й достатнього для виправлення особи та попе­редження нових злочинів. Призначення більш суворого виду покарання з числа передбачених за вчинений злочин.

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом за даний злочин. Види, підстави і умови такого пом’якшення покарання.

Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання.

Призначення покарання за сукупністю злочинів. Умови і правила призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення більш суворого покарання, ніж передбачено відповідними статтями Особливої части­ни Кримінального кодексу за вчинений злочин.

Призначення покарання за сукупністю вироків. Умови і правила призначення покарання за сукупністю вироків.

Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення.

Обчислення строків покарання.

Тема 16
Звільнення від покарання, його відбування, заміна покарання більш м’яким покаранням та пом’якшення призначеного покарання


Поняття, правові наслідки і види звільнення від покарання.

Звільнення від покарання особи, яка перестала бути суспільно небезпечною.

Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення перебігу дав­ності. Застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі. Особи, до яких давність не застосовується.

Звільнення від призначеного покарання у зв’язку з набранням чинності законом, що усуває караність вчиненого особою діяння.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Підстави застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Іспитовий строк при звільненні від відбування покарання з випробовуванням, його тривалість, початок перебігу і значення. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Контроль за поведінкою таких осіб. Застосування додаткових покарань у разі звіль­нення від відбування покарання з випробуванням. Підстави звільнення засудженого від відбування призначеного йому покарання. Підстави направлення засудженого для відбування призначеного йому покарання. Наслідки вчинення засудженим протягом іспитового строку нового злочину.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Умови застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Іспитовий строк при даному звільненні від відбування покарання, його тривалість, початок спливу і значення. Обов’язки, які можуть покладатись на засуджену, і контроль за її поведінкою. Звільнення засудженої від відбування при­значеного покарання. Підстави направлення засудженої для відбування призначеного покарання. Кримінально-правові наслідки вчинення засуд­женою в період іспитового строку нового злочину.

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Строки давності та їх обчислення. Зупинення і переривання строків давності. Давність вико­нання обвинувального вироку, яким особа засуджена до довічного поз­бавлення волі. Особи, до яких давність виконання обвинувального вироку не застосовується.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Умови і порядок застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Кримінально-правові наслідки вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від покарання, протягом невідбутої частини покарання нового злочину.

Звільнення від відбування покарання за хворобою. Види такого звільнення.

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Умови і по­рядок застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Кримінально-правові наслідки вчинення особою, яка відбуває більш м’яке покарання, нового злочину.

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Підстави і умови застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Контроль за поведінкою за­судженої. Звільнення засудженої від відбування призначеного покарання. Підстави направлення засудженої для відбування призначеного пока­рання. Кримінально-правові наслідки вчинення засудженою в період звільнення від відбування покарання нового злочину.

Звільнення від покарання, його відбування та заміна покарання або його невідбутої частини більш м’яким покаранням на підставі закону України про амністію чи акта про помилування.

Тема 17
Судимість


Поняття і правове значення судимості.

Виникнення і припинення судимості. Правові наслідки припинення судимості. Способи припинення судимості.

Поняття і умови погашення судимості. Строк погашення судимості і порядок його обчислення. Обчислення строку погашення судимості при засудженні за сукупністю злочинів і вироків, умовно-достроковому звіль­ненні від покарання, заміні покарання більш м’яким покаранням, прий­нятті закону, що пом’як­шує караність діяння. Переривання перебігу строку, що погашає судимість.

Дострокове зняття судимості. Умови дострокового зняття суди­мості судом. Дострокове зняття судимості актом помилування.

Тема 18

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

Примусові заходи медичного характеру. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. Види цих заходів, підстави і порядок їх застосування, продовження, зміни і припинення.

Примусове лікування осіб, які вчинили злочин та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.

Тема 19
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх


Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.

Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із за­стосуванням примусових заходів виховного характеру. Умови і підстави такого звільнення. Види примусових заходів виховного характеру та строк, на який вони призначаються. Наслідки ухилення неповнолітнього від застосування до нього примусових заходів виховного характеру.

Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього у зв’язку із закінченням строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення перебігу давності.

Особливості застосування до неповнолітніх покарання. Види пока­рань, які застосовуються до неповнолітніх, і особливості їх призначення.

Особливості звільнення неповнолітніх від покарання. Види і підстави такого звільнення.

Звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробу­ванням. Підстави застосування цього виду звільнення неповнолітнього від відбування покарання. Іспитовий строк при звільненні від відбування покарання неповнолітнього з випробуванням. Обов’язки, які покладає суд на неповнолітнього, звільненого від відбування покарання з випробу­ванням.

Звільнення неповнолітнього від покарання із застосуванням приму­сових заходів виховного характеру. Умови і підстави застосування цього виду звільнення від покарання. Види примусових заходів виховного характеру та їх характеристика. Тривалість примусових заходів виховного характеру. Призначення неповнолітньому вихователя.

Звільнення неповнолітнього від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинен­ня цих строків.

Звільнення неповнолітнього від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Строки давності та їх обчислення. Зупинення і переривання строків давності.

Особливості звільнення неповнолітніх від відбування призначеного покарання.

Умовно-дострокове звільнення неповнолітнього від відбування по­карання. Умови і порядок застосування умовно-дострокового звільнення до неповнолітнього. Кримінально-правові наслідки вчинення особою, що­до якої застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування пока­рання, протягом невідбутої частини покарання нового злочину.

Особливості припинення судимості у неповнолітніх.

Умови погашення судимості у неповнолітніх. Строк погашення судимості і порядок його обчислення.

Дострокове зняття судимості з неповнолітнього за злочин, вчи­нений ним у віці до вісімнадцяти років. Умови дострокового зняття суди­мості судом. Дострокове зняття судимості актом помилування.

Тема 20
Основні питання загальної частини кримінального права зарубіжних держав


Загальна характеристика кримінального права зарубіжних держав і його систем.

Загальна частина кримінального права зарубіжних держав і її основні інститути.

Завдання і принципи кримінального права.

Джерела кримінального права, їх види і характеристика. Межі чинності кримінальних законів.

Кримінальна відповідальність і її підстава (підстави).

Поняття і ознаки злочину. Суб’єкт злочину. Вина, її поняття і зна­чення. Форми і види вини. Класифікація злочинів.

Відповідальність за попередню злочинну діяльність. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

Інститут співучасті у злочині.

Обставини, що виключають злочинність діяння, їх види і загальна характеристика.

Звільнення від кримінальної відповідальності, його види, підстави та умови їх застосування.

Покарання і його мета. Види покарань. Призначення покарання. Звільнення від покарання і його відбування.

Заходи (міри) безпеки.

Судимість.

ІІІ. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Вид роботи

Денна форма

Семестр 3

Семестр 4

Всього

  • лекційні заняття, год.

  • лабораторні заняття, год.

  • практичні, (семінарські) заняття., год.

  • модульний контроль., год.

Всього аудит., год.

Самостійна робота, год.

Загальний обсяг, год.

Курсові роботи

Контрольні роботи, шт.

Форма контролю

30

-

22

4

56

80
-

-

Модульні контролі

38

-

64

4

106

80
-

-

Модульні контролі

68

-

86

8

162

160
-

-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Право» напряму підготовки за спеціальністю 030402 «Правознавство»...
Стеблинська О. С. Кримінальне право України. Загальна частина: Робоча навчальна програма. – Івано-Франківський університет права...
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Банківське право» для студентів за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Робоча навчальна програма з дисципліни „Право інтелектуальної власності” для студентів магістратури юридичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка