І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Скачати 94.02 Kb.
НазваІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дата23.04.2013
Розмір94.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної ради

від „ 28" лютого 2011року № 14-кр

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат

Новоушицької районної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про службу в органах місцевого самоврядування", „Про статус депутатів місцевих рад".

2. Положення розроблено з метою поліпшення організаційних засад функціонування виконавчого апарату районної ради (далі - апарат), упорядкування діяльності його працівників, підвищення ефективності роботи.

3. Апарат здійснює організаційне, правове, інформаційне, документальне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

4. Апарат утворюється радою відповідно до пункту 4 частини 1 статті 43, статті 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні".

Рішенням сесії районної ради від 09.12.2010 р. № 11 затверджена наступна структура виконавчого апарату:

голова ради та його заступник;

керуючий справами;

загальний відділ;

організаційний відділ;

відділ забезпечення повноважень щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад;

відділ юридичного та кадрового забезпечення;

відділ фінансово- господарського забезпечення
5. Штатний розпис апарату затверджується в установленому порядку головою ради.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

У сфері організаційного забезпечення на апарат покладаються такі завдання:

1. Організаційне забезпечення реалізації радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, цим Положенням.

2. Реєстрація проектів рішень, поданих на розгляд ради, контроль за їх проходженням у постійних комісіях ради.

3. Підготовка з урахуванням пропозицій голови ради, його заступника, керівника виконавчого апарату, постійних комісій, депутатів ради, районної державної адміністрації, проектів планів роботи ради, порядку денного сесій, а також аналітичних матеріалів про стан їх реалізації.

4. Забезпечення координації діяльності постійних комісій ради та надання їм організаційно-інформаційної і консультативно-методичної допомоги в процесі розробки та розгляду проектів рішень, оформленні прийнятих рішень, а також забезпечення взаємодії постійних комісій ради в процесі розробки та розгляду проектів рішень.

5. Надання консультативної та організаційної допомоги депутатам, забезпечення їх законами та нормативно-правовими актами, які стосуються сфери повноважень і діяльності органів місцевого самоврядування та інформаційними матеріалами з питань, що розглядаються радою.

6. Облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні проектів рішень та інших питань на сесіях ради, а також пропозицій і зауважень, що надходять до проектів рішень, опублікованих для обговорення.

7. Сприяння реалізації відповідно до діючого законодавства заходів щодо підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, референдумів, подання організаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні цих заходів, підготовка та узагальнення інформації про хід виборчих кампаній, підсумки виборів та результати всеукраїнських і місцевих референдумів.

8. Підготовка матеріалів, пов'язаних з вирішенням питань адміністративно-територіального устрою району, ведення бази даних з цих питань.

9. Організація обліку даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого самоврядування району, надання їм методичної допомоги.

10. Організація контролю за реалізацією рішень ради, висновків і рекомендацій постійних комісій.

11. Організація контролю за додержанням термінів розгляду запитів депутатів ради та додержанням встановлених термінів виконання протокольних доручень, даних головою ради.

12. Підготовка і проведення нарад, зустрічей, прес-конференцій та інших заходів.

13. Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг, що надходять до ради та її органів, вивчення і узагальнення питань, які порушуються громадянами у зверненнях, внесення пропозицій щодо їх вирішення.

III. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

У сфері правового забезпечення на апарат покладаються такі завдання:

1. Підготовка матеріалів, пов'язаних з розробкою проектів рішень сесій та висновків і рекомендацій постійних комісій ради. Надання правових висновків щодо проектів, які вносяться до ради, організація (при необхідності) експертизи в наукових установах, перевірка проектів рішень сесій та висновків і рекомендацій постійних комісій ради, розпоряджень голови ради щодо їх відповідності Конституції, законам України, іншим нормативно-правовим актам.

2. Участь у доопрацюванні проектів рішень після їх розгляду на сесіях та засіданнях постійних комісій.

3.Надання наукової та правової допомоги постійним комісіям ради в підготовці проектів рішень, консультування депутатів ради з цих питань.

4. За дорученням голови, заступника голови ради здійснювати представництво ради в судових органах при розгляді справ.

5. Підготовка узагальнюючих матеріалів і пропозицій з правових питань керівництву ради, постійним комісіям, депутатам.

6. Роз'яснення положень законодавства, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування, за зверненнями депутатів ради, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

7. Кодифікація діючого законодавства, забезпечення підтримання в належному стані нормативно-правової бібліотеки апарату.
IV. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

1. Документальне обслуговування ради, її президії, постійних комісій.

2. Ведення протоколів засідань ради, її президії, Днів депутата, нарад, прес-конференцій та інших заходів.

3. Забезпечення правильності оформлення та своєчасності проходження документів в апараті, прийом і обробка документів, аналіз та доставка службової кореспонденції адресатам.

4. Оформлення і розсилка в установленому порядку рішень ради та її органів, забезпечення опублікування цих та інших офіційних матеріалів, інформацій про діяльність ради.

5. Організація діловодства в апараті, облік, зберігання та забезпечення користування документами ради, її органів, здійснення контролю за виконанням документів, підготовка документів для передачі їх в установленому порядку на постійне зберігання.

V. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

У сфері інформаційного та аналітичного забезпечення на апарат покладаються такі завдання:

1. Організація і здійснення інформаційного забезпечення діяльності ради.

2. Забезпечення ради, її постійних комісій та депутатів відповідною аналітичною інформацією з політичних, економічних, соціальних проблем на основі сучасних методів і засобів даних комп'ютерних мереж і телекомунікації.

3. Створення і забезпечення функціонування комп'ютеризованої інформаційної системи колективного користування для забезпечення процесу підготовки і прийняття рішень.

4. Комп'ютеризована обробка проектів рішень на всіх стадіях їх проходження в раді.

5. Аналіз виконання органами виконавчої влади, підприємствами установами та організаціями незалежно від форм власності програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм та рішень, прийнятих радою.
VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ ТА ДЕПУТАТІВ .

У сфері матеріально-технічного, господарського та фінансового забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів на апарат покладаються такі завдання:

1. Здійснення в межах наявних коштів матеріально-технічного забезпечення діяльності ради та її апарату, зокрема, закупівлі відповідно до діючого законодавства необхідних витратних матеріалів для комп'ютерної техніки, засобів зв'язку та оргтехніки, канцелярських товарів тощо.

2. Здійснення управління майном, що забезпечує діяльність ради.

3. Забезпечення діяльності ради необхідними засобами комп'ютерної техніки, зв'язку та оргтехніки, організація їх технічного обслуговування.

4. Здійснення бухгалтерського і господарського обслуговування ради.

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ВЗАЄМОДІЇ

І ЗВ'ЯЗКІВ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ,

МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,

ОРГАНАМИ ТА ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У сфері здійснення радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування на апарат покладаються такі завдання:

1. Підтримка регулярного зв'язку з сільськими і селищною радами, органами виконавчої влади, збір і узагальнення для керівництва ради, її депутатів щотижневої інформації щодо основних заходів, які ними проводяться чи відбуваються у населених пунктах району.

2. Аналіз тематики рішень сесій сільських та селищної рад , розробка аналітичних довідок і рекомендацій з цих питань.

3. Розробка методичних рекомендацій з питань організації діловодства в органах місцевого самоврядування.

4. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи органів місцевого самоврядування. Аналіз діяльності конкретних органів місцевого самоврядування та надання консультативної, методичної і практичної допомоги сільським, селищній радам з питань, віднесених до їх компетенції.

5. Аналіз кількісного і якісного складу органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, розробка відповідних аналітичних даних і рекомендацій.
УШ.ІНШІ ФУНКЦІЇ АПАРАТУ

До інших функцій діяльності апарату належать:

1. Підтримка зв'язків з центральними органами влади, підготовка (за їх запитом) відповідної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування району тощо.

2. Підготовка довідкових та інформаційно-аналітичних матеріалів щодо структури органів місцевого самоврядування, їх адрес, посадових осіб, телефонів тощо.

3. Підготовка довідково-біографічних матеріалів про депутатів ради, голів сільських рад, селищного голови та матеріалів з кадрових питань.

4. Організація та здійснення роботи щодо кадрового обслуговування працівників апарату, забезпечення виконання положень Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування".

5. Підготовка проектів розпоряджень голови ради, організація контролю за їх виконанням.

6. Підготовка відповідей на листи поточної кореспонденції ради.

7. Забезпечення діяльності комісії ради з питань поновлення прав реабілітованих, районної виборчої комісії по виборах депутатів районної ради, тендерного комітету апарату.

8. Організація роботи щодо охорони державної таємниці.

IX. КЕРІВНИЦТВО ТА ПЕРСОНАЛ АПАРАТУ

1. Апарат ради очолює голова ради.

2. Розподіл обов'язків між головою ради, його заступником та керівником виконавчого апарату здійснюється головою ради.

3. Працівники апарату призначаються на посаду і звільняються з посади головою ради відповідно до чинного законодавства.

4. Керівники підрозділів апарату:

4.1. Здійснюють керівництво діяльністю відповідних підрозділів і несуть відповідальність за виконання завдань, покладених на підрозділи, розподіляють обов'язки між працівниками, забезпечують організацію роботи і дотримання трудової дисципліни, організують ведення діловодства, взаємодію з іншими підрозділами апарату.

4.2. Забезпечують виконання доручень керівництва ради.

4.3. Беруть участь у нарадах, які проводяться головою ради, його заступниками, засіданнях постійних комісій ради.

4.4. Відповідають за добір, розстановку, підвищення кваліфікації та навчання працівників, забезпечують розробку посадових інструкцій працівників.

4.5. Представляють відповідні підрозділи в апараті, за дорученням голови ради або його заступника, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.
5. Інші працівники апарату:

5.1. Забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до функціональних обов'язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому законом та цим Положенням.

5.2. На персонал апарату поширюється законодавство України про працю та службу в органах місцевого самоврядування. Вони зобов'язані виконувати це Положення, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про відділи виконавчого апарату, інструкції щодо роботи з документами та посадові інструкції, а також підвищувати свій професійний рівень і ділову кваліфікацію.

Схожі:

ІІI. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення, ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво....
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку...
1. Загальні положення
Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контроль за їх виконанням у Тернопільській міській раді (далі...
Типове положення про службу охорони праці Загальні положення
Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання,...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...
ПОЛОЖЕННЯ про Спадковий реєстр I. Загальні положення
Конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів (далі Конвенція), про заведені спадкові справи та видані свідоцтва про...
2. Основи оптимального управління
Загальні положення
Розділ І. Загальні положення
Кременчука (далі Положення) розроблене на підставі Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України,...
ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Новоушицької районної ради І. Загальні положення
Керуючись частиною 13 статті 46 та частиною 15 статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка