ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Новоушицької районної ради І. Загальні положення


Скачати 207.75 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії Новоушицької районної ради І. Загальні положення
Дата29.03.2013
Розмір207.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


УКРАЇНА

Хмельницька область

Новоушицька районна рада

РІШЕННЯ

Другої сесії VІ скликання

від 9 грудня 2010 року №2

смт. Нова Ушиця
Про затвердження Положення

про постійні комісії районної ради,

утворення постійних комісій

районної ради, обрання їх голів та членів

Керуючись частиною 13 статті 46 та частиною 15 статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
В И Р І Ш И Л А:


  1. Затвердити Положення про постійні комісії районної ради (додаток 1).
  1. Утворити шість постійних комісій районної ради, та затвердити їх склад (додаток 2).
  1. Обрати голів постійних комісій згідно з додатком 3.


Голова ради В.Барчишин

Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ


про постійні комісії Новоушицької районної ради

І. Загальні положення


1.1. Постійні комісії Новоушицької районної ради (далі – постійні комісії) є органами районної ради (далі - рада), що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», регламентом ради, цим Положенням.

1.2. Радою визначений такий перелік постійних комісій:

Постійна комісія з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики, діяльності рад та зв'язків з об'єднаннями громадян.

Постійна комісія з питань економічної політики, планування, бюджету і фінансів.

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства, праці та соціального захисту населення.

Постійна комісія з питань підприємництва, промисловості, енергетики, будівництва та житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку.

Постійна комісія з питань гуманітарної та молодіжної політики.

Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, землекористування та екології.

1.3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за пропозицією голови ради у складі голови і членів постійної комісії.

Голова, заступник та секретар постійної комісії не може бути членами однієї депутатської фракції. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією

1.4. Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням ради:

- з ініціативи голови постійної комісії у випадку подання ним заяви про відкликання його з посади за власним бажанням;

- за мотивованою ініціативою відповідних осіб, вказаних у частині 12 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.5. Депутати за власним бажанням визначають постійні комісії, в яких працюватимуть. Депутат має право протягом терміну повноважень згідно з поданою заявою переходити в іншу постійну комісію, про що рада приймає відповідне рішення.

1.6. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови ради. Голова ради, його заступник координують діяльність постійних комісій ради, дають їм доручення, сприяють організації виконання їх рекомендацій.

1.7. Заступник голови комісії і секретар обираються на засіданні постійної комісії.

1.8. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

1.9. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.10. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

1.11. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

1.12. Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюються виконавчим апаратом ради.

ІІ. повноваження постійних комісій

2.1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та висновки з цих питань. Представники постійних комісій виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.

2.2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою в межах її компетенції на керівні посади, готують висновки з цих питань.

2.3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а при необхідності - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

2.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, установ, організацій, підприємств різних форм власності та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

2.5. Постійні комісії ради будують свою роботу на основі принципів гласності, законності, ініціативності членів постійних комісій, колективного, вільного обговорення і вирішення питань. Постійні комісії діють у співробітництві з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, враховують громадську думку.

Для розгляду окремо визначених питань, у разі необхідності, постійна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

2.6. Постійні комісії мають право направляти органам, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам свої рекомендації та висновки.

ІІІ. організаціЯ роботи постійних комісій

3.1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову постійної комісії. Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

3.2. Діяльність постійної комісії здійснюється у відповідності з піврічним планом роботи, затвердженим постійною комісією.

3.3. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

3.4. В разі необхідності постійна комісія може проводити виїзні засідання.

3.5. За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох або більше постійних комісій. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням постійних комісій.

3.6. Голова постійної комісії не рідше одного разу на два роки звітує перед радою та один раз на рік подає письмову інформацію раді про підсумки роботи постійної комісії.

3.7. На засідання постійної комісії можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій і громадських організацій, особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

3.8. Секретар постійної комісії забезпечує участь членів постійної комісії у засіданнях і сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання, надає членам комісії і запрошеним матеріали, підготовлені для розгляду на черговому засіданні постійної комісії, веде протокол засідання постійної комісії, забезпечує ведення діловодства постійної комісії.

3.9. Матеріали щодо питань на розгляд постійної комісії повинні містити: супровідний лист, проект висновку або рекомендації постійної комісії, пояснювальну записку по суті питання, необхідні додатки, інформацію про доповідачів і співдоповідачів, список запрошених.

3.10. Робота постійної комісії, її діловодство, виступи і висловлювання депутатів та запрошених ведуться державною мовою.

3.11. Проект порядку денного засідання постійної комісії формується її секретарем і подається для узгодження голові постійної комісії. До відома членів комісії матеріали порядку денного доводяться завчасно.

3.12. Додаткові питання включаються до порядку денного засідання постійної комісії за рішенням постійної комісії, прийнятим більшістю депутатів від загального складу комісії, рішенням її голови, а у разі його відсутності заступника голови або секретаря постійної комісії.

3.13. Розгляд питань на засіданні постійної комісії складається з доповіді, запитань доповідачу та відповідей на них, співдоповіді або співдоповідей (у разі потреби), запитань співдоповідачам та відповідей на них, обговорення, яке проводиться шляхом виступів членів постійної комісії та запрошених (у разі необхідності) і у разі потреби заключного слова доповідача та співдоповідачів.
ІV. Порядок проведення засідань постійних комісій

4.1. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість депутатів від загального складу комісії.

4.2. Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях постійної комісії особисто.

4.3. Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні постійної комісії.

Член постійної комісії може подати письмово свої пропозиції щодо питань порядку денного, які розглядаються на засіданні постійної комісії.

4.4. Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі постійної комісії участі не беруть.

4.5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

4.6. Прийнятими на спільному засіданні постійних комісій вважаються висновки і рекомендації, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу цих постійних комісій. Висновки і рекомендації, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів або секретарями постійних комісій.

4.7. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол. У протоколі зазначаються:

- дата і місце проведення засідання;

- прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії присутніх та відсутніх на засіданні;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

- результати голосування з питань порядку денного;

- прийняті рекомендації, висновки.

4.8. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами і секретарями постійних комісій.

4.9. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

4.10. У разі недотримання визначених строків на ім’я голови постійної комісії відповідними органами чи посадовими особами надається інформація з обґрунтуванням причин порушення строків.

V. функціональна спрямованість постійних комісій

1. Постійна комісія з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики, діяльності рад та зв'язків з об'єднаннями громадян.

1. Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до регламенту ради, цього Положення, інших актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики.

2. Готує висновки і рекомендації з питань, що стосуються прав та гарантій діяльності депутатів ради, дострокового припинення повноважень голови, заступника голови ради.

3. Розглядає питання стосовно структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату, вносить раді свої пропозиції з цих питань.

4. Розглядає і вносить на затвердження радою проекти рішень щодо символіки Новоушицького району, присвоєння почесних звань та відзнак районної ради, проведення започаткованих радою конкурсів тощо.

5. Обговорює та вносить пропозиції раді про заснування засобів масової інформації ради, введення до складу їх редколегій депутатів ради.

6. Вносить пропозиції стосовно акредитації і позбавлення акредитації журналістів і технічних працівників.

7. Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності в діяльності ради, її органів, депутатських фракцій і груп шляхом висвітлення в засобах масової інформації, проведення «Днів депутата», ознайомлення виборців з прийнятими рішеннями.

8. Підтримує зв’язок із політичними партіями і громадськими організаціями, населенням району.

9. Розглядає пропозиції місцевих рад та готує відповідні висновки і проекти рішень ради з питань адміністративно-територіального устрою району.

10. Заслуховує інформацію керівників правоохоронних та інших органів, установ і організацій з питань забезпечення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення прав і свобод громадян району.

11. Бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, дотримання норм Конституції України, прав, свобод та законних інтересів громадян на території району.

12. Аналізує виконання цільових програм, направлених на поліпшення роботи судів, правоохоронних органів, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази, соціального захисту працівників цих органів.

13. Вивчає досвід роботи органів місцевого самоврядування, надає практичну допомогу в організації підготовки та перепідготовки працівників органів місцевого самоврядування в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

14. Розглядає проекти рішень ради, що стосуються питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування, готує висновки і рекомендації з цих питань.

15. Взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки Україні, Державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами, організаціями.

16. Попередньо розглядає подання та протести прокурора району, готує по них проекти рішень.

17. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

2. Постійна комісія з питань економічної політики, планування, бюджету і фінансів.

1. Попередньо розглядає проекти районного бюджету на відповідний рік, аналізує стан його виконання та вносить пропозиції щодо змін та доповнень до нього.

2. Узагальнює пропозиції постійних комісій щодо проектів районного бюджету, змін та доповнень до них, подає на розгляд ради відповідні висновки та рекомендації.

3. Розглядає звіт про виконання районного бюджету та дає свої пропозиції щодо затвердження його радою.

4. Розглядає пропозиції і готує висновки щодо:

- ставок орендної плати за використання майна, що є спільною власністю територіальних громад району;

- надання пільг по податках і зборах, орендних ставках, звільнення від сплати окремих податків;

- інших питань, пов’язаних з бюджетним фінансуванням.

5. Розглядає і готує висновки на сесії ради по нормативах відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, дотацій вирівнювання диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ і субвенцій в бюджети сіл і селища.

6. Разом з іншими постійними комісіями розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, вносить пропозиції щодо фінансового забезпечення цільових програм, готує висновки з цих питань, заслуховує звіти про їх виконання.

7. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

3. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, землекористування та екології.

1. Здійснює контроль за виконанням цільових програм з питань розвитку агропромислового комплексу, соціальної інфраструктури села.

2. Аналізує виконання цільових програм щодо раціонального використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу, земельних ресурсів, вносить свої пропозиції з цих питань для розгляду радою.

3. Бере участь у підготовці висновків щодо вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для державних, громадських та інших потреб та вносить свої пропозиції з цих питань для розгляду радою.

4. Бере участь у підготовці висновків про встановлення та зміну меж населених пунктів.

5. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства, заслуховує звіти керівників управлінь, відомств, відділів органів виконавчої влади з цих питань.

6. Вивчає і вносить пропозиції щодо формування районного бюджету в частині фінансування певних галузей та напрямків агропромислового комплексу, контролює цільове використання цих коштів.

7. Розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання, взаємовідносин між виробниками та підприємствами переробної галузі сільськогосподарської продукції.

8. Вносить пропозиції щодо надання кредитів виробникам сільськогосподарської продукції, здійснює контроль за ефективністю їхнього використання.

9. Вивчає і готує пропозиції щодо використання лісового фонду, а також поділу лісів за розрядами відповідно до законодавства України.

10. Вивчає передовий досвід, надає практичну допомогу у створенні умов для впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки, використання для цього наявного наукового потенціалу району.

11. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

4. Постійна комісія з питань охорони здоров’я,

материнства і дитинства, праці та соціального захисту населення

1. Розглядає питання, пов’язані з охороною здоров’я, материнством та дитинством, розробляє за дорученням ради, голови ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з цих питань та питань покращення медичного обслуговування населення, розвитку та функціонування аптечної мережі.

2. Готує висновки і рекомендації до проектів районного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району в частині охорони здоров’я, материнства та дитинства і здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на ці цілі.

3. Готує рекомендації щодо покращення організації медичного обслуговування, харчування, побутових умов в лікувально-профілактичних закладах району.

4. Готує рекомендації щодо покращення якості медичного обслуговування дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних навчальних закладах, вищих і спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм власності та вносить свої пропозиції на розгляд ради.

5. Аналізує проблеми та розробляє рекомендації щодо реформування системи охорони здоров’я, організації і впровадження страхової та сімейної медицини, бере участь в розробці та здійсненні заходів щодо ефективного використання мережі лікарень, поліклінік, ФАПів, дитячих оздоровчих таборів, будинків та баз відпочинку, удосконалення медичного обслуговування населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, ефективного та цільового використання коштів на придбання медичного обладнання та устаткування, лікування, протезування пільгової категорії населення за межами району, подає пропозиції та рекомендації на розгляд ради.

6. При розгляді проектів районного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району, зайнятості населення, вносить пропозиції та рекомендації раді щодо охорони праці, забезпечення гарантій і соціального захисту інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці, соціально незахищених категорій громадян.

7. Вивчає та аналізує стан соціального захисту та побутових умов інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, вносить відповідні рекомендації.

8. Вивчає питання забезпечення робочими місцями соціально незахищених категорій громадян, роботу центру зайнятості щодо подолання безробіття, готує відповідні рекомендації з цих питань.

9. Вивчає та аналізує стан виконання вимог законодавства з охорони праці, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, готує відповідні рекомендації з цих питань.

10. Аналізує стан забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, надання працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах, готує висновки і рекомендації з цих питань.

11. Здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, які спрямовуються на надання допомоги малозабезпеченим верствам населення.

12. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

5. Постійна комісія з питань підприємництва, промисловості, енергетики, будівництва та житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку

1. Розглядає питання економічної політики, розвитку промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, підприємництва в районі, готує свої висновки і рекомендації з цих питань.

2. Вивчає проекти районного бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програми з урахуванням стратегічних, пріоритетних напрямків розвитку галузей, ефективного використання бюджетних коштів, вносить з цих питань свої рекомендації раді.

3. Розробляє пропозиції щодо впровадження заходів з технічного переоснащення промислових підприємств, впровадження у виробництво новітніх, енерго- та металозберігаючих технологій, забезпечення безпеки руху транспортних засобів в районі.

4. Вивчає стан розвитку телефонного, телеграфного, електронного поштового зв’язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів району, а також розширення мережі кабельного телебачення.

5. Здійснює контроль за виконанням цільових програм з питань розвитку економіки, промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку.

6. Розглядає питання в галузі будівництва, житлово-комунального господарства району, аналізує відповідні положення в проектах програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програмах, готує висновки і пропозиції з цих питань.

7. Готує висновки щодо стану та перспектив розвитку будівництва, житлово-комунального господарства, покращення роботи житлово-комунальних підприємств, розвитку пасажирського транспорту, збирання, транспортування та утилізації побутових відходів, благоустрою населених пунктів, газифікації сіл, будівництва та експлуатації водогонів, санітарно-очисних споруд, утримання та ремонту доріг, благоустрою населених пунктів, цільових програм з цих питань, вносить відповідні рекомендації.

8. Аналізує стан технічного переоснащення будівельних організацій і житлово-комунальних підприємств, розвиток головних транспортних магістралей району, готує висновки і рекомендації з цих питань.

9. Вивчає стан, перспективи розвитку кредитування молодіжного будівництва, індивідуального будівництва на селі, вносить пропозиції стосовно ефективного, цільового використання бюджетних коштів в цих сферах.

10. Вивчає стан забезпечення житлом ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці, малозабезпечених верств населення, а також приладами індивідуального обліку газу, гарячого та холодного водопостачання.

11. Розглядає та вносить пропозиції стосовно виконання заходів щодо належної експлуатації об’єктів промисловості, житлового фонду тощо.

12. Готує висновки і рекомендації щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду району, встановлення правил користування водозабірними спорудами, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води для промислових потреб, надання в користування природних ресурсів.

13. Бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації регіональної політики, сприяє підвищенню її ефективності. узгодженості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з цих питань.

14. Сприяє ефективному використанню економічного, наукового і трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а також особливостей Новоушицького району, досягненню на цій основі підвищення рівня життя людей, оптимальної спеціалізації у виробництві товарів та наданні послуг.

15. Проводить аналіз економічного становища району та стану його розвитку, досвіду іноземних держав у реформуванні адміністративно-територіального устрою.

16. Розглядає проекти нормативно-правових актів з питань економічного, адміністративно-територіального і регіонального розвитку.

17. Сприяє висвітленню у засобах масової інформації та поширенню у інший спосіб вітчизняного і міжнародного досвіду роботи, пов'язаного з розвитком територій та місцевого самоврядування.

18. Сприяє розвиткові підприємницької діяльності в районі та забезпеченню прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва.

19. Здійснює контроль за виконанням цільових програм з питань розвитку підприємництва та заслуховує інформації про їх виконання.

20. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.

6. Постійна комісія з питань гуманітарної та молодіжної політики.

1. Вивчає питання щодо стану і розвитку науки, освіти, культури, духовного і патріотичного виховання, фізичної культури та спорту, туризму, аналізує відповідні положення в проектах програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програмах, готує висновки і пропозиції з цих питань.

2. Аналізує стан розвитку освіти в районі, вносить рекомендації щодо розвитку та покращення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах, готує висновки та пропозиції з цих питань.

3. Готує рекомендації, спрямовані на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, підготовку її до служби в Збройних Силах України.

4. Розглядає питання створення сімейних будинків-інтернатів, житлового будівництва для молоді, організації її дозвілля, відновлення та будівництва нової і поліпшення використання наявної спортивної бази, сприяння всебічному розвитку фізичної культури та спорту.

5. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі установ та закладів культури і мистецтва, естетичного виховання, ведення здорового способу життя населенням району, сприяння збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання та збереження культурно-історичних пам’ятників, курортних зон та заповідників, розвитку «зеленого туризму».

6. Сприяє роботі національно-культурних товариств та реалізації прав національних меншин.

7. Вивчає стан охорони пам’яток історії та культури, збереження і використання культурного надбання провідних митців району, надає з цих питань відповідні висновки та рекомендації.

8. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комісії.


Додаток 3

Голови постійних комісій
Постійна комісія з питань регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики, діяльності рад та зв'язків з об'єднаннями громадян

1.

Дзекар

Сергій Васильович

20.02.1963 р., освіта вища, смт. Нова Ушиця, вул. Пушкіна, 11, кв. 10, юрист ВАТ, член партії “Сильна Україна”, висунутий районною організацією партії “Сильна Україна”


Постійна комісія з питань економічної політики, планування, бюджету і фінансів

1.

Московчук

Олександр Євгенович

13.10.1964 р., освіта вища, смт. Нова Ушиця, вул. Патона,12, перший заступник голови Новоушицької районної державної адміністрації, позапартійний, висунутий районною організацією Партії регіонівПостійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства, праці та соціального захисту населення

1.

Маршевський

Володимир Антонович

26.01.1971 р., освіта вища, смт. Нова Ушиця, вул. Юності,2/3, заступник головного лікаря Новоушицької ЦРЛ, член партії «Єдиний центр», висунутий районною організацією партії «Єдиний центр»
Постійна комісія з питань підприємництва, промисловості, енергетики, будівництва та житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку

1.

Михайлиця

Іван Петрович

23.05.1956 р., освіта вища, смт. Нова Ушиця, пров. Чернишевського, 1, начальник РЕМ ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго», позапартійний, висунутий районною організацією партії ВО “Батьківщина”Постійна комісія з питань гуманітарної та молодіжної політики

1.

Власова

Маргарита Миколаївна

21.11.1963 р., освіта вища, смт. Нова Ушиця, вул. Ринкова,3/2, начальник районного відділу освіти райдержадміністрації, позапартійна, висунута районною організацією Партії регіонів


Постійна комісія

з питань агропромислового комплексу, землекористування та екології


1.

Московчук

Олег Васильович

11.05.1972 р., освіта вища, смт. Нова Ушиця, вул. Пушкіна, 15, начальник Відділу Держкомзему у Новоушицькому районі, член партії «Єдиний центр», висунутий районною організацією партії «Єдиний центр»

Схожі:

ЗВІТ постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, праці...
Положенням про постійні комісії районної ради, попередньо розглядає і, за дорученням ради, її голови та за власною ініціативою готує...
Закону України від 21. 05. 1997 №280/97-ВР (280/97-ВР)
Затвердити Положення про постійні комісії Макарівської селищної ради шостого скликання (додається)
Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ...
Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування...
Про основні тижневі заходи Новоушицької районної ради
Проведення дня депутата на базі Бучайської сільської ради за участю голови районної ради В. Барчишина
Про основні тижневі заходи Новоушицької районної ради
Проведення дня депутата на базі Браїлівської сільської ради за участю голови і спеціалістів виконавчого апарату районної ради
Про основні тижневі заходи Новоушицької районної ради
...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Відповідно до рішення Новомиргородської районної ради від 12 вересня 2003 року №267 “Про затвердження Положення про Почесну грамоту...
Про основні тижневі заходи Новоушицької районної ради та райдержадміністрації...
Проведення дня депутата на базі Березівської сільської ради за участю голови районної ради В. Барчишина
ПОЛОЖЕННЯ про Почесну відзнаку Коломийського району – медаль голови...
Це Положення встановлює порядок нагородження відзнакою Коломийського району медаллю голови Коломийської районної ради та голови районної...
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка