Лекція Сутність та види податків. Податкова система і податкова політика 5


НазваЛекція Сутність та види податків. Податкова система і податкова політика 5
Сторінка1/10
Дата22.04.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Право > Лекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Зміст


Розділ І. Теоретичні та організаційні основи податкової системи 5

Модуль 1. Методологічні основи податкової системи 5

Лекція 1. Сутність та види податків. Податкова система і податкова політика 5

1. Суть та функції податків, елементи податків. 5

2. Загальна класифікація податків; прямі та непрямі податки. 7

Загальнодержавні податки та збори 7

Місцеві податки та збори 9

3. Склад та структура доходів у бюджет. 9

4. Поняття податкової системи та податкової політики. 9

Лекція 2. Організація податкової служби і податкової роботи. Система інформаційного забезпечення 11

1. Органи державної податкової служби України та їх завдання, функції. 11

2. Податкова міліція, права органів державної служби. 13

3. Фінансові санкції, адміністративні штрафи. 14

4. Обов’язки осіб державної податкової служби. 14

5. Облік платників податку, облік податків, порядок погашення обов’язків платника, перед бюджетом. 16

Лекція 3. Ухилення від податків та їх перекладання 20

1. Поняття ухилення, фактори ухилення. 20

2. Методи ухилення, податкова оптимізація. 20

3. Подвійне оподаткування у міжнародному бізнесі. 21

4. Перекладання податків. 21

Лекція 4. Непряме оподаткування. Податок на додану вартість, акцизний збір, мито 25

1. Загальна характеристика податків. 25

2. Платники ПДВ, акцизного збору, об’єкт оподаткування. 27

3. База оподаткування. 29

4. Податковий облік. 32

Лекція 5. Податкове право та його складові, порядок і способи сплати податків 36

1. Податкове право. 36

2. Порядок та способи уплати податків. 36

3. Класифікація ставок оподаткування за різною ознакою. 36

Модуль 2. Прибуткове оподаткування юридичних і фізичних осіб 38

Лекція 6. Прибуткове оподаткування підприємств та організацій 38

1. Загальна характеристика податку на прибуток, платники податку. 38

2. Валовий дохід, валові витрати. 39

3. Витрати подвійного призначення. 42

4. Амортизаційні відрахування. 42

5. Особливості оподаткування операцій особливого виду. 43

6. Загальна характеристика податку з доходів фізичних осіб, платники податку, об’єкти оподаткування, загальний оподатковуваний дохід, податковий кредит. 44

Лекція 7. Фіксований сільськогосподарській податок. Податок з доходів фізичних осіб 49

1. Фіксований сільськогосподарський податок, платники податку. 49

2. Об’єкти оподаткування та ставки, порядок сплати сільськогосподарського податку. 50

3. Пільги, порядок нарахування та сплати, особливості оподаткування окремих видів доходу. 50

Лекція 8. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва 52

1. Платники спрощеної системи оподаткування. 52

2. Єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб. 52

3. Єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. 54

Лекція 9. Майнове оподаткування. Плата за землю, плата за ресурси 56

1. Загальна характеристика плати за землю. 56

2. Об’єкт, платники та ставка. 56

3. Пільги оподаткування на землю. 57

Список використаних джерел 59


Розділ І. Теоретичні та організаційні основи податкової системи

Модуль 1. Методологічні основи податкової системи

Лекція 1. Сутність та види податків. Податкова система і податкова політика1. Суть та функції податків, елементи податків.

2. Загальна класифікація податків згідно Податкового кодексу України; прямі та непрямі податки.

3. Склад та структура доходів у бюджет.

4. Поняття податкової системи та податкової політики.

1. Суть та функції податків, елементи податків.Історія виникнення податків досить давня. Вважається, що податки виникли разом із утворенням держави. Держава не могла забезпечити ефективне виконання своїх функцій без відповідної системи надходжень. І вже, виникла потреба у створенні основного джерела наповнення казни і бюджету держави. Цим основним інструментом і в далекому минулому і на даний час вважаються податкові платежі. Податковими платежами вважаються -податок, збір і плата.

Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до ПКУ . Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в установленому Кодексом порядку, становить податкову систему України.

Податок - це обов'язковий платіж, який стягується до бюджетів усіх рівнів з фізичних та юридичних осіб у безспірному порядку (податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, ПДВ).

Збір — це платіж, який стягується в основному до державних цільових фондів та місцевих бюджетів (пенсійний збір, ринковий збір, курортний збір).

Плата — це сума коштів, яка повертається державі (в основному) за тимчасове або постійне користування ресурсами (плата за воду, рентна плата, орендна плата).

Сукупність податків, зборів та інших обов'язкових платежів утворює податкову систему держави. Встановлення і скасування податків, зборів, і інших обов'язкових платежів, а також пільги їх платникам надаються Верховною Радою України, ВР АРК і місцевими радами народних депутатів.

Податки є найважливішою і найдавнішою формою фінансових відносин між державою і членами суспільства.

За економічним змістом податки - це фінансові відносини між: державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідного для виконання державою її функцій. ї Централізований фонд грошових коштів держави може бути сформований як за рахунок податків, так і за рахунок інших надходжень, таких як: відрахування, власні доходи держави і неподаткові доходи. Ці поняття необхідно розрізняти за допомогою ознак, що характеризують ту ми іншу фінансову категорію. На даний час в Україні питома вага непрямих податків є досить значною, хоча спостерігається тенденція до її зменшення в загальній структурі бюджетів порівняно з прямими податками.

Сутність податків як економічної категорії відображається в їх функціях.

Оскільки податкова система є однією із складових фінансової системи, функції податків випливають із функцій фінансів. Податки в основному виконують дві функції: фіскальну і регулюючу.

Суть фіскальної функції полягає в тому, що саме за допомогою податків і зборів забезпечується наповнення бюджетів усіх рівнів і відповідно джерел формування доходів держави.

Фіскальна функція забезпечує

—досягнення максимально можливого балансу між доходами та видатками бюджету держави

—рівномірний розподіл сум податкових надходжень між сферами бюджетної системи

—стабілізацію регіонального рівня соціального забезпечення громадян та забезпечення соціальних гарантій

—досягнення високого рівня соціальної інфраструктури в державі та рівня соціальних гарантій в окремому регіоні

—забезпечення потреб науки, освіти, охорони здоров'я, оборони та управління

Шляхом оподаткування досягається

 • регулювання попиту пропозиції,

 • стимулювання заощаджень,

 • вирівнювання індивідуальних доходів громадян,

 • стимулювання індивідуального підприємництва;

 • стримування інфляції,

 • створення нових робочих місць,

 • розвите народних промислів, прикладного мистецтва.

Отже, через фіскальну функцію системи оподаткування задовольняють загальнонаціональні потреби, а за допомогою розподільчої функції формуються протидії надлишковому фіскальному тиску, тобто створюються механізми, які забезпечують баланс економічних інтересів держави, юридичних та фізичних осіб.

Суть регулюючої функції податків полягає у можливості держави через діяльність податкового механізму забезпечувати регулювання соціально-економічних відносин. А саме за допомогою податкових ставок та податкових пільг держава намагається регулювати — процес накопичення капіталу, рівень платоспроможності, темпи розширеного відтворення, захист малозабезпечених верств населення.

Оподаткування як окрема категорія економічного процес у і ґрунтуватись на притаманних йому принципах:

1. загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу;

2. рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;

3. невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

4. презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу;

5. фіскальна достатність - встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;

6. соціальна справедливість - установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;

7. економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;

8. нейтральність оподаткування - установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;

9. стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;

10. рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;

11. єдиний підхід до встановлення податків та зборів - визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.

2. Загальна класифікація податків; прямі та непрямі податки.


Класифікація податків дає можливість більш повно висвітлити сутність і функції податків, показати їх роль у податковій політиці держави, напрям і характер впливу на соціально-економічну сферу. Податки класифікують за кількома ознаками.

3а економічним змістом податки поділяються на

—податки на доходи (податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств)

—податки на споживання (податок на додану вартість, акцизний податок, мито)

—податки на майно і податок на нерухомість).

Залежно від рівня державних структур податки класифікують на

 • загальнодержавні

 • місцеві, які відповідно встановлюються Верховною Радою України або місцевими радами.

До загальнодержавних податків відносять податки і збори, які сплачуються до державного бюджету або до державних цільових централізованих фондів: 1. До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов’язкові платежі):

Загальнодержавні податки та збори


9.1. До загальнодержавних належать такі податки та збори:

9.1.1. податок на прибуток підприємств;

9.1.2. податок на доходи фізичних осіб;

9.1.3. податок на додану вартість;

9.1.4. акцизний податок;

9.1.5. збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

9.1.6. екологічний податок;

9.1.7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

9.1.8. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

9.1.9. плата за користування надрами;

9.1.10. плата за землю;

9.1.11. збір за користування радіочастотним ресурсом України;

9.1.12. збір за спеціальне використання води;

9.1.13. збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

9.1.14. фіксований сільськогосподарський податок;

9.1.15. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

9.1.16. мито;

9.1.17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

9.1.18. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

9.2. Відносини, пов'язані з установленням та справлянням мита, регулюються митним законодавством, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

9.3. Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

9.4. Установлення загальнодержавних податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється.

Місцеві податки та збори


10.1. До місцевих податків належать:

10.1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

10.1.2. єдиний податок.

10.2. До місцевих зборів належать:

10.2.1. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

10.2.2. збір за місця для паркування транспортних засобів;

10.2.3. туристичний збір.

3а формою оподаткування розрізняють податки прямі і непрямі податки. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір прямо пропорційно залежить від результатів фінансової діяльності. В свою чергу, прямі податки поділяються на дві групи особисті і реальні. Особисті податки встановлюються персонально для конкретного платника. Видами особистих податків є

 • прибутковий податок,

 • майновий податок,

 • податок на спадщину,

 • податок на дарування.

Реальні податки передбачають оподаткування майна за зовнішніми ознаками. До них належать

-земельний,

-домовий,

-промисловий,

- податок на грошовий капітал.

Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і послуг, а їх розмір для окремого платника не залежить від його доходів.

3. Склад та структура доходів у бюджет.


Податки діляться на:

1. Податкові доходи – загальнодержавні і місцеві податки, збори і ін. обов'язкові платежі;

2. Неподаткові надходження:

 • Доходи від власної і підприємницької діяльності;

 • Адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційної і побічної торгівлі;

 • Надходження від штрафів і фінансових санкцій;

 • Інші неподаткові надходження;

 • Власні надходження від бюджетних установ.

 1. Доходи від операцій з капіталом – засоби поліковані від продажу землі, майна і нематеріальних активів, що належать державі.

4. Трансферти – засоби, одержані від інших органів державної влади, інших держав або міжнародних організацій на безкоштовній або безповоротній основі.

4. Поняття податкової системи та податкової політики.Податкова політика — це діяльність держави у сферах запровадження, правового регламентування та організації справляння податків і податкових платежів до централізованих фондів грошових ресурсів держави.

Держава регулює макропропорції в економіці за рахунок зменшення чи збільшення податків. Податки— це обов'язкові, нормовані платежі у державний чи місцеві бюджети, які сплачують громадяни, підприємства та установи. Податки виконують фіскальну та регулюючу функції. Фіскальна функція покликана забезпечувати бюджет країни постійними і стабільними доходами, регулююча - регулювати фінансові відносини в процесі розподілу частини вар тості сукупного суспільного продукту.

Розрізняють прямі й непрямі, місцеві, загальні та спеціальні податки. Прямі податки — це податки, що встановлюються безпосередньо щодо платника, який сплачує їх до бюджету держави, і обсяги таких податків залежать від податкової бази. Вони покликані охоплювати всі доходи, створені в суспільстві за звітний період (податок на прибуток, прибутковий податок з громадян і т. ін.). Непрямі податки — це податки, які справляються до бюджету за допомогою цінових механізмів, причому конкретні платники податків не завжди є їхніми носіями. Ці податки охоплюють споживання суб'єктів за звітний період (податок на додану вартість, мито, акцизний збір і т. ін.). Протягом 2001 р. основними податками, які виконували фіскальну функцію, були:

 1. ПДФО (за шкалою ставок);

 2. податок на прибуток (30-60%);

 3. податок на додану вартість (20%);

 4. акцизний податок (ставки регулюються законодавством);

 5. плата на землю

 6. єдиний соціальний внесок

Запитання для самоперевірки

 1. Що таке податкова система?

 2. Які нормативні акти регулюють становлення податкової системи в Україні?

 3. Що є характерним для становлення податкової системи України?

 4. В чому полягають недоліки діючої податкової системи України?

 5. Вкажіть основні напрямки проведення податкової реформи в Україні?

 6. Які податки відносять до загальнодержавних?

 7. Які податки відносять до місцевих?

 8. Які збори відносять до місцевих?

 9. В чому полягає різниця між загальнодержавними і місцевими податками?

 10. Що таке структура податкової системи?

 11. Як визначити питому вагу податкових надходжень у загальній сумі доходів Державного бюджету?
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Податкова система України
Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Фінансова політика” для...
«Фінанси». Разом із тим опанувати її здатні студенти, котрі здобули ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін — «Макроекономічна...
План Поняття податкової системи і її структурна побудова. Обсяг видатків...
Податкова система — це сукупність податків, зборів, інших платежів та внесків до бюджету і державних цільових фондів, платників податків...
ЛЕКЦІЯ 13 ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА План
Податки — обов'язкові нормативні платежі в державний або місцевий бюджет, що їх вносять як окремі особи, так і підприємства різних...
Відповідальність за ухилення від сплати податків
Поняття «ухилення від податків». Фактори та можливості ухилення. Методи ухилення. Податкова оптимізація
На Дніпропетровщині планові показники надходжень до бюджету перевищено по 14 з 18 показників
Державна податкова служба у Дніпропетровській області запрошує платників податків до подання податкової звітності в електронному...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Відповідно до п. 52. 1 ст. 52 Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації (пп. 14...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ КОТОВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ДЕРЖАВНА...
Котовська ОДПІ просить розмістити на Вашому веб-сайті у розділі “ВІСТІ З ПОДАТКОВОЇ” наступну інформацію (додається)
Податкова повідомляє
Державної податкової служби України по всіх напрямах чинного податкового законодавства. Розуміння такої офіційної позиції часто є...
Рефератів з дисципліни «Податкова система»
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка