ТОВ «ВВС-Факторинг» станом на 31 грудня 2011 року м. Київ 2012рік


Скачати 144.49 Kb.
НазваТОВ «ВВС-Факторинг» станом на 31 грудня 2011 року м. Київ 2012рік
Дата16.03.2013
Розмір144.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ТОВ «ВВС-Факторинг»

станом на 31 грудня 2011 року

м. Київ 2012рік
АУДИТОРСЬКИЙ висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності ТОВ «ВВС- Факторинг»

станом на 31 грудня 2011 року.

 1. Аудиторський висновок подається до Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг,при розкритті інформації фінансовими установами, який складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості,аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - MCA), зокрема до MCA № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», MCA 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», MCA 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

 2. Аудиторський висновок містить:

2.1. Адресат.

Аудиторський звіт призначається для керівництва та засновників ТОВ «ВВС- Факторинг» (суб'єкту господарювання), фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Україна 03058, м. Київ, вул.

Лебедева - Кумача, 6.5, офіс 53

Основні відомості про товариство :

Повна назва: Товариством з обмеженою відповідальністю «ВВС- Факторинг»

Код за ЄДРПОУ: 37686875

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 03058, м. Київ, вулиці Лебедева - Кумача, будинок 5, офіс 537 .

Дата реєстрації : Товариство зареєстроване 18.04.2011 Солом'янською районною державною адміністрацією м. Києва, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 073 102 0000 020637. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 532108.

Дата змін реєстрації : 20.04.2011 року зареєстровано нову редакцію Статуту.

Види діяльності за КВЕД:

 1. Інше грошове посередництво

 1. Фінансовий лізинг

 1. Надання кредитів

 1. Інше фінансове посередництво

 1. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

Станом на 31.12.2011 штатних працівників у ТОВ «ВВС- Факторинг» - 3 людини.

Відокремлених підрозділів ТОВ «ВВС- Факторинг» станом на 31.12.11 не має.

Діяльність ТОВ «ВВС- Факторинг» потребує спеціальних дозволів та ліцензій.

Станом на 31.12.201 Іроку ТОВ «ВВС- Факторинг» отримано:

Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 291 серія ФК дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва, розпорядження Комісії від 16 червня 2011 року №365,код фінансової установи 13, та видано Додаток до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (невід’ємна частина Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи) № 291 серія ФК видане згідно розпорядження Комісії від 16.06.201 Іроку №365, реєстраційний номер 13102630. Види фінансових послуг, які має право здійснювати фінансова компанія без отримання ліцензій та/або дозволів відповідно до законодавства: факторинг.

2.2 Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики.

Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ТОВ «ВВС- Факторинг» станом на 31.12.2011 року, які складають з Фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва:

 • форма № 1-м «Баланс» станом на 31.12.2011 p.,

 • форма № 2-м «Звіт про фінансові результати» за 2011 p.,

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - MCA) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із MCA № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», MCA 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», MCA 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог MCA 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог MCA. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Нами, незалежними аудиторами, проведено аудиторську перевірку згідно з вимогами чинного законодавства України, Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України затвердженого Розпорядженням Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2007 №6832

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно з вимогами, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та Облікової політики ТОВ «ВВС- Факторинг» ( наказ ТОВ «ВВС- Факторинг» №1 від 18.04.2011). У відповідності до облікової політики розроблено та затверджено Положення про порядок формування ТОВ «ВВС- Факторинг» резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних із виконанням його функцій)

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ГОВ «ВВС- Факторинг» за станом на кінець останнього дня звітного року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

  1. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, відповідності з вимогами MCA № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

  1. Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудиторський висновок, який подається до Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, (далі - Комісія) при розкритті інформації установ , повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - MCA), зокрема до MCA 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», MCA 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», MCA 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», MCA 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, MCA 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

  1. Активи.

Нематеріальні активи станом на 31.12.2011 р. відсутні.

Основні засоби станом на 31.12.2011 р. відсутні.

Станом на 31.12.11 року інша поточна дебіторська заборгованість становить 2 996,6,0тис. грн.. Грошові кошти в національній валюті станом на 31.12.11р. становлять 0,3тис. грн.. Облік дебіторської заборгованості ведеться у відповідності до П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

  1. Зобов’язання.

Визнання, облік, та оцінка кредиторської заборгованості протягом періоду, що перевірявся, здійснювалося у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Станом на 31.12.11 довгострокові зобов’язання становлять відсутні. Станом на 31.12.2011 р. сума поточних зобов’язань становить 10696,6тис.грн. в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 587,3тис.грн., зі страхування 0,1тис.грн., з оплати праці 0,2тис.грн.,інші поточні зобов’язання 10108,9тис. грн., простроченої заборгованості не має. Заборгованість поточна, термін сплати, що не настав.

  1. Власний капітал.

Заявлений та сплачений статутний капітал станом на 31.12.11 становив 3001,0 тис. грн.. Станом на 31.12.11 неоплаченого капіталу не має, весь заявлений капітал сплачено грошовими коштами. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2011р. збиток становить 10700,7тис. грн. Аналітичний облік статутного фонду ведеться на рахунку 40 «Статутний капітал». Облік фінансових результатів відповідає вимогам П(с)БО 25 "Звіт про Фінансові результати". Облік доходів та витрат відповідає вимогам П(С)БО № 15 "Доходи" та П(С)БО № 16 "Витрати". Балансовий прибуток(збиток) визначається згідно чинного законодавства та на 31.12.11р. становить 10700,7тис. грн. збитку. Чистий збиток за 2011 рік становить 10700,7тис. грн. Фінансова звітність ТОВ «ВВС- Факторинг» відповідає даним бухгалтерського обліку. Дані окремих форм звітності відповідають один одному.

  1. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає MCA 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення Приватного акціонерного товариства «Міжнародна інвестиційна група» в наслідок шахрайства.

2.9Аиаліз фінансового стану.

Показники платоспроможності та фінансової стійкості, станом на 31.12.11 року, є такими:

 1. Коефіцієнт загальної ліквідності, який показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань ((ряд.260+ряд.270):ряд.620) - на 31.12.11- 0 при орієнтовному позитивному значенні показника -1,0 - 2,0;

 2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, що показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно ((ряд.220+ряд.230+ряд.240):ряд.620) на 31.12.11 - 0,0, при орієнтовному позитивному значенні показника - 0,25 - 0,5;

 3. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність (ряд.380:ряд.280) - на 31.12.11- не визначається в силу від’ємного значення власного капіталу, при орієнтовному позитивному значенні показника - 0,25 - 0,5;

 4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність підприємства від залучених коштів ((ряд.480+ряд.620):ряд.380) - на 31.12.11 -0, при орієнтовному позитивному значенні показника (не більше) - 0,5 -1,0.

 5. Коефіцієнт рентабельності активів ( ф.2 р.220 або 225) / ( ф.1 ( р.280(гр.3)+ р. 280 ( гр.4))) /2 — на 31.12.11 - не може бути визначеним

Аналізуючи фінансовий стан ТОВ «ВВС- Факторинг» за 2011 рік можливо зробити наступні висновки:

Фінансовий стан за результатами 2011 року в край важкий.

2.10. Безумовно-позитивний висновок.

Виходячи з наслідків проведеного аудиту, аудиторська фірма підтверджує, що надана їй інформація дає достовірне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта перевірки.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам., відповідно до Національних стандартів обліку. Фінансова звітність за 2011 рік, ТОВ «ВВС- Факторинг» достовірна та відповідає даним бухгалтерського обліку. Форми фінансової звітності узгоджені, та не містять викривлень. Звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку та достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище підприємства станом на 31.12.2011 року по результатах проведених господарських операцій за 2011 року.

Баланс ТОВ «ВВС- Факторинг» станом на 31.12.11 з валютою 2996,9тис. грн., Звіт про фінансові результати за 2011 рік з чистим збитком в сумі 10700,70тис. грн. підтверджуємо.


Директор ПП АФ "ЗВІТ" Л.П. Покляцька

Свідоцтво про включення до Реєстру2.11.Основні відомості про аудитора,
Назва аудиторської фірми:


Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Звіт»,
ЄДРПОУ 37393206.


Місцезнаходження: м. Київ, вул. Наталії Ужвій , 4- г,кв,92
Дані про наявність відповідних свідоцтв:

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4432 від 31 березня 2011р. Дійсне до 31
березня 2016р. Видане Аудиторською палатою України.


Свідоцтво Про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А
№001346 від 24.04.2007р. подовжено до 25 січня 2015року.).


У відповідності з договором № 18-АВ від 02 березня 2012 року на здійснення аудиту звітності між TOB «BBC-
Факторинг» та ПП
«Аудиторська фірма «Звіт», з 03 березня 2012р. по 16 березня 2012р. проведена перевірка
достовірності повного пакету фінансової звітності станом на 31 грудня 2011 року, Баланс форма 1-м на 31.12.2011 р,
Звіт про фінансові результати форма 2-м за 2011р.


Від імені фірми аудиторський висновок складено директором Покляцькою Л.П./сертифікат аудитора №000602 від
25.01.1996р. подовжено до 25.01.2015р.


Дата видачі висновку: «16» березня 20І2 року


аудиторських фірм та аудиторів №4432
згідно рішення АПУ 31 березня 2011року

Дійсне до 31 березня 2016р. Видане
Аудиторською палатою України.


Свідоцтво Про внесення до реєстру аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ
А №001346 від 24.04.2007р. подовжено до 25 січня 2015року.).
тел./факс: (044) 383-47-97; 039-494-78-11 е-mail - af_zvit@ukr.net, http://zvitauditorov.com.


Схожі:

ТОВ «ВВС-Факторинг» станом на 31 грудня 2012року м. Київ 2013рік
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Директор ТОВ “МАК “ЦептАудит”
ТОВ «ФК «Промінвест» станом на 31 грудня 2011 року, у складі Балансу станом на 31. 12. 2011 р., Звіту про фінансові результати, Звіту...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2011 року Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-Брок»
Період перевірки з 1 січня по 31 грудня 2011 року. Дата проведення аудита з 26 по 30 березня 2012 року. Перевірку фінансової звітності...
Звіт незалежного аудитора
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
«Агенція корпоративних інвестицій» станом на 31 грудня 2011року м. Київ 2012рік
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
ДКЦПФР №313 від 13. 02. 07 р., на підставі договору №28/07 від 12 березня 2007 року була проведена перевірка повноти та достовірності...
Щодо фінансових звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2515 від 23 лютого 2001 р, видане Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка