Семінарське заняття № Конституційне право України: поняття, система, принципи


НазваСемінарське заняття № Конституційне право України: поняття, система, принципи
Сторінка1/18
Дата21.04.2013
Розмір1.63 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Семінарське заняття № 1.
Конституційне право України: поняття, система, принципи


1.1. Поняття конституційного права: галузь права, наука, навчальна дисципліна.

1.2. Предмет галузі конституційного права. Конституційно-правові відносини.

1.3. Конституційно-правова відповідальність.

1.4. Система галузі конституційного права України. Принципи конституційного права. Конституційно-правові норми та інститути.

Питання для самоконтролю:


1.1.

 1. Дайте визначення поняття галузі конституційного права

 2. У чому полягає функціональне призначення галузі конституційного права ?

 3. У чому полягають особливості галузі конституційного права? Чим вони зумовлені ?

 4. Якими особливостями характеризуються методи конституційно-правового регулювання ?

 5. У чому полягає функціональне призначення науки конституційного права ?

 6. Охарактеризуйте предмет науки конституційного права. Чи є відмінність між ним та предметом галузі конституційного права?

 7. Назвіть елементи системи науки конституційного права

 8. Основні епати розвитку науки конституційного права в Україні.

 9. Провідні правові школи, проблематика наступництва. Українські вчені конституціоналісти.

 10. Що являє собою конституційне право як навчальна дисципліна ?
1.2.

 1. Що слід розуміти під поняттям «конституційно-правові відносини» ?

 2. Які групи суспільних відносин становлять предмет правового регулювання галузі конституційного права ?

 3. Назвіть суб’єктів конституційно-правових відносин 

 4. У чому полягають особливості об’єкта конституційно-правових відносин ?

 5. Яким чином суспільні відносини набувають якості «конституційно-правових відносин» ?
1.3.

 1. Охарактеризуйте зміст поняття «конституційно-правова відповідальність»

 2. До якого виду відповідальності найбільш наближена конституційно-правова відповідальність ?

 3. Чи може конституційно-правова відповідальність наступати одночасно із політичною ?

 4. Назвіть суб’єктів конституційно-правової відповідальності

 5. Назвіть санкції конституційно-правової відповідальності

 6. Чи може бути суб’єктом конституційно-правової відповідальності фізична особа ?

1.4.

 1. Назвіть елементи системи галузі конституційного права

 2. Поняття конституційно-правової норми

 3. Якими особливостями характеризуються конституційно-правові норми?

 4. Поняття конституційно-правового інституту

 5. У чому полягають особливості конституційно-правових інститутів?

 6. Види конституційно-правових інститутів

 7. Дайте визначення поняття «принцип конституційного права».

 8. Які принципи конституційного права знайшли своє відображення у положеннях чинної Конституції України ?Практичні завдання:

Завдання № 1

У якому розумінні (галузь права, наука, навчальна дисципліна) вжито термін «конституційне право» в нижчеподаних формулюваннях:

 1. «конституційне право викладається студентам юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка у ІІ семестрі І курсу»;

 2. «конституційне право регулює фундаментальні суспільні відносини у державі»;

 3. «конституційне право вивчає практику реалізації конституційно-правових норм».
Завдання № 2

Зобразіть схематично систему галузі конституційного права та систему науки конституційного права. Порівняйте ці схеми.
Завдання № 3

Випишіть з тексту Конституції України положення, що є принципами конституційного права.

Творчо-аналітичне завдання:


Порівняйте письмово предмет галузі конституційного права та предмет науки конституційного права. Чи є в них спільні риси? У чому полягає відмінність між ними? У вашому обґрунтуванні використовуйте посилання на спеціальну літературу (не менше 3 джерел).

Рекомендовані джерела: законодавство та судова практика
Конституція України // Відомості Верховної Ради України [Текст].  1996.  № 30.  Ст. 141.

Рекомендовані джерела: загальна література
Скрипнюк О.В. Курс сучасного конституційного права України: академічне видання / О.В. Скрипнюк. – Х.: Право, 2009.Погорілко В.Ф. , Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / за заг. В.Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. І доопр. – К.: Видавництво Ліра. – К., 2012. – 576 с.Чушенко В.І. Заяць І.Я. Конституційне право України: підруч. / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 2009. – 548 с.Додаткова література: матеріали для підготовки окремих питань семінару

1.1.

 • Вчені-юристи України. Довідник. К.: 1998.   609 с. (с.39-46, 212-245).

 • Головні етапи формування конституційного права України: [Електронний ресурс] / С.Г. Кащенко // Культура народов Причерноморья. — 1999. — № 6(продолжение). — С. 485-486 http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/19996/knp_132.doc

 • Мяловицька Н. Конституційно-правова реформа і методологія науки конституційного права // Вісник Конституційного Суду України.   2006.   № 2.   С. 22-29.Тодика Ю. М.. Конституційне право України як галузь права: Конспект лекції / Національна юридична академія України. — Х., 1995. — 29с.

 • Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. Львів, 1999. – 232 с. (С.8-16, 44-59).

 • Стецюк П. Юрій Панейко (1886-1973) // Вибори і демократія.   2005.   № 3 (5).   С. 50-53.Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учебное пособие.- Харьков: “Фолио»: “Райдер»,   1998. – 292 с.

 • Стецюк П. До 100-річчя від дня народження С.Е. Базилевича // Право України.   1999.   № 2.Шаповал В. Основні характеристики конституційного права // Вісник Конституційного Суду України.   2003.   № 6.   С. 60-70.

 • Шаповал В. Перспективи розвитку науки конституційного права в Україні // Право України.   1996.   № 9.   С. 49-52.
1.2.

 • Давидов Р., Данилюк Ю. Питання теорії конституційних правовідносин // Право України.   2006.   № 1.   С. 16-19.

 • Кутафин О.Е. Предмет конституционного права.   М.: Юристь, 2001.   444 с. ( С.9- 42).

 • Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учебное пособие.- Харьков: «Фолио»: «Райдер»,   1998. – 292 с.

 • Федоренко В.Л. Конституційні правовідносини, система конституційного права та система конституційного законодавства України: діалектика взаємозв’язків // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - №9. – С.5-26.
1.3.

 • Батанова Н.М. Конституційні делікти в України: проблеми теорії та практики: Автореферат дисертації …канд. юрид. Наук. – К., 2007.

 • Задорожня Г. Щодо конституційно-правової відповідальності // Право України. – 2007. - №9. – С.107.

 • Майданник О.О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб’єкти // Право України. – 2001. - №5.

 • Наливайко Л.Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики: Автореферат дисертації …канд. юрид. Наук. – К., 2000.
1.4.

 • Носенко О.В. Інститути конституційного права України: Автореферат дисертації …канд. юрид. Наук. – К., 2007.

 • Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти: Монографія / В.Л. Федоренко. – К.: Ліра-К, 209.

 • Шемшученко Ю., Погорілко В. Система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни // Вісник Академії правових наук України.   Харків, 2003.   № 2 (33) – 3 (34).   С. 213-224.


Творча аналітика )


Наочні моделі формування та взаємодії конституційно-правових відносин

http://www.youtube.com/watch?v=GHmj803DLKI&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=Tes-GECUc_U&feature=related

http://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/5029912c86166/

http://www.youtube.com/watch?v=PqIY7I1M7rE&feature=player_embedded

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

1 Конституційне право України
Конституційне право України – це галузь права, система нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та функціонування...
Тема: «Поняття і система юридичної науки (правознавства)»
Семінарське заняття №1 Тема: «Поняття і система юридичної науки (правознавства)»
Закон як джерело конституційного права в зарубіжних країнах: поняття та класифікація
...
Конституційне право України
Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення
ТЕМА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА Семінарське заняття №1- 2 год
Економічна система, економічне благо, економічні потреби, економічні інтереси, продуктивні сили суспільства, праця, предмет праці,...
Конспект з курсу «Цивільне право України»
Поняття, завдання цивільного процесу. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, система
1. Міжнародне приватне право: поняття, предмет та система
У кожній державі найважливішим регулятором суспіль­них відносин є право. Праву притаманні такі особливості як система юридичних норм,...
Модуль Теоретичні основи стратегічного управління Семінарське заняття...
Семінарське заняття №2 Концептуальні засади стратегічного управління підприємством
Поняття трудового права як галузі права. Принципи і джерела трудового права як галузі права
Трудове право займає одне з провідних місць серед галузей сучасного права України. Його значення визначається роллю праці в суспільстві....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ КОНСТИТУЦІЙНЕ...
Формами проведення занять є такі: лекції, семінарські заняття, самостійна та індивідуальна робота. З даної дисципліни передбачено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка