Заняття ПОЧАТКОВА СТАДІЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ


НазваЗаняття ПОЧАТКОВА СТАДІЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ
Сторінка1/7
Дата18.04.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Заняття 4. ПОЧАТКОВА СТАДІЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ
Початкова стадія розробки бізнес-плану – це стадія, на якій закладаються основи майбутнього бізнесу та здійснюється розробка концепції бізнесу. В загальному вигляді початкова стадія складається із вирішення таких основних питань:

 • пошук підприємницької (комерційної) ідеї;

 • вибір організаційно-правової форми бізнесу;

 • вибір способу започаткування бізнесу для реалізації запропонованої комерційної ідеї.

Сутність першого блоку питань полягає в тому, що на основі власного практичного досвіду, наявності відповідної освіти, інтересів та уподобань тощо, а також з урахуванням зовнішніх факторів (чинних законодавчих актів, обмежень, конкуренції тощо), підприємець здійснює розробку підприємницької (комерційної) ідеї, з якою він збирається вийти на ринок.

Другий блок питань передбачає аналіз та вибір такої організаційно-правової форми господарювання, яка б відповідала законодавству і давала можливість реалізувати підприємницьку ідею з найвищою ефективністю. В процесі вирішення даного блоку питань потрібно:

 • проаналізувати чинні організаційно-правові форми господарювання, визначити переваги та недоліки кожної із них;

 • вивчити можливості, які дають ці форми для залучення інвестицій;

 • визначити міру відповідальності за результати діяльності, яка накладається на засновників бізнесу кожною із організаційно-правових форм та вибрати найбільш прийнятну форму;

 • визначити міру контролю за майбутнім бізнесом, який можна здійснювати в межах вибраної організаційно-правової форми тощо.

Зрозуміло, що у випадку, коли певна комерційна ідея запроваджується на діючому підприємстві, то вибір організаційно-правової форми господарювання не проводиться.

Третій блок питань передбачає аналіз та вибір способу започаткування бізнесу для реалізації запропонованої комерційної ідеї.

В результаті розгляду та вирішення цих основних блоків питань формується основа для подальшої розробки бізнес-плану.
А. Розробка підприємницької (комерційної) ідеї

Нові ідеї генерувати важко. Але потрібно пам’ятати, що ще до того, як буде проводитися оцінювання запропонованої комерційної ідеї, існують традиційні висловлювання, які можуть «згубити» цю ідею «на корені». До таких висловлювань належать: «Це не буде працювати», «Це вже використовували або випробовували», «Хто буде за це платити?», «Це надто просто», «А чому це не зробив хтось інший?» тощо.

Тому при розробці нових підприємницьких ідей ці питання потрібно просто відкидати.

Методи творчого пошуку підприємницьких (комерційних ідей).

Метод аналогії передбачає використання в комерційній ідеї чогось подібного від вже відомих технічних рішень.

Метод інверсії передбачає застосування до відомих технічних рішень специфічних прийомів, серед яких можна виділити такі прийоми, як «перевернути догори ногами», «вивернути» на зворотний бік, поміняти МІСЦЯМИ ТОЩО.

Метод ідеалізації базується на уявленні про можливість ідеального вирішення будь-якої проблеми, що може наштовхнути на розробку якоїсь нової ідеї.

Метод «розумового» штурму зводиться до проведення активної дискусії групи спеціалістів з конкретного кола питань за певними правилами, які передбачають:

 • недопущення критики та негативних коментарів щодо висловлювань інших;

 • не відкидання нової ідеї, якою б вона не була абсурдною з погляду можливості її практичної реалізації.

Метод конференції ідей відрізняється від методу «розумового» штурму тим, що допускає доброзичливу критику у формі репліки або коментарю. Вважається, що така критика може підвищити цінність висунутих ідей.

Метод колективного блокноту поєднує індивідуальне висунення ідеї з колективною її оцінкою. При цьому кожний учасник отримує блокнот, де викладена суть проблеми, яку потрібно вирішити. Протягом певного часу кожний учасник обговорення записує у блокнот власні ідеї щодо вирішення даної проблеми. Потім блокноти передаються керівнику групи учасників для узагальнення накопиченої інформації. Після цього організовується творча дискусія учасників, на якій приймається рішення щодо суті нової підприємницької (комерційної) ідеї.

Метод контрольних запитань полягає у тому, що для висунутої підприємницької (комерційної) ідеї розробляється низка запитань, на які повинні відповісти учасники дискусії. З урахуванням відповідей учасників дискусії можуть бути прийняті рішення щодо покращення висунутої комерційної ідеї.

Метод фокусних об'єктів зводиться до перенесення ознак випадково вибраних об’єктів на предмет (виріб, технологію тощо), що потребує вдосконалення. Досвід засвідчує, що застосування цього методу дає добрі результати, особливо при модернізації відомих технічних ідей.

Метод морфологічного аналізу базується на використанні комбінаторики, тобто дослідженні всіх можливих варіантів вирішення поставленої задачі, виходячи із закономірностей побудови певного об’єкта, який підлягає вивченню та аналізу. Шляхом комбінування варіантів можна отримати багато нових шляхів вирішення проблеми, на підставі аналізу яких вибирається оптимальний варіант.
Б. Вибір організаційно-правової форми господарювання

До основних організаційно-правових форм господарювання відносяться: приватні підприємства; підприємства об’єднання громадян; комунальні підприємства; державні (комерційні та казенні) підприємства; виробничі кооперативи; споживчі товариства; акціонерні товариства (відкриті та закриті); товариства з обмеженою відповідальністю; товариства з додатковою відповідальністю; повні товариства; командитні товариства та інші, а також підприємець-фізична особа.
В. Вибір способу започаткування бізнесу

Вибравши певну організаційно-правову форму господарювання, розробники бізнес-плану повинні визначитись, яким саме способом розпочати бізнес та реалізувати підприємницьку ідею.

Можуть бути розглянуті такі варіанти:

 • започаткування бізнесу у вигляді реєстрації фізичної особи-підприємця

 • створення нового підприємства - юридичної особи;

 • купівля існуючого підприємства;

 • вихід із великої компанії з утворенням нового підприємства;

 • укладання або не укладання франчайзингової угоди;

 • пересувна торгівля, надомний бізнес; прямий маркетинг, інші способи.

Поширеним способом започаткування бізнесу є так званий «франчайзинг» [«франшиза» (франц.) – пільга]. Франчайзинг це довгострокова угода між двома суб’єктами бізнесу: франчайзодавцем (ФД) і франчайзоотримувачем (ФО), за якою франчайзодавець надає франчайзоотримувачу право використовувати ім’я свого бізнесу (товарний знак, назву), право виготовляти свої товари, право використовувати технологію тощо за відповідну плату. В даний час існують три типи франчайзинга:

 • торговий, коли надається право використовувати лише ім’я бізнесу (наприклад, товарний знак);

 • па розповсюдження продукції, коли надається ліцензія на виробництво та/або продаж певних видів продукції на певній території. Цей тип франчайзинга характерний для ринку автомобілів, нафтопродуктів, безалкогольних напоїв тощо;

 • чистий франчайзинг, коли надається право комплексного забезпечення бізнесу шляхом об’єднання торгового франчайзинга та франчайзинга на розповсюдження продукції, а також навчання передовим методам управлінням, контролю якості продукції тощо.

Заняття 5. ПІДГОТОВЧА СТАДІЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ
Підготовча стадія це стадія розробки бізнес-плану, на якій здійснюється формування інформаційного поля бізнес-плану, визначається стратегія майбутнього бізнесу та послідовність етапів робіт з розробки бізнес-плану (так звана логіка написання бізнес-плану).
А. Формування інформаційного поля бізнес-лану

Формування інформаційного поля це збирання інформації, необхідної для детальної розробки бізнес-плану. Зусилля розробників мають бути зосереджені на пошуку такої інформації:

 • маркетингової (споживачі, аналогічні продукти, ціни, конкуренти, особливості просування товару на ринок тощо);

 • виробничої (технології, машини, устаткування, сировина і матеріали, робоча сила, виробничі та офісні площі тощо);

 • фінансової (рентабельність започаткованого бізнесу, потреба в кредитах, оподаткування, страхування тощо);

 • загальноекономічної і галузевої (економічна ситуація, соціальні та політичні умови, тенденції розвитку галузі, наявність та якість чинного законодавства тощо);

 • прогнозної, тобто передбачень і припущень щодо обсягу продажу товарів, частки ринку, можливих цін, темпів зростання бізнесу тощо.

Джерелами отримання інформації можуть бути:

 • власний досвід практичної діяльності підприємця в даній сфері;

 • безпосередні контакти з майбутніми споживачами, постачальниками, торговими агентами;

 • відомості про конкурентів, здобуті придбанням їхніх товарів, установленням контактів з їхніми представниками;

 • статистична інформація про стан і тенденції розвитку галузі (сфери майбутньої діяльності);

 • поточні аналітичні огляди економічної та фінансової ситуації, що складається на певному ринку;

 • рекламні матеріали, матеріали виставок, ярмарків, науково-практичних конференцій, семінарів тощо;

 • публікації з питань підприємництва тощо.

Інформаційне поле є основою для розробки стратегії майбутнього бізнесу та визначення логіки розробки (написання) бізнес-плану (або послідовності етапів розробки бізнес-плану).
Б. Розробка стратегії майбутнього бізнесу

Перед тим, як розробляти бізнес-план реалізації певної підприємницької (комерційної) ідеї, потрібно спочатку визначити стратегію майбутнього бізнесу.

Стратегія бізнесу це довгострокова програма дій та порядок розподілу пріоритетів і ресурсів з метою досягнення поставленої мети.

В економічній літературі, присвяченій питанням підприємництва, розглядаються різні види стратегії бізнесу (виживання, стабілізації, зростання та інші), різні об’єкти стратегії (продукція, капітал, прибуток, поведінка на ринку, інвестиції, інновації, конкурентоспроможність продукції, технології, кадри, фінанси тощо).

У випадку розробки бізнес-плану визначення стратегії майбутнього бізнесу рекомендується робити на основі проведення таких робіт:

 • оцінка загального стану в певній сфері (галузі) та визначення місця, яке займає або планує зайняти підприємство в цій сфері (галузі);

 • визначення місії підприємства (майбутнього бізнесу);

 • визначення мети (цілі) та конкретних завдань підприємства;

 • аналіз стратегічних альтернатив, тобто можливих напрямків діяль­ності, які можуть привести до досягнення поставленої мети (конкретних завдань), та вибір стратегії, яка буде реалізовуватись;

- розробка плану дій.

На основі вибраної стратегії майбутнього бізнесу, змісту комерційної ідеї, зібраної інформації тощо визначається послідовність етапів розробки бізнес-плану (або логіка написання бізнес-плану).

Оцінка загального стану в певній сфері (галузі) передбачає проведення двох видів аналізу: зовнішнього та внутрішнього. Зовнішній аналіз складається із аналізу впливу на можливість реалізації комерційної ідеї (або розвиток підприємства) макроекономічних та галузевих факторів.

До макроекономічних факторів належать:

 • макроекономічні показники (динаміка валового внутрішнього продукту, рівень інфляції, динаміка доходів населення, зміна курсів валют, динаміка процентних ставок тощо);

 • соціально-демографічна ситуація (структура населення, кількість працездатного населення, рівень соціального захисту населення тощо);

- стан державного регулювання бізнесу (можливі зміни в законодавстві стосовно даного бізнесу, його товарів, послуг, каналів збуту, цін, рекламної політики, оподаткування, митного режиму тощо);

- природні умови та екологічні обмеження тощо.

В результаті аналізування впливу макроекономічних факторів визначаються такі фактори, які об’єктивно існують у середовищі функціонування підприємства (існуючого або новостворюваного), на які підприємство безпосередньо впливати не може і які створюють сприятливі можливості або є загрозами для впровадження підприємницької (комерційної) ідеї.

Результати проведеного аналізування впливу макроекономічних факторів зводяться до таблиці 2.

Таблиця 2. Сприятливі можливості та загрози бізнесу


Макроекономічні фактори


Ступінь залежності майбутнього бізнесу від впливу факторів

Сприятливі можливості

Можливі загрози

повна незалежність

часткова незалежність

нейтральність

слабка залежність

повна залежність

1. Макроекономічні показники:

а) динаміка ВВП

б) рівень інфляції

в) динаміка реальних доходів населення

г) динаміка курсу валюти

д)інше


+

+


+

++

-

+

-

--

+

-

+

-

2. Зміни в соціально-демографічній ситуації:

а) структура зайнятості

б) кількість працездатного населення

в) рівень соціального захисту населення

г)інше


3. Державне регулювання бізнесу:

а) можливі зміни в законодавстві

б) зміни в рекламному законодавстві

в) зміни в оподаткуванні

д) зміни в митному режимі…………

е)інше


4. Природні умови й екологічні обмеження

а)

б)

в)інше


5. ІншеПредметом галузевого аналізу є:

- споживачі (обсяги та характеристики ринку, сезонність та циклічність попиту, диференціація продуктів, чутливість споживачів до цін, здатність споживачів диктувати свої ціни тощо);

 • постачальники (кількість, конкуренція поміж ними, наявність матеріалів-замінників, здатність постачальників диктувати свої ціни тощо);

 • конкуренти (основні фірми, що конкурують на ринку, поділ ринку між ними; можливість появи принципово нових продуктів-замінників, основні конкурентні переваги в галузі тощо);

 • перешкоди для входження в галузь (обсяги початкових інвестицій, доступність джерел сировини та каналів збуту, конвертованій активів, захист з боку держави, прихильність споживачів тощо);

 • технології (швидкість зміни технологій в галузі, вплив техноло­гічних змін на якість продукції та ціну, можливість здобуття переваг від впровадження нових технологій, можливість появи принципово нових технологій в галузі) тощо.

В результаті проведення галузевого аналізу визначаються тенденції розвитку галузі, оцінюється рівень конкуренції в ній, дається характеристика змінам смаків та орієнтації споживачів, визначаються ключові фактори успіху в галузі тощо.

Ключові фактори успіху в бізнесі це такі фактори, на які підприємство може (повинно) безпосередньо впливати, контролювати їх та управ­ляти ними і які визначають спроможність підприємства конкурувати на визначеному ринку. Це можуть бути такі кількісні фактори (або показники) як собівартість одиниці продукції, ціна, експлуатаційні показники продукції тощо), які можна кількісно оцінити, а також такі якісні фактори (показники), які важко (або неможливо) оцінити кількісно: культура виробництва, якість послуг, персонал, система збуту, прихильність споживачів та багато інших.

Після визначення ключових факторів успіху в бізнесі доцільно визначити (приблизно) конкурентну позицію майбутнього підприємства на ринку, де планується реалізувати запропоновану комерційну ідею. Для цього складається матриця конкурентного профілю.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Теми рефератів з дисципліни «Організація та планування підприємств»
Склад бізнес-плану і технологія його розробки. Характеристика основних розділів бізнес-плану
БІЗНЕС-ПЛАН розвитку Лозівського професійного ліцею на 2013-2015 роки
Розробка складових елементів бізнес-плану відбулася під час трьох робочих зібрань
Складання основних розділів бізнес-плану. Титульний лист. Резюме....
Мета: формувати навички складати бізнес-план селянського (фермерського) господарства
Методичні рекомендації Зміст
Початкова школа – початкова ланка формування екологічної культури, екологічного мислення, засвоєння екологічних знань
Д дифузний сітчастий фіброз. Рентгенологічно ІІІ стадія силікозу...
Клінічний діагноз:”Силікоз 2 стадія, вузликова форма (помірна кількість вузликів діаметром від 3 до 10 мм), повільно прогресуючий...
Етапи розробки процедури оцінювання
На наш погляд, це пов’язано з відсутністю обґрунтованих підходів до розробки стратегії оцінювання, яка тісно пов’язана з підготовкою...
ПРОГРАМА БІЗНЕС-ЗУСТРІЧІ
Бізнес-зустріч розрахована для громадян країн не членів ЄС, які потенційно розглядають можливість інвестувати свої кошти, час та...
Загальна характеристика бізнес-плану
Включає також розроблення метиі та завдань, що ставляться перед підприємцем на найближчу і майбутню перспективу
Навчальний план Ріпкинської гімназії на 2012-2013 н р. Початкова школа
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації
Заняття Технологія створення інформаційного забезпечення
Мета заняття — засвоїти основні навички формування інформаційного забезпечення та розробки класифікаторів і кодів техніко-економічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка