З дисципліни «Трудове право»


Скачати 70.58 Kb.
НазваЗ дисципліни «Трудове право»
Дата07.04.2013
Розмір70.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право»

(2012-2013 н. р.)

3-й курс денні факультети, 4-й курс вечірній факультет

 1. Трудове право як самостійна галузь в системі галузей права України..

 2. Предмет трудового права.

 3. Метод трудового права.

 4. Єдність та диференціація правового регулювання відносин у сфері праці.

 5. Поняття і види джерел трудового права.

 6. Конституція України - правова засада регулювання соціально-трудових відносин.

 7. Загальне і спеціальне законодавство про працю.

 8. Міжнародні договори і нормативні акти міжнародних організацій у соціально-трудовій сфері.

 9. Значення рішень Конституційного Суду України та постанов Пленуму Верховного Суду України для правового регулювання відносин у сфері праці.

 10. Оціночні поняття у законодавстві про працю.

 11. Правове регулювання зайнятості населення.

 12. Суб'єкти трудового права.

 13. Поняття і правовий статус безробітного.

 14. Поняття і зміст трудових правовідносин.

 15. Основні трудові права працівників.

 16. Право на працю: поняття та гарантії його забезпечення.

 17. Права профспілок у сфері соціально-трудових відносин.

 18. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин. Соціальний діалог.

 19. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. Заборона необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу.

 20. Поняття трудового договору та його відмінності від суміжних цивільно-правових договорів.

 21. Зміст трудового договору.

 22. Трудова функція як умова трудового договору: зміст, порядок зміни.

 23. Контракт як особливий вид трудового договору.

 24. Сумісництво, суміщення та заміщення тимчасово відсутнього працівника.

 25. Форми і строки трудового договору.

 26. Загальний порядок прийняття на роботу.

 27. Випробування при прийнятті на роботу.

 28. Особливості правового регулювання праці сезонних та тимчасових працівників.

 29. Поняття, види та порядок переведення на іншу роботу.

 30. Переміщення та його відмінності від переведення на іншу роботу.

 31. Зміна істотних умов праці: підстава, зміст, порядок, наслідки (ч. З ст. 32 КЗпП).

 32. Припинення трудового договору на підставах: закінчення строку його дії, переведення на інше підприємство, відмови працівника від переведення разом із підприємством в іншу місцевість та продовження роботи при зміні істотних умов праці (п.п. 2,5,6 ст. 36 КЗпП).

 33. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною.

 34. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника; його відмінності від припинення трудового договору за угодою сторін.

 35. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу на підставах, встановлених п. 1 ст.40 КЗпП України.

 36. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі та відмовою або скасуванням допуску до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП).

 37. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за систематичне невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків (п. З ст. 40 КЗпП).

 38. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП).

 39. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40 КЗпП).

 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП).

 41. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП).

 42. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у разі вчинення працівником за місцем роботи розкрадання (п. 8 ст. 40 КЗпП).

 43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації (п. 1 ст. 41 КЗпП).

 44. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати (п. 1-1 ст. 41 КЗпП).

 45. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу (п. 2 сТ.41 КЗпП).

 46. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (п. З ст. 41 КЗпП).

 47. Відсторонення працівника від роботи та його відмінності від розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 48. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 49. Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

 50. Порядок ведення трудової книжки працівника.

 51. Правове регулювання службових відряджень.

 52. Поняття та види робочого часу.

 53. Облік робочого часу з відхиленням від нормальної тривалості робочого часу (надурочні роботи, робота змінами, чергування тощо).

 54. Поняття та види часу відпочинку. Заборона роботи у вихідні дні і виключення з неї.

 55. Вихідні дні. Заборона роботи у вихідні дні і винятковий порядок застосування такої роботи.

 56. Святкові і неробочі дні. Порядок залучення і компенсація роботи у такі дні.

 57. Відпустки: поняття, види, тривалість щорічної основної відпустки.

 58. Порядок і умови надання щорічної відпустки.

 59. Відкликання з відпустки. Перенесення щорічної відпустки. Грошова компенсація невикористаної відпустки.

 60. Загальна характеристика правового регулювання оплати праці.

 61. Поняття заробітної плати. Мінімальна зарплата і індексація заробітної плати.

 62. Тарифна система оплати праці.

 63. Оплата праці на підприємствах, в установах, організаціях.

 64. Оплата праці у надурочний час, у святкові і неробочі дні, у нічний час.

 65. Оплата праці при невиконанні норм виробітку; при виготовленні продукції, що виявилася браком.

 66. Обмеження відрахувань із заробітної плати.

 67. Поняття трудової дисципліни та правове регулювання її забезпечення.

 68. Поняття та види дисциплінарної відповідальності.

 69. Стягнення за порушення трудової дисципліни: види і порядок застосування.

 70. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності за окремими законами, положеннями та статутами про дисципліну.

 71. Поняття, функції та види матеріальної відповідальності працівників.

 72. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників.

 73. Визначення розміру та порядок покриття матеріальної шкоди, заподіяної працівником.

 74. Випадки повної матеріальної відповідальності працівників (загальна характеристика).

 75. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника.

 76. Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність працівників.

 77. Матеріальна відповідальність власника підприємства, установи, організації перед працівником.

 78. Охорона праці як інститут трудового права.

 79. Навчання з техніки безпеки. Види інструктажів.

 80. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань, виробничих аварій на підприємствах, в установах, організаціях.

 81. Поняття і види трудових спорів.

 82. Організація комісії по трудових спорах, її компетенція.

 83. Порядок розгляду спорів у КТС і виконання її рішень.

 84. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у судах.

 85. Колективні трудові спори: предмет, сторони, момент виникнення.

 86. Примирна комісія як орган з вирішення колективних трудових спорів.

 87. Трудовий арбітраж як орган з вирішення колективних трудових спорів.

 88. Національна служба посередництва і примирення. Її роль у вирішенні колективних трудових спорів.

 89. Страйк: поняття, порядок його оголошення та проведення.

 90. Визнання страйку незаконним і заборона страйку.

 91. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори.

 92. Особливості правового регулювання праці жінок.

 93. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх.

 94. Пільги для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

 95. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю.

Схожі:

Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
Трудове право України є однією з провідних галузей права. Трудове...
Метою вивчення курсу «Трудове право» є отримання студентами знань з основ законодавства України про працю з урахуванням особливостей...
ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”
Трудове право України як самостійна галузь права, її співвідношення з суміжними галузями права. Предмет трудового права. Метод трудового...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
Питання з навчальної дисципліни „Трудове право ”
Підстави припинення трудового договору за ініціативи власника або уповноваженого ним органу
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
Поняття трудового права як галузі права. Принципи і джерела трудового права як галузі права
Трудове право займає одне з провідних місць серед галузей сучасного права України. Його значення визначається роллю праці в суспільстві....
ЛЕКЦІЯ з дисципліни «Основи римського права» ТЕМА №6. СІМЕЙНЕ ПРАВО
Трофанчук Г.І. Римське приватне право: Навчальний посібник. – Атіка, 2006. – 248с
ЛЕКЦІЯ з дисципліни «Основи римського права» ТЕМА №7. РЕЧОВЕ ПРАВО
Римское частное право: Учебник под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. – М. Новый юрист, 1997. – 512с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка