Трудове право України є однією з провідних галузей права. Трудове право України регулює суспільні відносини з приводу застосування найманої праці, які особисто


Скачати 370.48 Kb.
НазваТрудове право України є однією з провідних галузей права. Трудове право України регулює суспільні відносини з приводу застосування найманої праці, які особисто
Сторінка1/3
Дата07.04.2013
Розмір370.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3
Трудове право України є однією з провідних галузей права. Трудове право України регулює суспільні відносини з приводу застосування найманої праці, які особисто торкаються переважної більшості громадян України.

Метою вивчення курсу «Трудове право» є отримання студентами знань з основ законодавства України про працю з урахуванням особливостей правового регулювання праці в сучасних економічних умовах, та навичок його практичного застосовування в процесі здійснення своєї професійної діяльності.

Оволодіння знаннями з цієї дисципліни передбачає значний обсяг самостійної роботи студентів: знайомство з законодавством, рекомендованою літературою. Методичні вказівки до практичних занять з трудового права покликані допомогти студентам як у підготовці до аудиторних занять, так і у їх самостійній роботі по засвоєнню теоретичних засад та практичного досвіду.

Метою проведення практичних занять є вироблення у студентів уміння самостійно вивчати питання Трудового права України, аналізувати законодавчі акти, формулювати і обґрунтовувати теоретичні висновки та давати практичні роз’яснення. Практичні заняття доповнюють і поглиблюють теми лекційного курсу. Готуючись до практичного заняття, студент вчиться аргументувати і змістовно викладати свої думки, у процесі практичного заняття набуває навичок публічних виступів, ведення дискусії, виявляє свої знання, наукову позицію та вчиться їх відстоювати, зміцнює впевненість у знаннях, переконаннях, поглядах і уявленнях.

Для підготовки до практичного заняття студентові пропонується тема та методичні вказівки до теми практичного заняття, план практичного заняття, рекомендоване законодавство та відповідна література.
Загальні методичні вказівки щодо підготовки студента до практичного заняття.

Готуючись до практичного заняття прочитайте конспект відповідної лекції і матеріали рекомендованих підручників. Потрібно вести спеціальний зошит для підготовки до практичних занять. Конспектувати підручник, переписувати повністю законодавчий матеріал не вимагається та і не доцільно. Краще скласти розгорнутий план (або тези) відповіді, чи навіть коротко конспективно сформулювати її. Корисно згрупувати рекомендовані статті законодавчих актів, вміти своєчасно на них посилатися при аналізі того чи іншого питання. Окрім рекомендованої літератури, для більш глибшого вивчення питань що виносяться на практичне заняття варто користуватись додатковою літературою перелік якої додається до кожної теми практичного заняття.

У процесі практичного заняття з кожного питання виступає основний доповідач. На основі вивчення рекомендованої літератури студент повинен дати вичерпну відповідь на питання практичного заняття. Виступаючи на практичному заняття, студент повинен чітко і лаконічно висловлювати свої думки, не відхиляючись від обговорюваної теми. При цьому він може користуватися своїм конспектом для практичних занять, однак не замінювати його зчитуванням усний виступ. Його виступ доповнюється у разі потреби іншими студентами. Під керівництвом викладача аналізуються різні варіанти поставлених питань, вирішуються спірні проблеми, виправляються помилки, допущені у відповідях і виступах. Отже, практичне заняття повинно бути активним, творчим заняттям, де студенти вчаться формулювати і обґрунтовувати вирішення питань, чітко аргументувати свої відповіді посилаючись на відповідні норми законодавства, думки науковців та літературу, захищати і відстоювати свою думку у діловій дискусії.

Наприкінці практичного заняття викладач коротко формулює основні положення розглядуваної теми, оцінює виступи студентів та робить узагальнюючий висновок. На основі цього висновку студенти вносять у свої записи відповідні доповнення та уточнення.

На практичних заняттях ведеться облік поточної успішності студентів. Відповіді на основні питання, а також суттєві доповнення і виступи студентів оцінюються викладачем.
Доповідь оцінюється максимально в 5 балів, з них:

2 бали – знання теоретичного та нормативного матеріалу з тематики заняття;

1 бал – знання та використання юридичної термінології;

1 бал – вміння логічної побудови виступу;

1 бали – вміння обґрунтовувати свої висновки (вирішення задач та завдань) теоретичними висновками та посиланнями на норми законодавства.

Суттєве доповнення студента оцінюється в 1 бал. Бали за суттєві доповнення протягом практичного заняття додаються.

Тема № 1. Поняття, предмет, суб’єкти та система трудового права.
1. Методичні вказівки до вивчення теми
Вивчення теми необхідно розпочати з вивчення права на працю - одного з фундаментальних прав людини, встановлених міжнародними актами і визнаних усіма державами.

Далі слід перейти до розгляду важливої умови життєдіяльності людей, якою є праця, що завжди становила і становить вольову діяльність, спрямовану на створення матеріальних цінностей.

Слід зазначити, що характер трудових відносин визначається формою власності на застосовувані в процесі праці засоби виробництва і характером розподілу та привласнення результатів праці, що, власне, і є проявом форми власності. Власність на засоби і предмети виробництва та результати праці зумовлює поділ учасників трудових відносин на роботодавців і найманих працівників. Узгодження їх інтересів викликає необхідність регулювання трудових відносин, що виникають між ними. Саме це відноситься до компетенції трудового права.

Розглядаючи предмет трудового права, необхідно зробити наголос, що трудове право регулює відносини найманої праці, тобто відносини, що виникають на підставі укладення трудового договору між працівником та роботодавцем. Трудові відносини цього виду складають основну частку в системі суспільних трудових відносин.

Проблемним питання є і розгляд функцій трудового права. Необхідно з’ясувати, що якщо метод правового регулювання - це основні способи впливу на суспільні відносини, то функція права - це основні напрями цього впливу, що відображають його службове призначення. Регулюючи трудову діяльність громадян, трудове право активно впливає на виробництво і тим самим виконує економічну, виробничу функцію.

Особливу увагу слід приділити вивченню методу правового регулювання трудових відносин. Необхідно відзначити, що юридична наука виділяє ряд ознак, які характеризують метод правового регулювання окремої галузі права залежно від того, як ці ознаки в ній проявляються, зокрема: 1) порядок виникнення, зміни і припинення правовідносин; 2) правовий стан учасників правовідносин; 3) характер установлення . прав і обов'язків; 4) засоби забезпечення виконання обов'язків (санкції). Розглядаючи ці ознаки, необхідно виявити їх особливості в трудовому праві.

З'ясувавши предмет і метод трудового права, слід виділити ознаки, які лежать в основі розмежування трудового права від інших суміжних галузей права: цивільного, адміністративного, фінансового, права соціального

забезпечення та ін.

Заключним у розгляді першої теми має стати опис системи трудового права, а також системи науки трудового права України. Студентам слід дати сутнісну характеристику системи трудового права, яка, як і система законодавства про працю, є системою, що розвивається. Удосконалення системи правового регулювання здійснюється шляхом скасування старих, таких, що не відповідають потребам розвитку суспільства, законодавчих норм і прийняття нових, що призводить до кількісних змін у системі законодавства.

2. План практичного заняття


 1. Поняття трудового права та історія його становлення.

 2. Предмет трудового права. Відносини, що тісно пов’язані з трудовими як предмет трудового права України.

 3. Трудові правовідносини.

 4. Суб’єкти трудових правовідносин.

 5. Джерела трудового права України.

 6. Система трудового права. Система навчальної дисципліни «Трудове право».


3. Література
3.1. Основна література
А: Законодавство


 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996.-№ 30.-Ст.141.

 2. Кодекс законів про працю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

 3. Господарський кодекс України // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

 4. Закон України «Про зайнятість населення» // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12&p=1317192252165795

 5. Закон України «Про колективні договори і угоди» // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3356-12

 6. Закон України від 21 берез. 1991 р Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: // Відомості Верховної Ради України. -1991. № 21. Ст. 252.

 7. Закон України від 5 лют. 1993 р. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. // Відомості Верховної Ради України. -1993. -№ 16. Ст. 167.

 8. Закон України «Про організації роботодавців» // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2436-14

 9. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1045-14

 10. Закон України «Про державну службу» // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12


Б: Підручники, посібники та матеріали практики


 1. Бойко М.Д. Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — К.: Атіка, 2008. — 316 с.

 2. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: Підручник / Ю.П.Дмитренко. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 624 с.

 3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики. Науково-практичне видання. / За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Істина, 2010. – 464 с.

 4. Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Істина, 2010. - 208 с.

 5. Трудове право України: Навч. посібник.. / За ред. Теліпко В.Е. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 456 с.

 6. Трудове право України в схемах і таблицях :[ навчальний посібник] / С.М, Прилипко, О.М. Ярошенко, О.Є. Костюченко, Д.С. Підкопай. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 560 с.


3.2. Рекомендована література


 1. Гаращенко Л. Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності // Право України . — 1998. — № 6.

 2. Пилипенко Д. Ознаки трудової правосуб’єктності працівників у трудових правовідносинах // Право України . — 1999. — № 12.

 3. Прокопенко В. Власник і уповноважений ним орган як суб’єкти трудового права // Право України .-1994.-№ 10.

 4. Ярошенко О. До питання трудової правосуб’єктності працівників // Право України . — 1999. — № 3.

 5. Ярошенко О. Правове регулювання праці іноземців в Україні // Право України . — 1998. — № 11.


Тема № 2. Колективні договори та угоди.
1. Методичні вказівки до вивчення теми
На початку вивчення теми «Колективний договір» необхідно з'ясувати, що колективний договір у трудовому праві розглядається в декількох і аспектах. Мається на увазі, що в системі трудового права - це один із основних інститутів галузі, а в юридичній науці - специфічний локальний правовий акт. Далі слід визначити, як поділяються всі умови колективного договору і з огляду на це дати визначення поняття колективного договору.

Особливу увагу слід звернути на історію виникнення колективних договорів та етапи їх розвитку, а також, у зв'язку з цим, юридичне та господарське значення колективних договорів та угод.

Наступним важливим питанням теми є визначення сторін колективного договору. Слід звернути увагу, що не все законодавство чітко на це вказує.

Особливої уваги потребують також питання, які стосуються сфери укладення колективного договору.

Розглядаючи порядок укладення і підписання колективного договору, слід зазначити, що ця процедура чітко визначена в законодавстві. Студенти повинні ознайомитися з порядком ведення переговорів і підготовкою проекту колективного договору робочою комісією, а також з порядком вирішення розбіжностей у процесі його підготовки.

Що стосується контролю за виконанням колективного договору, то він проводиться безпосередньо сторонами, які його уклали. При цьому необхідно вказати, що законодавством не передбачена відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання колективного договору. Це стосується фізичних осіб, на яких покладено обов'язки виконання колективного договору, як представників власника, так і трудового колективу. Для таких осіб установлено як дисциплінарну, так і адміністративну відповідальність.

На завершення вивчення теми «Колективний договір» слід розглянути порядок вирішення спорів між сторонами колективного договору.
2. План практичного заняття


 1. Поняття та види соціального партнерства.

 2. Поняття, сторони та зміст колективних угод .

 3. Поняття, сторони та зміст колективного договору.

 4. Сфера та порядок укладання колективного договору .


3. Література
3.1. Основна література
А: Законодавство


 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996.-№ 30.-Ст.141.

 2. Кодекс законів про працю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

 3. Закон України «Про колективні договори і угоди» // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3356-12

 4. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1045-14

 5. Постанова КМУ від 5 квітня 1994 р. N 225 Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=225-94-%EF


Б: Підручники, посібники та матеріали практики


 1. Бойко М.Д. Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — К.: Атіка, 2008. — 316 с.

 2. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: Підручник / Ю.П.Дмитренко. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 624 с.

 3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики. Науково-практичне видання. / За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Істина, 2010. – 464 с.

 4. Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Істина, 2010. - 208 с.

 5. Трудове право України: Навч. посібник.. / За ред. Теліпко В.Е. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 456 с.

 6. Трудове право України в схемах і таблицях :[ навчальний посібник] / С.М, Прилипко, О.М. Ярошенко, О.Є. Костюченко, Д.С. Підкопай. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 560 с.


3.2. Рекомендована література


 1. Гаращенко Л. Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності // Право України . — 1998. — № 6.

 2. Гетьманцева Н.Д. Трудовий колектив як суб’єкт локального правового регулювання. Збірник наукових праць юридичного факультету. Вип.1. — Чернівці, 1995.

 3. Зуб І. Правове положення працівника в умовах переходу до ринкової економіки // Радянське право . — 1991. — № 7.


Тема № 3. Трудовий договір.
1. Методичні вказівки до вивчення теми
Перед початком вивчення теми необхідно звернути увагу на те, що трудовий договір займає особливе місце в трудовому праві. На основі трудового договору виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб'єктів у цілу систему відносин, які регулюються трудовим правом.

Після детального розгляду поняття «трудовий договір» та його загальних характеристик можна переходити до розгляду видів трудового договору, характеристики сторін трудового договору, а також форми його укладення та змісту.

Слід зауважити, що комплексних нормативно-правових актів, які регулюють різні аспекти трудових відносин найманих працівників, значна кількість.

Однак у окремих категорій працівників суть їх трудової діяльності має настільки особливий характер, що їх правовий статус визначається спеціальними законами. До таких категорій працівників відносяться: державні службовці; судді; прокурори та інші посадові особи прокуратури; військовослужбовці; працівники органів внутрішніх справ; співробітники міліції, які несуть службу на основі контракту; народні депутати, що здійснюють свої повноваження на постійній основі; посадові особи органів місцевого самоврядування; особи, що проходять альтернативну (невійськову) службу; члени кооперативів, колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, учасники господарських товариств.

Наступним у розгляді цієї теми є питання про особливості укладення окремих видів договорів. Це стосується, перш за все, укладення контракту як особливої форми трудового договору, трудового договору про роботу за сумісництвом, про суміщення професій і посад, про сезонну роботу, про тимчасову роботу, про надомну роботу, про тимчасове виконання обов'язків на вакантній посаді.

Спираючись на набуті знання про поняття, види, строки, сторони, порядок укладення, специфіку окремих видів трудових договорів, можна переходити до вивчення питання зміни умов трудового договору, порядку його розірвання та правових наслідків припинення трудового договору.

Завершити вивчення теми слід детальним аналізом оформлення процедури порядку звільнення та проведення розрахунку з роботи..
2. План практичного заняття


 1. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Форма трудового договору

 2. Порядок укладення трудового договору. Випробування при прийняття на роботу. Фактичний допуск до роботи.

 3. Гарантії для працівників при укладенні трудового договору.

 4. Правове регулювання ведення трудових книжок.

 5. Строковий трудовий договір та особливості його укладення.

 6. Контракт як різновид трудового договору. Зміст, форма та сфера його застосування.

 7. Особливості укладення трудового договору з сезонними та тимчасовими працівниками, надомниками, іноземними громадянами, з державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування, з молодими спеціалістами, неповнолітніми, з роботодавцями-фізичними особами.

 8. Зміна умов трудового договору: поняття, порядок здійснення, правові наслідки.

 9. Підстави припинення трудового договору.

 10. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника. Розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб.

 11. Оформлення звільнення з роботи. Проведення розрахунку при звільненні працівника.


3. Література
3.1. Основна література
А: Законодавство


 1. Кодекс законів про працю // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

 2. Закон України «Про колективні договори і угоди» // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3356-12

 3. Закон України «Про державну службу» // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12

 4. Закон України «Про оплату праці» // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=108%2F95-%E2%F0

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 Про трудові книжки працівників // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=301-93-%EF

 6. Типова форма контракту з працівником затверджена наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994 р. N° 23 ( із змінами, внесеними наказом Мінпраці України від 12 квіт 1995 р. № 20) // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0084-94

 7. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв. Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. N 58 // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0084-94

 8. Постанова КМУ від 19 березня 1994 р. N 170 Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=170-94-%EF

 9. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993р. № 203 // Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів . - Харків.: Одисей, 2004.-С. 484.

 10. Положение об условиях труда надомников утверждено Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам 29.09.1981 N 275/17-99 //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0275400-81

 11. Постанова Пленуму Верховного суду України від 6 листопада 1992р. №9 Про практику розгляду судами трудових спорів // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-92


Б: Підручники, посібники та матеріали практики


 1. Бойко М.Д. Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — К.: Атіка, 2008. — 316 с.

 2. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: Підручник / Ю.П.Дмитренко. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 624 с.

 3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами судової практики. Науково-практичне видання. / За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Істина, 2010. – 464 с.

 4. Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 3-тє, перероб. і доп. / За ред. П.Д. Пилипенка. — К.: Істина, 2010. - 208 с.

 5. Трудове право України: Навч. посібник.. / За ред. Теліпко В.Е. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 456 с.

 6. Трудове право України в схемах і таблицях :[ навчальний посібник] / С.М, Прилипко, О.М. Ярошенко, О.Є. Костюченко, Д.С. Підкопай. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 560 с.


3.2. Рекомендована література


 1. Баранюк Ю. Правові проблеми укладення трудового контракту // Право України, 1998. — № 4. — С.74.

 2. Заржицький О., Миргородський Д. Особливості правового становища осіб, які працюють у громадян за трудовим договором // Право України . — 1996. — № 10.

 3. Данилюк О. Обрання на посаду як правозастосовний факт // Право України. — 2007. — № 4. — С.105.

 4. Луценко С. Проблеми правового регулирования контракта как особой форми трудового договора //Предпринимательство, хозяйство и право. — 1997. — № 9.

 5. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з іні­ціативи працівника //Право України. — 1997. — № 3.

 6. Сільченко С. Трудові правовідносини з молодими спеціалістами // Право України . — 1998. — № 9.

 7. Хусточкин А. Контракт у трудовому праві України //Право України. — 1995. — № 5-6.

 8. Чанишева Г. І. Значення правильного оформлення трудового договору //Право України. — 1992. — № 7.

 9. Эрделевский А.М. Трудовой и гражданско-правовой договори: сходство и различия //Трудовое право. — 2003.- № 2. — С.4-6.

 10. Реус О. Особливості укладання трудового договору з неповнолітніми //Право України. — 1998. — № 9.

 11. Ярошенко О. Щодо основних прав та обов’язків роботодавців // Право України . — 2000. — № 4.


  1   2   3

Схожі:

Поняття трудового права як галузі права. Принципи і джерела трудового права як галузі права
Трудове право займає одне з провідних місць серед галузей сучасного права України. Його значення визначається роллю праці в суспільстві....
ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”
Трудове право України як самостійна галузь права, її співвідношення з суміжними галузями права. Предмет трудового права. Метод трудового...
З дисципліни «Трудове право»
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право»
Цивільне право України
Норми цивільного права (як і інші правові норми) регулюють суспільні відносини за участю громадян і різноманітних організацій. При...
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Характеристика цивільного законодавства України. Цивільне право є...
Предметом цивільного права є майнові правовідносини, обумовлені товарно-грошовими формами та особисті немайнові правовідносини. Методом...
Якою галуззю права регулюються суспільні відносини з приводу кримінальних покарань?

Феофілов А. К.: [Ін-т громад суп-ва], 2003. 48с. Прокопенко В. І....
Обладнання: Конституція України; Кодекс законів про працю; зразки заяв про прийняття на роботу і звільнення з роботи, зразки резюме;...
План: Загальна характеристика цивільного права. Право власності: поняття, зміст
Цивільне право — це сукупність норм права, що регулюють майнові і особисті немайнові відносини, які складаються в суспільстві між...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка