ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”


НазваТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”
Сторінка1/8
Дата15.03.2013
Розмір0.94 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

 

Р о з д і л  I. ПРЕДМЕТ, ДЖЕРЕЛА ТА ПРАВОВІДНОСИНИ

              У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

 

1.1. Поняття, предмет, метод, система та функції трудового права

 

Трудове право України як самостійна галузь права, її співвідношення з суміжними галузями права. Предмет трудового права. Метод трудового права та його особливості. Функції трудового права. Система трудового права як галузі права і науки.

 

1.2. Джерела трудового права

 

Поняття та види джерел трудового права. Внутрішні джерела трудового права. Зовнішні джерела права. Сфера дії норм трудового права. Єдність та диференціація правового регулювання праці.

 

1.3. Суб’єкти трудового права

 

Поняття суб’єктів трудового права. Громадяни як суб’єкти трудового права, трудового договору, трудових правовідносин. Правовий статус роботодавців. Трудовий колектив підприємства, установи, організації. Профспілкові організації. Державні органи по нагляду і контролю за охороною праці як суб’єкти трудового права.

 

1.4. Правовідносини у сфері трудового права

 

Система правовідносин у сфері застосування найманої праці. Поняття, загальна характеристика трудових правовідносин. Сторони трудових правовідносин. Зміст трудових правовідносин.

 

1.5. Колективні договори та угоди

 

Соціальне партнерство та його співвідношення з колективно-договірним регулюванням соціально-трудових відносин. Поняття та сторони колективного договору. Порядок укладення колективного договору. Зміст колективного договору. Контроль за виконанням колективного договору. Відповідальність за порушення і невиконання умов колективного договору. Генеральні, галузеві, регіональні угоди та їх суб’єкти. Порядок укладення соціально-економічних угод та контроль за їх виконанням.

 

1.6. Правове регулювання зайнятості

 та працевлаштування

 

Поняття зайнятості населення і напрями державної політики у цій сфері. Правовий статус громадян, які шукають роботу, та безробітних, порядок їх реєстрації, перереєстрації та ведення обліку. Поняття підходящої роботи. Порядок бронювання та визначення квоти робочих місць. Органи, які здійснюють працевлаштування та їх правовий статус. Відповідальність підприємств за невиконання законодавства про працевлаштування.

 

Р о з д і л  IIТРУДОВИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ

 

2.1. Поняття та види трудового договору

 

Поняття та зміст трудового договору. Форма та строк трудового договору. Види трудового договору. Порядок укладення трудового договору.

Зміна умов трудового договору. Поняття та види переведень на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце. Зміна істотних умов праці.

 

2.2. Припинення трудового договору

 

Поняття припинення й розірвання трудового договору. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною трудового договору. Відсторонення від роботи. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Порядок оформлення звільнення. Трудова книжка та її оформлення. Строки розрахунку із звільненим працівником. Вихідна допомога.

 

2.3. Робочий час і час відпочинку

 

Поняття та види робочого часу. Поняття та види режиму робочого часу. Облік робочого часу. Робота понад встановлену тривалість робочого дня (надурочні роботи, чергування). Право на відпочинок та його гарантії. Поняття і види часу відпочинку. Щорічні відпустки працівників та їх види. Відпустки без збереження заробітної плати. Відпустки цільового призначення: учбові, творчі, соціальні.

 

2.4. Оплата праці, гарантії та компенсації

 

Поняття, функції і принципи оплати праці. Методи правового регулювання оплати праці. Тарифна система оплати праці. Системи оплати праці. Поняття заробітної плати та її структура. Мінімальна заробітна плата. Форми виплати заробітної плати. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати. Гарантії в оплаті праці для працівників при відхиленні від нормальних умов праці. Обмеження відрахувань із заробітної плати. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про оплату праці. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці. Поняття гарантій та види гарантій. Поняття та види компенсацій. Порядок надання гарантійних і ком-пенсаційних виплат і їх розмір.

 

 

 

Р о з д і л  III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ. ТРУДОВІ СПОРИ

 

3.1. Трудова дисципліна

 

Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення. Внутрішній трудовий розпорядок підприємств, установ, організацій. Поняття та види дисциплінарної відповідальності.

Поняття та склад дисциплінарного проступку. Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Строки і порядок застосування дисциплінарних стягнень, порядок їх зняття. Оскарження дисциплінарних стягнень.

 

3.2. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації

 

Поняття та функції матеріальної відповідальності працівників, її відмінності від майнової відповідальності осіб в інших галузях права.Трудове майнове правопорушення та його елементи. Випадки, що виключають матеріальну відповідальність працівників. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність та її випадки. Поняття, зміст і порядок укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Поняття, зміст і порядок укладення договору про повну колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. Порядок визначення розміру заподіяної шкоди. Строки притягнення працівників до матеріальної відповідальності. Обставини, які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди та його зменшенню. Порядок покриття шкоди.

 

3.3. Охорона праці

 

Поняття охорони праці та його зміст. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Правове регулювання організації охорони праці на виробництві. Правовий статус служби охорони праці на підприємстві. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці.

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. Порядок відшкодування власником підприємства, установи та організації шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. Моральна шкода, її поняття та порядок відшкодування. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Громадські органи або їх уповноважені представники, які здійснюють контроль за охороною праці, їх права та обов’язки.

 

3.4. Трудові спори

 

Поняття трудових спорів. Види трудових спорів. Причини й обставини виникнення трудових спорів. Принципи розгляду трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори. Особливості розгляду окремих видів трудових спорів. Порядок, строки, виконання рішень КТС по індивідуальних трудових спорах. Особливості виконання судових рішень по трудових спорах.

Поняття колективних трудових спорів, їх предмет, сторони. Порядок мирних процедур розв’язання колективних трудових спорів. Правове положення незалежного посередника. Правове положення Національної служби посередництва і примирення. Примирна комісія, її склад і компетенція. Трудовий арбітраж, його склад і компетенція. Право на страйк і його обмеження. Здійснення права на страйк. Гарантії та правове положення працівників у зв’язку з проведенням страйку. Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори.

 

3.5. Нагляд і контроль за додержанням

законодавства про працю

 

Нагляд і контроль за додержанням законодавства, їх поняття та відмінності. Органи контролю за додержанням законодавства про працю, їх права та обов’язки. Державний нагляд за охороною праці. Повноваження місцевих державних адміністрацій та рад депутатів у галузі охорони праці. Державні й громадські інспектори праці з питань контролю додержання трудового законодавства про працю на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, та їх компетенція. Відповідальність за порушенням законодавства про працю.

 

Р о з д і л  IV. ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

4.1. Предмет, метод та система соціального забезпечення.    Правовідносини у сфері права соціального

       забезпечення. Види соціального забезпечення

 

Функції права соціального забезпечення: економічна, демографічна, реабілітаційна. Організаційно-правові форми здійснення конституційного права на соціальне забезпечення. Предмет права соціального забезпечення: матеріальні, процесуальні, процедурні відносини. Метод права соціального забезпечення та його особливості. Система права соціального забезпечення: Загальна та Особлива частини. Поняття та загальна характеристика принципів права соціального забезпечення. Зміст  принципів права соціального забезпечення.

Поняття та види правовідносин у сфері права соціального забезпечення. Загальна характеристика елементів правовідносин. Поняття та види пенсійних правовідносин, їх об’єкт, суб’єкти та зміст. Види правовідносин із забезпечення допомогами. Правовідносини, що виникають у зв’язку з медичним обслуговуванням. Правовідносини у зв’язку з утриманням у дитячих закладах і будинках для людей похилого віку та непрацездатних, у зв’язку з санаторно-курортним лікуванням, протезуванням та іншими видами послуг, натуральними видами забезпечення, іншими пільгами. Процедурні правовідносини. Процесуальні правовідносини.

 

4.2. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

 

Система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Солідарна та накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; система недержавного пенсійного забезпечення. Суб’єкти системи пенсійного забезпечення України. Принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Поняття та значення страхового стажу. Трудовой стаж та його види. Періоди, з яких складається страховий стаж для обчислення розміру пенсії. Порядок обчислення та підтвердження трудового стажу.

Поняття пенсії за віком та її відмінності від пенсій за вислугу років. Обчислення розміру пенсій за віком. Умови призначення пенсії за віком. Розмір пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії за віком. Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення. Поняття пенсій по інвалідності. Умови призначення пенсії по інвалідності. Поняття інвалідності. Групи інвалідності. МСЕК, її повноваження. Порядок організації та проведення експертизи втрати працездатності. Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності. Поняття та умови призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника. Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Підстави виникнення права на пенсію в разі втрати годувальника. Призначення однієї пенсії у зв’язку з втратою годувальника на всіх членів сім’ї.

 

4.3. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб.   Допомоги й соціальні послуги

 

Поняття й умови призначення пенсій за вислугу років. Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб. Пенсійне забезпечення державних службовців, працівників прокуратури, суддів та наукових працівників. Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Поняття та види допомог. Допомоги сім’ям з дітьми. Допомога по тимчасовій непрацездатності. Допомога по безробіттю. Поняття, форми та види соціальних послуг. Порядок надання соціальних послуг. Правове положення отримувачів соціальних послуг та осіб, що надають соціальні послуги.

4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

З м і с т о в и й  м о д у л ь I

 

Заняття 1. Поняття, предмет, метод, система та

функції трудового права (2 год)

 

1. До батьків приїхали на свято п’ятеро їхніх дітей і за столом почали з’ясовувати, на кого з них поширюється трудове законодавство. Батько – механік електростанції, мати працює в колективному сільськогосподарському підприємстві, син Олександр – капітан річкового пароплава, донька Марія працює продавцем у торговій палатці свого чоловіка, донька Катерина – вільний художник й продає свої картини, син Володимир – військовослужбовець, а син Іван – фермер, його жінка – домогосподарка.

На кого із перелічених осіб поширюється трудове законодавство? Аргументуйте відповідь.

 

2. На державному підприємстві між генеральним директором і виборним органом первинної профспілкової організації виникли суперечності з приводу встановлення тарифних ставок та посадових окладів. Генеральний директор заявив, що вони встановлюються методом державного регулювання заробітної плати. Голова первинної профспілкової організації вважав, що розмір заробітної плати у вигляді тарифних ставок та посадових окладів визначається методом локального регулювання трудових відносин.

Чия думка є правильною з точки зору особливостей методу трудового права?

 

3. Підприємство Укртелеком  побудувало багатоквартирний будинок і вселило в нього своїх працівників. Серед працівників, що поселилися, виявилося декілька осіб, які своєчасно не сплачують квартирну плату, оплату комунальних послуг. З метою наведення порядку в утриманні будинку генеральний директор підприємства, пославшись на ст. 136 КЗпП України, дав розпорядження бухгалтерії проводити стягнення заборгованості із  заробітної плати боржників.

Група працівників звернулась за юридичною консультацією.

Дайте мотивовану консультацію з даного питання.

 

Список літератури

 

Жернаков В.В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49 – 52.

Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых  отношений. – М.: Юрид. лит., 1972.

Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України. – 1999. – № 6. – С. 101 – 105.

Процевський О. Про предмет трудового права України // Там же. – 2001. – № 12. – С. 81 – 86.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Моногр. – О.: Юрид. літ., 2001.

Щербина В. Суспільні функції трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 11. – C. 65 –69.

 

Заняття  2. Джерела трудового права (2 год)

 

4. Під час вирішення колективного трудового спору, що виник у ТОВ “Схід”, виявилось, що в колективному договорі зазначеної організації була закріплена умова, не передбачена чинним законодавством України про працю: розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у всіх випадках має проводитися за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації.

Чи законне включення вказаного положення до колективного договору? Аргументуйте відповідь з посиланням на чинне законодавство.

 

5. Під час розгляду трудового спору в місцевому суді виявилось, що рішення Управління праці та соціальної політики районної державної адміністрації 1998 року, яке стосувалося працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила навчання в середніх загальноосвітніх школах, професійно-тех-нічних закладах освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, не було зареєстроване в районному управління юстиції.

Чи є чинним дане рішення Управління праці та соціальної політики районної державної адміністрації ? Дайте обґрунтовану відповідь.

 

Список літератури

 

Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Сов. государство и право. – 1971. – № 10. – С. 45 – 50.

Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве // Там же. – 1970. – № 7. – С. 104 – 108.

Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 2001. – № 3. –    С. 69 – 71.

Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права // Там же. – 1999. – № 11. – С.97 – 100.

Краглевич В. Роль і значення судової практики в регулюванні трудових відносин // Юрид. жур. – 2004. – № 8. – C. 118 – 122.

Лосиця І.О. Колективний договір в нових умовах господарювання // Право України. – 1997 – № 5. – С. 73 – 76.

Чанишева Г. Вплив міжнародних трудових норм на розвиток трудового права України // Підприємництво, госп-во і право. – 2001. – № 5. – С. 67 – 70.

Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Моногр. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

 

Заняття 3. Суб’єкти трудового права (2 год)

 

6. У зв’язку зі змінами, внесеними до законодавства про працю, директор заводу доручив робочій групі переробити Правила внутрішнього трудового розпорядку. Підготовлений проект Правил було узгоджено з виборним органом первинної профспілкової організації і після цього затверджено на засіданні ради трудового колективу.

Голова виборного органу первинної профспілкової організації вважає, що рада трудового колективу не має права приймати рішення про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку і що цей проект треба винести на обговорення загальних зборів чи конференції трудового колективу.

У якому порядку затверджуються Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства?

 
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ для студентів за напрямом підготовки 030402, спеціальністю...
Трудове право України є однією з провідних галузей права. Трудове...
Метою вивчення курсу «Трудове право» є отримання студентами знань з основ законодавства України про працю з урахуванням особливостей...
З дисципліни «Трудове право»
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни «Трудове право»
Екзаменаційні питання з курсу «Право соціального забезпечення» для студентів
Порядок та умови призначення пенсій за віком в солідарній системі пенсійного страхування
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО На правах...
Спеціальність 12. 00. 03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Поняття трудового права як галузі права. Принципи і джерела трудового права як галузі права
Трудове право займає одне з провідних місць серед галузей сучасного права України. Його значення визначається роллю праці в суспільстві....
Хто є автором ідеї поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову?
А поліцейське законодавство поліцейське право право управління адміністративне право
Питання з навчальної дисципліни „Трудове право ”
Підстави припинення трудового договору за ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Закон України «Про зайнятість населення»
Крім того, це право закріплює ст. 7, в якій проголошується право на задовільне існування. Ст. 10 цього ж пакту закріплює право сім'ї...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка