Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Скачати 181.01 Kb.
НазваДніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Дата07.04.2013
Розмір181.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

_____________________________________________________
Юридичний факультет
Затверджено: Узгоджено:

Проректор з науково-педагогічної Декан, голова ради

роботи ____________проф. Чернецький С.О юридичного факультету.

„ ”_____________ 2011 р. _______________проф.Поляков С.І.

„ 05 ” грудня 2011 р.


Державний комплексний екзамен

з правознавства у 2012 році

Затверджено Радою юридичного факультету
(протокол № 4 від 05 грудня 2011 р.)

Дніпропетровськ – 2011


I. Загальна частина.

Державний комплексний екзамен з правознавства є формою державної атестації випускника юридичного факультету за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра права. Мета – виявити рівень теоретичної та практичної підготовки, готовність випускника працювати на посадах помічника голови суду, секретаря суду, державного виконавця, консультанта нотаріуса, інспектора відділу реєстрації актів цивільного стану, юрисконсульта підприємства, інспектора відділу соціального захисту населення, інспектора відділу працевлаштування, інспектора відділу кадрів, інспектора митниці тощо.

Державний екзамен є комплексним, включає навчальні матеріали системоутворюючих нормативних дисциплін природничо-наукової, професійної і практичної підготовки та галузей національного законодавства.

Екзаменаційний білет складається з теоретичних питань і тестових завдань.

На державному комплексному екзамені майбутній фахівець повинен знати:

– основи теорії держави та права;

– інститути конституційного права України, адміністративного права, кримінального права, цивільного права, господарського права, міжнародного публічного права, міжнародного приватного права;

– зміст нормативних актів вищезазначених галузей за станом на 01.01. 2012 р.;

– основні терміни і поняття, які вивчаються в курсах юридичних дисциплін й використовуються у повсякденній юридичній практиці.

На державному комплексному екзамені майбутній фахівець повинен вміти:

– всебічно, ґрунтовно, аргументовано висвітлювати теоретичні питання вищезазначених навчальних дисциплін;

– використовувати теоретичні знання у розв’язанні конкретних практичних задач.
II. Програми навчальних дисциплін.
I. Теорія держави та права.


  1. Форма держави.

Історичні шляхи виникнення держави. Поняття і структура форми держави. Різновиди держав за формою правління. Форма державного устрою. Державно-правовий режим та його різновиди.

  1. Механізм держави.

Поняття механізму держави. Поняття й ознаки державного апарату. Орган держави: поняття, ознаки і види. Розподіл державної влади.

  1. Поняття і ознаки права.

Поняття, ознаки і види соціальних норм. Поняття та основні ознаки права. Структура норми права. Види норм права.

  1. Правові відносини.

Структура (елементи) правових відносин. Суб’єкти правовідносин. Об’єкти правовідносин. Зміст правових відносин. Юридичні факти та їх класифікація.

  1. Реалізація норм права.

Поняття і форми безпосередньої реалізації норм права. Застосування норм права: поняття та підстави. Акти застосування норм права. Основні стадії застосування норм права.

  1. Правопорушення.

Поняття та основні ознаки правопорушення. Склад правопорушення. Види правопорушень. Правомірна поведінка та її види.

  1. Юридична відповідальність.

Поняття і основні ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності.
II. Конституційне право України.

1. Конституція України - Основний Закон держави і суспільства.

Конституція України - Основний Закон держави і суспільства. Поняття та функції конституції. Класифікація сучасних конституцій. Функції та юридичні властивості конституції України 1996 р. Порядок внесення змін до Конституції України.
2. Громадянство України.

Поняття і принципи громадянства України. Належність до громадянства України. Підстави і порядок набуття громадянства України. Підстави і порядок припинення громадянства України.

Повноваження органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства в Україні.

3. Вибори і референдуми в Україні.

Поняття, види і соціальна функція виборів в Україні. Поняття і принципи виборчого права в Україні. Типи виборчих систем. Виборча система України. Основні стадії виборчого процесу в Україні.

Поняття та види референдумів, предмет всеукраїнського та місцевого референдумів, порядок їх призначення, підготовки і проведення. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.4. Верховна Рада України - парламент України.

Верховна Рада - єдиний законодавчий орган України, її склад, структура, функції і повноваження. Сесія Верховної Ради: поняття, види, термін і порядок роботи. Законодавчий процес України. Уповноважений Верховної Ради з прав людини: статус, порядок призначення, повноваження, акти. Народний депутат України: статус, форми діяльності, повноваження, основні гарантії депутатської діяльності.
5. Президент України.

Президент України - глава держави, його правовий статус Функції і повноваження Президента України. Акти Президента України. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України.
6. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади

Поняття виконавчої влади в Україні та система її органів. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчої влади, склад, порядок формування, відповідальність, підконтрольність і підзвітність, повноваження, акти.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в Україні, порядок формування, повноваження, акти.

Місцеві державні адміністрації, їх види, порядок формування, відповідальність, підконтрольність і підзвітність, повноваження акти.
7. Місцеве самоврядування в Україні

Поняття, принципи і система місцевого самоврядування в Україні. Форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування. Місцеві ради - представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи рад, сільський селищний, міський голова організація роботи, повноваження, акти.
III. Адміністративне право.

1. Поняття, предмет, метод і система

адміністративного права.

Адміністративне право, предмет адміністративного права, метод адміністративного права, припис, заборона, субординація, координація, реординація, адміністративний договір, система адміністративного права, підгалузь адміністративного права, правовий інститут адміністративного права, субінститут адміністративного права.
2. Механізм адміністративно – правового регулювання

суспільних відносин.

Механізм адміністративно – правового регулювання, адміністративно – правова норма, реалізація адміністративно – правових норм, дотримання, виконання, використання, застосування, адміністративно – правові відносини.
3. Суб’єкти адміністративного права.

Суб'єкт адміністративного права, адміністративно – правовий статус, громадянин України, іноземець, особа без громадянства, іммігрант, біженець, урядовий комітет, міністерство, державний комітет.

4. Державна служба та її адміністративно – правове регулювання.

Державна служба в України, посада, посадові особи, державний службовець, обмеження державних службовців, політичні посади, патронатні посади, проходження державної служби.
5. Державне управління: поняття, форми, методи,

забезпечення законності і дисципліни.

Форми державного управління, правовий акт державного управління, методи державного управління, переконання, заохочення, примус, законність, дисципліна, контроль, державний контроль, нагляд, адміністративний нагляд, прокурорський нагляд, звернення громадян, пропозиція (зауваження), заява (клопотання), клопотання, скарга.
6. Адміністративні правопорушення

та адміністративна відповідальність.

Адміністративний примус, адміністративне правопорушення (проступок); адміністративне правопорушення, вчинене умисно; адміністративне правопорушення, вчинене з необережності; склад адміністративного правопорушення; адміністративна відповідальність; адміністративне стягнення; попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям учинення чи безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; конфіскація предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); виправні роботи; адміністративний арешт.
7. Адміністративне провадження: поняття, види та стадії.

Адміністративний процес, структура адміністративного процесу, адміністративне провадження, стадії адміністративного провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, провадження в адміністративних судах, дисциплінарні провадження, провадження за скаргами громадян, нормотворчі провадження, реєстраційні провадження, атестаційні провадження.
IV. Кримінальне право.
1. Кримінальне право та закон про кримінальну відповідальність.

Поняття та предмет кримінального права. Дія кримінального закону в часі та просторі. Структура кримінального закону, види диспозицій і санкцій.
2. Поняття, ознаки, класифікація та стадії вчинення злочинів.

Кримінально-правове визначення злочину. Суспільна небезпечність, протиправність, винність, караність і вчинення суб'єктом злочину як обов'язкові ознаки злочину. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості. Види стадій вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.
3. Склад злочину та його елементи.

Поняття та види об’єктів злочину. Ознаки об’єктивної сторони злочину. Умови встановлення кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність. Кримінально-правове визначення суб'єкта. Фізичність, осудність і вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність як обов'язкові ознаки суб'єкта. Загальний та спеціальний види суб'єкта злочину. Форми вини в кримінальному праві. Поняття помилки та її види.

4. Поняття, ознаки та форми співучасті у злочині.

Кримінально-правове визначення співучасті у злочині. Суб'єктивні та об'єктивні ознаки співучасті. Поняття виконавця, організатора, підбурювача та пособника злочину. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою та злочинною організацією.
5. Множинність злочинів та обставини,

що виключають злочинність діяння.

Кримінально-правове визначення повторності, сукупності та рецидиву злочинів. Повторність тотожних та однорідних злочинів. Ідеальна та реальна сукупність. Загальний та спеціальний рецидив, пенітенціарний рецидив і рецидив особливо тяжких злочинів. Умови правомірності необхідної оборони та перевищення її меж. Затримання злочинця.
6. Покарання, його мета та види, примусові заходи медичного характеру.

Кримінально-правове визначення покарання та його мета. Поняття та межі покарань, передбачених кримінальним кодексом України. Основні, додаткові покарання та покарання, які можуть застосовуватися як основні, і як додаткові. Мета та види примусових заходів медичного характеру. Порядок призначення та застосування ПЗМХ.
7. Злочини проти життя та здоров’я особи та злочини проти власності.

Кримінально-правове визначення вбивства, склад вбивства та класифікація вбивств. Поняття та види тілесних ушкоджень, їх склад та ознаки. Поняття, ознаки, об’єкт і предмет викрадення. Види викрадення за розміром нанесеної потерпілому шкоди. Крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, шахрайство та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем як форми викрадення.
V. Цивільне право.

1. Цивільне правовідношення.

Поняття цивільного правовідношення. Елементи правовідношення. Загальна характеристика суб’єктів та об’єктів цивільних правовідносин та їх класифікація. Види цивільних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин
2. Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин

Поняття та зміст правоздатності фізичної особи. Поняття та елементи дієздатності фізичної особи. Категорії дієздатності фізичної особи в залежності від віку та обсяг їх дієздатності. Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою
3. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин

Поняття та ознаки юридичної особи. Правосуб’єктність юридичної особи

Класифікація юридичних осіб. Виникнення та припинення діяльності юридичних осіб
4. Правочини як підстава виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин

Поняття та ознаки правочину. Види правочинів. Форми правочинів. Недійсність правочинів. Правові наслідки недійсності правочинів. Окремі види недійсних право чинів.
5. Право власності

Поняття власності і права власності. Зміст права власності. Способи набуття та припинення права власності. Види права власності. Поняття та види права спільної власності. Способи захисту права власності.

6. Забезпечення виконання договірних зобов'язань

Поняття видів забезпечення виконання зобов'язання. Неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов’язання.

7. Поняття та види спадкування

Поняття та підстави спадкування. Спадкування за заповітом, види заповіту. Спадкування за законом. Умови спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Строки для прийняття спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину.
VI. Господарське право.
1.Основні засади господарської діяльності.

Поняття, предмет та види господарської діяльності. (ст. 1-4 Господарського Кодексу, далі ГК). Загальні принципи господарювання. (ст. 6 ГК). Види господарських правовідносин. (ст. 3 ГК). Учасники господарських правовідносин. (ст. 2, ст. 55-58, 128, ГК).

2. Підприємство як організаційно-правова форма господарювання.

Поняття, характерні риси і види підприємств.( ст. 62-67 ГК). Порядок і способи створення та установчі документи підприємства. (ст. 56-58; 62-66; 73-78 ГК). Підстави і правові форми припинення діяльності підприємств (ст.59-61 ГК). Правове становище підприємств колективної власності (кооперативів). (ст.93-111 ГК).
3. Поняття і види господарських товариств та правові засади їх організації .

Поняття і види господарських товариств. (ст.79-80). Загальні правові засади організації господарських товариств: А) акціонерне товариство, Б) товариство з обмеженою відповідальністю, В)товариство з додатковою відповідальністю, Г) повне і командитне товариства. Установчі документи господарських товариств. (ст.56-58; 80, 82, 83, 85-90 ГК)
4. Господарські об'єднання: поняття, види, ознаки, компетенція

Господарські об'єднання: поняття, структура, компетенція. Організаційно-правові форми господарських об'єднань: А) асоціація, Б) корпорація, В) консорціум, Г) концерн. Д) асоційовані підприємства та холдингові компанії ( ст. 118-124; 126-127 ГК).

  1. Господарські зобов’язання

Поняття та види господарських зобов'язань: майново-господарські і організаційно-господарські зобов'язання; соціально-комунальні та публічні зобов'язання суб'єктів господарювання.(173, 175-178 ГК). Підстави виникнення господарських зобов'язань (ст.174 ГК) . Загальні умови виконання господарських зобов'язань.(ст. 193 -198 ГК).

6. Господарський договір.

Поняття, ознаки, зміст господарського договору. (ст.179-180 ГК; ). Істотні умови господарського договору. (ст. 180 ГК) Порядок укладання господарського договору (ст.179, 181 – 187 ГК)
7. Поняття, форми та види господарсько-правової відповідальності

Поняття та принципи застосування господарсько-правової відповідальності.( ст.216-217 ГК). Підстави господарсько-правової відповідальності. (ст. 218-219 ГК). Види господарсько-правових санкцій: відшкодування збитків, штраф, пеня, неустойка, оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції.(п.п.2-3 ст.217, ст.224-250 ГК).

VII. Міжнародне публічне право.

1. Поняття, предмет та система міжнародного публічного права.

Поняття та визначення міжнародного публічного права. Предмет міжнародного публічного права. Об’єкт міжнародного публічного права. Галузі та інститути міжнародного публічного права.
2. Суб’єкти міжнародного права.

Поняття суб’єкта міжнародного публічного права. Види суб’єктів міжнародного публічного права. Держави – основні суб’єкти міжнародного публічного права. Види держав. Міжнародна правосуб’єктність народів і націй, що виборюють національне визволення. Правосуб’єктність міжнародних організацій. Обмеження міжнародної правосуб’єктності. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень.
3. Джерела міжнародного публічного права.

Поняття норми міжнародного публічного права. Поняття джерела міжнародного публічного права. Договір та звичай – основні джерела міжнародного публічного права. Допоміжні джерела міжнародного публічного права. Кодифікація міжнародного права. Загальні принципи міжнародного права.

4. Міжнародно-правове визнання.

Поняття і форми визнання у міжнародному праві. Визнання де-факто. Визнання де-юре. Визнання нових урядів.
5.Основні принципи міжнародного публічного права.

Поняття основних принципів міжнародного права. Система (групи) основних принципів. Принципи щодо підтримання міжнародного миру і безпеки (незастосування сили або погрози силою, мирне врегулювання спорів, непорушність державних кордонів, територіальна цілісність держав, невтручання). Принципи, пов’язані з міжнародним співробітництвом держав ( загальна повага прав людини й основних свобод, рівноправність і право народів розпоряджатися власною долею, суверенна рівність держав, рівноправність держав у міжнародному праві, співробітництво держав, сумлінне виконання міжнародних зобов’язань ).
6. Відповідальність у міжнародному публічному праві.

Поняття міжнародно – правової відповідальності. Юридичні підстави міжнародно – правової відповідальності. Кваліфікація міжнародних правопорушень (ординарні міжнародні правопорушення, особливо небезпечні міжнародні правопорушення, найтяжчі міжнародні злочини). Види і форми відповідальності. Поняття ресторації, сатисфакції, реституції, субституції, ординарної та надзвичайної репарації.
7. Право міжнародних договорів.

Право міжнародних договорів як галузь міжнародного права. Поняття міжнародного договору. Сторони міжнародного договору. Віденські конвенції 1969 і 1986 рр. про основні стадії процесу укладання міжнародних договорів. Тлумачення міжнародного договору та його види. Призупинення, припинення дії міжнародного договору. Правомірні і неправомірні способи припинення міжнародних договорів.Поняття денонсації, анулювання, скасування міжнародного договору.
VIII. Міжнародне приватне право.

1. Матеріальні, уніфіковані та колізійні норми

у міжнародному приватному праві.

Поняття колізійної норми. Структура колізійної норми. Формули прикріплення колізійних норм: особистий закон фізичних осіб; особистий закон юридичних осіб; закон місця знаходження речі; закон обраний сторонами правовідношення; закон місця здійснення акту; закон країни продавця; закон валюти боргу; закон суду. Питання дії колізійних норм: застереження про публічний порядок; зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни; обхід закону; взаємність та реторсія.

2. Зовнішньоекономічні договори (контракти).

Поняття, види і суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Поняття, особливості, форма і класифікація зовнішньоекономічних угод. Правове регулювання зовнішньоекономічних операцій.
3. Міжнародні перевезення.

Міжнародне транспортне право і міжнародні перевезення. Міжнародні залізничні перевезення. Міжнародні автомобільні перевезення. . Міжнародні повітряні перевезення. Міжнародні морські перевезення.
4. Сімейне право у міжнародному приватному праві.

Визначення і регламентація шлюбу. Укладення шлюбу. Регулювання відносин подружжя. Правовий інститут усиновлення.
5. Спадкове право у міжнародному приватному праві.

Колізійні норми спадкового права. Міжнародні документи з питань іноземного спадкування. Отримання громадянином спадщини за кордоном. Спадкування за заповітом і за законом. Спадкові права іноземців. Перехід майна до держави.
6. Трудові відносини у міжнародному приватному праві.

Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. Міжнародно-правове регулювання праці. Праця українських громадян за кордоном та іноземців в Україні.
7. Зобов’язання із заподіяння шкоди у міжнародному приватному праві.

Колізійні питання деліктних зобов'язань. Закон місця вчинення правопорушення. Регламентація деліктних зобов’язань за міжнародним приватним правом в Україні. Заподіяння шкоди в Україні.Заподіяння шкоди за кордоном.


III. Перелік рекомендованої літератури.
I. Теорія держави та права.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник.- Харків: Консум, 2004. - 656 с.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.- 176 с.

Кельман М. С. , Мурашин О. Г. Загальна теорія держави і права.- К.: Кондор.- 2006.- 477 с.

Теорія держави і права Академічний курс: Підручник / За ред. Зайчука О.В., Оніщенко Н.М. - К.: Юрінком Інтер.- 2006.- 688 с.

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права.- М.: Дело АНХ, 2009. - 528 с.

Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. Изд. 6-е, стереотип.- М.: Омега-Л, 2009. - 608 с.

II. Конституційне право України.

Конституція України (в редакції 1996 року). - К., 2010.

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій (голова редкол., О.В. Петришин 9віп.секретар), Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац.акад.прав.наук України. – 2-ге вид., переробл. І допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

Курс сучасного конституційного права України: академічне видання / О.В. Скрипнюк. – Х.: 2009. – 468 с.

Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 5-те, випр. та доп. - К., 2010.

Майданник О.О. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2011. – 380 с.

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник. - К., 2006.

Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навчальний посібник. - К., 2007.

Закон України „Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - №23 із змінами.

Закон України „Про всеукраїнський і місцеві референдуми” від 3 липня 1991 р. // ВВР України. – 1991. - № 33 із змінами.

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // ВВР України. – 1997. - № 24 із змінами.

Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини” від 23 грудня 1997 р. // ВВР України. – 1998. - № 20 із змінами.

Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини” від 23 грудня 1997 р. // ВВР України. – 1998. - № 20 із змінами

Закон України „Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р із змінами з 1999 по 2009 рр. – Х.: Одіссей, 2009. – 144 с.

Закон України „Про вибори народних депутатів України” від 17 листопада 2011 р. // Урядовий кур’єр. – 2011. – 16 грудня.

Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. // ВВР України. – 1999. - № 20-21 із змінами.

Закон України „Про статус народного депутата України” від 22 березня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - № 42 із змінами.

Закон України „Про імміграцію” від 7 червня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - № 47 із змінами.

Закон України „Про Державний реєстр виборців” від 22 лютого 2007 р. // ВВР України. – 2007. - № 20 із змінами 2010 р.

Закон України „Про центральні органи виконавчої влади” від 17 березня 2011 р. // ВВР України. – 2011. - № 38.

Закон України „Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим” від 10 лютого 1998 р. // ВВР України. – 1998. - № 29.

Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р. // Віче. 1993. - № 6. – С.33-39.
III. Адміністративне право.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.13.1984р.(з наступними змінами та доповненнями станом на 01.01. 2012 р.).

Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2009.-640с.

Адміністративне право України. Академічний курс:підручник / Т.О. Коломоєць.-К.:Юрінком Інтер, 2011.-576с.-Бібліогр.:с. 559-574.

IV. Кримінальне право.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року (зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2012 р.).

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник.4-е видання перероблене та доповнене/ За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. –Харків. 2010. – 456 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник .4-е видання перероблене та доповнене/ За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. –Харків. 2010. – 608 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 7-ме вид., переробл. та допов. – К.: Юридична думка, 2010. – 1288 с.
V. Цивільне право.

Цивільний кодекс України . – К., 2011.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К., 2011. – 740 с.

Цивільне право України. Академічний курс. У 2 т. – К., "Ін Юре", 2011.
VI. Господарське право.

Господарський кодекс України. – К.,2011. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. - К.,2011. Господарське законодавство./ Зб.норм.актів.- К, 2011. Вінник О.М. Господарське право. – К.,2010.
VII. Міжнародне публічне право.

Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. – Х., 2008.

VIII. Міжнародне приватне право.
Про міжнародне приватне право // Закон України від 23.06.2005// ВВР.- 2005,№32.- С.422

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991//ВВР.- 1991.-№29

Попов А.А. Международное частное право – Харьков, 2000.

Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Київ. Юрінком Інтер.2008.

Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Душмана – К., 2007.

Васильченко В. В. Науково-практичний коментар Закону України „Про міжнародне приватне право ”. – К., 2007.

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Олеся Гончара «Бригантина»
Мета уроку: допомогти учням усвідомити проблеми, порушені у повісті Олеся Гончара
Олеся Гончара «Романові яблука»
Обладнання: портрет Олеся Гончара, виставка творів письменника, роман «Твоя зоря»
СКЛАД
«Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара»
Царик Й. В., Лєснік В. В., Яворський І. П., Горбань І. М., Сребродольська...
Рецензенти: д б н., гол наук cпівробітник Жиляєв Г. Г. (Інститут екології Карпат НАН України), д б н., проф Пархоменко О. В. (Дніпропетровський...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України
Всеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ...
ПН України, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Східноукраїнський національний університет імені...
Регламент роботи конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науковій конференції «ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ», яка...
Віталій КОНОНЕНКО. Проблема гуманізації викладання літератури (на...
Віталій КОНОНЕНКО. Проблема гуманізації викладання літератури (на матеріалі творчості Олеся Гончара) // Українська мова та література...
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ...
«Стратегія розвитку міста Дніпропетровська до 2025 року», яка відбудеться 25 лютого 2010 р за адресою: м. Дніпропетровська, вул....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка