Конституційне право України навчально методичні матеріали для студентів


НазваКонституційне право України навчально методичні матеріали для студентів
Сторінка1/14
Дата04.04.2013
Розмір1.68 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Тернопільський національний економічний університет

Юридичний факультет


Н.С. Наулік
Конституційне право України
навчально – методичні матеріали

для студентів

галузі знань – 0304 «Право»

напряму підготовки – 6.030401 «Правознавство»

Тернопіль, 2012Укладач:

Наулік Наталія Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.

Рецензенти:
Батанов Олександр Васильович, д.ю.н., професор, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Баранюк Андрій Зеновійович, к.ю.н., суддя Тернопільського окружного адміністративного суду

Рекомендовано до друку

науково-методичною радою юридичного факультету Тернопільського

національного економічного університету

(протокол № ___ від ___________________ року)

Вступ

Тенденції розвитку України, як правової держави та впровадження у навчальний процес Болонської системи, спонукають юридичну науку до удосконалення методів навчання студентів – юристів, впровадження нових та удосконалення існуючих способів та засобів викладення навчального матеріалу, аналіз його засвоєння студентами та можливості удосконалення самостійної роботи студента.

Враховуючи важливість та основоположне місце в юридичній освіті дисципліни «Конституцій1не право України», розроблено навчально – методичний комплекс. Основною метою даного комплексу є сприяння кращому та більш детальному вивченню конституційного права України, можливість студентів самостійно вирішувати практичні завданні, вносити самостійні пропозиції щодо розвитку конституційного права України, набуття навичок роботи із нормативно-правовими актами, розробка наукових тез для подальшої роботи над проектами нових та пропозицій щодо удосконалення діючих нормативних актів в Україні.
2. Мета й завдання вивчення дисципліни
2.1. Мета

Конституційне право України складає основу, підґрунтя для всіх інших галузей права, вивчається першою із галузевих правових дисциплін. Вивчення цієї навчальної дисципліни має загальноосвітню, правознавчу і практичну мету.

Загальноосвітнє значення цієї дисципліни пов’язане з необхідністю набуття студентами базових юридичних знань про суспільний та державний лад нашої держави, систему й організацію державної влади; місце й роль окремих державних органів у забезпеченні реалізації прав і свобод громадян України; підвищення загальної культури студентів як майбутніх юристів.

Правознавча мета даної дисципліни полягає в науковому дослідженні основних положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів щодо організації держави, її державного та суспільного ладу, системи державних органів та їх правового статусу, основних прав і свобод громадян.

Практичне значення курсу пов’язане з вивченням та аналізом різних теоретичних положень щодо організації та функціонування держави по забезпеченню конституційних прав і свобод громадян і можливістю застосування набутих знань у майбутній практичній діяльності.
2.2. Завдання.

Для належного засвоєння навчального курсу “Конституційне право України” студентам і слухачам необхідно глибоко опрацювати основні положення Конституції, законів та інших нормативно-правових актів України, що регламентують: організацію і здійснення державної влади в Україні; правовий статус Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших державних органів; конституційні права і свободи громадян; питання громадянства; здійснення судової влади; порядок проведення виборів і референдумів в Україні тощо.

Готуючись до семінарських занять з метою кращого засвоєння матеріалу, розширення юридичного світогляду, формування правового мислення, знайомства з проблемами науки конституційного права та практикою застосування норм конституційного законодавства студентам необхідно також ознайомитись із науковими працями – монографіями, статтями, текстами доповідей провідних українських та зарубіжних вчених-юристів.

За результатами вивчення курсу конституційного права України студенти повинні знати:

поняття, місце і роль конституційного права у системі права України;

основні етапи становлення конституційного права України;

джерела і систему конституційного права України;

основні засади суспільного і державного ладу України;

конституційні форми безпосередньої демократії в Україні;

конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні;

основні положення і принципи організації державної влади в Україні;

конституційно-правовий статус Верховної Ради України;

конституційний статус Президента України;

конституційно-правовий статус вищого, центральних і місцевих органів виконавчої влади в Україні;

основні принципи судоустрою і судочинства в Україні;

територіальний устрій і систему місцевого самоврядування в Україні;
уміти:

практично застосовувати норми Конституції України;

давати усні та письмові пояснення з питань конституційного права;

складати основні види документів, які випливають із застосування норм конституційного права;

обґрунтовувати підстави й порядок реалізації громадянами передбачених Конституцією України прав і свобод.

1. Опис дисципліни „Конституційне право України”Дисципліна – Конституційне право України

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів

ECTS – 5

Галузь знань – 0304 „Право”

Нормативна дисципліна

Кількість залікових

модулів – 4

Напрям підготовки 6.030401 – «Правознавство»

Рік підготовки:

ДФН – 1

ЗФН – 1

Семестр:

ДФН – 2

ЗФН – 1, 2

Кількість змістових модулів – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Лекції:

ДФН – 36 год.

ЗФН - 10 год.

Семінарські заняття:

ДФН – 18 год.

ЗФН - 4 год.

Загальна кількість

годин – 180
Самостійна роботастудентів

ДФН – 123 год.

ЗФН – 166 год.

Індивідуальна робота студентів – 3 год.

Тижневих годин: 3
Вид підсумкового контролю: іспит.


3. Програма навчальної дисципліни

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”
Змістовий модуль 1

Тема 1. Конституційне право України як провідна галузь національного права України, юридична наука та навчальна дисципліна

Конституційне право як галузь національного права України. Співвідношення понять „конституційне право” і „державне право”. Сутність та зміст поняття „конституційне право України”. Ознаки конституційного права України як самостійної галузі права.

Предмет конституційного права України як галузі права. Погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на визначення предмета конституційного (державного) права. Особливості суспільних відносин, що складають предмет конституційного права.

Методи конституційного права. Особливості методу конституційного права. Ознаки методу конституційного права. Класифікація методів конституційного права. Загальноправові та спеціальні методи конституційного права.

Принципи конституційного права України. Класифікація принципів конституційного права. Загальні та особливі принципи конституційного права.

Роль і місце конституційного права в національній системі права. Співвідношення конституційного права з іншими галузями права.

Поняття науки конституційного права України. Зростання ролі науки конституційного права в незалежній Україні. Сучасне розуміння предмета науки конституційного права України.

Методологія науки конституційного права. Шляхи формування сучасної методології конституційного права України. Система методів науки конституційного права: загальнофілософські, загальнонаукові та спеціальні методи.

Система та функції науки конституційного права України.

Конституційне право України як навчальна дисципліна. Становлення та розвиток конституційного права як навчальної дисципліни в незалежній Україні. Місце конституційного права як навчальної дисципліни в системі юридичної освіти України.
Тема 2. Система конституційного права України

Поняття та складові елементи системи конституційного права України. Формування поняття „система права”: історичний аспект. Основні критерії диференціації системи права на галузі. Провідні українські вчені про систему конституційного права. Поняття „система конституційного права України”. Юридичні особливості системи конституційного права України. Співвідношення понять „система конституційного права” і „структура конституційного права”. Основні й додаткові критерії диференціації структури конституційного права. Структура конституційного права України. Співвідношення системи конституційного права України та системи Конституції України.

Інститути конституційного права України. Поняття „інститут права”, „інститут конституційного права”. Погляди українських учених на систему інститутів конституційного права України. Визначення поняття „інститут конституційного права України”. Співвідношення понять „інститут конституційного права” і „конституційно-правовий інститут”. Ознаки інституту конституційного права. Критерії розмежування інститутів конституційного права. Класифікація інститутів конституційного права. Основні інститути конституційного права України. Юридичні властивості інститутів конституційного права

Норми конституційного права України. Поняття норми права. Поняття норми конституційного права України. Загальні та спеціальні ознаки норми конституційного права. Класифікація конституційно-правових норм. Основні критерії класифікації конституційно-правових норм. Класифікація конституційно-правових норм за предметом, за методом правового регулювання. Структура конституційно-правової норми. Особливості структури конституційно-правової норми.
Тема 3. Джерела конституційного права України

Поняття джерела конституційного права України. Формування поняття „джерело права”: історичний аспект. Погляди провідних вітчизняних і зарубіжних учених на поняття „джерело права”. Дослідження проблеми джерел конституційного права українськими вченими-конституціоналістами. Визначення поняття джерела конституційного права України. Загальні та спеціальні юридичні ознаки джерела конституційного права.

Класифікація джерел конституційного права України. Класифікація джерел права: історичний аспект. Основні критерії розмежування джерел конституційного права. Основні види джерел конституційного права України. Система джерел конституційного права України і система конституційного законодавства: співвідношення.

Основні джерела конституційного права України. Конституція України як основне джерело конституційного права України. Характерні ознаки Конституції України як основного джерела конституційного права. Акти референдумів як джерело конституційного права України. Загальні та спеціальні ознаки актів референдумів. Закони України як основний вид джерел конституційного права України. Поняття та види законів. Інші види джерел конституційного права України: декларація, акт, договір, регламент. Акти Президента України, органів виконавчої та судової влади, інших державних органів як джерела конституційного права України. Нормативно-правові акти суб’єктів місцевого самоврядування як джерела конституційного права.

Імплементація джерел міжнародного права в конституційне право України. Співвідношення національного й міжнародного права. Теорії та концепції співвідношення національного й міжнародного права. Тенденція щодо зближення національних і міжнародних правових систем. Поняття імплементації норм міжнародного права в національне право. Конституція України про механізм імплементації міжнародних договорів у національне право. Основні положення Закону України „Про міжнародні договори України”. Основні положення процесу ратифікації міжнародних договорів України. Основні шляхи імплементації норм міжнародного права в чинне законодавство України. Роль Конституційного Суду України в імплементації норм міжнародного права в конституційне право України.
Тема 4. Конституція як основний закон суспільства та держави

Поняття конституції. Походження терміна „конституція”. Співвідношення понять „конституція” і „основний закон”. Тлумачення поняття „конституція” представниками різних правових шкіл. Дослідження конституції у вітчизняній правовій науці. Визначення поняття „Конституція України”. Основні питання, які вирішує Конституція України як Основний Закон держави. Кваліфікуючі ознаки Конституції України.

Історія Конституції України. Особливості національного конституційного процесу. Основні періоди в історії розробки, прийняття та реалізації Конституції України. Основні етапи конституційного процесу від здобуття незалежності України до прийняття Конституції України. Організаційне та нормативно-правове забезпечення конституційного процесу в Україні в 1990-1996 рр. Загальна характеристика проектів нової Конституції України. Конституційний Договір між Президентом України і Верховною Радою України: суть, значення і роль в конституційному процесі. Політичне та соціальне значення прийняття Конституції України. Формування нормативно-правових та організаційно-правових механізмів реалізації Конституції України в 1996-2004 рр. Всеукраїнський референдум 2000 р. Внесення змін до Конституції України. Основні положення Закону України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р.

Структура й функції Конституції України. Поняття структури Конституції України. Структура Конституції України: загальна характеристика. Зміст і значення преамбули Конституції України. Структура основної частини Конституції України. Характеристика окремих розділів Конституції України. Прикінцеві та перехідні положення Конституції України.

Поняття „функція конституції”. Класифікація та загальна характеристика основних функцій Конституції України.

Правова охорона Конституції України. Поняття правової охорони конституції. Світовий досвід правової охорони конституції. Органи конституційної юстиції. Формування конституційної юстиції в Україні. Визначення поняття „правова охорона Конституції України”. Формування та компетенція Конституційного Суду України. Основні принципи правової охорони Конституції України. Співвідношення понять „правова охорона Конституції України” та „гарантії Конституції України”. Загальні та спеціальні (юридичні) гарантії Конституції України.
Тема 5. Конституційно-правові відносини

Поняття та склад конституційно-правових відносин. Визначення поняття „конституційно-правові відносини”. Кваліфікуючі ознаки конституційно-правових відносин. Класифікація конституційно-правових відносин. Основні критерії класифікації конституційно-правових відносин. Види й загальна характеристика конституційно-правових відносин.

Суб’єкти конституційно-правових відносин. Співвідношення понять „суб’єкт конституційного права” та „суб’єкт (учасник) конституційно-правових відносин”. Поняття та види суб’єктів конституційного права України. Конституційно-правовий статус суб’єктів конституційного права України. Соціальні спільноти як суб’єкт конституційно-правових відносин. Держава та її органи як важливий суб’єкт конституційно-правових відносин. Об’єднання громадян, фізичні та юридичні особи, інші учасники конституційно-правових відносин в Україні. Права та обов’язки учасників конституційно-правових відносин.

Об’єкти конституційно-правових відносин. Визначення поняття „об’єкт права”. Види об’єктів права. Визначення понять „об’єкт правовідносин” та „об’єкт конституційних правовідносин”. Класифікація об’єктів конституційно-правових відносин. Основні критерії розмежування об’єктів конституційно-правових відносин. Види та загальна характеристика основних об’єктів конституційно-правових відносин.

Юридичні факти в конституційно-правових відносинах. Визначення поняття „юридичний факт”. Основні функції юридичних фактів. Визначення поняття „конституційний юридичний факт”. Кваліфікуючі ознаки конституційних юридичних фактів. Класифікація конституційних юридичних фактів. Основні критерії класифікації конституційних юридичних фактів. Основні види конституційних юридичних фактів: загальна характеристика.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

3222 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ СТИЛІСТИКИ для студентів...
Навчально-методичні матеріали із загальної стилістики / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет, 2011....
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського...
1 Конституційне право України
Конституційне право України – це галузь права, система нормативно-правових актів, що регулюють порядок організації та функціонування...
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право». К.: НАВС, 201 І. 60 с
Тараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного і екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Україні на демократичних засадах; 2 забезпечення прав людини та громадянина; 3 реалізація народовладдя; 4 формування дієздатних структур...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут...
Схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-го КУРСУ ОКР «БАКАЛАВР»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка