ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА


НазваДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Сторінка1/16
Дата04.03.2016
Розмір2.54 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

7

2007


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

“КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
№ 7

Квітень 2007

(5263—6412)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 7

April, 2007

(5263—6412)
Issued semimonthly

Published since 1937


Kyiv • 2007


Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Укладачі: В.В. Гладун, І.М. Кічкін, О.А. Рудь, Ю.Г. Щербак

Редагування З.А.Медведєвої

Коректура О.П.Дубовик
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 6.04.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 5,81. Обл.-вид.арк. 6,97.

Тираж 172 пр. Зам. № 37.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

“Книжкова палата України імені Івана Федорова”

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.


 Книжкова палата України, 2007

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

  1. Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 5

  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо 6

050 Серіальні видання 6

06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 6

070 Газети. Преса. Журналістика 7

1 Філософські науки. Психологія 8

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 8

  1. Суспільні науки 9

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія.

Гендерні дослідження 9

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 9

  1. Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція. 9

316 Соціологія 9

32 Політика. Політологія 10

33 Економіка. Економічні науки 17

34 Право. Юриспруденція 25

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 34

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 41

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 42

  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 44

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук. 45

  1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.

Геодезія 46

53 Фізика 46

55 Геологія. Науки про Землю 47

  1. Біологічні науки 47

  2. Ботаніка 47

59 Зоологія 47

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 47

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 48

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 52

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 56

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 58

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок 60

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 61

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 62

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 62

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 62

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 77

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови . 77

82 Художня література. Літературознавство 77

9 Географія. Біографії. Історія 82

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам’ятки 82

908 Краєзнавство 83

  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн Подорожі.

Регіональна географія 83

93/94 Історія 84

Іменний покажчик 87

Географічний покажчик 96

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 7 99

___________

У номері зареєстровано матеріали з газет за грудень 2006 року, січень, лютий 2007 року

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

5263. Гайнес Д.-Д. Читати чужі думки — це реально: [Про дослідж. свідомості людини: Бесіда з вчен., д-ром Ін-ту коґніт. наук ім. Макса Планка (Німеччина) Джоном-Диланом Гайнесом / Записав Дмитро Дроздовський] // Дзеркало тижня. — 2007. —
13—19 січ. (№ 1). — С. 13.

5264. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. № 469 і від 1 березня 1999 р. № 304: [Про наук.-дослід. (наук.-техн.) установи]: Постанова Кабінету Міністрів України // Уряд. кур'єр. — 2007. — 10 січ. (№ 3). — Орієнтир, с. 16.

5265. Про науковий парк "Київська політехніка": Закон України // Голос України. — 2007. — 23 січ. (№ 11). — С. 6; Уряд. кур'єр. — 20 січ. (№ 11). — С. 14.

Див. 5288, 5566, 5856, 5923

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

5266. Веретенник Н. Всесвітня мережа: управління для розвитку: [Про Форум з питань упр. Інтернетом, Афіни, Греція] / Наталія Веретенник // Уряд. кур'єр. — 2006. — 28 груд. (№ 246). — С. 14.

5267. Всі янголи — білі: [Про інформ. технології] / Підгот. Катерина Паньо, Тарас Паньо // Дзеркало тижня. — 2007. — 20—26 січ. (№ 2). — С. 16.

5268. Панове, тост!: "Засада" інформ. сусп-ва: [Про безпеку інформ. технологій] / Підгот. Катерина Паньо, Тарас Паньо // Дзеркало тижня. — 2007. — 20—26 січ. (№ 2). — С. 16.

5269. Радиш В. Як індіанці допомогли Семюелю Морзе: [Про інформатизацію сусп-ва: Бесіда із заст. дир. компанії "Cisco System Україна" Владиславом Радишем / Записав Георгій Косих] // Уряд. кур'єр. — 2006. — 30 груд. (№ 248). — С. 7.

5270. Світ Інтернету — 2020 // Уряд. кур'єр. — 2006. — 28 груд. (№ 246). — С. 14.

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

5271. Єфименко А. Американський досвід очима українця: [Про амер. систему корпор. упр.] / Анатолій Єфименко // Дзеркало тижня. — 2007. — 13—19 січ. (№ 1). — С. 6.

006 Стандартизація та стандарти

5272. Жолдак М. Гармонізація вимог — завдання не з простих: [Про роль мет­рології у процесі глобалізації економіки і торгівлі] / Микола Жолдак // Уряд. кур'єр. — 2007. — 23 січ. (№ 12). — С. 8.

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги

5273. Мельник В. Місток у минулі століття: [Про кат. "Стародруки Речі Пос­политої XVI—XVIII століть у волинських книгозбірнях", Луцьк] / Валерій Мельник // Уряд. кур'єр. — 2007. — 12 січ. (№ 5). — С. 9.

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

5274. Козюра В. Чи є у бібліотек майбутнє?: [За матеріалами бесіди з дир. Фрун­зів. район. б-ки для дорослих Ольгою Григорівною Присяжнюк, дир. дит. район. б-ки Марією Григорівною Хілініченко, начальником від. культури і туризму Фрунзів. рай­держадмін. Олексієм Кузьмичем Осійчуком] / Віктор Козюра // Одес. вісті. — 2007. — 27 січ. (№ 7). — С. 7.

5275. Ракитянська В.Д. В.Д. Ракитянська: "Втрату бібліотеки не заміниш ніяки­ми коштами": [Бесіда з директором Харк. держ. наук. б-ки ім. В.Г. Короленка / Записав Леонід Логвиненко, Комент. Ольги Бенч] // Слобід. край. — 2007. — 16 січ. (№ 5). — С. 8.

5276. Сидоренко Л. Потенциал сельской библиотеки: [О заседании совета ди-ректоров централиз. б-чных систем Николаевщины "Сел. б-ка: новые возможности раз­вития", Братс. р-н] / Л. Сидоренко // Юж. правда. — 2007. — 13 янв.

Див. 5779

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо

5277. Кавун М. Українського [письменника] Трублаїні витиснули російські Тру-бецькі: [Про "Сучасну українську енциклопедію"] / Микола Кавун // Вінниччина. — 2007. — 23 січ.

050 Серіальні видання

5278. Журналові "Україна" — 100 років: [З публ. спогадів] // Хрещатик. — 2007. — 23 січ. (№ 9). — С. 4—5. — Авт.: Іван Цюпа, Микола Подолян, Анатолій Михайленко та ін.

5279. Зленко О. Порадник ветеринарної медицини: [Про новий щомісячник "Вет. практика"] / Ольга Зленко // Уряд. кур'єр. — 2007. — 27 січ. (№ 16). — С. 11.

5280. Ілларіонов В. "Мир древности" вже сьогодні: [Про однойм. наук.-популяр. альм.] / Володимир Ілларіонов // Голос України. — 2007. — 13 січ. (№ 5). — С. 13.

5281. Росляк Р. Минуле, завжди поруч: [Про "Військ.-іст. альм."] / Роман Росляк // Нар. армія. — 2007. — 20 січ. (№ 12). — С. 6.

5282. Росляк Р. Сьома висота [щорічника] "України дипломатичної" / Роман Рос­ляк // Нар. армія. — 2007. — 11 січ. (№ 5). — С. 7.

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

5283. Венскович Ю. Що посієш — те й пожнеш: [Про Т-во сприяння обороні України: За матеріалами бесіди з головою Терноп. обл. орг. ТСО України Анатолієм Дмитровичем Новгородським] / Юзеф Венскович // Нар. армія. — 2007. — 13 січ. (№ 7). — С. 1, 5.

5284. Димовський Б. Фонд "Молодий інвалід" відзначив своє дев'ятиріччя: [За матеріалами бесіди з кер. фонду Валерієм Габерстро] / Богдан Димовський // Одес. вісті. — 2007. — 6 січ. (№ 1). — С. 4.

5285. Мамонтов В. Поза позицією вичікування: До 20-річчя Орг. ветеранів Ук­раїни / Віктор Мамонтов // Одес. вісті. — 2007. — 13 січ. (№ 3). — С. 6.

5286. Омелянчук І. Коли зірки об'єднуються в сузір'я...: [Про вист. "Золоте су­зір'я-2006", Рівне: За матеріалами бесіди із зав. від. вист. Рівнен. обл. краєзн. музею Галиною Данильчук] / Інна Омелянчук // Уряд. кур'єр. — 2006. — 29 груд. (№ 247). — С. 8—9.

5287. Федоров І. Почути і бути почутим: [Про підтримку глухих та слабочуючих: За матеріалами бесіди з головою Хмельниц. обл. орг. Укр. т-ва глухих М.С. Адамчуком та дир. ВАТ "Укрелектроапарат" Т.М. Плохенко] / І. Федоров // Хмельниччина. — 2007. — 19 січ.

Див. 5266, 5786, 5892, 6059-60, 6062, 6064-66, 6068-70, 6074, 6083, 6085, 6089-94, 6102-03, 6106, 6109, 6111, 6113-16, 6314

069 Музеї

5288. Волга Л. Мудрий житиме в народі: [Про відкр. Музею прав. охорони інте­лектуал. власності і презентацію кн. Леоніда Михайловича Ариста "Дерзновенный мир изобретений! "] / Людмила Волга // Уряд. кур'єр. — 2007. — 30 січ. (№ 17). — С. 7.

5289. Касьяненко М. Лівадія шукає директора: Колектив палацу-музею не погоджується з кадр. політикою Мінкультури Криму / Микита Касьяненко // День. — 2007. — 17 січ. (№ 6). — С. 6.

5290. Музей — фотоархів [у Донецьку] // Нар. армія. — 2007. — 18 січ. (№ 10). — С. 7.

5291. Росляк Р. Шляхом нелегким і тернистим: [Про наук.-практ. конф. за під­сумками роботи Музею історії Києва в 2006 р.] / Роман Росляк // Нар. армія. — 2007. — 10 січ. (№ 4). — С. 7.

5292. Садовський В. Справа честі батьків Феодосії: [Про відновлення Музею старожитностей на горі Митридат] / Василь Садовський // Нар. армія. — 2007. — 5 січ. (№ 2). — С. 8.

5293. Шереметьєв О. Кримська війна: матеріалізована пам'ять: [Про відкр. му­зею Крим. війни у Балаклаві: Бесіда з колекціонером, бізнесменом Олексієм Шереметьє­вим / Записав Олександр Щербаков] // Нар. армія. — 2007. — 24 січ. (№ 14). — С. 5.

5294. Юркова О. У Зарічному відкрито краєзнавчий музей (Рівнен. обл.) / Олек­сандра Юркова // Вільне слово. — 2007. — 30 січ. (№ 9). — С. 6.

5295. Яцик А. Бойову техніку — на експонати!: [Про Військ.-іст. музей Повітр. Сил Збройн. Сил України: За матеріалами бесіди з начальником музею полковником запасу Володимиром Дерновим] / Андрій Яцик // Нар. армія. — 2007. — 24 січ. (№ 14). — С. 5.

Див. 5286, 6042, 6099

070 Газети. Преса. Журналістика

5296. Ашкінадзе Є. Від партійної — до народної: [Про газ. "Вінниччина": Роз-повідь ж-ста Єфрема Ашкінадзе / Записав Володимир Лисенко] // Вінниччина. — 2007. — 30 січ.

5297. Він передбачив свою смерть...: Ж-ста Гранта Дінка через інтернет-цитату застрелив 17-літній турок [Огюн Самаст] // Хрещатик. — 2007. — 24 січ. (№ 10). — С. 10.

5298. Зборовський А. Берегиня [народознавця, журналіста і письменника] Василя Скуратівського / Анатолій Зборовський // Нар. армія. — 2007. — 11 січ. (№ 5). — С. 7.

5299. Корнілова Г. Безмежний світ Паустовського: [Про культ.-просвітн. та літ.-худож. журнал "Світ Паустовського": Розповідь голов. ред. Галини Корнілової / Записа­ла Ірина Голяєва] // Одес. вісті. — 2007. — 24 січ. (№ 6). — С. 12.

5300. Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2007 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме: Розпорядження Кабінету Міністрів України // Уряд. кур'єр. — 2007. — 11 січ. (№ 4). — С. 4. — Перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розпов­сюдження, в яких у 2007 році розміщуються оголошення про виклик до суду відпові­дача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме.

5301. Тараненко М. Іспит долею: [За матеріалами бесіди з ветераном харк. жур­налістики Броніславом Антоновичем Яницьким] / Микола Тараненко // Слобід. край. — 2007. — 11 січ. (№ 3). — С. 12.

5302. Цибульський А. Два життя "Киевского пролетария": [Про газ. "Київ. правда"] / Анатолій Цибульський // Київ. правда. — 2007. — 23 січ.

Див. 5376, 5569, 6007

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

159.9 Психологія

5303. Мартова Ж.П. "Сімейні розстановки" — що це таке?: [Бесіда з психоло­гом Жанною Петрівною Мартовою / Записала Ганна Лобановська] // Дзеркало тижня. — 2007. — 20—26 січ. (№ 2). — С. 22.

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

5304. Будуйкевич Я. Ісповідник віри: [Про священника, педагога Мирона Під­лісецького: Бесіда з дек. богослов. ф-ту Духовн. семінарії отцем-мітратом Ярославом Бу­дуйкевичем, Івано-Франківськ / Записав Роман Івасів] // Галичина. — 2007. — 25—31 січ. (№ 10—11). — С. 13.

5305. Гудзик К. У пам'ять про [святого] Василя Великого (329—378) / Клара Гудзик // День. — 2007. — 12 січ. (№ 3). — С. 8.

5306. Зійшла зірка Віфлеємська: [Про святкування Різдва Христового] / Підгот. Віталій Стегній // Слобід. край. — 2007. — 6 січ. (№ 1—2). — С. 17.

5307. Зоряна Н. "Во Йордані крещающуся Тобі, Господи...": [Про християн. свя­то] / Наталя Зоряна // Нар. армія. — 2007. — 19 січ. (№ 11). — С. 8.

5308. Каганець І.В. Добра Новина для кризового людства: [Про кн. "Пшениця без куколю. Хрестове Євангеліє без вставок і спотворень": Бесіда з авт. кн. Ігорем Володи­мировичем Каганцем / Записав Олександр Кочубей] // Робітн. газ. — 2007. — 20—26 січ. (№ 3). — С. 7.

5309. Ой, радуйся, земле, син Божий народився!: [Про святкування Різдва Христо­вого] / Підгот. Наталя Зоряна // Нар. армія. — 2007. — 6 січ. (№ 3). — С. 1, 6.

5310. Околітенко Н. Лицар духу [Йосип Сліпий] / Наталя Околітенко // Пер­сонал Плюс. — 2007. — 11—17 січ. (№ 1). — С. 15.

5311. Самойлова Л. Пам'ятник Небесному покровителю Полтави: [Про єпископа Прилуцького, вікарія Полтав. єпархії отця Василя (Василь Іванович Зеленцов)] / Люд­мила Самойлова // Зоря Полтавщини. — 2007. — 19 січ. (№ 8—9). — С. 3.

5312. Степовик Д. Про християнську етику і християнський гуманізм: [Про кн. Віри Назарчук "Україна духовна": книга для читання з християнської етики] / Дмитро Степовик // Уряд. кур'єр. — 2007. — 6 січ. (№ 2). — С. 12.

5313. Цимбалюк Є. Тайна чернечого посту : [Про Межиріц. чоловіч. монастир, Рівнен. обл.: За матеріалами бесіди з настоятелем монастиря отцем Федором] / Євген Цимбалюк // Вільне слово. — 2007. — 4 січ. (№ 3). — С. 1 , 5.

5314. Швець І. Христос народився, славімо Його!: [Бесіда з митрофор. протоіє­реєм отцем Іваном Швецем / Записав Іван Власенко] // Уряд. кур'єр. — 2007. — 6 січ. (№ 2). — С. 12.

Див. 5750, 5795, 5805, 6048, 6358, 6369

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

4 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 41
18 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
12 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
15 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
23 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6
20 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5
8 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
13 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 8 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 8
5 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка