18 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА


Назва18 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Сторінка1/12
Дата24.02.2016
Розмір1.36 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ISSN 0130-9188
КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Літопис

журнальних статей
Державний бібліографічний покажчик України

№ 18

2013


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ЖУРНАЛЬНИХ

СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1936 року
№ 18

Вересень 2013

(15763—16460)

Київ • 2013

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTІON
National

bibliography of Ukraine

JOURNAL

ARTICLES

CHRONICLE
State bibliographic index

of Ukraine
Issued semimonthly

Published since 1936
№ 18

September, 2013

(15763—16460)

Kyiv • 2013

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Відповідальний редактор Г. О. Гуцол
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна


Редактор Т. В. Вірич

Коректор Є. А. Скляренко


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1990 від 12.05.1996

Формат 60х841/16.

Ум. друк. арк. 3,95.

Тираж 141 пр. Зам. № 122.


Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, 02660

Тел. (044) 292-82-69, е-mail: office@ukrbook.net
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004

З питань придбання звертатися за тел. (044) 292-65-73


Ó


Книжкова палата України, 2013

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 4

00 Загальні питання науки та культури 4

06 Організації загального типу 5

1 Філософія. Психологія 5

3 Суспільні науки 5

31 Демографія. Соціологія. Статистика 5

32 Політика 6

33 Економіка. Економічні науки 7

34 Право. Юриспруденція 22

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 27

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 28

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 29

5 Математика та природничі науки 31

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 31

53 Фізика 32

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 33

57 Біологічні науки загалом 34

58 Ботаніка 35

59 Зоологія 35

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 35

61 Медичні науки 35

62 Машинобудування. Техніка загалом 43

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 46

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство.

Служба побуту 51

65 Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту,

торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво.

Зв’язок з громадськістю 51

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 56

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом 57

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 57

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт 58

  1. Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 58

82 Художня література. Літературознавство 58

9 Географія. Біографії. Історія 59

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. 59

93/94 Історія 59

Іменний покажчик 60

Географічний покажчик 60

Список журналів і збірників, аналітичну бібліографічну інформацію
з яких уміщено в "Літопис журнальних статей" № 18 68
Передмова — див. № 1 "Літопис журнальних статей"
0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці

Див. 16004

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство

15763. Сопілко І. Концептуальні засади формування кібербезпекової політики України / Ірина Сопілко // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 1. — С. 101—103. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 102.

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера.
Оброблення даних


004.7 Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі

15764. Еннан Р. Поняття, ознаки, сутність, специфіка та види відносин у мережі Інтернет / Руслан Еннан // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2013. — № 3. — С. 10—19. — Бібліогр.: с. 18—19.

Див. також 15862, 15923, 16020, 16114, 16367, 16410, 16427

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології

15765. Скляренко О. О. Інформаційні технології в системі інноваційного розвитку та трансферу технологій / Скляренко О. О., Андросюк Г. М. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 330—332. — Бібліогр.: с. 331—332.

Див. також 15763, 16012, 16137, 16176

005 Управління. Менеджмент

15766. Аверкина М. Ф. Особливості функціонування первинних та вторинних потоків в логістичній системі міста / Аверкина М. Ф. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 195—197. — Бібліогр.: с. 197.

15767. Велещук С. С. Адміністративні передумови організації діяльності бренд-менеджера / Велещук С. С. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 203—209. — Бібліогр.: с. 208—209.

15768. Ворожбит В. В. Корпоративна культура та її роль у безпеці інноваційно-управлінського процесу на підприємстві / Ворожбит В. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 338—345. — Бібліогр.: с. 344—345.

15769. Гайдабрус Н. В. Оцінка якості рівня логістичного сервісу / Гайдабрус Н. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 246—251. — Бібліогр.: с. 251.

15770. Гугул О. Я. Теоретичні засади управління розвитком персоналу / Гугул О. Я. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 194—198. — Бібліогр.: с. 198.

15771. Зелінська Г. О. Актуалізація дослідження проблем освітнього менеджменту: регіональний аспект / Зелінська Г. О. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 2. — С. 94—97. — Бібліогр.: с. 96—97.

15772. Попович Т. М. Удосконалення процедур розроблення та реалізації управлінських рішень у системі ризик-менеджменту / Попович Т. М. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 2. — С. 362—367. — Бібліогр.: с. 366—367.

Див. також 15800, 15813, 15819, 15833, 15847, 15849, 15868, 15900, 15902, 15911, 15925, 15940, 15951, 15958, 15969, 16011, 16015, 16094, 16102, 16145, 16177, 16266, 16292, 16367, 16385, 16394-95, 16397-99, 16401, 16408-09, 16411, 16414, 16418, 16420, 16422, 16427-28, 16434

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

15773. Кичко І. І. Регулювання духовно-інтелектуальних потреб особистості: тенденції та перспективи / Кичко І. І. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 156—161. — Бібліогр.: с. 160—161.

06 Організації загального типу

061 Організації та інші типи об'єднань

15774. Ткачук І. Я. Відсоткова філантропія як метод залучення додаткових фінансових ресурсів громадськими організаціями України / Ткачук І. Я. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 2. — С. 298—303. — Бібліогр.: с. 302—303.

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ

159.9 Психологія

15775. Питлюк-Смеречинська О. Д. Психологічні особливості професійного становлення майбутніх фахівців в інтегрованому освітньому середовищі / О. Д. Питлюк-Смеречинська // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2013. — № 10. — С. 223—237. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 237.

15776. Проскурняк О. І. Розробка методики діагностики рівнів розвитку комунікативної діяльності в підлітків з розумовою відсталістю / О. І. Проскурняк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2013. — № 10. — С. 170—184. — Рез. рос., англ.

15777. Шевчук С. П. Корпоративна соціальна відповідальність очима студентів / С. П. Шевчук, О. С. Шевчук // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2013. — № 10. — С. 74—85. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 85.

Див. також 15781-82, 16119-20, 16126, 16135

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

31 Демографія. Соціологія. Статистика

311 Статистика як наука. Теорія статистики

Див. 16313

314 Демографія. Вивчення народонаселення

15778. Ворона Д. Створення нової європейської системи протидії нелегальній імміграції / Дмитро Ворона // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 1. — С. 80—82. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 82.

15779. Топій І. І. Аналізування тенденцій імміграційних потоків в Україні / Топій І. І., Кузицька Ю. І. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 46—50. — Бібліогр.: с. 50.

Див. також 15841

316 Соціологія

15780. Кононенко К. А. Соціалізація молоді в контексті трансформаційних процесів в Україні / Кононенко Костянтин Анатолійович, Черненко Тетяна Василівна // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1. — С. 21—27. — Бібліогр.: с. 26—27.

15781. Курбатова А. О. Роль професійного самовизначення осіб з обмеженими можливостями для майбутньої професійної самореалізації / А. О. Курбатова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2013. — № 10. — С. 263—273. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 273.

15782. Омельченко І. М. Методологія дослідження хронотопу комунікативної діяльності дітей із ЗПР в еколого-середовищних та суб'єктних концепціях / І. М. Омельченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2013. — № 10. — С. 184—195. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 195.

15783. Розумний М. Н. Громадянське суспільство та "обхідний шлях" до демократії / Розумний Максим Миколайович // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1. — С. 5—10. — Бібліогр.: с. 10.

15784. Симоненко І. М. Російська ідентичність в Україні: соціокультурний вимір / Симоненко Ігор Михайлович // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1. — С. 28—37. — Бібліогр.: с. 36—37.

15785. Шамич О. М. Підлітки та їх громадська активність / О. М. Шамич // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. — 2013. — № 10. — С. 107—119. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 118—119.

Див. також 15773, 15776-77, 16430

32 Політика

Див. також 16109

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада

15786. Вінникова Н. А. Вплив політичних мереж на прийняття політико-управлінських рішень / Вінникова Наталія Анатоліївна // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1. — С. 38—42. — Бібліогр.: с. 41—42.

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика

323/324(477) Внутрішня політика України

15787. Гаман С. М. Державна політика у сфері захисту товаровиробників України / С. М. Гаман // Національне господарство України: теорія та практика управління. — 2013. — [щорічник]. — С. 149—155. — Бібліогр.: с. 154—155.

15788. Паламарчук М. О. Результати виборчої компанії-2012: оцінка внутрішньополітичних викликів / Паламарчук Максим Олександрович // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1. — С. 11—15. — Бібліогр.: с. 14—15.

Див. також 15780, 15783, 15793, 15865

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн

15789. Волошин О. А. Стратегічні цілі Російської Федерації у проекті Євразійського Союзу / Волошин Олег Анатолійович // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1. — С. 150—154. — Бібліогр.: с. 154.

15790. Кушнір М. О. Сучасні стратегічні орієнтири європейської регіональної політики / Кушнір Марина Олексіївна // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1. — С. 146—149. — Бібліогр.: с. 149.

15791. Марушевський В. Г. Зростання конфліктогенного потенціалу у сфері сировинно-ресурсної безпеки / Марушевський Владислав Геннадійович // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1. — С. 120—125. — Бібліогр.: с. 124—125.

15792. Снігир О. А. Інституційна трансформація Європейського Союзу під впливом кризи у єврозоні / Снігир Олена Валентинівна // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1. — С. 139—145. — Бібліогр.: с. 144—145.

327(477) Зовнішня політика України

Див. 15791

329 Політичні партії та рухи

329(477) Політичні партії та рухи в Україні

15793. Бєлашко С. О. Роль політичних партій у залученні громадян України до процесу ухвалення державних рішень / Бєлашко Сергій Олександрович // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1. — С. 43—51. — Бібліогр.: с. 49—51.

33 Економіка. Економічні науки

330 Економіка загалом

15794. Аверкина М. Ф. Місце інноваційної політики у забезпеченні стійкого розвитку міста / Аверкина М. Ф. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 3. — С. 153—155. — Бібліогр.: с. 155.

15795. Андрущенко Н. О. Системно-структурний аналіз поняття "конкурентоспроможність підприємства" / Андрущенко Н. О., Лобачева І. Ф. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 70—77. — Бібліогр.: с. 76—77.

15796. Багрова І. В. Теорія вартості: історія, сучаний погляд / Багрова І. В., Черевко О. Л. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 177—180. — Бібліогр.: с. 180.

15797. Білан О. С. Принципи концептуального підходу до формування системи інвестиційного планування на підприємстві / Білан О. С. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 89—93. — Бібліогр.: с. 92—93.

15798. Брайловський І. А. Засоби держави стосовно зниження ризиків проектів державно-приватного партнерства / Брайловський І. А. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 21—23. — Бібліогр.: с. 23.

15799. Верхоглядова Н. І. Дослідження сутності потенціалу як економічної категорії / Верхоглядова Н. І., Дятлова Н. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 3—8. — Бібліогр.: с. 7—8.

15800. Гриценко О. І. Якість обслуговування як економічна категорія: проблеми визнання / Гриценко О. І. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 192—195. — Бібліогр.: с. 195.

15801. Гудзинський О. Д. Стратегічне управління змінами: синергетичний аспект / Гудзинський О. Д., Судомир С. М. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 3. — С. 203—205. — Бібліогр.: с. 205.

15802. Дружинина Е. О. Методические основы оценки степени деструктивности реальных инвестиций / Дружинина Е. О. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 268—275. — Библиогр.: с. 275.

15803. Жмайлова О. Г. Оцінка вартості сільськогосподарського підприємства на основі показників його прибутковості / Жмайлова О. Г., Бабицька О. О. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 70—72. — Бібліогр.: с. 72.

15804. Задорожнюк Н. А. Механизм функционирования благотворительного маркетинга / Задорожнюк Н. А. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 221—223. — Библиогр.: с. 223.

15805. Заклекта О. І. Особливості методологічного інструментарію сучасної інституціональної теорії та її перспективи / Заклекта О. І., Шиманська О. П. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 3. — С. 51—55. — Бібліогр.: с. 55.

15806. Іващенко В. І. Визначення кон'юнктури ринку реалізації інновацій / Іващенко В. І. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 198—200. — Бібліогр.: с. 200.

15807. Іващенко В. І. Сутнісна характеристика кластерів / Іващенко В. І. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 3. — С. 227—229. — Бібліогр.: с. 228—229.

15808. Ільїна К. О. Головні властивості системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку / Ільїна К. О. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 43—45. — Бібліогр.: с. 45.

15809. Качурівська Г. М. Економіко-математичне моделювання залежності споживання від виробництва основних продуктів харчування / Качурівська Г. М., Судомир С. М. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 324—329. — Бібліогр.: с. 329.

15810. Климко Т. Ю. Оцінка інноваційних процесів України / Климко Т. Ю., Макарович В. К., Огородник В. О. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 3. — С. 309—312. — Бібліогр.: с. 312.

15811. Ковтуненко К. В. Особливості ризиків комерціалізації наукових розробок / Ковтуненко К. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 195—197. — Бібліогр.: с. 197.

15812. Короленко Р. В. Теоретичні підходи до визначення поняття "людський капітал" / Короленко Р. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 2. — С. 189—192. — Бібліогр.: с. 192.

15813. Крупська В. О. Інновації як визначальна умова стійкого розвитку сучасного підприємства / Крупська В. О. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 85—89. — Бібліогр.: с. 89.

15814. Кушнір Л. Л. Відтворення основного капіталу в економіці України як індикатор ефективності її господарського механізму / Кушнір Л. Л. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 24—29. — Бібліогр.: с. 29.

15815. Лисенко С. М. Теоретичні та методичні підходи до визначення поняття "інноваційний потенціал" / Лисенко С. М., Моісєєва Ю. Ю. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 2. — С. 36—39. — Бібліогр.: с. 38—39.

15816. Лівенко А. І. Освітні ресурси у системі рушійних сил розвитку сучасної економіки / Лівенко А. І. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 2. — С. 43—46. — Бібліогр.: с. 46.

15817. Малютін О. К. Побудова концептуальної моделі інвестиційної складової національної економічної безпеки / Малютін О. К. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 318—323. — Бібліогр.: с. 323.

15818. Маслюк О. В. Місце економічної стійкості підприємства в забезпеченні його конкурентоспроможності / Маслюк О. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 92—96. — Бібліогр.: с. 95—96.

15819. Мацькевич О. Ю. Інвестиційне відтворення людського капіталу в системі менеджменту підприємства як інструмент соціально-економічного розвитку / Мацькевич О. Ю. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 165—170. — Бібліогр.: с. 170.

15820. Міщук О. В. Державно-приватне партнерство як інститут фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України / Міщук О. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 37—41. — Бібліогр.: с. 40—41.

15821. Назаренко І. М. Генезис вітчизняної та зарубіжної інтерпретації сутності економічної категорії "стратегія" / Назаренко І. М. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 209—214. — Бібліогр.: с. 213—214.

15822. Нежиборець В. Принципи формування регіональних інноваційних інфраструктур: стан і шляхи розвитку / Володимир Нежиборець // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2013. — № 3. — С. 63—68. — Бібліогр.: с. 67—68.

15823. Новіцька Л. Е. Проблеми людського капіталу в сільських регіонах / Новіцька Л. Е. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 145—147. — Бібліогр.: с. 147.

15824. Панас Я. В. Функції контролінгу інноваційної діяльності підприємства / Панас Я. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 2. — С. 76—78. — Бібліогр.: с. 78.

15825. Потапова Н. В. Проявление принципа ограниченности в экономической среде / Потапова Н. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 206—211. — Библиогр.: с. 211.

15826. Похилюк В. В. Формування економічної безпеки як цілісної інституціональної системи в трансформаційних економіках / Похилюк В. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 312—315. — Бібліогр.: с. 314—315.

15827. Родіонова Л. А. Від індустріалізму до інформаціоналізму: теорії трансформації / Родіонова Л. А. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 27—31. — Бібліогр.: с. 30—31.

15828. Сак Т. В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції / Сак Т. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 336—340. — Бібліогр.: с. 340.

15829. Сем'янчук П. М. Аналіз інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів Тернопільської області / Сем'янчук П. М. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 2. — С. 113—117. — Бібліогр.: с. 117.

15830. Силкіна Ю. О. Управління стратегічними змінами на підприємствах торгівлі / Силкіна Ю. О. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 76—78. — Бібліогр.: с. 78.

15831. Стасюк В. В. Становлення державно-приватного партнерства у сфері комунального водопостачання: основні форми співпраці / Стасюк В. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 56—59. — Бібліогр.: с. 59.

15832. Степаненко А. В. Глобальні геоекономічні виклики і загрози та відповіді на них в Україні / А. В. Степаненко // Національне господарство України: теорія та практика управління. — 2013. — [щорічник]. — С. 101—108. — Бібліогр.: с. 108.

15833. Феєр О. В. Організаційно-економічні передумови підвищення інвестиційної привабливості підприємства / Феєр О. В. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 3. — С. 110—113. — Бібліогр.: с. 112—113.

15834. Фроленкова Н. А. Еколого-економічна ефективність інвестицій у природоохоронні заходи: теоретичні та практичні аспекти / Фроленкова Н. А. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 2. — С. 148—152. — Бібліогр.: с. 152.

15835. Черниш С. С. Огляд методик аналізу інвестиційної привабливості підприємства / Черниш С. С. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 5. — С. 87—92. — Бібліогр.: с. 91—92.

15836. Шевченко О. М. Виникнення та еволюція венчурного капіталу / Шевченко О. М. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 2. — С. 265—268. — Бібліогр.: с. 268.

15837. Шкурупій О. В. Багаторівнева модель ефективності створення та використання людського капіталу / Шкурупій О. В., Франко Л. С. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 5—10. — Бібліогр.: с. 10.

15838. Янченко З. Б. Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття "трансфер технологій" / Янченко З. Б. // Інноваційна економіка. — 2013. — № 4. — С. 187—191. — Бібліогр.: с. 191.

Див. також 15765, 15772, 15829, 15851, 15879, 15906, 15909, 15912, 15938, 15948, 15951, 15979, 15981, 15997, 15999, 16032, 16116, 16140, 16286, 16292, 16300, 16303, 16316, 16358, 16423
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

4 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
17 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
12 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
5 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
14 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
23 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6
8 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
13 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 8 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 8
20 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5
11 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка