8 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА


Назва8 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Сторінка1/18
Дата21.02.2016
Розмір2.03 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ISSN 0130-9188
КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Літопис

журнальних статей
Державний бібліографічний покажчик України

№ 8

2013


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ЖУРНАЛЬНИХ

СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1936 року
№ 8

Квітень 2013

(7162—8167)

Київ • 2013

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTІON
National

bibliography of Ukraine

JOURNAL

ARTICLES

CHRONICLE
State bibliographic index

of Ukraine
Issued semimonthly

Published since 1936
№ 8

April, 2013

(7162—8167)

Kyiv • 2013

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Відповідальний редактор Г. О. Гуцол
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна


Редагування Т. В. Вірич

Коректура Є. А. Скляренко


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1990 від 12.05.1996

Формат 60х841/16.

Ум. друк. арк. 6,05.

Тираж 148 пр. Зам. № 62.


Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, 02660

Тел. (044) 292-82-69, е-mail: office@ukrbook.net
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004

З питань придбання звертатися за тел. (044) 292-65-73


Ó


Книжкова палата України, 2013

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 8

  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 8

050 Серіальні видання. Періодика 8

06 Організації загального типу 8

070 Газети. Преса. Журналістика 9

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 9

1 Філософія. Психологія 9

2 Релігія. Теологія (богослов’я) 11

3 Суспільні науки 11

31 Демографія. Соціологія. Статистика 11

32 Політика 12

33 Економіка. Економічні науки 13

34 Право. Юриспруденція 32

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 37

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 38

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 39

5 Математика. Природничі науки 43

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 43

51 Математика 44

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 46

53 Фізика 46

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 47

55 Геологія. Науки про Землю 48

57 Біологічні науки загалом 50

58 Ботаніка 51

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 51

61 Медичні науки 51

62 Машинобудування. Техніка загалом 62

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 67

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство.

Служба побуту 75

65 Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту,

торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво.

Зв’язок з громадськістю 75

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 81

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом 82

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 84

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт 84

  1. Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 87

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 87

82 Художня література. Літературознавство 87

9 Географія. Біографії. Історія 88

908 Краєзнавство 88

929 Біографічні дослідження 88

93/94 Історія 88

Іменний покажчик 90

Географічний покажчик 99

Список журналів і збірників, аналітичну бібліографічну інформацію з яких уміщено в "Літопис журнальних статей" № 8 102
Передмова — див. № 1 "Літопис журнальних статей"
0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці

7162. Гладун О. П. Наукова еліта як соціально-економічний чинник розвитку держави / Гладун О. П. // Інноваційна економіка. — 2012. — № 11. — С. 33—35. — Бібліогр.: с. 35.

7163. Кузнєцов О. Контент-аналіз як засіб виявлення ступеня новизни публікацій / Олександр Кузнєцов, Андрій Кузнецов // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 1. — С. 32—33. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 33.

7164. Парвина Т. Значение и сущность знаний в экономике Украины / Т. Парвина // Вісник економічної науки України. — 2012. — № 2. — С. 120—125. — Библиогр.: с. 125.

Див. також 7194, 7280-81, 7638, 7907

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера.
Оброблення даних


7165. Безштанько В. М. Анализ условий разрешимости неоднородного положительного диофантового уравнения при моделировании рисков безопасности информации / В. М. Безштанько // Моделювання та інформаційні технології. — 2012. — Вип. 66. — С. 92—96. — Библиогр.: с. 96.

7166. Валькман Ю. Р. Модель процесса интеллектуального обучения с использованием объектно-ориентированного языка JAVA / Ю. Р. Валькман, А. Е. Бабенко // Моделювання та інформаційні технології. — 2012. — Вип. 66. — С. 97—103.

7167. Родін Є. С. Процесні підходи до моделювання у сфері управління ризиками інформаційної безпеки / Є. С. Родін // Математичні машини і системи. — 2012. — № 4. — С. 142—148. — Бібліогр.: с. 148.

Див. також 7189, 7200, 7624, 7638, 8014, 8056, 8102, 8109

004.2 Архітектура обчислювальних машин

7168. Давиденко А. Н. Аппаратное ускорение алгоритмов сигнатурного обнаружения вторжений в открытой системе информационной безопасности SNОRT / А. Н. Дави­денко, С. Я. Гильгурт, В. И. Сабат // Моделювання та інформаційні технології. — 2012. — Вип. 65. — С. 94—103. — Библиогр.: с. 102—103.

7169. Коростиль Ю. М. Анализ базы данных системы информационной безопасности Snоrt и вопросы быстродействия / Ю. М. Коростиль, С. Я. Гильгурт, О. М. Назаренко // Моделювання та інформаційні технології. — 2012. — Вип. 66. — С. 77—84. — Библиогр.: с. 83—84.

Див. також 8076

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів

7170. Березький О. М. Особливості реалізації реконфігуровних нейросистем реального часу / О. М. Березький, І. Г. Цмоць, В. Б. Красовський // Моделювання та інформаційні технології. — 2012. — Вип. 65. — С. 119—125. — Бібліогр.: с. 125.

004.4 Програмне забезпечення

7171. Метод дистанционной структурной диагностики частично недоступной мониторингу низкочастотной аналоговой сети / О. С. Савельева [и др.] // Моделювання та інформаційні технології. — 2012. — Вип. 66. — С. 85—92. — Библиогр.: с. 91—92.

7172. Процько І. О. Синтез ефективних алгоритмів прямого і зворотнього ДКП на основі циклічних згорток / І. О. Процько, В. М. Теслюк // Моделювання та інформаційні технології. — 2012. — Вип. 65. — С. 110—118. — Бібліогр.: с. 118.

Див. також 7487

004.5 Взаємодія людини і комп'ютера. Інтерфейс "людина-машина".
Інтерфейс користувача. Операційне середовище користувача


7173. Терещенко В. М. Задача динамічної локалізації точки на незв'язному графі / В. М. Терещенко, В. І. Пузирей // Математичні машини і системи. — 2012. — № 4. — С. 52—58. — Бібліогр.: с. 58.

004.7 Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі

7174. Зубок В. Ю. Дослідження коефіцієнту кластеризації в глобальній комп'ютерній мережі / В. Ю. Зубок // Збірник наукових праць / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — 2012. — Вип. 64. — С. 35—41. — Бібліогр.: с. 40—41.

Див. також 7163, 7367, 7481, 7592

004.8 Штучний інтелект

Див. 8096

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології

7175. Забулонов Ю. Л. Исследование составляющих ошибки для решения задачи редукции измерений с использованием сингулярного разложения / Ю. Л. Забулонов // Збірник наукових праць / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — 2012. — Вип. 64. — С. 71—81. — Библиогр.: с. 81.

7176. Програмно-апаратна реалізація макетного взірця для дослідження методів опрацювання нечітких та неструктурованих даних з використанням штучних нейронних мереж / В. М. Теслюк [та ін.] // Збірник наукових праць / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — 2012. — Вип. 65. — С. 125—132. — Бібліогр.: с. 131—132.

7177. Процько І. О. Синтез ефективных алгоритмів прямого і зворотнього ДСП на основі циклічних згорток / І. О. Процько, В. М. Теслюк // Збірник наукових праць / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — 2012. — Вип. 65. — С. 196—205. — Бібліогр.: с. 205.

7178. Розроблення нейроконтролера для управління підсистемою освітлення інтелектуального будинку / В. М. Теслюк [та ін.] // Збірник наукових праць / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — 2012. — Вип. 64. — С. 137—143. — Бібліогр.: с. 143.

7179. Романишин Ю. М. Методи навчання спайк-нейронних мереж / Ю. М. Романишин, С. Р. Петрицька, Т. В. Копина // Моделювання та інформаційні технології. — 2012. — Вип. 65. — С. 167—174. — Бібліогр.: с. 173—174.

7180. Сердюк М. Е. Моделирование цифровых растровых изображений в задачах их интерполяции / М. Е. Сердюк // Моделювання та інформаційні технології. — 2012. — Вип. 65. — С. 73—83.

7181. Страхарчук А. Я. Транспортна задача — засобами Excel / Анатолій Якович Страхарчук, Валентина Петрівна Страхарчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2012. — № 3. — С. 304—307. — Рез. англ.

7182. Хала Е. А. О построении онтологии для правовой области с применением технологии METHONTOLOGY / Е. А. Хала // Збірник наукових праць / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — 2012. — Вип. 64. — С. 64—71. — Библиогр.: с. 71.

Див. також 7173, 7709, 7711, 7844, 7855, 7864, 7871, 7884, 8107

005 Управління. Менеджмент

7183. Бакаєва І. Г. Ефективність управління персоналом / Бакаєва І. Г. // Інноваційна економіка. — 2012. — № 12. — С. 168—171. — Бібліогр.: с. 171.

7184. Гадецька С. В. Удосконалення системи управління персоналом на вітчизняному підприємстві / Світлана Вікторівна Гадецька, Олена Григорівна Головко, Володимир Олександрович Пономаренко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2012. — № 3. — С. 316—319. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 319.

7185. Зборовська О. М. Інструментальні засоби адаптивного управління / Зборовська О. М., Марков О. М. // Інноваційна економіка. — 2012. — № 12. — С. 182—187. — Бібліогр.: с. 186—187.

7186. Коновалов Ю. О. Підходи до формування ефективної організаційної культури та структури управління / Коновалов Ю. О. // Інноваційна економіка. — 2012. — № 11. — С. 95—98. — Бібліогр.: с. 98.

7187. Розкошна О. А. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту організацій / Розкошна О. А., Гордієнко В. П., Матюшенко А. В. // Інноваційна економіка. — 2012. — № 9. — С. 96—99. — Бібліогр.: с. 99.

7188. Салун М. М. Багатокритерійна оптимізація ресурсного потенціалу підприємств машинобудування у форматі їх модернізації / Салун М. М. // Інноваційна економіка. — 2012. — № 8. — С. 93—98. — Бібліогр.: с. 98.

7189. Семанюк В. З. Інформаційні ресурси як інструмент підвищення ефективності бізнесу / Семанюк В. З. // Інноваційна економіка. — 2012. — № 10. — С. 304—307. — Бібліогр.: с. 307.

7190. Сочинська-Сибірцева І. Розвиток креативних технологій управління персоналом на вітчизняних підприємствах / І. Сочинська-Сибірцева // Вісник економічної науки України. — 2012. — № 2. — С. 156—158. — Бібліогр.: с. 158.

7191. Стефінін В. В. Еволюція організаційного розвитку / Стефінін В. В. // Інноваційна економіка. — 2012. — № 12. — С. 145—149. — Бібліогр.: с. 148—149.

7192. Шурпенкова Р. К. Дослідження моделей стратегічного аналізу для прийняття управлінських рішень / Р. К. Шурпенкова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2012. — Вип. 2 : Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. — С. 542—550. — Рез. рос., англ.

Див. також 7167, 7255, 7273, 7286, 7323, 7325, 7332, 7335, 7473-74, 7476, 7488-89, 7496, 7583, 7925, 8011, 8013, 8038, 8040-42, 8049, 8052, 8055-56, 8059, 8060-61, 8064, 8067-68, 8085, 8140

006 Стандартизація та стандарти

7193. Кильовий О. С. Аналіз застосування термінів "Менеджмент", "Управління" та "Керування" у державних стандартах України / О. С. Кильовий, В. В. Кравчук, В. В. Цуркан // Моделювання та інформаційні технології. — 2012. — Вип. 65. — С. 68—72. — Бібліогр.: с. 72.

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

7194. Коржановська Т. Розвиток науки в Україні : (за матеріалами держ. бібліогр. покажч. "Літопис авторефератів дисертацій") / Тетяна Коржановська // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 1. — С. 12—19. — Бібліогр.: с. 19.

7195. Чеховська І. База даних з історії міст і сіл України: вчора, сьогодні, завтра / Інна Чеховська // Краєзнавство. — 2012. — № 4. — С. 27—31. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 30.

Див. також 8003

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

7196. Войцехівська О. Як бережемо історію : [збереження газет. фондів] / Ольга Войцехівська // Журналіст України. — 2013. — № 1. — С. 9—10.

7197. Мельник В. Внесок Ольги Грушевської в розвиток вітчизняної бібліотечної справи / Віктор Мельник // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 1. — С. 39—40. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 40.

7198. Прокопчук В. Бібліотечне краєзнавство: сутність та перспективи : ( на прикладі наукової б-ки Кам'янець-Подільського нац. університету імені Івана Огієнка) / Віктор Прокопчук // Краєзнавство. — 2012. — № 4. — С. 15—21. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 20—21.

7199. Філіпова Л. Бібліотечні колекції з україністики у США / Людмила Філіпова, Марія Варлагіна // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 1. — С. 44—48. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 47—48.

7200. Чеховська І. Все йде, все змінюється... / Інна Чеховська // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 1. — С. 30—31. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 31.

Див. 7207, 7631

050 Серіальні видання. Періодика

Див. 7163

06 Організації загального типу

061 Організації та інші типи об'єднань

Див. також 7623, 8167

069 Музеї. Виставки

7201. Андрєєва Л. Академік М. С. Самокиш та українські музеї (1929—1941 рр.) / Лариса Андрєєва // Краєзнавство. — 2012. — № 4. — С. 126—132. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 129—132.

7202. Міхно О. П. Створення в Києві педагогічного музею імені цесаревича Олексія / О. П. Міхно, В. П. Малюга // Шлях освіти. — 2012. — № 4. — С. 41—46. — Бібліогр.: с. 46.

7203. Нагайко Т. Історико-культурологічний форум "Сікорські читання" — данина пам'яті Музейному Зодчому України / Тарас Нагайко // Краєзнавство. — 2012. — № 4. — С. 132—138. — Рез. рос., англ.

Див. також 8135
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

4 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
17 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
12 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
5 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
14 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
18 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
23 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6
13 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 8 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 8
20 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5
11 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка