15 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА


Назва15 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Сторінка1/15
Дата22.02.2016
Розмір1.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ISSN 0130-9188
КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Літопис

журнальних статей
Державний бібліографічний покажчик України

№ 15

2013


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ЖУРНАЛЬНИХ

СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1936 року
№ 15

Серпень 2013

(13400—14197)

Київ • 2013

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTІON
National

bibliography of Ukraine

JOURNAL

ARTICLES

CHRONICLE
State bibliographic index

of Ukraine
Issued semimonthly

Published since 1936
№ 15

August, 2013

(13400—14197)

Kyiv • 2013

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Відповідальний редактор Г. О. Гуцол
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна


Редактор Т. В. Вірич

Коректор Є. А. Скляренко


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1990 від 12.05.1996

Формат 60х841/16.

Ум. друк. арк. 4,65.

Тираж 141 пр. Зам. № 108.


Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, 02660

Тел. (044) 292-82-69, е-mail: office@ukrbook.net
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004

З питань придбання звертатися за тел. (044) 292-65-73


Ó


Книжкова палата України, 2013

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 4

00 Загальні питання науки та культури 4

050 Серіальні видання. Періодика 4

06 Організації загального типу 5

1 Філософія. Психологія 5

2 Релігія. Теологія (богослов’я) 16

3 Суспільні науки 17

31 Демографія. Соціологія. Статистика 17

32 Політика 19

33 Економіка. Економічні науки 20

34 Право. Юриспруденція 30

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 32

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 33

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 33

5 Математика та природничі науки 37

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 37

51 Математика 37

53 Фізика 40

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 43

55 Геологія. Науки про Землю 43

57 Біологічні науки загалом 44

58 Ботаніка 45

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 45

61 Медичні науки 45

62 Машинобудування. Техніка загалом 52

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 59

65 Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту,

торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво.

Зв’язок з громадськістю 61

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 63

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом 64

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 65

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт 65

  1. Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 67

82 Художня література. Літературознавство 67

9 Географія. Біографії. Історія 68

93/94 Історія 68

Іменний покажчик 70

Географічний покажчик 77

Список журналів і збірників, аналітичну бібліографічну інформацію з яких уміщено в "Літопис журнальних статей" № 15 79
Передмова — див. № 1 "Літопис журнальних статей"
0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці

13400. Романцова Н. Науково-організаційна діяльність М. Грушевського в Науковому товаристві імені Т. Шевченка. Історіографічний аспект проблеми / Наталія Романцова // Схід. — 2012. — № 6. — С. 141—144. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 144.

Див. також 13406, 13630, 13834, 14032, 14045, 14051, 14192

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера.
Оброблення даних


Див. 13814

004.4 Програмне забезпечення

13401. Кошкина Н. В. Выявление в аудиосигналах скрытых сообщений, внедренных с помощью Hide4PGP / Н. В. Кошкина // Проблемы управления и информатики. — 2013. — № 3. — С. 151—156. — Рез. укр., англ. — Библиогр.: с. 156.

004.7 Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі

Див. 13583, 13781

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології

Див. 13830

005 Управління. Менеджмент

13402. Верескун М. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю великих корпоративних структур / Михайло Верескун // Схід. — 2012. — № 5. — С. 12—16. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 15—16.

13403. Виноградов В. В. Діагностика інформаційних ресурсів у системі маркетингового менеджменту / В. В. Виноградов // Прометей. — 2012. — Вип. 3. — С. 179—185. — Бібліогр.: с. 184—185.

13404. Гладунський В. Н. Адміністративні методи менеджменту, правила і закони логіки / Василь Назарович Гладунський, Галина Іванівна Берегова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2013. — № 1. — С. 97—101. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 100—101.

13405. Крупський О. П. Методика розробки соціального пакету в українських компаніях в сучасних умовах / О. П. Крупський // Прометей. — 2012. — Вип. 3. — С. 154—159.

Див. також 13649, 13665, 13687, 13710, 13741, 13873, 14078-79, 14112, 14114, 14117, 14120-21, 14138-39

050 Серіальні видання. Періодика

13406. Гузь А. Н. Анализ различных вариантов библиометрических оценок научных журналов и ученых / А. Н. Гузь, Я. Я. Рущицкий // Прикладная механика. — 2013. — Т. 49, № 3. — С. 15—48. — Рез. укр. — Библиогр.: с. 48.

Див. також 13892, 14185, 14197

06 Організації загального типу

Див. 14149-50

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

13407. Жмундуляк Д. Проблема філософського дослідження політико-юридичної культури як складової "чернівецького міфу" / Дмитро Жмундуляк // Схід. — 2012. — № 4. — С. 131—135. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 135.

13408. Журба М. Трансформація реальності: медіальний поворот / Микола Журба // Схід. — 2013. — № 2. — С. 112—117. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 116.

13409. Зуєв К. Культура та релігія: соціально-філософський аналіз / Костянтин Зуєв // Схід. — 2012. — № 6. — С. 158—162. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 161—162.

13410. Карпенко А. Сучасна парадигма філософської рефлексії дискурсу деконструкції / Андрій Карпенко // Схід. — 2012. — № 6. — С. 163—166. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 166.

13411. Мозговий Л. Становлення антропомістичної парадигми в історії західноєвропейської середньовічної світоглядної системи / Леонід Мозговий // Схід. — 2012. — № 5. — С. 123—126. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 126.

13412. Павлова Т. Мораль, право, свобода в соціальних утопіях Т. Мора і Т. Кампа­нелли / Тетяна Павлова // Схід. — 2012. — № 6. — С. 166—169. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 169.

13413. Павлова Т. Природа людини і її природне право у філософії Спінози / Тетяна Павлова // Схід. — 2012. — № 5. — С. 127—129. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 129.

13414. Пасько І. Універсалія християнства та differencia specifica її буття в історії. Ч. 3: Від Візантії до Руси: контроверзи еволюції / Ігор Пасько // Схід. — 2012. — № 5. — С. 130—133. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 133 ; Ч. 4 : Ортодоксія московського кшталту: високе й низьке. — № 6. — С. 170—173. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 173.

13415. Патерикіна В. Артикуляція сакрального ставлення до природи / Валентина Патерикіна // Схід. — 2013. — № 1. — С. 128—132. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 132.

13416. Родигін К. Феномен алхімії Заходу в діахронному вимірі / Костянтин Родигін // Схід. — 2013. — № 1. — С. 137—147. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 145—147.

13417. Сабірзянова І. Актуальні проблеми розробки цілісного філософського підходу до аналізу безсмертя / Інна Сабірзянова // Схід. — 2012. — № 6. — С. 173—177. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 177.

13418. Савонова Г. Аспекти сприйняття поняття "Ungrund" у філософському вченні М. О. Бердяєва / Ганна Савонова // Схід. — 2012. — № 5. — С. 134—137. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 137.

13419. Скиртач В. Фрагментований суб'єкт Ю. Кристевої / Віолета Скиртач // Схід. — 2013. — № 1. — С. 148—151. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 150—151.

13420. Стовпець О. Сучасна антиконтрафактна політика як фактор розвитку інформаційного суспільства : (соц.-філософ. погляд) / Олександр Стовпець // Схід. — 2012. — № 6. — С. 178—182. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 181.

13421. Шалашна Н. Філософська концепція освіченого абсолютизму Феофана Прокоповича в українській та російській культурах першої половини XVIII століття / Наталія Шалашна // Схід. — 2013. — № 2. — С. 124—128. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 127—128.

Див. також 13489-90, 13577-78, 13600, 13758, 14172, 14174

159.9 Психологія

13422. Бабаева Ю. Д. Деятельностный подход к изучению познавательных потребностей / Ю. Д. Бабаева, Я. И. Варваричева, А. Е. Войскунский // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 12 : Психологія творчості. Вип. 16. — С. 26—35. — Рез. укр., англ. — Библиогр.: с. 34—35.

13423. Байдарова О. О. Складна життєва ситуація як конструкт буденної свідомості / Байдарова Ольга Олегівна // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 7 : Екологічна психологія. Вип. 31. — С. 7—15. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 14—15.

13424. Березовська Л. І. Взаємозв'язок внутрішньоособистісних конфліктів з психологічними особливостями особистості вчителів / Л. І. Березовська // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 7 : Екологічна психологія. Вип. 32. — С. 6—14. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 13—14.

13425. Біла І. М. Феноменологія дитячого сприймання / І. М. Біла // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 12 : Психологія творчості. Вип. 16. — С. 36—42. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 42.

13426. Білецький О. М. Особливості професійної "Я-концепції" майбутніх психологів у залежності від мотивації навчання / Білецький О. М. // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 11 : Соціальна психологія. Вип. 6, кн. 1. — С. 36—44. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 43—44.

13427. Білобровко Т. В. Економічна соціалізація особистості споживача освітніх послуг у сучасних умовах / Білобровко Т. В., Кожуховська Л. П. // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 11 : Соціальна психологія. Вип. 6, кн. 1. — С. 44—54. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 53—54.

13428. Білоконь І. В. Аналіз форм представлення смислів індивіда / Білоконь І. В. // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 11 : Соціальна психологія. Вип. 6, кн. 1 — С. 54—62. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 61—62.

13429. Білоконь І. В. Аналіз чинників детермінації цілераціональної діяльності / І. В. Білоконь // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 12 : Психологія творчості. Вип. 16 . — С. 43—49. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 48—49.

13430. Блинова О. Є. Стереотипізація як механізм соціального пізнання в сучасних умовах українського суспільства / Блинова О. Є. // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 11 : Соціальна психологія. Вип. 6, кн. 1. — С. 77—85. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 84—85.

13431. Блінов О. А. Прояви посттравматичних стресових розладів / Олег Анатолійович Блінов // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 7 : Екологічна психологія. Вип. 32. — С. 15—20. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 20.

13432. Бобиньска Х. Чувство безопасности с точки зрения меметики / Ханна Бобиньска // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 12 : Психологія творчості. Вип. 16. — С. 50—55. — Рез. укр., англ. — Библиогр.: с. 55.

13433. Булатевич Н. М. Психічне життя до народження: розвиток та виховання сенсорної сфери / Булатевич Н. М. // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 11 : Соціальна психологія. Вип. 6, кн. 1. — С. 93—101. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 101.

13434. Бутко В. В. Психологічні особливості образу "Я" жінок, потерпілих від домашнього насилля / Бутко В. В. // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 11 : Соціальна психологія. Вип. 6, кн. 1. — С. 102—110. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 110.

13435. Вавілова А. С. Стратегії компенсації невротичних проявів особистісної тривожності у соціальних працівників / Вавілова Альона Сергіївна // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 7 : Екологічна психологія. Вип. 31 . — С. 16—21. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 21.

13436. Вальо Л. І. Психологічні чинники реадаптації осіб передпенсійного віку в умовах загальноосвітніх навчальних закладів / Вальо Л. І. // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 11 : Соціальна психологія. Вип. 6, кн. 1. — С. 110—118. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 118.

13437. Ванда Н. В. Внесок Г. С. Костюка у розвиток герменевтичних ідей / Н. В. Ванда // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 12 : Психологія творчості. Вип. 16. — С. 73—80. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 80.

13438. Васильченко О. М. Соціогенез репродуктивної поведінки людини / О. М. Ва­сильченко // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 12 : Психологія творчості. Вип. 16. — С. 81—88. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 87.

13439. Васильченко О. М. Типологічна модель репродуктивної поведінки особистості / Ольга Миколаївна Васильченко // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 7 : Екологічна психологія. Вип. 32. — С. 21—30. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 30.

13440. Васютинський В. О. Культура бідності: соціально-психологічний зміст та інструментарій дослідження / Васютинський В. О. // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 11 : Соціальна психологія. Вип. 6, кн. 1. — С. 119—128. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 126—127.

13441. Вернік О. Л. Деякі особливості дослідження неекологічного орієнтованого способу життя особистості / Олексій Леонідович Вернік // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 7 : Екологічна психологія. Вип. 32. — С. 31—38. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 37—38.

13442. Вовчик-Блакитна О. О. Диалог между взрослыми и детьми как условие преодоления негативного влияния социокультурной среды / Олена Олександрівна Вовчик-Блакитна, Тетяна Степанівна Гурлєва // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 7 : Екологічна психологія. Вип. 32. — С. 39—47. — Рез. англ. — Библиогр.: с. 47.

13443. Володарська Н. Д. Особливості профілактично-корекційної роботи з батьками дітей девіантної поведінки / Володарська Н. Д. // Актуальні проблеми психології. — 2013. — Т. 11 : Соціальна психологія. Вип. 6, кн. 1. — С. 145—153. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 153.

13444.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

4 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
17 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
12 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
5 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
14 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
18 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
23 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6
8 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
13 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 8 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 8
20 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка