23 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА


Назва23 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Сторінка1/19
Дата24.02.2016
Розмір2.03 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ISSN 0130-9188
КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Літопис

журнальних статей
Державний бібліографічний покажчик України

№ 23

2013


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ЖУРНАЛЬНИХ

СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1936 року
№ 23

Грудень 2013

(19878—20855)

Київ • 2013

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTІON
National

bibliography of Ukraine

JOURNAL

ARTICLES

CHRONICLE
State bibliographic index

of Ukraine
Issued semimonthly

Published since 1936
№ 23

December, 2013

(19878—20855)

Kyiv • 2013

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.
Головний редактор М. І. Сенченко
Відповідальна за випуск Г. О. Гуцол
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова,
Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. ШишкінаРедактор Т. В. Вірич

Коректор Т. В. Заіченко


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1990 від 12.05.1996

Формат 60х841/16.

Ум. друк. арк. 6,05.

Тираж 139 пр. Зам. № 162.


Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, 02660

Тел. (044) 292-82-69, е-mail: office@ukrbook.net
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004

З питань придбання звертатися за тел. (044) 292-65-73


Ó


Книжкова палата України, 2013

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5

  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6

050 Серіальні видання. Періодика 6

06 Організації загального типу 7

070 Газети. Преса. Журналістика 7

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 7

1 Філософія. Психологія 7

2 Релігія. Теологія (богослов'я) 7

3 Суспільні науки 7

31 Демографія. Соціологія. Статистика 7

32 Політика 8

33 Економіка. Економічні науки 8

34 Право. Юриспруденція 12

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 15

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 16

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 16

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 19

5 Математика та природничі науки 20

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 20

51 Математика 20

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 22

53 Фізика 23

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 26

55 Геологія. Науки про Землю 27

57 Біологічні науки загалом 28

59 Зоологія 28

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 28

60 Біотехнологія 28

61 Медичні науки 29

62 Машинобудування. Техніка загалом 45

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 54

65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту,
торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво.

Зв'язок з громадськістю 70

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 72

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом 76

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 77

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт 77

  1. Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 81

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 81

9 Географія. Біографії. Історія 84

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 84

908 Краєзнавство 85

929 Біографічні та подібні дослідження 85

93/94 Історія 86

Іменний покажчик 89

Географічний покажчик 99

Список журналів і збірників, аналітичну бібліографічну інформацію
з яких уміщено в "Літопис журнальних статей" № 23 101
Передмова — див. № 1 "Літопис журнальних статей"
0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці

19878. Патрикей С. Інформаційні потреби вчених-краєзнавців : (за результатами соціол. дослідж.) / Світлана Патрикей // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 8. — С. 25—31. — Бібліогр.: с. 30—31.

Див. також 19885, 19909, 20556

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера.
Оброблення даних


Див. також 19968, 20004, 20024

004.2 Архітектура обчислювальних машин

Див. 20701

004.4 Програмне забезпечення

19879. Программное обеспечение систем АЭ диагностики ЕМА-3. 9 / А. Я. Недо­сека // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. — 2013. — № 3. — С. 16—22. — Рез. англ.

Див. також 20602, 20700

004.7 Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі

19880. Паладченко О. Ф. Інформаційно-комунікаційні технології: недоліки і переваги / О. Ф. Паладченко, Т. К. Кваша, Г. П. Задорожня // Науково-технічна інформація. — 2013. — № 3. — С. 3—7. — Бібліогр.: с. 7.

Див. також 19902, 19994, 19999, 20039, 20812, 20818

004.8 Штучний інтелект

Див. 20017

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології

Див. 19891, 20043, 20372

005 Управління. Менеджмент

19881. Романовський І. Г. Механізм управління ризиком інвестиційного проекту / Романовський І. Г., Лоскутова Я. Ю. // Металлургическая и горнорудная промышленность. — 2013. — № 4. — С. 119—122. — Бібліогр.: с. 122.

Див. також 20644-45

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

19882. Кузьмук О. До бібліографії начальника січових церков Володимира Сокальського / Олексій Кузьмук // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. — 2013. — Вип. 22, ч. 2. — С. 16—19. — Бібліогр.: с. 19.

19883. Кучеренко Л. Відображення газетних публікацій у державному бібліографічному покажчику "Літопис газетних статей" за 2011 рік / Леся Кучеренко // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 8. — С. 12—17. — Бібліогр.: с. 16—17.

Див. також 19890

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

19884. Березюк Н. Покоління фундаторів бібліотечної освіти в Україні: до 110-річчя Олександра Артемовича Майбороди (1903—1985) / Ніна Березюк, Алла Соляник // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 9. — С. 36—39. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 39.

19885. Бірюкова Т. Методологічні підходи до дослідження функцій документно-комунікаційних інститутів / Тетяна Бірюкова // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 8. — С. 31—34. — Бібліогр.: с. 33—34.

19886. Бірюкова Т. Структурно-діяльнісна модель бібліотеки як документно-ко­мунікаційного інституту / Тетяна Бірюкова // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 9. — С. 23—24. — Рез. рос., англ.

19887. Грабар Н. Використання методики аутокомунікації в системі індивідуальної роботи бібліотек вищої школи / Наталя Грабар // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 9. — С. 12—15. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 15.

19888. Лога Т. Моніторинг використання галузевих журналів у філії Державної наукової педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / Тетяна Лога, Ірина Щочкіна // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 9. — С. 19—22. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 22.

19889. Солонська Н. Християнство: історія і сучасність : [книжкова виставка в НБУВ з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі] / Наталія Солонська // Вісник Книж­кової палати. — 2013. — № 8. — С. 50—51.

19890. Трачук Л. Сайти обласних універсальних наукових бібліотек як джерело бібліографічної інформації / Людмила Трачук // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 9. — С. 16—18. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 18.

19891. Швецова-Водка Г. Актуальні проблеми бібліології / Галина Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 9. — С. 40—41. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 41.

19892. Шекера І. Праці відомих релігійних діячів у фонді колекції "Бібліотека Київ­ського Михайлівського Золотоверхого монастиря" / Ірина Шекера // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 8. — С. 43—46. — Бібліогр.: с. 46.

Див. також 19893, 20032

050 Серіальні видання. Періодика

19893. Зніщенко М. "Красный библиотекарь" — роки 1927, 1928: події, факти, коментарі. Погляд із ХХІ століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 8. — С. 39—42.

19894. Левченко В. Історико-наукові серіальні видання Одеси кінця ХХ— початку ХХІ століття в контексті розвитку краєзнавчих студій в Україні / Валерій Левченко, Галина Левченко, Едуард Петровський // Краєзнавство. — 2013. — № 2. — С. 5—14. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 13—14.

Див. також 19888

06 Організації загального типу

19895. Бевз Л. Родина Шовкоплясів до початків Музею гетьманства / Людмила Бевз // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. — 2013. — Вип. 22, ч. 2. — С. 159—162. — Бібліогр.: с. 162.

Див. також 20708, 20722, 20748, 20807

070 Газети. Преса. Журналістика

19896. Лопата О. Становлення та розповсюдження української преси, (ХVIII — початок ХХ століття) / Олена Лопата // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 9. — С. 29—36. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 35—36.

19897. Мілясевич І. Еволюція волинської преси в останнє десятиріччя російського самодержавства (1906—1916) / Ірина Мілясевич // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 8. — С. 34—38. — Бібліогр.: с. 38.

Див. також 19883, 19901, 20638

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги

Див. 19892, 20042, 20759, 20764, 20785, 20830

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

19898. Пахаренко В. Панміфічна модель світосприймання: спроба систематизації / Василь Пахаренко // Слово і Час. — 2013. — № 10. — С. 41—51. — Бібліогр.: с. 50—51.

Див. також 20310

159.9 Психологія

Див. 20070, 20202

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я)

27 Християнство

19899. Таранець С. Стародубщина як один з провідних духовних центрів старообрядців у другій половині XVIII — на початку ХХ століття / Сергій Таранець // Краєзнавство. — 2013. — № 2. — С. 133—138. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 138.

19900. Тригуб О. Земельна власність чернігівського Борисоглібського монастиря у XVII ст. / Олександр Тригуб // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. — 2013. — Вип. 22, ч. 2. — С. 71—77. — Бібліогр.: с. 77.

Див. також 19889, 19892, 19973, 20767, 20824

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

31 Демографія. Соціологія. Статистика

316 Соціологія

19901. Крайнікова Т. Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів / Тетяна Крайнікова // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 9. — С. 42—46. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 46.

19902. Остапенко Г. Комунікація та комунікативна активність суспільства в добу інтернет-технологій: соціальний аспект / Галина Остапенко // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 9. — С. 47—50. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 49—50.

19903. Саламатов В. Стиль спілкування керівника з підлеглим / Володимир Саламатов // Віче. — 2013. — № 17. — С. 40—42.

32 Політика

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика

323/324(477) Внутрішня політика України

19904. Рудич Ф. Політична влада і опозиція в Україні: методологічний контекст / Фелікс Рудич // Віче. — 2013. — № 17. — С. 18—21. — Бібліогр.: с. 21.

19905. Стешенко Т. В. Актуальні питання виборчого процесу в Україні і зарубіжних країнах / Т. В. Стешенко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — 2013. — Вип. 25. — С. 102—113. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 111.

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика.
Зовнішня політика


Див. 19979

327(477) Зовнішня політика України

19906. Кадук Н. Європейська інтеграція України крізь призму розвитку взаємовідносин з країнами-членами ЄС / Наталія Кадук, Майя Ніколаєва // Актуальні проблеми європейської інтеграції. — 2012. — Вип. 10. — С. 51—56.

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди

19907. Величко В. О. Шляхи покращення функціонування парламенту України / В. О. Величко, В. І. Будакова // Державне будівництво та місцеве самоврядування. — 2013. — Вип. 25. — С. 114—126. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 124.

Див. також 19904

33 Економіка. Економічні науки

330 Економіка загалом

19908. Карпенко С. В. Види моніторингу як інструмент інноваційного розвитку держави / С. В. Карпенко, В. М. Земцева, Л. В. Лях // Науково-технічна інформація. — 2013. — № 3. — С. 20—28. — Бібліогр.: с. 28.

19909. Куранда Т. К. Науково-технологічні пріоритети як інструмент модернізації економіки / Т. К. Куранда, В. М. Євтушенко // Науково-технічна інформація. — 2013. — № 3. — С. 8—14. — Бібліогр.: с. 14.

19910. Редько Р. М. Концептуальні підходи до пошуку безпечного стану економіч­ної системи / Редько Р. М., Рогатіна О. В. // Економіка харчової промисловості. — 2013. — № 3. — С. 10—13. — Бібліогр.:с. 13.

Див. також 19915, 19917, 19951

331 Праця. Економіка праці. Організація праці.
Профспілки


19911. Білоус Л. Й. Підготовка кадрів робітничих професій харчової галузі в професійно-технічних навчальних закладах та на виробництві / Білоус Л. Й. // Економіка харчової промисловості. — 2013. — № 3. — С. 37—42. — Бібліогр.: с. 42.

19912. Виходець О. Засади соціальних комунікацій у взаєминах співробітників видавництва / Олександр Виходець // Вісник Книжкової палати. — 2013. — № 8. — С. 8—11. — Бібліогр.: с. 11.

19913. Войналович О. В. Аналіз потенційних небезпек на палетних виробництвах та заходи профілактики / О. В. Войналович, О. І. Єременко, Д. Г. Кофто // Механізація та електрифікація сільського господарства. — 2013. — Вип. 97, т. 2. — С. 51—58. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 56—57.

19914. Войналович О. В. Наукові засади розроблення класифікатора професійних ризиків на механізованих процесах у сільському господарстві / О. В. Войналович, О. А. Гнатюк, В. П. Голод // Механізація та електрифікація сільського господарства. — 2013. — Вип. 97, т. 2. — С. 58—66. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 65.

19915. Медведь В. В. Концептуальні основи формування та розвитку конкурентоспроможності фахівця / В. В. Медведь // Проблеми освіти. — 2012. — Вип. 71. — С. 33—39. — Бібліогр.: с. 39.

Див. також 20643, 20646
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

4 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
17 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
12 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
5 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
14 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
18 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
8 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
13 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 8 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 8
20 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5
11 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка