КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ


Скачати 125.82 Kb.
НазваКОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ
Дата21.02.2016
Розмір125.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ

НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ
Гаряча С.А., завідувач кафедри педагогіки,

кандидат педагогічних наук
Головний критерій якісної освіти на сьогодні це рівень освіченості випускника, який є:

 • людиною, спроможною жити в гармонії з собою, з природою, з іншими людьми, суспільством;

 • людиною, яка має смак до життя, прагнення до його вдосконалення, розвинутий емоційний інтелект;

 • креативною особистістю з критичним мисленням й імунітетом до технологій маніпулювання свідомістю;

У 2011 році були затверджені Державний стандарт початкової загальної освіти та Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. Державний стандарт - це рамковий основний нормативний документ, у якому визначено загальнодержавні вимоги до освіченості випускників на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

Державні стандарти і навчальні програми повинні забезпечувати «формування особистості, яка усвідомлює свою належність до Українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя в постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі». У них повинні бути закладені найновіші досягнення науки, технологій, педагогічної думки, новий освітній зміст.

Реалізувати завдання, виголошені у стандартах, можна за умови, що навчально-виховний процес в школі буде «спрямовано на розвиток активності, самостійності, творчих можливостей кожного школяра, оскільки суспільство потребує особистостей, здатних свідомо діяти, приймати власні рішення, швидко адаптуватися до змін».

Дослідження, проведені психологами Гарвардського університету, показали, що успіх на 85% залежить від особистісних якостей, правильного вибору лінії поведінки, і лише на 15% визначається наявними знаннями.

Таким чином, необхідність переорієнтації акцентів в освіті із засвоєння фактів на оволодіння способами взаємодії зі світом, продукування різних варіантів вирішення проблеми та вибір найоптимальнішого шляху досягнення прогнозованого результату, призводить до осмислення необхідності змінити характер навчального процесу та способів діяльності учнів.

Однією із засад Концепції загальної освіти є компетентнісний підхід до навчання та виховання, який ґрунтується на уявленнях про компетентність як загальну здатність особистості, надпредметне утворення, як інтегрований результат навчання, пов’язаний з умінням використовувати знання та власний досвід у конкретних життєвих ситуаціях.

У процесі реалізації компетентнісного підходу навчально-пізнавальна діяльність спрямована на формування в учнів здатності до поєднання взаємовідповідних пізнавальних ставлень та практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, всього того, що можна мобілізувати для активної дії.

Ознаками компетентнісного підходу є:

 • перенесення акценту з процесу навчання на його результат;

 • перехід від парадигми викладання (передачі інформації) до парадигми учіння;

 • акцентування педагогічних впливів на формування ключових компетентностей загального позапредметного характеру й загальних умінь предметного характеру та посилення прикладного практичного характеру системи освіти.

Компетентнісний підхід на сьогодні є об’єктом наукових дискусій у різних країнах, тому сучасному вчителю потрібно орієнтуватися на ті ознаки компетентнісного підходу, які задекларовані у державних освітніх стандартах.

У сучасних українських державних освітніх стандартах компетентність це інтегрована здатність особистості, набута у процесі навчання, що охоплює знання, уміння, навички, досвід, цінності та ставлення, які можуть цілісно реалізуватися на практиці.

Компетентність не може бути зведена лише до фактичних знань.

Компетенція розуміється як коло питань, щодо яких особистість має бути обізнана або певна сфера діяльності, в якій людина повинна володіти компетентністю.

Компетенція об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень знань, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.

Вона відчужена від людини, є наперед заданою соціальною нормою.

Відповідно до поділу змісту освіти на загальну метапредметну (для всіх предметів), міжпредметну (для циклу предметів або освітніх галузей) і предметну (для кожного навчального предмета), визначається трирівнева ієрархія компетентностей:

 • ключові компетентності – відносяться до загального (метапредметного) змісту освіти;

 • міжпредметні компетентності – відносяться до певного кола навчальних предметів та освітніх галузей;

 • предметні компетентності – частки стосовно двох попередніх рівнів компетентності, що мають конкретний опис і можливість формування в рамках навчальних предметів.

Функції компетентностей у навчанні:

 • є відображенням соціального замовлення на мінімальну підготовленість молодих громадян для повсякденного життя в навколишньому світі;

 • є умовою реалізації особистісних сенсів учня в навчанні, засобом подолання його відчуження від освіти;

 • задають реальні об’єкти навколишньої дійсності для цільового

комплексного використання знань, умінь і способів діяльності; способів діяльності;

 • задають мінімальний досвід предметної діяльності учня, необхідний для

надання йому здатностей та практичної підготовленості по відношенню до реальних об’єктів дійсності;

 • присутні в різних навчальних предметах та освітніх галузях, тобто є

метапредметними елементами змісту освіти;

 • дозволяють пов’язати теоретичні знання з їх практичним використанням для рішення конкретних задач;

 • являють собою інтегральні характеристики якості підготовки учнів і

засоби організації комплексного особистісного й соціально значущого

освітнього контролю.

Предметна компетенція – сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій.

Міжпредметна компетентність здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і освітніх галузей.

Ключова компетентність спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів.

Ключова компетенція певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людини.Ключові компетентності


Початкова загальна освіта

Базова та повна загальна освіта
 • вміння вчитися;

 • загальнокультурна;

 • громадянська;

 • здоровязбережувальна;

 • компететності з ІКТ;

 • соціальна. • вміння вчитися;

 • спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;

 • математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки;

 • загальнокультурна;

 • громадянська;

 • здоровязбережувальна;

 • компететності з ІКТ;

 • соціальна;

 • підприємницька.

Досить важливим є розуміння сутності ключових компетентностей. Для кращої орієнтації вчителя наводимо їх змістове наповнення.

Вміння вчитися

 • визначати мету діяльності;

 • планувати свої дії,

 • працювати за алгоритмом, виконувати інструкції;

 • організовувати своє робоче місце,

 • орієнтуватися у часі та берегти його, бути наполегливим, розвивати мислення, увагу, пам’ять та ін..

Спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами

 • розвиток позитивного ставлення до рідної мови, визнання її ролі у власному та культурному збагаченні;

 • розуміння культурних аспектів і соціальних умов мови в різних географічних, соціальних та комунікативних середовищах.

 • уміння спілкуватися (письмово чи усно) рідною, державною та іноземними мовами, розуміти і бути зрозумілим в різних ситуаціях;

 • вміння переконливо формулювати власні думки (усно чи письмово) та враховувати всі наявні точки зору;

 • навички використання підказок (нотатки, схеми, карти) з метою створення та розуміння складних текстів (спічі, розмови, інструкції, інтерв’ю, дебати).

 • відчуття культурних відмінностей іноземної мови та стійкість до стереотипів.

 • відкрите визнання думок та висловів інших, участь в конструктивному діалозі;

 • розвиток позитивного ставлення до міжкультурної комунікації.

Математична і базові компетентності

в галузі природознавства і техніки

 • забезпечення свідомого оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного опанування інших знань і здійснення неперервної освіти;

 • інтелектуальний розвиток учнів (розвиток логічного і просторового мислення, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, інтуїції тощо);

 • формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики та її роль у пізнанні навколишнього світу;

 • економічне, екологічне, естетичне, патріотичне виховання.

Загальнокультурна компетентність

 • духовно-моральні основи життя людини;

 • особливості національної і загальнолюдської культури в побутовій і культурно-дозвіллєвій сфері;

 • культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ;

 • роль науки та релігії в житті, засвоєння наукової картини світу.

Громадянська компетентність

 • усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ;

 • знання своїх прав і обов’язків;

 • здатність екологічно мислити;

 • бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.

Здоровязбережувальна компетентність

 • уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;

 • усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності;

 • взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;

 • удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;

 • дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.

Компететності з ІКТ

 • Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією.

 • Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.

Соціальна компетентість

 • Проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві.

 • Продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими.

 • Конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за наслідки вчинків.

Підприємницька компетентність

 • Здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства.

 • Бути готовим активно діяти, організовувати власну трудову й підприємницьку діяльність і працю колективу.

 • Змінюватись і пристосовуватись до нових потреб ринку праці; оцінювати власні професійні можливості та здібності.

 • Складати й реалізувати плани підприємницької діяльності, приймати економічно обґрунтовані рішення;

 • Презентувати інформацію про результати власної економічної діяльності.

Компетентнісний підхід визначає результативно-цільову спрямованість навчального процесу, управління яким передбачає поетапні дії вчителя та учнів з метою досягнення результату кожного року з кожної компетентності зокрема.

Первинний контроль сформованості ключових компетентностей передбачає виконання моніторингових робіт діагностичного характеру, де перевіряється рівень:

 • сприйняття, розпізнавання та фіксації інформації в структурах пам’яті;

 • свідомого засвоєння інформації;

 • трансформації знань;

 • аналізу засвоєної інформації;

 • синтезу та узагальнення засвоєної інформації;

 • оцінювального мислення:

 • активізацї процесів розвитку дивергентного мислення.

Важливо звернути увагу на те, що про предметні та міжпредметні компетентності визначені у навчальних програмах предметів, а ключові - зазначені лише у освітніх стандартах. А тому під час моделювання уроку вчителеві важливо правильно сформулювати мету в контексті компетентнісного підходу, беручи до уваги принцип доцільності добору ключових компетентностей.

Наводимо варіанти формулювання мети уроку в контексті компетентнісного підходу у початковій та середній ланках освіти.

Клас 1.

Предмет. Природознавство.

Тема. Бережливе ставлення до природи.

Мета: формування ключових компетентностей: вміння вчитися (розвивати пам’ять, мовлення, мислення); громадянська компетентність (формувати екологічне мислення, виховувати дбайливе ставлення до природи рідного краю, почуття милосердя, співчуття до всього живого, бажання прийти на допомогу);

предметних компетентностей: продовжувати розвивати в учнів уяву про навколишній світ, підвести їх до усвідомлення, що рослини і тварини можуть зникати назавжди, вчити аналізувати свої вчинки та вчинки однолітків при спілкуванні з природою, передбачати наслідки діяльності, вчити учнів бачити красу природи.
Клас 5.

Предмет. Українська література

Тема. Слово у житті людини. Образне слово - першоелемент літератури. Види мистецтва.

Мета: формування ключових компетентностей: загальнокультурна компетентність (оволодіння досягненнями культури), компетентність з ІКТ (вміння добувати інформацію, осмислювати та використовувати за потребою);

предметних компетентностей: ознайомити учнів із роллю художнього слова у житті людини; дати елементарне уявлення про види мистецтва й художню літературу як мистецтво слова; розвивати інтерес до читання; виховувати повагу до книги.
Клас 6.

Предмет. Математика.

Тема. Порівняння раціональних чисел.

Мета: формування ключових компетентностей: математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки (забезпечення свідомого оволодіння системою математичних знань, умінь і навичок, розвиток логічного мислення);

предметних компетентностей: удосконалювати вміння розв’язувати задачі, які передбачають порівняння раціональних чисел; формувати вміння бачити закономірності, розвивати творчі здібності учнів; виховувати зосередженість, уважність свідоме ставлення до навчання.
Так як особливістю компетентнісного підходу є нова мета навчання, відповідно має перебудовуватися весь навчально-виховний процес на уроці. Варто зауважити, що в цьому випадку не порушено традиційну триєдину постановку мети: навчальну, розвивальну, виховну, просто в окремих випадках виховний аспект зазначений у формуванні ключових компентностей.

Слід пам’ятати про те, що якщо предметні та міжпредметні компетентності формуються на уроках, то ключові – кожну мить перебування дитини в школі. Тільки за умови цілісного підходу можна досягти формування компетентностей як результату навчання та виховання.


Використана література

  1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.

  2. Державний стандарт початкової загальної середньої освіти // Початкова школа. – 2011. – № 2.

  3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека освітньої політики / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

  4. Обговорення Концептуалів національної стратегії розвитку шкільної освіти в Україні[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.vsim.org/2011/kontseptualy-natsionaljnoji-strategiji/.

  5. Савченко О.Я. Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитися / О.Я. Савченко //Почат. шк. – 2007. – №8.– С.1-5.

  6. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підр. / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с.

  7. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / авт. В.Г. Кремень. – К : Педагогічна думка. – 2009. - 520 с.

  8. Чернецька Т. І. Сучасний урок: теорія і практика моделюваня : [навч. посібник] / Т.І.Чернецька. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2011. – 352 с.


Схожі:

О. В. Варецька КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентнісна освіта, освітня компетентність, компетентність, компетенція, діяльнісний підхід,...
Урок навчання гра моти. 1 клас Л. А. Козиренко. Альбер Камю. «Чума»
Заняття №1. Підготовка проекту «Компетентнісний підхід в системі особистісно орієнтованого навчання»
Л. П. Унгурян Компетентнісний підхід до вивчення
Навчальний посібник містить методичний коментар щодо реалізації компетентнісного підходу до вивчення української літератури на основі...
«Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи»
Гуревич Роман Семенович – доктор педагогічних наук, професор, директор інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького...
РОЗУМІННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ – ЗАПОРУКА УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ...
Практичних професійних та життєвих проблем, до активної участі в житті суспільства, до подальшого всебічного розвитку. Компетентнісний...
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯКІСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ОБЛАСТІ
Однією із основних освітніх реформ сьогодення являється компетентнісний підхід до навчання з перенесенням акцентів зі знань і вмінь...
«Використання інтерактивних технологій у викладанні історії»
Розділ Науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку сучасних технологій навчання у викладанні історії
4. Особливості тексту наукового стилю
Використовується також форма викладу від третьої особи (Автор вважає ). Аналогічну функцію виконує речення з пасивними дієприкметниками...
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ...
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ
Матеріали методистів ОІПОПП
Новосельський М. А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні фізики. Черкаси – 2007
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка