9 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА


Назва9 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Сторінка1/18
Дата25.02.2016
Розмір2.02 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ISSN 0130-9188
КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

Літопис

журнальних статей
Державний бібліографічний покажчик України

№ 9

2013


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ЖУРНАЛЬНИХ

СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1936 року
№ 9

Травень 2013

(8168—9184)

Київ • 2013

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTІON
National

bibliography of Ukraine

JOURNAL

ARTICLES

CHRONICLE
State bibliographic index

of Ukraine
Issued semimonthly

Published since 1936
№ 9

May, 2013

(8168—9184)

Kyiv • 2013

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Відповідальний редактор Г. О. Гуцол
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна


Редактор Т. В. Вірич

Коректор Є. А. Скляренко


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1990 від 12.05.1996

Формат 60х841/16.

Ум. друк. арк. 6,05.

Тираж 151 пр. Зам. № 151.


Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, 02660

Тел. (044) 292-82-69, е-mail: office@ukrbook.net
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004

З питань придбання звертатися за тел. (044) 292-65-73


Ó


Книжкова палата України, 2013

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

  1. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 7

050 Серіальні видання. Періодика 7

06 Організації загального типу 7

070 Газети. Преса. Журналістика 8

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 8

1 Філософія. Психологія 8

2 Релігія. Теологія (богослов’я) 13

3 Суспільні науки 13

31 Демографія. Соціологія. Статистика 13

32 Політика 15

33 Економіка. Економічні науки 16

34 Право. Юриспруденція 22

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 29

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 31

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 31

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 39

5 Математика та природничі науки 40

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 40

51 Математика 40

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 42

53 Фізика 42

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 45

55 Геологія. Науки про Землю 45

57 Біологічні науки загалом 46

58 Ботаніка 47

59 Зоологія 48

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 48

61 Медичні науки 48

62 Машинобудування. Техніка загалом 60

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 64

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство.

Служба побуту 72

65 Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту,

торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво.

Зв’язок з громадськістю 73

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 75

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом 76

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 77

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт 77

  1. Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 80

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 80

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 80

82 Художня література. Літературознавство 81

9 Географія. Біографії. Історія 87

908 Краєзнавство 87

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі.

Регіональна географія 87

929 Біографічні дослідження 87

93/94 Історія 87

Іменний покажчик 89

Географічний покажчик 98

Список журналів і збірників, аналітичну бібліографічну інформацію з яких уміщено в "Літопис журнальних статей" № 9 101Передмова — див. № 1 "Літопис журнальних статей"
0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці

8168. Локтєв В. М. Що вигідно фундаментальній науці, те вигідно державі / В. М. Локтєв // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 1. — С. 11—21.

8169. Мазур О. А. Наука України: цифри, факти, проблеми / О. А. Мазур // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 3. — С. 88—100.

8170. Онопрієнко В. І. Динаміка зростання дослідницьких інтересів В. І. Вернадсь­кого / В. І. Онопрієнко // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 3. — С. 67—77. — Бібліогр.: с. 77.

8171. Правик Ю. М. Маркетингові шляхи активізації залучення фінансування у наукові проекти та розробки в Україні / Ю. М. Правик, І. В. Жудова // Проблеми науки. — 2013. — № 1. — С. 12—17. — Рез. рос. — Бібліогр.: с. 17.

8172. Федулова Л. І. Україна у міжнародному науково-технологічному співробітництві: участь у спільних проектах / Федулова Л. І., Юхновська Т. М. // Економіка і прогнозування. — 2012. — № 4. — С. 19—35. — Бібліогр.: с. 34—35.

8173. Шишкин В. А. Маркетинговая стратегия на рынке научных разработок / В. А. Шишкин // Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду. — 2012. — Вип. 104. — С. 115—118. — Библиогр.: с. 118.

Див. також 8174, 8579, 8611, 8625, 8628, 8682, 8689, 8893, 9014

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство

8174. Березняк Н. В. Деякі питання розбудови інформаційної структури науково-технічної й інноваційної діяльності в Україні / Н. В. Березняк, Т. К. Кваша, Г. В. Новіцька // Науково-технічна інформація. — 2012. — № 4. — С. 3—8. — Бібліогр.: с. 8.

8175. Кушнаренко Н. М. Неперіодичні видання / Н. М. Кушнаренко, Ю. В. Трач // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 3/4. — С. 89—92.

8176. Литвин С. Х. Сучасний стан наукової розробки проблем документознавства / С. Х. Литвин // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3/4. — С. 4—9. — Бібліогр.: с. 8—9.

Див. також 8197

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера.
Оброблення даних


8177. Жугастрова О. В. Операційна система Windows 8 — початок роботи / О. В. Жугастрова // Комп’ютер у школі та сім'ї. — 2013. — № 1. — С. 41—43.

8178. Петрович С. Д. Основи роботи з комп'ютером / С. Д. Петрович // Комп’ютер у школі та сім'ї. — 2013. — № 1. — С. 24—26. — Далі буде.

8179. Шакотько В. В. Windows 8, інсталяція і перше знайомство / В. В. Шакотько // Комп’ютер у школі та сім'ї. — 2013. — № 1. — С. 35—40. — Бібліогр.: с. 40.

Див. також 8182, 8196, 8200, 8541, 8544

004.2 Архітектура обчислювальних машин

8180. Енергоефективний суперкомп'ютер СКІТ-4 / А. Л. Головинський [та ін.] // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 2. — С. 50—59. — Рез. рос., анг. — Бібліогр.: с. 58—59.

004.7 Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі

8181. Блискун О. О. Формалізація понятійного апарату молодіжних віртуальних спільнот мережі Інтернет / Блискун О. О. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 36—43. — Бібліогр.: с. 42—43.

Див. також 8267, 9172

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології

Див. 8608

005 Управління. Менеджмент

8182. Войнаренко М. П. Інформаційні системи як основа розвитку технологій управління / М. П. Войнаренко, Л. В. Ємчук // Бізнес Інформ. — 2012. — № 10. — С. 70—73. — Бібліогр.: с. 73.

8183. Гончаренко Я. В. Зміст та структура системи управління відносинами з клієнтами в комерційній організації / Я. В. Гончаренко // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 209—212. — Бібліогр.: с. 212.

8184. Горбань Г. О. Розв'язання задач і проблем у контексті управлінської діяльності / Г. О. Горбань // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 212—216. — Бібліогр.: с. 215—216.

8185. Калюжна Н. Г. Гносеологічний та системний аспекти трактування поняття "управлінська інформація" / Калюжна Н. Г. // Бізнес Інформ. — 2012. — № 10. — С. 73—77. — Бібліогр.: с. 77.

8186. Козенков Д. Є. Основні методи оцінки ризиків у сучасному ризик-менеджменті / Козенков Д. Є., Нікітін П. А. // Бізнес Інформ. — 2012. — № 10. — С. 248—253. — Бібліогр.: с. 253.

8187. Лугова В. М. Зростання ролі особистісної компетентності керівника в умовах гуманістичного підходу до управління / Лугова В. М., Гринь Р. С. // Бізнес Інформ. — 2012. — № 10. — С. 263—266. — Бібліогр.: с. 266.

Див. також 8276, 8316, 8319, 8335, 8337, 8351, 8376, 8380, 8515, 8518, 8560, 8994, 9007, 9010, 9012-13, 9015, 9034, 9171, 9175

006 Стандартизація та стандарти

8188. Пасічник Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3/4. — С. 31—36. — Бібліогр.: с. 36.

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

8189. Вовкун В. В. Культурна конфігурація незалежної України / Вовкун Василь Володимирович // Культура і сучасність. — 2012. — № 2. — С. 91—96. — Бібліогр.: с. 96.

8190. Денисюк Ж. З. Масова культура як чинник культурної глобалізації / Денисюк Жанна Захарівна // Культура і сучасність. — 2012. — № 2. — С. 97—102. — Бібліогр.: с. 101—102.

8191. Кічурчак М. В. Напрями вдосконалення бюджетного фінансування сфери культури в Україні / М. В. Кічурчак // Демографія та соціальна економіка. — 2012. — № 2. — С. 63—73. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 71.

8192. Кривошей Д. А. Работники культуры в культурной политике России, Беларуси, Украины: правовой статус, социально-экономическое положение (1991 — 2011) / Д. А. Кривошей // Наука. Релігія. Суспільство. — 2012. — № 4. — С. 19—26. — Рез. укр., англ. — Библиогр.: с. 25—26.

8193. Радзієвський В. О. Кримінальна контркультура та сучасне громадянське суспільство / Радзієвський Віталій Олександрович // Культура і сучасність. — 2012. — № 2. — С. 114—118. — Бібліогр.: с. 118.

8194. Чернець В. Г. Сучасні тенденції розвитку вітчизняної культури / Чернець Василь Гнатович // Культура і сучасність. — 2012. — № 2. — С. 3—9.

Див. також 8299

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

8195. Вергунов В. А. Фонди наукових бібліотек України як інформаційний та інноваційний ресурс вивчення життя і творчої спадщини відомого українського вченого, педагога та організатора агромеліоративної справи Діонісія Олександровича Джиоані (Джовані, Джованні) (1886—1971) / В. А. Вергунов // Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду. — 2012. — Вип. 104. — С. 122—129. — Бібліогр.: с. 128—129.

8196. Вінічук І. М. Соціально-комунікативні аспекти в інформаційних технологіях / І. М. Вінічук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3/4. — С. 59—69. — Бібліогр.: с. 68—69.

8197. Збанацька О. М. Відображення термінології документознавства в інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України / О. М. Зба­нацька // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3/4. — С. 24—31.

8198. Плитус О. С. Роль товариства "Рідна школа" у становленні бібліотечної справи Галичини кінця ХІХ — першої третини ХХ століття : (історіограф. аспект) / О. С. Плитус // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3/4. — С. 47—51. — Бібліогр.: с. 50—51.

8199. Польовик С. М. Бібліотечно-архівна колекція "Фонд Президентів України" як джерело формування документних комунікацій / С. М. Польовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3/4. — С. 77—81. — Бібліогр.: с. 81.

8200. Стрілець Н. О. Методи та технології архівування електронних бібліотечних ресурсів / Н. О. Стрілець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3/4. — С. 40—46. — Бібліогр.: с. 46.

Див. також 8549, 8594

050 Серіальні видання. Періодика

8201. Овчаренко В. П. Радянська релігійна політика середини 1920-х років на сторінках періодичних відомчих видань НКВС УСРР / В. П. Овчаренко // Наука. Релігія. Суспільство. — 2012. — № 4. — С. 46—54. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 52—54.

Див. також 9173, 9184

06 Організації загального типу

8202. Чашук М. Леся Українка з сестрою Ольгою — "просвітяни" / Марія Чашук // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 2. — С. 2—5.

061 Організації та інші типи об'єднань

Див. 8198, 9180

069 Музеї. Виставки

8203. Михальчук В. В. Новітні мистецькі технології в галерейній діяльності України / Михальчук Вадим Володимирович // Культура і сучасність. — 2012. — № 2. — С. 248—253. — Бібліогр.: с. 253.

070 Газети. Преса. Журналістика

8204. Кузін Д. С. Щодо питання правового статусу окремих суб'єктів діяльності друкованих засобів масової інформації / Д. С. Кузін // Економіка та право. — 2012. — № 3. — С. 132—136. — Бібліогр.: с. 135—136.

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги

Див. 9074

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

8205. Довга Л. М. Знання як цінність у дискурсі українських інтелектуалів середини ХVII століття / Довга Лариса Михайлівна // Культура і сучасність. — 2012. — № 2. — С. 36—41. — Бібліогр.: с. 40—41.

8206. Овчарук О. В. Еволюція проблеми ідеалу в розвитку культурософської думки другої половини ХХ — початку ХХI століття / Овчарук Ольга Володимирівна // Культура і сучасність. — 2012. — № 2. — С. 102—107. — Бібліогр.: с. 107.

8207. Рогожа М. М. Поняття громадянського суспільства у просвітницькій філософії А. Фергюсона та Д. Г'юма : (соц.-етич. аспект) / Рогожа Марія Михайлівна // Культура і сучасність. — 2012. — № 2. — С. 15—19. — Бібліогр.: с. 19.

8208. Силкіна С. О. Парадигма гуманізму в контексті сучасного філософського дискурсу / Силкіна Світлана Олександрівна // Культура і сучасність. — 2012. — № 2. — С. 81—85. — Бібліогр.: с. 85.

Див. також 8214, 8248, 8261, 8290, 9058, 9114, 9161, 9168

159.9 Психологія

8209. Блешмудт П. П. Психологічні особливості реалізації тренінгу "Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді" / П. П. Блешмудт // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 14—20. — Бібліогр.: с. 20.

8210. Бойко Л. М. Образ світу як цілісна система уявлень людини про світ / Бойко Л. М. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 44—49. — Бібліогр.: с. 49.

8211. Бондаревська І. О. Ціннісний зміст гендерної ідентичності чоловіків, які використовують косметичні засоби / І. О. Бондаревська, М. Ю. Петренко // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 306—310.

8212. Бондаренко Т. В. Закономірності розвитку ідентичності серед кревних та прийомних дітей / Т. В. Бондаренко // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 122—125. — Бібліогр.: с. 124—125.

8213. Борисюк С. О. Врахування рівня розвитку клієнта у консультаційній роботі фахівця соціально-педагогічної сфери / Борисюк С. О., Пеньковська Н. М. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 54—59.

8214. Боровицька О. М. Інтуїція як глибинний чинник активації несвідомого : (до питання про її кульмінац. участь у творч. процесі) / Боровицька О. М. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 60—71. — Бібліогр.: с. 70—71.

8215. Бугайова Н. М. Особливості виникнення синдрому професійного вигоряння при взаємодії в системі "людина-людина" / Н. М. Бугайова // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 200—204. — Бібліогр.: с. 203—204.

8216. Булгакова О. Ю. Особливості сприйняття усвідомлення небезпечних форм поведінки в життєдіяльності підлітка / Булгакова О. Ю. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 81—89. — Бібліогр.: с. 88—89.

8217. Бушай І. М. Образ світу підлітків із типовими відхиленнями поведінки / Бушай І. М. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 89—96. — Бібліогр.: с. 96.

8218. Волженцева І. Психологічні особливості прояву індивідуально-особистісних характеристик студентів 4 курсу гуманітарних і технічних спеціальностей / Ірина Волженцева // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2012. — № 6. — С. 138—144. — Рез. рос., англ.

8219. Гавриленко Я. А. Сучасні тенденції розгляду феномену залежних стосунків в соціальній психології / Гавриленко Я. А. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 113—120. — Бібліогр.: с. 120.

8220. Грицук О. В. Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного вигорання у зарубіжній психології / О. В. Грицук // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 30—33. — Бібліогр.: с. 33.

8221. Грищук Е. Ю. Етнолінгвістична специфіка міжособової взаємодії як один з аспектів роботи практичних психологів / Грищук Е. Ю. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 143—151. — Бібліогр.: с. 151.

8222. Дектярьова Т. В. Психологія безпеки: теорія питання / Т. В. Дектярьова // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 33—37. — Бібліогр.: с. 37.

8223. Дзюба Т. М. Особливості становлення професійної самосвідомості особистості / Дзюба Т. М. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 172—178. — Бібліогр.: с. 178.

8224. Карамушка Л. М. Оцінка аспірантами ролі підприємницької поведінки в їх економічній соціалізації / Л. М. Карамушка // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 99—107. — Бібліогр.: с. 106—107.

8225. Карамушка Л. М. Психологічні особливості підприємницької діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних сторін підприємницької діяльності / Л. М. Карамушка, Г. В. Гнускіна // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 107—111. — Бібліогр.: с. 111.

8226. Кирейчева Є. Вплив особистісних якостей управлінців на стиль керівництва колективом / Євгенія Кирейчева // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2012. — № 6. — С. 221—228. — Рез. рос., англ.

8227. Колот С. А. Эмоциональный диссонанс как функция эмоциональной выразительности / Колот С. А. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 240—244. — Библиогр.: с. 244.

8228. Кондратьєва І. П. Емоційні прояви у дітей дошкільного віку / Кондратьєва І. П. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 245—250. — Бібліогр.: с. 250.

8229. Кошова І. В. Конфлікт поколінь та його вплив на формування образу старості у людей похилого віку / Кошова І. В. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 265—270. — Бібліогр.: с. 270.

8230. Креденцер О. В. Особливості підприємницької поведінки персоналу освітніх організацій та її взаємозв'язок з організаційним розвитком / О. В. Креденцер // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 187—192. — Бібліогр.: с. 192.

8231. Кресан О. Д. До проблеми життєвих подій та ситуацій у психології / Кресан О. Д. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 278—286. — Бібліогр.: с. 286.

8232. Курапов А. О. Соціально-психологічні особливості взаємозв'язку лідерства та політичного статусу керівників молодіжних організацій / Курапов А. О. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 302—308. — Бібліогр.: с. 307—308.

8233. Литовченко Н. Ф. Психологічні умови захисту від впливу політичного маніпулювання на студентську молодь / Литовченко Н. Ф. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 339—346.

8234. Максименко С. Д. Психология внутреннего пространства свободы личности / Максименко Сергій Дмитрович // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 3—12. — Библиогр.: с. 11—12.

8235. Максименко С. Р. Переживання як процес змін внутрішнього світу особистості / Максименко Світлана Ростиславівна // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 362—367. — Бібліогр.: с. 367.

8236. Малімон Л. Психологічний аналіз взаємозв'язку атрибутивного стилю та рівня інтернальності студентів із мотивацією їх навчальної діяльності / Людмила Малімон, Тамара Дучимінська // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2012. — № 6. — С. 127—137. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 136.

8237. Михайлець О. С. Проблеми професійного самовизначення представників технічних професій / Михайлець О. С. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 398—406. — Бібліогр.: с. 406.

8238. Михайлова О. І. Психологічні чинники усвідомлення відхилених життєвих альтернатив дорослою людиною / Михайлова Оксана Іванівна // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 407—414. — Бібліогр.: с. 414.

8239. Наконечна М. М. Просоціальна активність в просторі розвитку особистості / Наконечна М. М. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 431—438. — Бібліогр.: с. 437—438.

8240. Некіпєлова А. І. Психологічні особливості сприймання інформації оптимістами та песимістами / Некіпєлова А. І. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 438—444. — Бібліогр.: с. 443—444.

8241. Павлова О. В. Взаємини суб'єкта і об'єкта в структурі обманного акту / Павлова О. В. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 470—478. — Бібліогр.: с. 478.

8242. Папуча І. В. Психологічні аспекти розвитку суб'єктного ставлення до природи / Папуча І. В. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 487—495.

8243. Рудюк О. В. Аспекти структурно-психологічного аналізу професійних криз у безробітних / О. В. Рудюк // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 117—121. — Бібліогр.: с. 121.

8244. Садова М. А. Професійна відповідальність особистості як основна детермінанта кар'єрного росту / Садова Мирослава Анатоліївна // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 530—536. — Бібліогр.: с. 536.

8245. Сафіулліна Ю. В. Теоретичний аналіз поняття професійної установки в психологічній науці / Сафіулліна Ю. В. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 537—543. — Бібліогр.: с. 543.

8246. Суруджій М. П. Обличчя людини як засіб спілкування: когнітивно-кому­нікативний підхід / Суруджій М. П. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 568—572. — Бібліогр.: с. 572.

8247. Терещенко К. В. Відкритість персоналу як соціально-психологічний чинник організаційного розвитку освітніх організацій / К. В. Терещенко // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 192—196. — Бібліогр.: с. 195.

8248. Тодорова С. Н. Развитие концепта "память" в философском дискурсе / С. Н. То­дорова // Наука. Релігія. Суспільство. — 2012. — № 3. — С. 69—74. — Рез. укр., англ. — Библиогр.: с. 74.

8249. Туренко О. С. Страх як дар Святого Духа в доктрині св. Томи Аквінського. Ч. 2 / О. С. Туренко // Наука. Релігія. Суспільство. — 2012. — № 3. — С. 75—81. — Рез. рос., англ. — Бібліогр.: с. 80—81.

8250. Харченко Д. М. Комплексний підхід у дослідженні психосоматичних розладів / Д. М. Харченко // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 154—157. — Бібліогр.: с. 157.

8251. Харченко Д. М. Психосоматичні розлади в осіб різної статі / Д. М. Харченко, Ю. Ю. Чистовська // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 325—329. — Бібліогр.: с. 329.

8252. Шилова Г. П. Естетичний мотив в теоретичних поглядах С. Л. Рубінштейна / Шилова Г. П. // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 11: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 6. — С. 616—625. — Бібліогр.: с. 624—625.

8253. Щербина Л. Ф. Дослідження метатеоретичного рівня знання психотерапевта / Л. Ф. Щербина // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 162—167. — Бібліогр.: с. 167.

8254. Щербина Л. Ф. Емпіричні кореляти ефективності технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта / Л. Ф. Щербина // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 329—333. — Бібліогр.: с. 333.

8255. Щіпановська О. Р. Теоретичні підходи до вивчення суб'єктивного економічного благополуччя / О. Р. Щіпановська // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 301—305. — Бібліогр.: с. 305.

8256. Щіпановська О. Р. Теоретичний аналіз основних підходів до визначення асертивності й асертивної поведінки в зарубіжній та вітчизняній психології / О. Р. Щіпановська // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, вип. 35/36. — С. 167—171. — Бібліогр.: с. 171.

Див. також 8264, 8273, 8287, 8294, 8296-97, 8472, 8485, 8514, 8521, 8524, 8527, 8540, 8566-67, 8572, 8574, 8576, 8578, 8580-81, 8584, 8586-87, 8590, 8599, 8609, 8633, 8744, 9044
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

4 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
17 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
12 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
5 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
14 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
18 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
23 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 6
8 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Укладачі: Т. М. Бубнова, Ю. М. Вишнівецька, Н. М. Гукова, Г. М. Калашник, Т. В. Осадча, В. Г. Шишкіна
13 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 8 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 8
20 2013 ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги 5 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка