Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ДДПУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 2015 ISSN 2313-2094


НазваФранка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ДДПУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 2015 ISSN 2313-2094
Сторінка6/32
Дата21.02.2016
Розмір4.36 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Тематичний план спецкурсу


№ з/п

Тема

Форма організації навч. процесу

Разом

Лекції

Семінари

Практ. заняття

Самост. робота

1.

Іміджелогія як наука і практична діяльність


2


1


3

2.

Іміджмейкинг

11

2

3.

Поняття іміджу

12

3

4.

Імідж як історико-культурний феномен
2
2


4

5.

Персональна іміджелогія

22

4

6.

Імідж в рекламній діяльності

11

2

7.

Політичний імідж

11

2

8.

Професійний імідж фахівців різних галузей. Інші види іміджу
4
2


6

9.

Професійний імідж сучасного вчителя


2


2


4

10.

Структура професійного іміджу сучасного вчителя технологій


2


2


4

11.

Вимоги до професійного іміджу сучасного вчителя технологій


2


2


4

12.

Професійний імідж учителя технологій
2
4


6

13.

Механізми впливу в процесі формування іміджу


2


1


3

14.

Технології іміджування

12

3

15.

Розробка та застосування стратегій формування іміджу


1


2


3

16.

Самодіагностика

1
4

2

7

17.

Сам собі іміджмейкер3

2

5

18.

Рефлексія як засіб самомоні-торінгу. Розвиток рефлексивних умінь1
113

Разом

20

8

8

36

72


У межах теми “Іміджелогія як наука і практична діяльність” студенти ознайомлюються з іміджелогією як науково-практичною, інноваційно-технологічною дисципліною, її витоками, визначеннями, цілями та задачами. Тема передбачає аналіз основних понять іміджелогії, її методологічних засад та принципів. Тема “Іміджмейкінг” знайомить студентів із структурою та функціями іміджмейкінгу, закономірностями формування і функціонування іміджу, механізмами соціально-психологічного впливу в процесі формування іміджу. Вивчаючи тему “Поняття іміджу”, майбутні вчителі технологій отримують знання про імідж, репутацію, соціальні стереотипи і настанови, значення іміджу, цілісність іміджу, його основні складові, Я-концепцію. Розглядаються критерії класифікації іміджу, сучасні типології і основні функції іміджу.

Для більш глибокого уявлення про імідж до спецкурсу були включені теми, які не мають прямого стосунку до професійної діяльності вчителя, але мають практичне значення для повсякденного життя будь-якої людини: “Імідж в рекламній діяльності” та “Політичний імідж”. Під час роботи над цими темами розглядаються цілі реклами, механізми впливу на масову свідомість, прийоми створення іміджу товару, бренду, організації, політичної партії, політика і т.д., що допоможе молодим людям легше протистояти маніпуляціям свідомістю.

Тема “Професійний імідж сучасного вчителя” передбачає ознайомлення з поняттям професійного іміджу вчителя, його основними складовими, відмінностями іміджу вчителя від іміджу інших фахівців, реципієнтами іміджу вчителя, закономірностями його сприйняття, особливостями презентації професійного іміджу. Більш детально в рамках спецкурсу вивчається професійний імідж сучасного вчителя технологій, чому присвячені дві теми: “Структура професійного іміджу сучасного вчителя технологій” та “Вимоги до професійного іміджу сучасного вчителя технологій”. Студенти узагальнюють відомості про специфіку роботи вчителя технологій, які вони отримали протягом вивчення курсів “Вступ до спеціальності” та “Педагогіка”, розглядають компоненти професійного іміджу вчителя технологій (габітарний імідж, іміджева компетентність, Я-концепція, професійна спрямованість, мовленнєва та комунікативна поведінка, творчий потенціал) і детально вивчають вимоги до кожного з них.

Структура професійного іміджу вчителя технологій потребує детального вивчення, оскільки це одна з головних тем спецкурсу. Вона включає такі питання: роль першого враження, іміджева компетентність учителя технологій та її складові (теоретичні знання про сутність професійного іміджу, його функції, види, структуру, закономірності та засоби формування і т.п.; прагнення та готовність створювати власний професійний імідж; володіння методами самопізнання, самоспостереження, самоаналізу, самоосвіти, само-виховання і т.д.; застосування отриманих знань на практиці, досвід діяльності зі створення власного професійного іміджу), вимоги до всіх компонентів професійного іміджу вчителя технологій.

Декілька лекційних занять присвячені стратегіям та технологіям створення іміджу. У рамках теми “Механізми впливу в процесі формування іміджу” розглядаються механізми соціально-психологічного впливу на свідомість реципієнтів іміджу, технології нейролінгвістичного програмування, формування іміджу в середовищі масової комунікації, а також роль засобів масової інформації у формуванні соціальної реальності. Тема “Технології іміджування” дає поняття про принципи формування іміджу, критерії вибору моделі поведінки, стратегії і тактики побудови іміджу, вплив підсвідомої інформації на виникнення іміджу, техніки створення іміджу. У рамках теми передбачений аналіз іміджу керівника освітньої установи та ознайомлення з моделями поведінки в офіційному і неофіційному спілкуванні.

Тема “Самодіагностика” включає обговорення й аналіз критеріїв ефективності професійного іміджу вчителя технологій, знайомство студентів із тестовими методиками для самодіагностики та створення власного психологічного портрету. Професійний імідж може створити лише сам учитель за допомогою наполегливої праці над собою – це неможливо без розвинутих рефлексивних умінь. Для їх формування та розвитку до спецкурсу включено тему “Рефлексія як засіб самомоніторінгу. Розвиток рефлексивних умінь”, у рамках якої студенти знайомляться з поняттям рефлексії, її роллю у створенні власного професійного іміджу, способами рефлексивного аналізу свого іміджу та шляхами розвитку рефлексивних умінь.

На семінарські та практичні заняття винесено питання, які є неоднозначними, проблемними, дискусійними або наближеними до педагогічної діяльності вчителів технологій. Студенти досліджують та обговорюють такі проблеми: зародження іміджелогії; взаємозв’язок понять “імідж”, “образ”, “авторитет”, “стереотип”, “престиж”, “репутація”; зовнішній вигляд учителя технологій, стилі одягу; професійна компетентність учителя; стилі спілкування вчителя з учнями, їхніми батьками, колегами; креативність вчителя технологій; вимоги до мовленнєвої поведінки вчителя. На прикладах із сучасного життя розглядається та обговорюється імідж фахівців різних галузей та інші види іміджу, а саме: імідж політика, політичної партії, естрадного виконавця, телеведучого, лікаря, психолога, керівника, компанії, навчального закладу, країни, бренду.

Практичне заняття на тему “Сам собі іміджмейкер” є вкрай важливим для подальшої роботи студентів над створенням власного професійного іміджу, оскільки воно присвячене діагностиці психічних властивостей особистості та розробці стратегічного плану роботи над власним професійним іміджем. Психологічні тести включають методики оцінки мотивації, Я-концепції, ціннісних орієнтацій, комунікабельності, рівня домагань, самооцінки, характеру, пізнавальних процесів, креативності і т.д., які дають змогу кожному студентові якомога глибше пізнати себе та створити образ “Я” реальний, з’ясувати свої сильні та слабкі сторони та на цій основі побудувати образ “Я” ідеальний. Результатом самодіагностики та опрацювання теоретичного матеріалу з іміджелогії має стати розроблений кожним студентові план роботи зі створення власного професійного іміджу.

На початку спецкурсу студентам пропонується практичне завдання у вигляді проекту, який вони презентують на підсумковому занятті, і який складає чверть підсумкового балу. Кожен студент на свій розсуд обирає відому особу, збирає фото- та відеоматеріали про неї, статті, інтерв’ю у засобах масової інформації, які створюють її імідж та розкривають її особистість, а наприкінці курсу студент робить детальний аналіз іміджу та дає йому оцінку.

Спецкурс “Імідж сучасного вчителя технологій” завершується заліком та рекомендаціями студентам щодо подальшої побудови професійного іміджу, використання спеціалізованої літератури з іміджелогії, психологічної діагностики та самовдосконалення.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що формування професій-ного іміджу майбутнього вчителя технологій має починатися з ознайомлення з теоретичними основами іміджелогії, самопізнання і розробки кожним студентом плану самовдосконалення та побудови власного позитивного професійного іміджу, на що і націлений спецкурс “Імідж сучасного вчителя технологій”. Впровадження спецкурсу до навчально-виховного процесу ВНЗ сприятиме формуванню іміджевої компетентності майбутнього вчителя технологій, яка є складовою його професійного іміджу.

Подальших досліджень потребують питання моніторингу ефективності системи формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій у педагогічних університетах.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
О. І. Галян; ДДПУ імені І. Франка. Дрогобич : ВВ ДДПУ імені І. Франка, 2015. 44 с
Галян, Олена Іванівна. Методологія наукового дослідження : словник основних понять : для студ спец. 0301201 "Психологія" та 03010301...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та юридичному факультеті Львівського національного університету...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗВАННЯ “ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО...
Ний доктор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка” (HONORIS CAUSA) присвоюється відповідно до закону...
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка протокол №10 від
ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол №9 від 17 вересня...
Монографії (з 2008 р.)
Бистрова О. О. Слово – образ – символ в художньому тексті: (моногр.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – 201...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка