СТАТУТ


НазваСТАТУТ
Сторінка1/9
Дата20.02.2016
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство освіти і науки України

Перший заступник міністра


____________________ І. Р. Совсун

“____”_______________ 2015 року

СТАТУТ
НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ІМЕНІ М. Є. ЖУКОВСЬКОГО

«ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»

(нова редакція)

Прийнято вченою радою

«__»____. 2015 року

Протокол № ___

Погоджено конференцією трудового

колективу «__»____ 2015 року

Протокол № 1


Харків 2015

Зміст
І. Загальні положення

1.1. Загальні положення про Статут, дата утворення, тип Університету.

1.2. Найменування Університету.

1.3. Місцезнаходження Університету.

1.4. Основні напрями діяльності та завдання Університету.

1.5. Правовий статус Університету.

1.6. Структура Університету.

1.6.1. Загальні положення про структуру Університету.

1.6.2. Основні структурні підрозділи Університету.

1.6.3. Інші структурні підрозділи Університету.

1.6.3.1. Навчально-науковий інститут.

1.6.3.2. Науково-дослідний інститут.

1.6.3.3. Філія.

1.6.3.4. Інші структурні підрозділи.

1.6.4. Відокремлені структурні підрозділи Університету.

1.6.5. Інші організації, установи в Університеті.

1.6.6. Науково-дослідна частина Університету.

1.6.7. Адміністративно-фінансова частина Університету.

1.7. Правосуб’єктність Університету.

1.7.1. Цивільна правоздатність Університету.

1.7.2. Права Університету.

1.7.2.1. У сфері освітньої, наукової, інноваційної, організаційної діяльності.

1.7.2.2. У сфері фінансової, господарської діяльності.

1.7.3. Права Університету як національного вищого навчального закладу.

1.7.4. Права інтелектуальної власності Університету.

1.7.5. Обов’язки Університету.

ІІ. Концепція освітньої діяльності Університету

2.1. Освітній процес в Університеті.

2.2. Правові основи освітньої діяльності Університету.

2.3. Концепція освітньої діяльності Університету.

2.4. Основні завдання у сфері освітньої діяльності Університету.

2.5. Напрямки освітньої діяльності Університету.

2.6. Здійснення освітньої діяльності Університету.

2.7. Наукова і науково-технічна діяльність Університету.

2.8. Принципи і форми навчального процесу в Університеті.

2.9. Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації кадрів в Університеті.

ІІІ. Повноваження щодо управління Університетом

3.1. Перелік органів, що мають повноваження управління Університетом.

3.2. Повноваження Міністерства як центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.3. Повноваження засновника Університету.

3.4. Повноваження інших органів.

IV. Органи управління Університетом

4.1. Принципи управління Університетом.

4.2. Автономія та самоврядування Університету.

4.3. Органи управління Університетом.

4.4. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності Університету.

V. Правовий статус, права та обов’язки, обрання, призначення та звільнення з посади ректора Університету

5.1. Ректор, як одноосібний виконавчий орган управління Університетом.

5.2. Права та обов’язки ректора.

5.3. Обрання, призначення та звільнення з посади ректора Університету.

5.3.1. Вимоги до кандидатів на посаду ректора.

5.3.2. Процедура обрання ректора Університету.

5.3.2.1. Оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду ректора.

5.3.2.2. Підготовка виборів.

5.3.2.3. Проведення виборів.

5.4. Підстави для звільнення ректора з посади.

VІ. Права та обов’язки, обрання, призначення та звільнення з посади керівника факультету (інституту), кафедри Університету; правовий статус вченої ради, наглядової ради, робочих і дорадчих органів Університету.

6.1. Права та обов’язки, порядок обрання, призначення та звільнення з посади керівника факультету (інституту), кафедри Університету.

6.1.1. Керівник факультету (інституту), кафедри.

6.1.2. Керівник кафедри.

6.2. Вчена рада Університету.

6.3. Вчені ради факультетів (інститутів), науково-технічні ради.

6.4. Наглядова рада.

6.5. Робочі та дорадчі органи Університету.

VІІ. Органи самоврядування Університету

7.1. Перелік органів громадського і студентського самоврядування в Університеті.

7.2. Конференція трудового колективу Університету.

7.3. Збори трудового колективу факультету (інституту).

7.4. Органи студентського самоврядування.

7.5. Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

VІІІ. Права та обов’язки учасників освітнього процесу в Університеті

8.1. Права та обов’язки наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету.

8.1.1. Права науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників Університету.

8.1.2. Гарантії науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам Університету.

8.1.3. Обов’язки науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників Університету.

8.2. Права та обов’язки осіб, які навчаються в Університеті.

8.2.1. Права осіб, які навчаються в Університеті.

8.2.2. Зобов’язання осіб, які навчаються в Університеті.

8.2.3. Підстави для відрахування осіб, які навчаються в Університеті:

8.3. Права та обов’язки фахівців-практиків, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах, та інших працівників Університету.

8.4. Права роботодавців та їх об'єднань щодо освітнього процесу в Університеті.

8.5. Додаткові права і обов'язки педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та осіб, що навчаються в Університеті.

ІХ. Обсяг основних засобів, джерела надходження і порядок використання коштів та майна Університету.

9.1. Основні засоби Університету.

9.2. Джерела фінансування Університету.

9.3. Державне замовлення як джерело фінансування Університету.

9.4. Платні послуги як джерело фінансування Університету.

9.4.1. Права Університету у сфері надання платних послуг.

9.4.2. Перелік платних послуг , що Університет має право надавати.

9.4.2.1. У сфері освітньої діяльності.

9.4.2.2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності.

9.4.2.3. У сфері міжнародного співробітництва.

9.4.2.4. У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту.

9.4.2.5. У сфері побутових послуг.

9.4.2.6. У сфері житлово-комунальних послуг.

9.4.2.7. У сфері інших послуг.

9.5. Управління фінансами Університету.

Х. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності Університету

10.1. Звітність Університету.

10.2. Нагляд (контроль) за дотриманням Університетом вимог законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності.

ХІ. Міжнародне співробітництво Університету

11.1. Міжнародне співробітництво Університету.

11.2. Зовнішньоекономічна діяльність Університету.

11.3. Основні напрями міжнародного співробітництва Університету

11.4. Права Університету у міжнародному співробітництві та зовнішньоекономічній діяльності.

11.5. Відповідальність Університету у міжнародному співробітництві та зовнішньоекономічній діяльності.

ХІІ. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Університету

ХІІІ. Порядок реорганізації та ліквідації Університету

І. Загальні положення
1.1. Загальні положення про Статут, дата утворення, тип Університету.

1.1.1. Статут Національного аерокосмічного університету імені
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі Статут) розроблений згідно з Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку. Статут є локальним нормативно-правовим актом, який регулює діяльність Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет). Статут Університету не повинен суперечити законодавству України.

1.1.2. Харківський авіаційний інститут створено за наказом ВРНГ СРСР
№ 1240 від 17 квітня 1930 року.

31 січня 1978 року Постановою Ради Міністрів Української РСР Харківському авіаційному інституту було присвоєно ім’я М. Є. Жуковського.

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1998 року № 1246 на базі Харківського авіаційного інституту був створений Державний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Указом Президента України від 11 вересня 2000 року № 1059/2000 Університету надано статус Національного вищого навчального закладу.

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 8 липня 2014 року (Протокол № 110) Університет визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV рівня у повному обсязі.

Днем Університету (днем ХАІ) є остання субота травня кожного року.

1.1.3. Університет – це багатогалузевий технічний вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність. Університет є автономним та самоврядним вищим навчальним закладом зі статусом національного.

1.1.4. Університет підпорядкований центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки України ‒ Міністерству освіти і науки України (далі – Міністерство).

1.2. Найменування Університету:

1.2.1. Повне офіційне найменування Університету – Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Повне офіційне найменування Університету іноземними мовами:

англійською – National Aerospase Universiti «Kharkiv Aviation Institut»;

російською – Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

1.2.2. Скорочене найменування Університету:

українською мовою – ХАІ;

англійською – KhAI;

російською – ХАИ.

1.3. Місцезнаходження Університету:

адреса: 61070, Україна, Харківська область, м. Харків, Київський район, вул. Чкалова, 17;

телефон: 788-40-00, факс: 315-11-31;

електронна пошта (Е-mail): khai@khai.edu;

офіційний сайт: www.khai.edu.

1.4. Основні напрями діяльності та завдання Університету:

1.4.1. Основними напрямами діяльності Університету є:

1) підготовка фахівців різних ступенів;

2) підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів;

3) науково-дослідна робота;

4) спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;

5) культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;

6) здійснення зовнішніх зв'язків.

1.4.2. Основними завданнями Університету є:

1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;

2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

8) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

9) налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.

1.4.3. Головними завданнями Університету є:

1) підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для таких галузей народного господарства: авіація і космонавтика, машино- та ракетобудування, комунікаційні технології, економіка, соціальна сфера, природокористування, приладобудування, енергетика, транспорт, охорона здоров’я;

2) здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою за усіма рівнями та ступенями (кваліфікаціями) і відповідає стандартам вищої освіти;

3) здійснення наукової та науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

4) забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

5) здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація;

6) забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються, в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

7) участь у виробленні державної політики в галузі освіти і науки;

8) підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

1.5. Правовий статус Університету.

Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Університет функціонує у формі державної установи, яка є юридичною особою публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликів, інтересів і здібностей, здійснює підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями), підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян, підвищення кваліфікації викладачів та фахівців промисловості.

Університет є бюджетною та неприбутковою установою.

Університет є вищим навчальним закладом державної форми власності, фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Університет набуває статусу вищого навчального закладу з моменту отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності.

Університет веде самостійний баланс; має спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та у банківських установах, у тому числі розрахункові, поточні, вкладні (депозитні), валютні та інші рахунки; кошторис; гербову та інші печатки зі своєю назвою; торговельні марки (знаки для товарів і послуг), бланки і штампи з реквізитами та іншу атрибутику юридичної особи.

Університет здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту і може бути в установленому порядку засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які проводять свою діяльність відповідно до напрямів освітньо-науково-виробничої, інноваційної діяльності Університету та/або забезпечують виконання його статутних завдань. Університет може провадити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами та утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму. Всі учасники комплексу, консорціуму зберігають статус юридичної особи і фінансову самостійність.

Університет здійснює свою навчальну, наукову, господарську, міжнародну та іншу діяльність відповідно до законодавства України у межах прав, передбачених законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» та іншими законами, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства та інших органів державної виконавчої влади, додаткових прав, наданих йому за результатами акредитації та цього Статуту.

Втручання органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в діяльність Університету допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.

Діяльність Університету здійснюється на засаді незалежності від політичних партій, громадських та релігійних об’єднань. В Університеті не допускається створення політичних партій та їх осередків, релігійних організацій та їх органів. Громадські організації діють в Університеті на засадах, визначених Конституцією України та законами України.

Діяльність будь-яких державних, громадських чи кооперативних організацій і приватних юридичних осіб в Університеті або в його структурних підрозділах може здійснюватися шляхом укладення відповідних договорів (угод).

1.6. Структура Університету.

1.6.1. Загальні положення про структуру Університету.

Структура Університету, статус і функції його структурних підрозділів визначаються цим Статутом та положеннями про відповідні структурні підрозділи Університету.

Структурні підрозділи утворюються рішенням вченої ради Університету у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативними актами і цим Статутом. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законодавства та основних, головних завдань його діяльності і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються Університетом.

Структуру Університету затверджує ректор з урахуванням пропозицій вченої ради Університету відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про національний заклад (установу) України», нормативних документів Міністерства та головних завдань діяльності Університету.

До структури Університету входять основні та інші структурні підрозділи, у тому числі можуть входити структурні підрозділи, що провадять освітню діяльність і проводять наукові дослідження; що забезпечують практичну підготовку фахівців певних спеціальностей, інститути післядипломної освіти, інші.

1.6.2. Основні структурні підрозділи Університету.

Основними структурними підрозділами Університету є факультети, кафедри, науково-технічна бібліотека.

1.6.2.1. Факультет - це структурний підрозділ Університету, що об'єднує не менш як три кафедри та/або лабораторії, які в Університеті в сукупності забезпечують підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання.

Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Університету, який здійснює підготовку студентів, аспірантів і докторантів, слухачів та екстернів (із числа громадян України та інших країн) за спорідненими спеціальностями. Факультет об'єднує відповідні кафедри, філії, лабораторії та інші підрозділи, що забезпечують його функціонування. Факультет створюється, реорганізується або ліквідується за рішенням вченої ради Університету. Рішення про створення факультету поза місцем розташування Університету приймається Міністерством. Структуру факультету затверджує ректор за поданням вченої ради Університету.

Навчальна, наукова, методична, виховна, фінансово-господарська, зовнішньоекономічна та інші види діяльності факультетів Університету регламентуються відповідними положеннями, які затверджує вчена рада Університету за поданням ректора Університету.

Персональну відповідальність за рівень організації навчальної, наукової та виховної роботи, якісне і своєчасне виконання договірних зобов'язань факультету, підвищення кваліфікації його співробітників, дотримання фінансової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку та охорони праці несе декан факультету.

1.6.2.2. Кафедра - це базовий структурний підрозділ Університету (його філій, інститутів, факультетів), що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п'яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.

Кафедра забезпечує проведення всіх видів навчальних занять та виховної роботи за усіма формами навчання, спільно з навчально-методичними комісіями розробляє навчальні плани спеціальностей, програми дисциплін, визначає обсяги індивідуальної та самостійної роботи студентів, тематику курсових і дипломних робіт (проектів), виконує методичну роботу, сприяє забезпеченню навчального процесу необхідною методичною літературою, подає ректору пропозиції щодо залучення для виконання навчальної роботи співробітників кафедри та фахівців інших організацій на умовах сумісництва або погодинної оплати праці.

Кафедри аналізують хід навчального процесу у студентських групах, поточну успішність студентів і результати семестрового контролю знань, дають оцінку ставленню студентів до навчальної роботи, вносять пропозиції декану факультету (директору інституту) щодо їх заохочення або винесення стягнень, аж до відрахування з Університету.

Одним з важливих завдань кафедри є аналіз потреб держави у фахівцях, що випускаються кафедрою та Університетом у цілому, обґрунтування необхідності відкриття нових напрямів підготовки і спеціальностей (спеціалізацій), підготовка договірних зобов'язань між студентами, Університетом і підприємством (установою, організацією) замовником і цільова підготовка спеціалістів відповідно до державного замовлення і укладених договорів.

У сфері наукової роботи кафедра надає пропозиції до вченої ради Університету (факультету) для формування тематики науково-дослідних і науково-конструкторських робіт, виконує їх на основі цільового бюджетного та інших видів фінансування, залучає студентів до активної участі у виконанні науково-дослідних робіт.

Міжнародні зв'язки кафедри з усіх напрямків її діяльності здійснюються через відділ міжнародних зв'язків Університету.

Кафедра може організовувати в установленому порядку філії на підприємствах, у наукових і проектних організаціях, залучати до їх роботи співробітників кафедри і підприємств (організацій) на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у межах установленого штатного розкладу кафедри та в межах відповідного фонду заробітної плати.

Персональну відповідальність за рівень організації навчальної, наукової, методичної та виховної роботи, якісне і своєчасне виконання державного замовлення і договірних зобов'язань кафедри, підвищення кваліфікації її співробітників, дотримання фінансової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку та охорони праці несе завідувач кафедри.

Структура, завдання, порядок організації роботи кафедри регламентується відповідним положенням про кафедру, яке затверджується ректором Університету за поданням вченої ради факультету.

1.6.2.3.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЇ
Цей Редакційний статут (далі Статут) містить вимоги до створення та поширення інформації
СТАТУТ

СТАТУТ

СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТАТУТ
Федерація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування та гласності
СТАТУТ
Засновник здійснює фінансування НВК, його матеріально-технічне забезпечення, встановлює статус
СТАТУТ
Установчими зборами засновників Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
Міністерством юстиції України
Цей статут визначає порядок органiзацiї, дiяльностi та лiквiдацiї Українського ядерного товариства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка