СТАТУТ


Скачати 195.58 Kb.
НазваСТАТУТ
Дата22.04.2013
Розмір195.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

„Затверджено”

Установчими зборами засновників Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
Протокол № 1 від “ 20 ” квітня 2009 року


Голова Загальних Зборів Касян О.В. /____________/

„Зареєстровано”

Деснянським районним управлінням

юстиції у м. Києві

Наказ №

« » _____________ 2009 року

Свідоцтво № ___________

Начальник управління

СТАТУТГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ФІНАНСОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ «ФІНКОНСУЛ»

КИЇВ 2009 р.
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, „Про об’єднання громадян”, інших актів чинного в Україні законодавства і визначає правові основи організації та діяльності громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «ФІНКОНСУЛ», що створена на підставі рішення Установчих зборів засновників Організації від “ 20 ” квітня 2009 року (Протокол № 1).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Асоціація незалежних фінансових консультантів «ФІНКОНСУЛ» (далі по тексту “Організація”) є добровільним громадським об’єднанням, створеним на основі єдності інтересів його членів, для спільної реалізації та захисту ними своїх прав та свобод, задоволення законних інтересів.

1.2. Організація має місцевий статус: територія діяльності в межах Деснянського району м. Києва.

1.3. Організація є вільною у виборі напрямків її діяльності у межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Організація може бути засновником та вступати до інших об’єднань громадян (спілок, союзів, асоціацій тощо).

1.4. Організація будує свою діяльність на засадах законності, демократичності, самоврядування та гласності, забезпечує рівність своїх членів у вирішенні питань своєї діяльності, колегіальність у прийнятті рішень, відкритість і підзвітність у роботі своїх керівних органів, підтримує ініціативу і відповідальність за виконання прийнятих рішень.

1.5. Найменування Організації:

Повне найменування:

українською мовою –Громадська організація «Асоціація незалежних фінансових консультантів «ФІНКОНСУЛ»;

російською мовою – Общественная организация «Ассоциация независимых финансовых консультантов «ФИНКОНСУЛ»

англійською мовою – GO «FINCONSUL»

Скорочене найменування:

українською мовою – ГО «АНФК «ФІНКОНСУЛ»

російською мовою – ОО «АНФК «ФИНКОНСУЛ»

англійською мовою – «FINCONSUL»

1.6. Місцезнаходження Організації: м. Київ, Вул. Віскозна 5
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Основною метою Організації є задоволення та захист прав та законних соціальних, економічних, правових, творчих, наукових, культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів; сприяння їх спілкуванню, активній діяльності у процесі розбудови сильної соціальної, економічної, правової держави в Україні; встановлення верховенства права в Україні; розбудова громадянського суспільства.

2.2. Для досягнення статутної мети Організація ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1. об’єднання активних та суспільно-свідомих людей, що прагнуть жити в демократичному, соціальному, правовому суспільстві, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток особистості;

2.2.2. сприяння процесу розвитку правової держави в Україні, розбудові громадянського суспільства;

2.2.3. сприяння підвищенню ролі права серед населення, правове просвітництво українського суспільства;

2.2.4. забезпечення захисту законних прав та інтересів членів Організації, зміцнення існуючих правових норм щодо їх правової захищеності, в тому числі сприяння захисту конституційних, зокрема соціальних, наукових, фінансових, особистих тощо прав та інтересів членів Організації шляхом представництва цих прав та інтересів в органах державної влади і місцевого самоврядування України, підприємствах, установах, організаціях України, а також перед органами, підприємствами, установами, організаціями інших держав, на міжнародних зборах, з’їздах, конференціях; надання членам Організації інформаційної, фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги;

2.2.5. представництво членів Організації в судах України;

2.2.6. сприяння реалізації принципу прозорості та врахування громадської думки під час здійснення державної політики, участь у процесі прийняття рішень державними органами і доступу до правосуддя з питань, що стосуються захисту прав і свобод людини у всіх сферах життя;

2.2.7. пошук та застосування форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі;

2.2.8. здійснення громадського моніторингу стосовно вже прийнятих, а також таких, що перебувають у стані проектів, законодавчих та підзаконних актів, здійснення моніторингу за дотриманням законодавства;

2.2.9. звернення до Президента України, органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданнями про скасування або зупинення дії відповідних актів законодавства, що порушують або якимось чином обмежують права і свободи людини і громадянина;

2.2.10. моніторинг судової практики та сприяння у формуванні єдиної судової практики з метою не допустити ухвалення судами протилежних за змістом рішень у тотожних справах, розробка та реалізація механізму оприлюднення судових рішень до широкого загалу;

2.2.11. участь в організації і проведенні просвітницької діяльності (лекцій, семінарів, консультацій, інших заходів), що має бути спрямоване на аналіз та роз’яснення існуючих проблем у сфері суспільних, економічних, юридичних тощо відносин, пошук шляхів вирішення проблем суспільства, покращення стану захисту прав і свобод людини і громадянина, рівня поінформованості громадськості щодо проблем та перспектив суспільно-культурного розвитку, та більш широкого кола пов’язаних з цим питань як теоретичного, так і прикладного характеру;

2.2.12. поширення досягнень української та зарубіжної науки та практики, налагодження з цією метою міжнародної співпраці з відповідними науковими і навчальними закладами, організаціями, асоціаціями, установами, службами зарубіжних країн;

2.2.13. сприяння створенню умов для реалізації науково-технічної та мистецької творчості інтелектуального потенціалу України, розвиток інтелектуального потенціалу в лавах Організації, впровадження ефективних методів, технологій, вітчизняного і зарубіжного інноваційного досвіду;

2.2.14. сприяння рівноправному розвитку освіти, науки, культури, мови, традицій всіх народностей, що проживають в Україні;

2.2.15. поширення ідей здорового способу життя серед членів Організації, підтримання спортивних проектів та ініціатив, що сприяють розвитку вітчизняного спорту;

2.2.16. пропагування спорту та його ролі у всебічному розвитку особи, зміцнення здоров’я, формуванні здорового способу життя, проведення діяльності, спрямованої на розвиток спорту та підтримку спортсменів;

2.2.17. сприяння у заснуванні та самостійне заснування засобів масової інформації з актуальних питань побудови демократичного суспільства в Україні та інших проблем у сфері суспільного розвитку, висвітлення у засобах масової інформації процесу та результатів діяльності Організації та її членів;

2.2.18. залучення значних інтелектуальних ресурсів для успішного виконання мети та статутних завдань Організації;

2.2.19. організація змістовного дозвілля членів Організації;

2.2.20. сприяння створення громадського та громадянського рухів;

2.2.21. інша діяльність, яка відповідає основній меті та завданням Організації та не має на меті отримання прибутку.


 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації та створюється на невизначений термін.

  2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного в Україні законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Організації.

  3. Організація може від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені вчиняти правочини, набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді згідно з чинним законодавством України.

  4. Організація має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має круглу печатку, штампи, бланки, іншу символіку, зразки якої затверджуються Радою Організації і реєструються у встановленому законодавством порядку.

Порядок використання символіки визначається Положенням про символіку Організації, яке затверджується Загальними Зборами Організації.

  1. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

  2. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації

  3. Для здійснення мети та статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

3.7.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Організації в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших державних та недержавних органах та організаціях;

3.7.2. представництво членів Організації в судах України;

3.7.3. звертатися, подавати запити та отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб, вносити свої пропозиції до таких органів, підприємств, установ, організацій;

3.7.4. проводити громадські розслідування порушень прав та основних свобод без отримання прибутку від цієї діяльності;

3.7.5. виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

3.7.6. брати участь у політичній діяльності, проводити збори, мітинги, та демонстрації, інші публічні заходи в установленому законом порядку;

3.7.7. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;

3.7.8. вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;

3.7.9. засновувати підприємства, установи та організації в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань Організації;

3.7.10. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України, та використовувати власне майно та майно, тимчасово передане у володіння або користування Організації, якщо таке використання необхідне для досягнення мети її діяльності;

3.7.11. отримувати фінансування за рахунок внесків, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Організації;

3.7.12. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;

3.7.13. самостійно або спільно з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями організовувати та проводити лекції, семінари, тренінги, конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, з’їзди та інші публічні інформаційно-освітні заходи, оголошувати конкурси з метою формування активної громадської позиції як серед членів Організації, так і серед осіб, що не входять до її складу, брати участь у відповідних заходах за кордоном;

3.7.14. відряджати представників Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Організації;

3.7.15. проводити конкурси з будь-якої тематики, спрямовані на реалізацію завдань Організації;

3.7.16. засновувати засоби масової інформації (засновувати видавництва та інформаційні агентства, видавати газети, журнали, бюлетені тощо);

3.7.17. готувати та друкувати інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основних свобод своїх членів і реалізації мети створення Організації;

3.7.18. створювати третейський суд при Організації;

3.7.19. створювати спеціальні фонди організації, в тому числі благодійні фонди з метою реалізації мети та завдань Організації, засновувати кредитні спілки (союзи) з цією метою, госпрозрахункові юридичні бюро, навчально-методичні і консультаційні центри, а також підприємства і організації, необхідні для виконання статутних цілей та завдань;

3.7.20. засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки з іноземними та міжнародними організаціями, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;

3.7.21. організовувати та проводити громадські експертизи проектів законів, програм, рішень та інших документів та нормативних актів; вивчати ефективність дії правових актів і вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування без отримання прибутку від цієї діяльності;

3.7.22. здійснювати науково-методичну, роз’яснювальну, дослідницьку діяльність;

3.7.23. створювати свої осередки на місцях;

3.7.24. за рішенням Загальних Зборів Організації створювати колективи, секції, комітети, робочі групи та інші постійні та тимчасові структурні підрозділи для розробки і реалізації проектів, програм відповідно до статутних завдань, залучати до співпраці спеціалістів, фахівців, науковців на договірних або добровільних засадах;

3.7.25. мати інші права відповідно до свого Статуту та законодавства України.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ


  1. Умови і порядок прийому в члени Організації, припинення членства визначаються цим Статутом.

4.2. Членами Організації можуть бути фізичні особи, що досягли 18 річного віку та є громадянами України, громадянами інших держав, що перебувають на території України на законних підставах, поділяють завдання Організації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам і прийняті до Організації на добровільних засадах в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Організації, а також своєчасно сплачують членські внески.

В Організації діє посвідчення члена Організації, форма якого затверджується Радою Організації.

4.3. Для вступу в члени Організації бажаючі особи подають до Ради Організації відповідну заяву. Рішення про відмову у прийомі до Організації не може бути оскаржене.

  1. Члени Організації мають право:

4.4.1. брати участь у Загальних зборах членів Організації, про що вони заздалегідь повідомляються;

4.4.2. обирати та бути обраними до керівних органів Організації, її структурних підрозділів, пропонувати своїх представників до таких органів та підрозділів;

4.4.3. брати участь у роботі структурних підрозділів, ініціювати створення таких підрозділів, а також ініціювати створення колективів, секцій, комітетів тощо для розробки і реалізації статутних завдань Організації, вносити інші пропозиції щодо діяльності Організації до керівних органів Організації і такі пропозиції підлягають обов’язковому розгляду на умовах, затверджених відповідним Положенням Організації;

4.4.4. брати участь у лекціях, конференціях, семінарах, тренінгах, форумах та інших заходах, що організовуються та проводяться Організацією на умовах, затверджених відповідним Положенням Організації;

4.4.5. користуватися послугами та привілеями Організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організація, вимагати розгляду на Загальних зборах членів Організації будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації, обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на розгляд Організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

4.4.6. звертатись із заявами та пропозиціями до керівних органів Організації;

4.4.7. підтримувати Організацію матеріально;

4.4.8. одержувати від Організації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Загальними Зборами Організації;

4.4.9. отримувати інформацію, що стосується діяльності Організації, знайомитися з рішеннями Організації та брати участь у їхньому обговоренні;

4.4.10. публікувати свої праці та статті, в тому числі наукові, у виданнях Організації на умовах, затверджених Загальними Зборами Організації;

4.4.11. вільного виходу з членів Організації;

4.4.12. можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних Зборів Організації.

4.5. Члени Організації зобов’язані:

4.5.1. дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Ради Організації, інших органів Організації, які є обов’язковими для членів Організації та відповідають чинному законодавству України;

4.5.2. безпосередньо брати активну участь у діяльності Організації, досягненні її цілей та реалізації завдань;

4.5.3. своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, визначеному у Положенні про членські внески, яке затверджується Загальними Зборами Організації;

4.5.4. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Організації та/або її членів, не допускати дій, що наносять Організації матеріальну шкоду, шкодять її діловій репутації чи дискредитують її;

4.5.5. інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту;

4.5.6. дбати про зміцнення авторитету Організації, дотримуватися норм моралі та ділової конструктивної критики;

4.5.7. бути в інформаційному полі Організації;

4.5.8. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

4.6. За невиконання вимог Статуту (включаючи положення) та інші проступки на члена Організації може бути накладено дисциплінарні стягнення, про що Радою Організації приймається Рішення. Порядок накладення дисциплінарного стягнення затверджується Радою Організації.

Виключною мірою дисциплінарного стягнення є виключення із членів Організації.

4.7. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.7.1. добровільного припинення членства в Організації відповідно до поданої до Загальних Зборів Організації заяви за умови відсутності заборгованості щодо членських внесків. У разі відсутності такої заборгованості Рішення Ради Організації у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви;

4.7.2. шляхом виключення з членів Організації. Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням Загальних Зборів Організації, за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

- в разі невиконання/порушення вимог Статуту, а також невиконання рішень Ради Організації або порушення правил і норм, прийнятих Загальними зборами членів Організації, Апеляційно-ревізійною палатою Організації або Головою Організації, які є обов’язковими для всіх членів Організації;

- несплати членських внесків протягом 3 місяців підряд;

- вчинення дій, що дискредитують діяльність Організації, в тому числі поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Організації;

- у разі іншого виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації, в тому числі набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Організації, який скоїв умисний злочин;

4.8. Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення у випадку смерті особи, або несвоєчасної сплати членських внесків.

4.9. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з Організації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Організації, поверненню не підлягають.


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ


5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори Організації (далі – Загальні збори).

Формою роботи Загальних Зборів є засідання. Засідання Загальні Збори скликаються один раз на календарний рік. Рішення про проведення Загальних Зборів, порядок денний та проекти документів затверджуються Загальними Зборами Організації.

Загальні збори повноважні, якщо на них присутні більше половини складу всіх членів Організації (їх представників).

5.2. За письмовою вимогою 2/3 (двох третин) членів Організації або Президента Організації або за рішенням 1/3 (однієї третини) членів Загальних Зборів Організації.

5.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності Організації.

До виключної компетенції Загальних зборів належать:

- визначення основних напрямків діяльності Організації;

- затвердження Статуту та внесення змін та доповнень до нього;

- обрання Президента Організації, Віце-Президентів, членів Ревізійної комісії;

- заслуховування та затвердження звітів Ради Організації, інших органів Організації;

 • реорганізація та ліквідація Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу (якщо інше не передбачено законом).

5.4. Рішення про прийняття Статуту, внесення змін та доповнень до нього, рішення про припинення діяльності Організації приймається не менше ніж 2/3 (двома третинами) голосів від числа зареєстрованих делегатів Загальних зборів членів Організації. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на Загальних зборах.

5.5. Президент Організації (далі – Президент) обирається Загальними зборами строком на чотири роки з правом повторного обрання на цю посаду та здійснює наступні повноваження:

 • здійснює організаційне керівництво діяльністю Організації;

 • без довіреності представляє Організацію у зносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, перед підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами (громадянами, іноземцями, особами без громадянства);

 • робить заяви від імені Організації;

 • головує на засіданнях Загальних зборів;

 • веде засідання Загальних зборів та забезпечує порядок у залі (у тому числі, за допомогою призначених осіб);

 • організовує роботу Організації, вирішення всіх процедурних питань;

 • видає накази, розпорядження, інструкції та інші акти з питань діяльності Організації;

 • підписує документи від імені Організації;

 • в межах, визначених Радою, розпоряджається майном та коштами Організації;

 • видає довіреності фізичним особам на право виконувати окремі дії, передбачені статутною діяльністю, та представляти інтереси Організації в інших органах, підприємствах, установах, організаціях та перед фізичними особами (громадянами, іноземцями, особами без громадянства);

 • пропонує на Загальних зборах кількісний склад Ради та кандидатури членів Ради;

 • може мати Першого заступника Президента Організації (Віце-Президента) та заступників, які призначаються Радою за поданням Голови Організації;

 • розподіляє обов’язки між заступниками Голови Організації та має право делегувати їм частину своїх повноважень

 • скликання позачергових засідань Загальних зборів;

 • до компетенції Голови Організації можуть бути передані інші питання за рішенням Загальних зборів Організації.

5.6. Вищим контролюючим органом Організації є Ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами строком на 4 (чотири) роки. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність на основі Положення про ревізійну комісію.

Роботою ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами строком на 4 (чотири) роки.

5.7. До компетенції ревізійної комісії входить:

 • контроль за дотриманням Статуту Організації членами Організації, керівними органами Організації усіх рівнів;

 • здійснення перевірки діяльності керівних органів та осередків Організації;

 • проведення перевірки бухгалтерських документів, облікових документів, планів роботи, звітів про їх виконання, фінансових звітів Організації, перевірки фінансової та господарської діяльності відповідних органів Організації тощо;

 • інформування членів Загальних Зборів Організації про результати проведених ревізій;

 • розгляд скарг членів Організації;

 • прийняття рішень за скаргами осіб з питань членства;

 • скликання позачергових засідань Загальних зборів;

 • інші контролюючі функції.

5.8. Ревізійна комісія проводить свої засідання за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

5.9. Територіальні та місцеві осередки утворюються відповідно до рішення Загальних Зборів Організації та діють на підставі цього Статуту та згідно з Положенням про створення відповідного осередку, які затверджуються Загальними Зборами Організації.
6. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. Організація здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, необхідним для здійснення своєї статутної діяльності та знаходиться у власності згідно з чинним законодавством України.

6.2. Члени Організації не мають права власності на окремі об’єкти, що входять до майна Організації. Члени Організації можуть безкоштовно користуватися майном Організації на підставі укладених угод.

6.3. Джерелами формування коштів та майна Організації та її осередків є:

6.3.1. кошти і майно, передані в установленому порядку їх засновниками або державою;

6.3.2. членські внески членів Організації;

6.3.3. гранти, спонсорські, цільові та благодійні внески, пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій, інших благодійників Організації;

6.3.4. майно, придбане за рахунок власних коштів організації чи на інших підстав, не заборонених законом;

6.3.5. надходження від господарської та іншої комерційної діяльності заснованих ними підприємств, установ, організацій;

6.3.6. безповоротна фінансова та інша допомога;

6.4. Членські внески сплачуються членами організації відповідно до Положення про членські внески, затвердженого Загальними Зборами Організації.

6.5. Розпорядження майном та коштами Організації здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції відповідні органи Організації.

Витрата коштів та майна Організації може регламентуватися окремим Порядком, затвердженим Загальними Зборами.

6.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Організації, несе Організація. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Організації у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).

6.7. Кошти та інше майно Організації, в тому числі у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.
7. ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
7.1. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік діяльності, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової служби як неприбуткова організація і подає звітність у встановленому законодавством порядку.

7.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Президента та головного бухгалтера Організації.

7.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Право вносити зміни та доповнення до цього Статуту належить виключно Загальним зборам Організації, про що приймається рішення не менше 2/3 (двома третинами) голосів від числа зареєстрованих делегатів Загальних Зборів Організації.

8.2. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації в установленому законодавством порядку.

8.3. Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить Раді Організації. Щодо тлумачення, роз’яснення та трактування Статуту Загальні збори Організації приймають рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримано 2/3 (двома третинами) голосів від числа зареєстрованих делегатів Загальних зборів членів Організації.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Припинення діяльності Організації може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

9.2. Виключною компетенцією Загальних зборів є здійснення реорганізації та ліквідації Організації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 (двох третин) голосів від числа зареєстрованих делегатів Загальних Зборів Організації. Ліквідація Організації також може бути здійснена за рішенням суду.

9.3. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Організації, за рішенням Загальних зборів призначається Ліквідаційна комісія, до компетенції якої належить визначення порядку та строків проведення ліквідації, а також строків для пред’явлення претензій кредиторів, оцінки майна, що здійснюється за цінами, що діють на момент ліквідації Організації, з урахуванням його зносу, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальних зборів, якщо інше не визщначено законом.

9.4. Майно та інші активи Організації, ліквідованої за рішенням Загальних зборів або суду, спрямовується на цілі, передбачені цим Статутом, шляхом їх передачі іншій неприбутковій організації або мають бути зараховані до доходу бюджету.

9.5. Організація є такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення діяльності Організації.

Схожі:

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЇ
Цей Редакційний статут (далі Статут) містить вимоги до створення та поширення інформації
СТАТУТ

СТАТУТ

СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТАТУТ
Повноваження Міністерства як центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки
СТАТУТ
Федерація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування та гласності
СТАТУТ
Засновник здійснює фінансування НВК, його матеріально-технічне забезпечення, встановлює статус
Міністерством юстиції України
Цей статут визначає порядок органiзацiї, дiяльностi та лiквiдацiї Українського ядерного товариства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка