СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА


Скачати 110.48 Kb.
НазваСТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Дата31.03.2013
Розмір110.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО Ухвалою виконкому Установчими зборами ________________ (конференцією)

________________ ‘—‘•________20__ p.

Ради народних депутатів ______________________


(місто, область, край)

СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА


(назва)

1. Акціонерне товариство “ _______________________________________________________________________________”

(назва)

(надалі “товариство”) _______________________________________________________________________________________

створюється для _________________________________________________________________________________________

(предмет діяльності)

Засновниками товариства є:_______________________________________________________________________________

3. Місцеперебування товариства____________________________________________________________________________

(адреса)

4. Товариство створюється з метою:_________________________________________________________________________

5. Товариство є юридичною особою, має незалежний ба­ланс, може від свого імені укладати договори, набувати май­нових і немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у арбітражі, суді і третейському суді. Товариство має печатку і бланки зі своєю назвою.

6. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації у виконкомі_________________________________

________________________________________________________________________________________________________ (районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів, місто. область, край)

7. Товариство є ______________________________________ власником акцій (відкритим або закритим) товариства ____________________________________________ (для закритого товариства дається перелік усіх власників акцій, для відкритого - власниками можуть бути будь-які юридичні особи і громадяни)

8. Акціонери мають право:

а) брати участь в управлінні справами товариства у поряд­ку, визначеному цим Статутом; а) отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності товариства;

в) отримувати повну інформацію про діяльність товариства, у тому числі ознайомлюватися з даними його бухгалтерського обліку і звітності, а також з іншою документацією;

г) ______________________________________________________________________________________________________

(можуть бути зазначені й інші права)

Акціонери мають переважне право на отримання продукції (робіт, послуг), що виробляється товариством. 9. Акціонери зобов’язані: а) оплачувати акції;

б) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяль­ність товариства;

в) ______________________________________________________________________________________________________

(можуть бути зазначені інші обов’язки)

10. Товариство має право створювати в установленому по­рядку на території країни і за кордоном свої дочірні підпри­ємства, філії, представництва. Філії і представництва діють на

підставі положення, затвердженого товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених товариством стату­тів.

Ухвала про створення дочірніх підприємств, філій або представництв за кордоном приймається товариством згідно з діючим законодавством.

Філії і представництва діють на підставі доручень, отрима­них від товариства.

II. Акціонери зазнають збитків лише в межах вартості ак­цій, що їм належать.

Акціонери, що не повністю оплатили акції, несуть відпові­дальність за зобов'язаннями товариства в межах несплаченої суми у випадку ______________________________________

12. Товариство не пізніше, ніж у першому кварталі поточ­ного року публікує звіт про свою діяльність________________ ________________________________________________________________________________________________________

(у пресі або в інший спосіб, установлений установчою конференцією)

ІЗ. У своїй господарській діяльності товариство керується законодавством України, Положенням про акціонерні това­риства і товариства з обмеженою відповідальністю і цим ста­тутом.

14. Статутний фонд товариства складає ______________карбованців. Статутний фонд товариства поділено на ___________акцій у карбованців кожна.

15. Акції можуть набуватися за рахунок переданих това­риству будівель, споруд, устаткування та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування на землю, на воду та інші природні ресурси, на будівлі, на споруди й устат­кування, а також передання майнових прав (у тому числі на інтелектуальну власність), грошових коштів у карбованцях, а також в іноземній валюті.

Вартість внесеного майна визначається за погодженням між засновниками товариства.

16. У випадках, коли майно передано акціонерам товари­ства лише для користування, розмір внеску і відповідно пай акціонера визначаються, виходячи з орендної платні, обчисленої за термін ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(весь термін діяльності товариства, зазначений у статуті товариства, або термін, погоджений акціонерами)

У статуті може бути визначено інший порядок оцінки май­на, що передається акціонером товариству для користування.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, переда­ного у користування товариству, несе ______________________

________________________________________________________________________________________________________

(учасник, що передав це майно, або само товариство)

17. У рахунок майна, переданого товариству, акціонерові видається письмове зобов'язання продати йому відповідну кількість акцій.

18. Розмір статутного фонду товариства може бути змінено порядком, передбаченим законодавством за ухвалою загаль­них зборів акціонерів.

Зміна статутного фонду не більше ніж на І/З може бути здійснена за ухвалою виконавчого органу - правління *.

Ухвала правління про зміну статутного фонду доводиться до акціонерів ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

(повідомленням, публікацією у пресі або іншим способом, установленим установчою конференцією)

19. Товариство випускає акції _________________________ (поіменні і на пред'явника)

Засновники купують акції на суму ___________________________________________________________________________

(зазначається сума, карбованців * (але не менше 25 відсотків статутного фонду)

20. Поряд із звичайними акціями товариством випускають­ся привілейовані акції на суму ______________________

_______________________________________________________________________________________________________

(не більше ніж на 10 відсотків ______________________ карбованців ** статутного фонду)

Власники привілейованих акцій ______________________________________________________________________________

(зазначаються переваги в отриманні дивідендів, які мають власники привілейованих акцій)

Власники привілейованих акцій __________________________________________________________________________

(не мають права голосу, або зазначається інша ухвала, прийнята на установчій конференції)

21. Відчуження поіменних акцій і акцій на пред'явника __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(зазначається, чи потрібна згода товариства на відчуження акції)

22. Акціонер у терміни, встановлені установчими зборами (конференцією), але не пізніше року після реєстрації това­риства зобов'язаний сплатити повну вартість акції.

У випадку несплати у визначений термін акціонер _____________________________________________________________

(сплачує за час прострочення 10 відсотків _______________________________________________________________________________________________________

річних з простроченої суми, якщо установчими зборами (конференцією) не ухвалено іншого)

Після закінчення терміну викупу акцій товариство має пра­во реалізувати їх самостійно, як не пов'язані з підпискою.

23. Чистий прибуток товариства, що утворюється відповід­но до встановленого порядку після сплати податків, передба­чених законодавством, підлягає розподілу поміж учасників за підсумками роботи за рік ______________________________

(пропорційно до акцій акціонерів у статутному фонді товариства, або іншим способом, про який акціонери домовились)

Товариство створює резервний фонд обсягом ____________ __________________________статутного фонду. (не менше 15 відсотків)

Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чи­стого прибутку до досягнення фондом зазначеного розміру.

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду складає __________________________чистого прибутку товариства. (не менше 15 відсотків)

24. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. До виняткової компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання; б) зміна статуту;

в) обрання і відкликання членів ради акціонерного това­риства *;

г) обрання і відкликання членів правління **;

д) обрання і відкликання членів ревізійної комісії, затверд­ження її звітів і висновків і визначення порядку її діяльності;

е) затвердження річних результатів діяльності товариства, в тому числі його філій, порядку розподілу прибутку, визна­чення порядку відшкодування збитків;

є) створення і припинення діяльності дочірніх підприємств та філій і представництв, затвердження статутів і положень про них;

ж) прийняття ухвал про притягнення до майнової відпові­дальності службових осіб товариства;

з) затвердження правил процедури і інших документів то­вариства, його організаційної структури;

і) розв'язання питання про набування товариством власних акцій;

к) визначення умов оплати праці посадових осіб товари­ства, його філій і представництв;

л) затвердження договорів, що укладені на суму, яка пе­ревищує __________карбованців;

м) прийняття ухвал про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідацій­ного балансу;

у)____________________________________________________ (можуть бути зазначені інші питання,

що становлять виняткову компетенцію загальних зборів)

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них бе­руть участь акціонери, що мають більше 60 відсотків голосів.

25. Для розв'язання загальними зборами акціонерів таких питань потрібна більшість, що становить 3/4 голосів акціо­нерів, присутніх на зборах;

а) зміна статуту;

б) прийняття ухвали про припинення діяльності товари­ства;

в) створення і припинення діяльності дочірніх підприємств, філій і представництв.

З усіх інших питань ухвали приймаються звичайною більшістю голосів присутніх.

26. Про майбутнє скликання загальних зборів власники поіменних акцій повідомляються персонально. Крім того, має бути зроблене загальне повідомлення _____________________________________________________

(зазначається спосіб повідомлення)

про майбутні збори, де зазначено час і місце проведення зборів і порядок денний. Це повідомлення має бути зроблене не мен­ше ніж за 45 днів до скликання загальних зборів.

27. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропо­зиції до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 40 днів до скликання загальних зборів. У цей самий термін акціо­нери, що посідають у сукупності більше 10 відсотків голосів, мають право вимагати внесення питань до порядку денного.

Загальні збори не можуть приймати ухвали з питань, не внесених до порядку денного.

28. Голосування на загальних зборах проводиться за прин­ципом "одна акція - один голос".

29. Акціонер має право на підставі доручення доручати здій­снення його прав на загальних зборах іншим акціонерам (їх представникам), а також третім особам.

Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Акціонер має право у будь-який час за­мінити свого представника у вищому органі, довівши це до відома правління товариства.

ЗО. Загальні збори акціонерів скликаються ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(не рідше одного разу на рік або у інший термін, прийнятий установчими зборами (конференцією)

Позачергові збори скликаються правлінням, коли виникає загроза значного скорочення статутного фонду, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства у цілому.

Збори також мають бути скликані правлінням _________________________________________________________________

(за вимогою ради акціонерного товариства або ревізійної комісії)

Акціонери, що посідають у сукупності більше 20 відсотків голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало цю вимогу, вони мають право скликати збори самі.

ЗІ. З метою здійснення контролю за діяльністю правління створюється рада акціонерного товариства, до якої можуть входити представники трудового колективу, профспілкової та інших організацій товариства.

З ухвали загальних зборів акціонерів на раду акціонерного товариства може бути покладене виконання окремих функ­цій, що становлять компетенцію загальних зборів *.

32. Члени ради акціонерного товариства не можуть бути членами правління.

33. У товаристві створюється виконавчий орган, що здійс­нює поточне управління його діяльністю - правління. Роботою правління керує ___________________________________________________________________________________________

(що призначається, що обирається)

голова правління __________________________________________________________________________________________

Правління розв'язує усі питання діяльності товариства, крім тих, що становлять виняткову компетенцію загальних зборів і ради акціонерного товариства. Загальні збори можуть прийняти ухвалу про передання частини належних їм прав до компетенції правління. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і ради акціонерного товариства і організує виконання їх ухвал.

35. Голова правління має право без доручення виконувати дії від імені товариства *.

Голова організовує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів має бути у будь-який час надана акціо­нерам. За їх вимогою повинні видаватися посвідчені витяги з книги протоколів.

36. Контроль за фінансово-господарською діяльністю прав­ління здійснюється ревізійною комісією, що обирається у кіль­кості ________ осіб загальними зборами з числа акціонерів і представників трудового колективу.

37. Перевірки фінансово-господарської діяльності правлін­ня здійснюються ревізійною комісією за дорученням загаль­них зборів, ради акціонерного товариства, з власної ініціативи або за вимогою акціонерів, що посідають у сукупності більше 10 відсотків голосів. Члени ревізійної комісії можуть вимагати від службових осіб товариства надання їм усіх необхідних ма­теріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.

38. Ревізійна комісія скеровує результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів або раді акціонерного товариства.

Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами і балансами. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати баланс.

Члени ревізійної комісії можуть брати участь з правом до­радчого голосу у засіданнях правління.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скли­кання ради акціонерів, якщо виникла загроза істотним інте­ресам товариства, або виявлені зловживання, що їх припус­тилися службові особи.

39. Товариство припиняє свою діяльність:

а) з ухвали загальної ради акціонерів;

б) за іншими підставами, передбаченими законодавством України; в)___________________________________________________

(можуть зазначатися інші підстави)

40. Припинення діяльності товариства проходить шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перет­ворення) або ліквідації.

41. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, приз­наченою товариством, а у випадках ліквідації за постановою держарбітражу або суду - ліквідаційною комісією, призначе­ною цими органами.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї перехо­дять повноваження з управління справами товариства.

42. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс і надає його загальним зборам акціонерів.

43. Наявні у товариства грошові кошти, включно з виторгом з розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків з бюд­жетом, з оплати праці працівників товариства, з кредиторами і виконання зобов'язань щодо державних облігацій, випуще­них товариством, розподіляються комісією поміж акціонерів

(пропорційно до наявних акцій або іншим порядком, що про нього прийнята ухвала на установчій конференції)

Власникам привілейованих акцій надається пріоритет пе­ред іншими акціонерами при розподілі майна товариства у випадку його ліквідації.

Майно, передане товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

44. Ліквідація вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до реєстру державної реєстрації.

45. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею товариству, акціонерам, а також тре­тім особам згідно з цивільним законодавством.

Схожі:

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА...
Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного...
План Поняття та юридичний статус акціонерного товариства Засновники,...
Про господарські товариства від 19 вересня 1991 p., який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також...
Шановний акціонере Публічного акціонерного товариства
Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 29. 11. 12 №3) «15» січня 2013 року відбудуться річні загальні збори акціонерів...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВІСТО» (надалі Товариство)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю Приватного акціонерного товариства «Вердикт Фінанс» станом на 31. 12. 2011р
До відома акціонерів приватного акціонерного товариства
Малий Любiнь, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 липня 2013 року,...
Поняття та юридичний статус акціонерного товариства
Про господарські товариства від 19 вересня 1991 p., який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також...
РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЇ
Цей Редакційний статут (далі Статут) містить вимоги до створення та поширення інформації
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Датою складання переліку акціонерів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка