Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах на 2012/2013 навчальний рік


Скачати 311.7 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах на 2012/2013 навчальний рік
Сторінка1/3
Дата08.07.2013
Розмір311.7 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3
Методичні рекомендації щодо викладання

предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах на 2012/2013 навчальний рік

Сьогодні мистецтво у системі сучасної освіти розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізна­вальний і виховний потенціал пов'язаний із естетичною природою, завдяки якій осягаються потаємні найскладніші процеси духовного життя людини, її внутрішнього світу.

Сучасне навчання, і мистецьке зокрема, ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначе­них в основних нормативних документах освіти – державних стан­дартах, програмах, підручниках.

Нові реалії вимагають змін до методологічних засад вивчення предмета, визначення нових підходів до відбору змісту та організа­ції матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю.

Державний стандарт початкової загальної освіти

Державний стандарт початкової загальної освіти прийнятий По­становою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року № 462, розро­блений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізна­вальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загально­людських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадян­ської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієн­тованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначен­ня результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Державний стандарт складається з: Базового навчального пла­ну початкової загальної освіти; загальної характеристики інваріант­ної та варіативної складових змісту початкової загальної освіти; державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

У результативній складовій кожної освітньої галузі Державного стандарту визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи, які відповідають змісту і структу­рі предметних компетентностей.

Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

Метою освітньої галузі «Мистецтво» є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

 • виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища;

 • формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;

 • розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

Зміст освітньої галузі «Мистецтво» визначається за такими змістовими лініями: музична, образотворча та мистецько-синтетична (відповідно хореографічного, театрального та екранних видів мистецтва), які реалізуються шляхом вивчення окремих предметів або інтегрованих курсів.

На основі цього Державного стандарту Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розробляє типові навчальні плани, навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка підручників.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів

У 2012/2013 н.р., як і в попередні роки, предмети галузі «Мистецтво» будуть вивчатися за кількома навчальними програмами, а саме:

У 1-х класах навчання здійснюватиметься за новими програмами, створеними відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти:

«Музичне мистецтво» Видавничий дім «Освіта», 2012 р.;

«Образотворче мистецтво» Видавничий дім «Освіта», 2012 р.;

«Мистецтво» Видавничий дім «Освіта», 2012 р.

У 2-4 класах здійснюватиметься за чинними навчальними програмами:

«Мистецтво». - К.: «Початкова школа», 2006 р.;

«Музика». - К.: «Початкова школа», 2006 р.;

«Образотворче мистецтво». - К.: «Початкова школа», 2006 р.;

В основній школі навчання з мистецьких дисциплін здійснюва­тиметься за програмами:

«Музичне мистецтво. 5-8 кл.». - «Перун», 2005 р.;

«Образотворче мистецтво. 5-7 кл.». - «Перун», 2005 р.;

«Інтегрований курс «Мистецтво 5-8 кл.». - «Перун», 2005 р.;

«Художня культура» авт. Л. Масол, Н. Миропольська. - «Перун», 2005 р.

У 10-11 класах відповідно до обраного профілю навчання буде здійснюватися за програмою:

«Художня культура. Рівень стандарту, академічний та профіль­ний». - «Перун», 2005 р.

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів

Робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік складаються:

 • для початкової школи - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 10.06.2011 р. № 572;

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими на­казом МОН України від 27.08.2010 р. № 834;

 • для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів: 5-9 класи – за Типови­ми навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН Укра­їни від 05.02.2009 р. № 66;

 • для 10-11-х класів – за Типовими на­вчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів III ступе­ня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток 23).

Як і в минулі роки інваріантна складова типового навчального плану основної школи (1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту галузі «Мистецтво» на рівні Державного стандарту.

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рів­ня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Звертаємо увагу, що загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» або «Образотворче мистецтво», використовуючи годи­ни варіативної складової.

Вивчення музичного та образотворчого мистецтва в почат­ковій школі покликане сформувати в учнів художній спосіб пізнан­ня світу, дати систему знань і ціннісних орієнтирів на основі власної творчої діяльності та досвіду прилучення до визначних явищ вітчиз­няної та зарубіжної художньої культури.

Програми з курсу «Образотворче мистецтво», «Музичне мисте­цтво» та інтегрований курс «Мистецтво» для початкової школи складені відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, конкретизують тематичний зміст, дають приблизний розпо­діл навчальних годин за розділами курсу та рекомендовану послі­довність вивчення тем і розділів навчального предмета з урахуван­ням міжпредметних зв'язків, логіки навчального процесу, вікових особливостей учнів.

Навчальний предмет «Образотворче мистецтво» має велике значення у збереженні фізичного і психічного здоров'я учня. Тому найважливішим аспектом викладання образотворчого мистецтва є створення на уроці здоров'язберігаючого середовища:

 • відстеження відповідності санітарно-гігієнічних умов навчання вимогам СанПіН;

 • побудова уроків з урахуванням принципів природовідповідності, застосування оптимальної кількості різних видів навчальної ді­яльності і методів викладання;

 • використання в навчальному процесі ігрових технологій, що відповідають потребам учнів молодшого шкільного віку;

 • застосування завдань з елементами театралізації, що припус­кають рухову активність учнів, розвиток емоційної сфери особис­тості;

 • надання учням свободи у виборі видів навчальної діяльності і засобів, використовуваних при виконанні роботи.

Головне, щоб робота вчителя образотворчого мистецтва була спрямована на психологічне оздоровлення, корекцію особистісного розвитку учнів, підвищення їх адаптаційних здібностей.

Одним із основних принципів при проведенні уроків образотвор­чого мистецтва в молодших класах є активність школярів. Саме ігрові технології дозволяють створити високий рівень мотивації, ре­зультативності занять та умови для соціалізації особистості школя­ра, його виховання. Художньо-творча ігрова активність сприяє позитивному емоційному стану учнів, стимулює розвиток творчих здібностей. Художньо-дидактичні ігри розвивають образне та логіч­не мислення, спостережливість, різні види пам'яті, в тому числі зо­рову, є ефективним засобом засвоєння знань, умінь і навичок.

Завдання з пізнавальним і ігровим початком необхідно складати з урахуванням вікових можливостей учнів. Ігри з елементами теат­ралізації, створенням образів в образотворчій, словесній, теат­ральній діяльності викликають у школярів яскравий емоційний від­гук. При використанні художньо-дидактичних, настільно-друкованих ігор, різноманітних лото, парних картинок відбувається закріплення знань про властивості предметів, які потім учні повинні зобразити у власній художній діяльності (малюнку, аплікації, ліпленні тощо).

Зміст програми засвоюється учнями без домашнього завдан­ня. В якості домашньої роботи може бути запропонована заготівля підсобного матеріалу для роботи над темою наступного уроку, спо­стереження за певними об'єктами або явищами, підбір репродук­ційного матеріалу, підготовка повідомлення про творчість художни­ка або окремого твору мистецтва, відвідування художнього музею або виставки. Домашнє завдання виконується за бажанням учнів і заохочується учителем. Його основною метою є орієнтація учнів на естетичне освоєння навколишнього світу.

Особливості викладання предмета «Музичне мистецтво» визначаються специфікою музичного мистецтва, яке звернене до духовного світу дитини. Вплив на морально-естетичні почуття відбувається в процесі активного сприйняття дітьми емоційно-образного змісту музичних творів, в процесі музично-творчої діяльності школярів.

Заняття музикою сприяють духовно-моральному вихованню ді­тей, цілісному розвитку особистості молодшого школяра, залучен­ню його до етичних і естетичних цінностей вітчизняної і світової музичної культури. Музичне мистецтво є невід'ємною, важливою частиною національної духовної культури.

Мета курсу полягає в тому, щоб закласти основи музичної культу­ри школяра як частини його духовно-моральної культури, що пе­редбачає єдність особистісного, пізнавального, комунікативного і соціального розвитку учнів, виховання у них емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва і життя. Основні положення навчальної програми спрямовані на досягнення оптимального загального роз­витку кожної дитини при збереженні його психічного і фізичного здоров'я, на розвиток музичності як комплексу музично-творчих здібностей. Підкреслюючи єдність і рівнозначність інтелектуально­го та емоційного розвитку, вольового і морального, у програмі іс­тотне значення надається емоційному розвитку дитини, зазначаю­чи, що саме емоції сприяють глибині інтелектуальної діяльності. Ця глибина створюється матеріалом, з яким працюють учні, але голо­вне – характером самої діяльності і емоційним настроєм.

Особливість мистецтва полягає в тому, що воно володіє велики­ми можливостями для емоційного розвитку особистості, творчого та морально-естетичного виховання учнів. Разом з тим музика до­зволяє не тільки збагатити емоційну сторону життя дитини, а й до­сягти цілісності всіх складових особистісного розвитку.

Новизна підходів до відбору змісту початкової освіти і ме­тодичні аспекти діяльності вчителя.

У числі пріоритетних цілей вивчення музичного мистецтва в по­чатковій школі виступають розвиток здатності до емоційно-ціннісного сприйняття і розуміння музичних творів, виховання ху­дожнього смаку і морально-естетичних почуттів дітей, оволодіння виконавськими уміннями, навичками і способами музично-творчої діяльності в різних її видах. Виходячи з цього, обов'язковий мінімум змісту програми з музики вперше розкривається в двох взаємоза­лежних і взаємообумовлених сферах, що визначають пріоритети мистецької освіти: естетичне сприйняття основ музичного мис­тецтва та компетентнісний підхід до музично-творчої діяльності.

Естетичне сприйняття включає особливості музичного мисте­цтва, які розкривають природу музики через практичний досвід. А компетентнісний підхід реалізується через різноманітні форми спілкування з музикою, такі як спів, інструментальне музикування, ритміку і пластичний рух, театралізацію музичних образів.

В основі підходу до розробки програми з музики закладено прин­цип відповідності змісту освіти природі дитини та її схильності до споконвічно творчих видів діяльності (співу, танцю, гри на музичних інструментах, художнього моделювання), що стає передумовою розвитку в цьому процесі творчої уяви.

Це ставить перед учителем завдання пошуку нових форм прове­дення уроку музики в його співвідношенні з іншими формами на­вчання, позаурочною музичною діяльністю: музичні гуртки, дитячі мистецькі ансамблі, фестивалі дитячої музичної творчості, кон­курси хорових колективів, участь в музичних подіях класу, школи (ви­стави, концерти та ін.) Така побудова навчального процесу забезпе­чить особистісне освоєння мистецтва, дозволить найбільшою мірою реалізувати музично-творчі здібності, можливості та інтереси учнів.

Уперше в змісті навчання виділені загальнонавчальні вміння, навички та способи діяльності. Це дозволяє реалізувати внесок кожного навчального предмета до вирішення загальних цілей почат­кової освіти, що особливо важливо для предметів естетичного ци­клу, враховуючи їх значення для розвитку дитини. Стосовно до змісту музичного мистецтва це будуть наступні вміння: сприймати і спостерігати музичні явища у їх зв'язках із життям, визначати ху­дожню ідею твору, брати участь в діалозі, елементарно обґрунтову­вати висловлене судження; розмірковувати про основні характеристики порівнюваних музичних творів (засоби музичної виразності), аналізувати результати порівняння, об'єднувати твори мистецтва за загальними видовими та жанровими ознаками; працювати з нот­ним записом як найпростішим знаковим (графічним) позначенням музичної мови. Уміння вирішувати творчі завдання на рівні імпрові­зацій (музичної, танцювальної, пластичної), проявляти самостій­ність і оригінальність при їх вирішенні, розігрувати уявні ситуації, самостійно планувати свої дії у виконавській діяльності, притримуватись ансамблевого виконання при хоровому співі та музикуванні (вміння оцінювати загальний результат діяльності – якість худож­нього виконання).

До кінця навчання в початковій школі учні опановують види музичної діяльності в індивідуальних і колективних формах ро­боти (хоровий спів, гра на музичних інструментах, танцювально-пластичний рух), уміннями сприймати, спостерігати, виявляти подібність і відмінність об'єктів і явищ мистецтва і життя (мистецтво бачити, чути, відчувати, думати, діяти в гармонійній єдності). У них з'являється уявлення про світ музики, форми її побутування в житті. Осягнення музичних образів розвиває емоційно-чуттєву сфе­ру учнів, виховує любов до рідної природи, повагу до рідного краю, його культури та історії.

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного...
В новому навчальному році музичне виховання школярів буде здійснюватися через вивчення предметів «Музичне мистецтво» та «Мистецтво»...
Методичні рекомендації щодо створення кабінетів предметів художньо-естетичного...
Зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 та затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України...
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2012-2013н р. Навчання хімії в 2012-2013
Навчання хімії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни художньо-естетичного...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни художньо-естетичного циклу у 2006-2007 н р
НАКАЗ
Чернівецької області на 2013 рік та з метою надання методичної допомоги щодо викладання навчальних предметів та організації методичної...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного...
Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу в 2008– 2009 навчальному році
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Л И С Т
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...
Методичні рекомендації до вивчення трудового навчання у загальноосвітніх...
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх закладах здійснюється відповідно до таких нормативних документів
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка