ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини


Скачати 106.22 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
Дата17.04.2013
Розмір106.22 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Начальник С Д П Ч – 3

по охороні Заводського району

майор внутрішньої служби

О.І. Корчинський

07 квітня 2004 року.
ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення заняття з функціональної підготовки

з начальницьким складом частини.
ТЕМА: Закон України “Про державну службу” від 16.12.93 № 3724-ХІІ.
МЕТА: вивчити з начальницьким складом частини основні вимоги Закону України “ Про державну службу “.
ЧАС:45 хвилин.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас.
ЛІТЕРАТУРА: Закон України “Про державну службу” від 16.12.93 № 3724-ХІІ.
Хід заняття.
1.Організаційний момент – 5 хвилин:

- перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань які вивчатимуться.
2.Контроль знань – 5 хвилин;

- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3.Викладення матеріалу теми – 25 хвилин.

3, 1. Загальні положення

3,2 Державна політика у сфері державної служби.

3,3 Правовий статус державних службовців державних органів та їх апарату.

3,4 Проходження державної служби в державних органах та їх апараті.

3,5. Службова кар’єра.

3,6. Припинення державної служби.

3,7. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців.

3,8. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу.
СДПЧ-3

2004 рік


Найменування заходів

Методичні вказівки

Цей Закон регулює суспiльнi вiдносини, якi охоплюють дiяльнiсть держави щодо створення правових, органiзацiйних, економiчних та соцiальних умов реалiзацiї громадянами України права на державну службу.

Вiн визначає загальнi засади дiяльностi, а також статус державних службовцiв, якi працюють в державних органах та їх апаратi.

Роздiл I

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державна служба i державнi службовцi

Державна служба в Українi - це професiйна дiяльнiсть осiб, якi займають посади в державних органах та їх апаратi щодо практичного виконання завдань i функцiй держави та одержують заробiтну плату за рахунок державних коштiв.

Цi особи є державними службовцями i мають вiдповiднi службовi повноваження.

Стаття 2. Посада i посадова особа

Посада - це визначена структурою i штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень.

Посадовими особами вiдповiдно до цього Закону вважаються керiвники та заступники керiвникiв державних органiв та їх апарату, iншi державнi службовцi, на яких законами або iншими нормативними актами покладено здiйснення органiзацiйно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцiй.

Роздiл II

ДЕРЖАВНА ПОЛIТИКА У СФЕРI ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 6. Основнi напрями державної полiтики у сферi державної служби

Державна полiтика у сферi державної служби визначається Верховною Радою України.

Основними напрямами державної полiтики у сферi державної служби є визначення основних цiлей, завдань та принципiв функцiонування iнституту державної служби, забезпечення ефективної роботи всiх державних органiв вiдповiдно до їх компетенцiї.

Для проведення єдиної державної полiтики та функцiонального управлiння державною службою утворюється Головне управлiння державної служби при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Питання функцiонування державної служби в iнших державних органах, правове становище яких регулюється спецiальними законами України, вирiшуються цими органами.

Роздiл III

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦIВ ДЕРЖАВНИХ

ОРГАНIВ ТА ЇХ АПАРАТУ

Стаття 10. Основнi обов'язки державних службовцiв

Основними обов'язками державних службовцiв є: додержання Конституцiї України та iнших актiв законодавства України;

забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органiв вiдповiдно до їх компетенцiї;

недопущення порушень прав i свобод людини та громадянина;

безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язкiв, своєчасне i точне виконання рiшень державних органiв чи посадових осiб, розпоряджень i вказiвок своїх керiвникiв;

збереження державної таємницi, iнформацiї про громадян, що стала їм вiдома пiд час виконання обов'язкiв державної служби, а також iншої iнформацiї, яка згiдно з законодавством не пiдлягає розголошенню;

постiйне вдосконалення органiзацiї своєї роботи i пiдвищення професiйної квалiфiкацiї;

сумлiнне виконання своїх службових обов'язкiв, iнiцiатива i творчiсть в роботi.

Державний службовець повинен дiяти в межах своїх повноважень. У разi одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невiдкладно в письмовiй формi доповiсти про це посадовiй особi, яка дала доручення, а у разi наполягання на його виконаннi - повiдомити вищу за посадою особу.

Стаття 11. Основнi права державних службовцiв

Державнi службовцi мають право: користуватися правами i свободами, якi гарантуються громадянам України Конституцiєю i законами України;

брати участь у розглядi питань i прийняттi в межах своїх повноважень рiшень;

одержувати вiд державних органiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, органiв мiсцевого та регiонального самоврядування необхiдну iнформацiю з питань, що належать до їх компетенцiї;

на повагу особистої гiдностi, справедливе i шанобливе ставлення до себе з боку керiвникiв, спiвробiтникiв i громадян;

вимагати затвердження керiвником чiтко визначеного обсягу службових повноважень за посадою службовця;

на оплату працi залежно вiд посади, яку вiн займає, рангу, який йому присвоюється, якостi, досвiду та стажу роботи;

безперешкодно ознайомлюватись з матерiалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхiдних випадках давати особистi пояснення;

на просування по службi з урахуванням квалiфiкацiї та здiбностей, сумлiнного виконання своїх службових обов'язкiв, участь у конкурсах на замiщення посад бiльш високої категорiї;

вимагати службового розслiдування з метою зняття безпiдставних, на думку службовця, звинувачень або пiдозри;

на здоровi, безпечнi та належнi для високопродуктивної роботи умови працi;

на соцiальний i правовий захист вiдповiдно до його статусу;

захищати свої законнi права та iнтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

Конкретнi обов'язки та права державних службовцiв визначаються на основi типових квалiфiкацiйних характеристик i вiдображаються у посадових положеннях та iнструкцiях, що затверджуються керiвниками вiдповiдних державних органiв у межах закону та їх компетенцiї.

Роздiл IV

ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ДЕРЖАВНИХ

ОРГАНАХ ТА ЇХ АПАРАТI

Стаття 15. Прийняття на державну службу

Прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорiй, передбачених статтею 25 цього Закону, здiйснюється на конкурснiй основi, крiм випадкiв, коли iнше встановлено законами України.

Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Положенням, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Данi про вакансiї посад державних службовцiв пiдлягають публiкацiї та поширенню через засоби масової iнформацiї не пiзнiш як за один мiсяць до проведення конкурсу.

Забороняється вимагати вiд кандидатiв на державну службу вiдомостi та документи, подання яких не передбачено законодавством України.

Президент України, Голова Верховної Ради України, члени Уряду України, глави мiсцевих державних адмiнiстрацiй мають право самостiйно добирати та приймати осiб на посади своїх помiчникiв, керiвникiв прес-служб, радникiв i секретарiв згiдно з штатним розписом i категорiєю, що вiдповiдає посадi (патронатна служба). Порядок перебування на державнiй службi таких осiб установлюється вiдповiдними органами.

Стаття 23. Граничний вiк перебування на державнiй службi

Граничний вiк перебування на державнiй службi становить 60 рокiв для чоловiкiв i 55 рокiв для жiнок. У разi необхiдностi керiвник державного органу за погодженням з Начальником Головного управлiння державної служби при Кабiнетi Мiнiстрiв України може продовжити термiн перебування на державнiй службi, але не бiльш як на п'ять рокiв. ( Частина перша статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами N 647-XIV вiд 13.05.99, N 2493-III вiд 07.06.2001 )

У виняткових випадках пiсля закiнчення цього термiну державнi службовцi можуть бути залишенi на державнiй службi лише на посадах радникiв або консультантiв за рiшенням керiвника вiдповiдного державного органу.

Роздiл V

СЛУЖБОВА КАР'ЄРА

Стаття 24. Проходження служби

Прийняття на державну службу, просування по нiй службовцiв, стимулювання їх працi, вирiшення iнших питань, пов'язаних iз службою, проводиться вiдповiдно до категорiй посад службовцiв, а також згiдно з рангами, якi їм присвоюються.

Роздiл VI

ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Стаття 30. Пiдстави припинення державної служби

Крiм загальних пiдстав, передбачених Кодексом законiв про працю України, державна служба припиняється у разi:

1) порушення умов реалiзацiї права на державну службу (стаття 4 цього Закону);

2) недотримання пов'язаних iз проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 цього Закону;

3) досягнення державним службовцем граничного вiку проходження державної служби (стаття 23 цього Закону);

4) вiдставки державних службовцiв, якi займають посади першої або другої категорiї (стаття 31 цього Закону);

5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державнiй службi (стаття 12 цього Закону);

6) вiдмови державного службовця вiд прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 цього Закону;

7) неподання або подання державним службовцем неправдивих вiдомостей щодо його доходiв, передбачених статтею 13 цього Закону.

Змiна керiвникiв або складу державних органiв не може бути пiдставою для припинення державним службовцем державної служби на займанiй посадi з iнiцiативи новопризначених керiвникiв, крiм державних службовцiв патронатної служби.

За державними службовцями, якi займали посади першої категорiї не менше трьох рокiв i звiльненi у зв'язку iз змiною складу органу, де вони працювали, або закiнченням термiну повноважень цього органу, зберiгається середньомiсячний заробiток на перiод працевлаштування, але не бiльше одного року.

Роздiл VII

МАТЕРIАЛЬНЕ ТА СОЦIАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦIВ

Стаття 33. Оплата працi

Оплата працi державних службовцiв повинна забезпечувати достатнi матерiальнi умови для незалежного виконання службових обов'язкiв, сприяти укомплектуванню апарату державних органiв компетентними i досвiдченими кадрами, стимулювати їх сумлiнну та iнiцiативну працю.

Заробiтна плата державних службовцiв складається з посадових окладiв, премiй, доплати за ранги, надбавки за вислугу рокiв на державнiй службi та iнших надбавок.

Посадовi оклади державних службовцiв установлюються залежно вiд складностi та рiвня вiдповiдальностi виконуваних службових обов'язкiв.

Доплата за ранг провадиться вiдповiдно до рангу, присвоєного державному службовцю.

Надбавка за вислугу рокiв виплачується державним службовцям щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг i залежно вiд стажу державної служби у таких розмiрах: понад 3 роки - 10, понад 5 рокiв - 15, понад 10 рокiв - 20, понад 15 рокiв - 25, понад 20 рокiв - 30, понад 25 рокiв - 40 вiдсоткiв.

Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за високi досягнення у працi i виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв та iншi надбавки i доплати, а також надаватися матерiальна допомога для вирiшення соцiально-побутових питань.

Умови оплати працi державних службовцiв, розмiри їх посадових окладiв, надбавок, доплат i матерiальної допомоги визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Джерелом формування фонду оплати працi державних службовцiв є Державний бюджет України та iншi джерела, визначенi для цiєї мети положеннями про органи державної виконавчої влади, затвердженими указами Президента України та постановами Кабiнету Мiнiстрiв України. ( Частина восьма статтi 33 в редакцiї Закону N 96/96-ВР вiд 22.03.96 )

Скорочення бюджетних асигнувань не може бути пiдставою для зменшення посадових окладiв, надбавок до них та фiнансування iнших, передбачених цим Законом, гарантiй, пiльг i компенсацiй.
Роздiл VIII

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Стаття 38. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про державну службу

Особи, виннi у порушеннi законодавства про державну службу, несуть цивiльну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз чинним законодавством.

Дати під запис

Прочитати та пояснити

Прочитати, пояснити та вибірково дати пыд запис


Під запис

Прочитати, пояснити та вибірково дати під запис

Пояснити та дати під запис

Прочитати та дати під запис

Прочитати

Прочитати та вибірково дати під запис

Прочитати та пояснитир
4. Закріплення вивченого матеріалу 5 хв.

Питання для закріплення:

4.1 Які основні положення викладені у даному законі?

4.2 Яке матеріальне та соціальне забезпечення передбачено для службовців?

4.3 Яка відповідальність постає за порушення даного Закону?
5. Підбиття підсумків – 5 хв.:

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.


Конспект склав:

заступник начальника СДПЧ-3

ст. лейтенант вн. сл. Ю.О.Слющенко.

06 квітня 2004 року.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
ТЕМА: Закон України “Про охорону праці” Виробнича санітарія, гігієна праці, електробезпека
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
ТЕМА: Закон України “ Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14. 12. 99 №1281-ХІV
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Порядок проведення службового розслідування стосовно порушення особами особового складу цивільного захисту службової дисципліни,...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з начальницьким складом СДПЧ-3 з функціональної підготовки
ТЕМА: Порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організація особистого прийому громадян в апаратах та підрозділах ДПО
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Злочини у сфері службової діяльності (Розділ XVII Кримінального кодексу України)
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом СДПЧ-3
Призначення і основи організації технічної служби Державного департаменту пожежної безпеки МВС України
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з технічної підготовки з начальницьким складом СДПЧ-3
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити з начальницьким складом частини порядок розрахунок часу роботи в протигазі АСП-2
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: розглянути дану тему з начальницьким складом для подальшого застосування в службовій діяльності
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття із функціональної підготовки...
Тема Наказ МНС України №85 від 30. 01. 2012 року «Про порядок обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків, забезпечення...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення семінарського заняття з функціональної...
Наказ МНС України №838 від 14. 12. 2009 року “Про затвердження Порядоку проведення службового розслідування стосовно порушення особами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка