П РОГРАМ А підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2011-2012 роки


Скачати 344.18 Kb.
НазваП РОГРАМ А підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2011-2012 роки
Сторінка3/3
Дата17.03.2013
Розмір344.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3

Основними завданнями програми є:

 • стимулювання за рахунок власних фінансових, майнових, трудових та інтелектуальних ресурсів міста суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють за пріоритетними напрямками (виробництво промислової продукції, споживчих товарів, будівництво та ремонтно-будівельні роботи, окремі види побутових послуг);

 • оптимізація та упорядкування місцевих податків і зборів;

 • створення умов для добросовісної конкуренції шляхом здійснення ефективної регуляторної діяльності;

 • стимулювання залучення інновацій та інвестицій у розвиток малого підприємництва шляхом фінансової підтримки реалізації відповідних бізнес-проектів, у т.ч. виділення коштів з міського бюджету на часткову компенсацію відсоткових ставок кредитів комерційних банків;

 • ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки;Головним пріоритетом у діяльності міської ради та її виконавчих органів щодо здійснення економічних реформ визнається проведення єдиної державної політики у сфері підприємництва, яка здійснюється шляхом забезпечення виконання діючого законодавства щодо підтримки підприємництва.

Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде здійснюватись через реалізацію комплексу взаємопов'язаних заходів.
3. Фінансове забезпечення Програми
Заходи програми реалізовуються за рахунок коштів державного та міського бюджетів, участі громадських організацій підприємницьких структур, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством, і будуть спрямовані, в першу чергу, на виконання заходів, що ведуть до зниження соціальної напруги. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого підприємництва, визначається у видатковій частині міського бюджету окремим рядком та затверджується міською радою.
4. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація завдань та заходів програми сприяє подальшому розвитку малого підприємництва в місті, повноцінного використання його потенційних можливостей у питаннях нарощування обсягів реалізації продукції та збільшення внеску малих підприємств і приватних підприємців – фізичних осіб у валовий внутрішній продукт міста,вирішення соціальних проблем, розв’язання проблем безробіття та насичення ринку товарами та послугами, .

Це дасть змогу:

- збільшити до кінця 2012 року кількість суб’єктів малого підприємництва зокрема економічно активних малих підприємств до 145, приватних підприємців – фізичних осіб до 2,3 тис. осіб:

- збільшити надходження від суб’єктів малого підприємництва до міського бюджету від господарської діяльності підприємств та організацій міста;

- за рахунок самозайнятості населення та збільшення кількості малих підприємств створити нові робочі місця та залучити до роботи у сфері підприємницької діяльності до 100 осіб на кінець 2012 року;

- розвивати бізнес-інфраструктуру підтримки малого бізнесу.

5. Організація виконання Програми.
Координацію діяльності управлінь та відділів міської ради, установ та організацій міста покладається на управління економіки міської ради. Управління економіки міської ради щоквартально здійснює моніторинг програми та інформує головне управління економіки облдержадміністрації про стан виконання заходів програми.

Результати щоквартального моніторингу програми розглядаються на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Загальний контроль та оцінка результатів виконання програми здійснюється міською радою.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми підтримки малого підприємництва в місті на 2011 – 2012 роки наведені в додатку 2.

Додаток 2

Напрями діяльності та заходи програми
підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2011
- 2012 роки

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн,

у тому числі

Очікуваний результат

2011

рік

2012

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

11.

Забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики

1.1 Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Грудень 2011, грудень 2012

Управління та відділи міської ради

Кошти виконавців

-

-

Забезпечення передбачуваності регуляторної діяльності

1.2. Проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів та звітів з їх відстеження

Постійно

Управління та відділи міської ради

Кошти виконавців

-

-

Недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

1.3 Оприлюднення проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу до них, звітів про відстеження результативності регуляторних актів та інформації про здійснення регуляторної діяльності на офіційному веб-сайті, в газеті «Народна трибуна»

2011 - 2012 роки

Структурні підрозділи міської ради

Кошти виконавців

-

-

Інформування громадськості про прийняття регуляторних актів


1.2. Своєчасне оновлення електронного реєстру регуляторних актів та розміщення його на офіційному веб-сайті


2011 - 2012 роки

Управління економіки міської ради

Кошти виконавців

-Забезпечення прозорості та відкритості регуляторних органів

2

Удосконалення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері підприємництва

2.1 Підготовка та надання обґрунтованих пропозицій міській раді щодо перегляду ставок єдиного і фіксованого податків, вартості патентів, місцевих податків і зборів, а також встановлення пільг щодо орендної плати з метою активізації малого підприємництва за пріоритетними видами діяльності, галузями економіки та для окремих категорій підприємців

2011 - 2012 роки

Управління економіки,

фінансове управління міської ради, державний реєстратор, адміністратор дозвільного офісу, Глухівська міжрайонна державна податкова інспекція, спілка підприємців міста

Кошти виконавців


Формування ефективної нормативно-правової бази, яка зачіпає інтереси підприємницьких структур міста

2.2 Здійснення аналізу звернень підприємців і узагальнення проблем, порушених ними, та підготовка пропозицій щодо їх усунення

2011 - 2012 роки

структурні підрозділи міської ради

Кошти виконавців


Визначення проблемних питань, що заважають розвитку підприємництва, та їх усунення

3

Подолання адміністративних бар’єрів на шляху розвитку малого підприємництва

3.1 Забезпечення функціонування реєстраційного та дозвільного офісу з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності

2011 - 2012 роки

Виконавчий комітет міської ради, державні реєстратори, державний адміністратор

Кошти виконавців

-

-

Скорочення матеріальних та часових витрат при реєстрації та отриманні дозволів суб’єктами підприємницької діяльності

Усього по розділу І

-

-

ІІ Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва

4

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва

4.1 Виділення коштів із міського бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів

2011 - 2012 роки

Міська рада

Кошти міського бюджету

8,0

10,0

Збільшення обсягів коштів, що направляються із місцевих бюджетів на фінансову підтримку суб’єктів малого підприємництва
4.2 Надання допомоги в отриманні фінансово-кредитної підтримки суб'єктами малого підприємництва шляхом відшкодування відсотків за користування банківським кредитом згідно з Державними програмами

2011 - 2012 роки

Управління економіки міської ради

Кошти виконавців

-

-

Отримання суб’єктами підприємництва доступних фінансових ресурсів
4.3 Залучення до підприємницької діяльності осіб, які перебувають на обліку в міськрайцентрі зайнятості, шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

2011-2012 роки

Міськрайонний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообо-в’язкового державного страхування на випадок безробіття

190,0

220,0

Залучення населення до підприємницької діяльності

4.4 Проводити роботу щодо виділення дотації роботодавцям на створення нових робочих місць

2011 - 2012 роки

Міськрайонний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообо-в’язкового державного страхування на випадок безробіття

380,0

410,0


Зниження рівня безробіття, створення нових робочих місць

6.

Сприяння зростанню обсягів інвестицій в соціально-економічний розвиток міста

6.1 Проведення роботи щодо залучення міжнародної технічної допомоги для подальшого розвитку підприємництва та розвитку інфраструктури підтримки підприємництва


2011-2012 роки

Управління економіки міської ради

Кошти виконавців

-

-

Залучення додаткових інвестиційних ресурсів
6.2 Створення бази даних інвестиційних пропозицій від підприємців міста

2011 - 2012 роки

Управління економіки міської ради

Кошти виконавців

2,0

2,5

Усього по розділу ІІ

580,0

642,5
ІІІ Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва

7.

Ресурсне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності

7.1 Оновлення реєстру щодо вільних приміщень комунальної власності та розміщення його на веб-сайті міської ради

щокварталу
протягом 2011 - 2012 років

Управління економіки міської ради

Кошти виконавців


Забезпечення доступу підприємців до інформації щодо матеріальних місцевих ресурсів7.2. Сприяти співпраці підприємств – місцевих товаровиробників з суб’єктами малого підприємництва щодо забезпечення їх сировиною на взаємовигідних умовах

2011 -2012 роки

Управління економіки міської ради

Кошти виконавців

-

-

Забезпечення доступу підприємців до місцевих ресурсів7.2 Сприяння розвитку підприємництва через передачу комунального майна на умовах оренди, лізингу, шляхом продажу на аукціонах, конкурсах

2011 - 2012 роки

Управління економіки міської ради

Кошти виконавців

-Створення матеріальної бази для СПД, забезпечення стабільних надходжень від оренди та продажу майна до міського бюджету

7.3 Залучати на конкурсних засадах
суб'єктів підприємництва до

 • реалізації заходів програми розвитку туризму в м Глухі в,

 • закупівлі товарів для місцевих потреб;

 • виконання робіт з благоустрою територій;

 • житлово - комунального обслуговування населення;

 • утилізації сміття;

 • ремонту об'єктів соціальної інфраструктури

2011-2012 роки

Управління та відділи міської ради

Кошти міського бюджету

В межах фінансу-вання

В межах фінансу-вання

Забезпечення доступу підприємців до фінансових і матеріальних місцевих ресурсів при гарантуванні збуту їх продукції та послуг

8

Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності

8.1 Сприяти участі підприємців міста у бізнес-форумах, міжнародних конференціях, семінарах, засіданнях «круглих столів» тощо

2011 - 2012 роки


Управління та відділи міської ради

Кошти виконавців

2,5

2,5

Створення умов для співпраці суб’єктів підприємництва та залучення іноземних інвестицій

8.2 Створити на сайті міської ради сторінку «Підприємництво» та розміщувати на ній активну інформацію

2011 - 2012 роки

Управління економіки міської ради

Кошти виконавців

-

-

Інформування потенційних інвесторів, залучення додаткових інвестиційних ресурсів

8.3 Забезпечення роботи телефонної «гарячої лінії» для підприємців

2011-2012 роки

Управління економіки міської ради

Кошти виконавцівНалагодження діалогу між владою та представниками малого бізнесу

9

Сприяння малим підприємствам міста у просуванні товарів та послуг на зовнішні ринки, створення умов для ефективного пошуку торгових та виробничих партнерів

9.1 Сприяння впровадженню нових технологій і розширенню асортименту якісних та безпечних нових видів харчової продукції шляхом організації та проведення дегустацій продукції для виробництва й реалізації споживачам

2011 - 2012 роки


Відділ торгівлі та побутового обслуговування міської ради

Кошти виконавців

-

-

Налагодження партнерських економічних зв’язків із товаровиробниками та споживачами продукції

9.2 Сприяння участі суб’єктів підприємництва в конкурсі якості продукції «100 кращих товарів Сумщини»

2011 - 2012 роки

Управління економіки міської ради, відділ торгівлі та побутового обслуговування міської ради

Кошти виконавців

-

-

Представлення кращих товаровиробників міста на обласному рівні

9.3 Забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва у роботі національних, регіональних та міжнародних виставок

2011 - 2012 роки


Управління економіки міської ради, відділ торгівлі та побутового обслуговування міської ради

Кошти виконавців


-

-

Популяризація місцевих товаровиробників

10

Консультаційна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності

10.1 Проведення семінарів, тренінгів з суб’єктами підприємницької діяльності

2011 - 2012 роки

Глухівська міжрайонна державна податкова інспекція, управління Пенсійного фонду в м. Глухів

Кошти виконавців


Покращення поінформованості суб’єктів підприємництва щодо змін у законодавчих актах

10.2 Надання кваліфікованої консультаційної підтримки платникам податків з питань оподаткування

2011 - 2012 роки

Глухівська міжрайонна державна податкова інспекція

Кошти виконавців


Покращення поінформованості суб’єктів підприємництва щодо змін у законодавчих актах

11

Підвищення іміджу підприємця

11.1 Проведення урочистих заходів, присвячених Дню підприємця

ІІІ квартал 2011 - 2012 років

Управління економіки міської ради

Кошти виконавців

1,0

1,0

Популяризація та стимулювання підприємницької діяльності

11.2 Організація та проведення урочистих заходів, присвячених до Дня працівників торгівлі

липень 2011 - 2012 років

Відділ торгівлі та побутового обслуговування міської ради

Кошти виконавців

1,0

1,0

Відзначення кращих підприємців, які займаються торговельною діяльністю

Усього по розділу ІІІ

4,5

4,5

ІV Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

12

Підготовка кваліфікованих кадрів для сфери підприємництва

12.1 Залучення спеціалістів підприємств усіх форм власності до участі у Програмі підготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива"

2011 - 2012 роки

Управління економіки міської ради

Кошти виконавців
Підготовка кадрів для сфери підприємництва

13

Навчання незайнятого населення регіону основам підприємницької діяльності

13.1 Проведення навчання безробітних за напрямком «Основи малого підприємництва»

2011 - 2012 роки

Міськрайоний центр зайнятості, державний професійно-технічний навчальний заклад «Глухівський професійний ліцей»

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
Підготовка кадрів для сфери підприємництва13.2 Проведення індивідуальних консультацій щодо надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та групових інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?», «Від бізнес-ідеї до власної справи»

2011 - 2012 роки

Міськрайоний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
Зниження рівня безробіття, створення нових робочих місць
13.4 Організація та проведення для молоді профорієнтаційних заходів з питань розвитку підприємницької діяльності

2011 - 2012 років

Відділи міської ради: освіти, у справах сім’ї та молоді; центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міськрайонний центр зайнятості

Кошти виконавців

-

-

Залучення молоді до підприємницької діяльності

Усього по розділу ІУ

-

-
Загальна вартість програми: (тис. грн.)

584,5

647,0
В тому числі кошти міського бюджету

14,5

17,01   2   3

Схожі:

П РОГРАМ А
Характеристика Програми підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2013 -2014 роки
487 П РОГРАМ А
Характеристика Програми підтримки малого підприємництва в місті Глухові на 2013 -2014 роки
Напрями діяльності та заходи програми підтримки малого підприємництва...
Проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів та звітів з їх відстеження
До Програми розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому
Погодити зміни та доповнення до «Програми розвитку малого підприємництва у місті Синельниковому на 2011 – 2012 роки», затвердженої...
Про проект Програми розвитку малого підприємництва в місті Сміла на 2013 2014 роки
Україні” від 21. 05. 97 №280/97-ВР із змінами і доповненнями та Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого...
Міська програма розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці на 2009-2010 роки
Кременчуці на 2009-2010 роки направлена на забезпечення виконання Комплексної Програми розвитку малого підприємництва у Полтавській...
Щодо виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва...
Комплексної програми розвитку малого підприємництва на 2010-2012 роки (далі – програма), заходів щодо її реалізації та була спрямована...
ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА МІСТА БЕРДЯНСЬКА НА 2013-2014 РОКИ №
Комплексної програми розвитку та підтримки малого підприємництва міста Бердянська на 2010 2012 роки та затвердження Комплексної програми...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА в місті Бердянську на 2013-2014 роки Вступ
Бердянськ на 2013-2014 роки (далі Програма) розроблена відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,...
Програма підтримки малого підприємництва в м. Тернополі на 2011-2012 роки Тернопіль-2011
Управління економіки, промисловості та праці, структурні підрозділи міської ради, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка