Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства


Скачати 294.6 Kb.
НазваАудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства
Сторінка1/3
Дата16.06.2013
Розмір294.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3ІМОНА

аудит

ТОВ “Аудиторська фірма “Імона-аудит”

02140, м.Київ, проспект М.Бажана, 26 оф. 95

тел./факс (044) 565-77-22

ідентифікаційний код 23500277

п/р 26003243 МФО 300056

ПАТ “Легбанк”

аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності та про фінансовий стан

Публічного акціонерного товариства

«закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВІСТО»

станом на 31 грудня 2012 року
Користувачам фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВІСТО»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
м. Київ 22 квітня 2013 року
ТОВ «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор), згідно з Додатком №1 до Договору № 8 від 25 березня 2013 року провела незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів у складі: Балансу станом на 31.12.2012 року, Звіту про фінансові результати за 2012 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВІСТО» (надалі - Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.
1. Основні відомості про Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВІСТО» наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1

п/п

Показник

Значення

1

Повне найменування Товариства

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВІСТО»

2

Організаційно-правова форма Товариства

Акціонерне товариство

3

Код за ЄДРПОУ

38013456

4

Серія, номер Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та дата проведення державної реєстрації

Виписка серії АБ № 554699;

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 067 102 0000 017495;

Дата проведення державної реєстрації 24.01.2012 року;

Дата видачі виписки 04.02.2013 року

5

Місцезнаходження

Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 5/1, корпус 2

6

Види діяльності за КВЕД-2010

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти;

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

7

Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Свідоцтво № 00004,

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300004,

дата внесення інституту спільного інвестування до ЄДРІСІ 14.02.2012 року

8

Керівник

Тендітний Сергій Станіславович


Аудитори зазначають, що назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають Статуту Товариства.
Управління активами Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВІСТО» здійснювало Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційні партнери» (код ЄДРПОУ 36136431).

Управління активами Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВІСТО» з 18.12.2012 року здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство».
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» наведені в Таблиці 2.

Таблиця 2

п/п

Показник

Значення

1

Повне найменування Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство»

2

Скорочене найменування Товариства

ТОВ «КУА «УКРІНТО»

3

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

4

Код підприємства за ЄДРПОУ

32668390

5

Серія та номер Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 426567; дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 23.09.2003 року № 1 071 120 0000 001311;

Дата видачі виписки: 02.12.2011 року

6

Орган, що видав свідоцтво

Подільська районна у місті Києві державна адміністрація

7

Місцезнаходження юридичної особи

04086, м. Київ, вул.. Петропавлівська, будинок 56

8

Основні види діяльності за КВЕД-2010

66.30 Управління фондами;

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

9

Ліцензія

Серія АГ № 580143, видана Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 30.12.2011 року № 6;

Дата видачі ліцензії 17.01.2012 року;

Строк дії ліцензії: з 17.01.2012 року необмежений


Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» № 2299 – III від 15.03.2001 р. (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI, інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку та у відповідності до рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство застосовує МСФЗ з дати державної реєстрації.

Вимоги до фінансової звітності загального призначення та склад першого повного пакету фінансової звітності відповідно до МСФЗ наведено у МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

Період проведення перевірки: з 26 березня 2013 року по 22 квітня 2013 року.

Враховуючи той факт, що фінансова звітність емітентів цінних паперів, для яких є обов’язковим складання звітності за МСФЗ, використовують для цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1, аудитор зазначає, що зазначена невідповідність структури і змісту фінансової звітності не призвела до модифікації його думки.

Фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності та розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України (за станом на 01.01.2011 року), а також чинного законодавства.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2012 року, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31.12.2012 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за 2012 рік складені на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Товариства складена в цілому відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та доповненнями), Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 2009 року (зі змінами та доповненнями), та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати за 2012 рік у відповідності до МСФЗ.

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до МСФЗ.

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АВІСТО», справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає результати діяльності та рух власного капіталу та грошових коштів Товариства за 2012 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам Товариства

Ведення бухгалтерського обліку відповідає МСБО, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

Аудитори зазначають про відповідність розміру початкового статутного капіталу Товариства статутним документам.

На думку аудиторів, формування початкового статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам.

На думку аудиторів, формування статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства.

Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2012 року відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Аудитори підтверджують виконання зобов'язань з формування початкового статутного капіталу Товариства відповідно до вимог чинного законодавства станом на 31 грудня 2012 року.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 року менша розміру статутного капіталу Товариства.

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011 року № 1360.
  1   2   3

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка