«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА


Скачати 180.2 Kb.
Назва«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Дата15.03.2013
Розмір180.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія «Термінал-Реєстр»

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про фінансову звітність підприємства – емітента облігацій (крім банків)

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Термінал-Реєстр»

станом на 31.12.2011 року
м. Київ “15” лютого 2012 року
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”.

Відомості про аудиторську фірму: ТОВ „Аудиторська фірма „Міла – аудит” свідоцтво №1037 від 26 січня 2006 року про внесення до "Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги", згідно рішення №228/4 від 24.02.2011р. Аудиторської Палати України - з наданням права здійснювати аудиторську діяльність та видано Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ від 15.03.2011р. №001376, які можуть проводити аудиторські перевірки.

Аудит проведено: незалежними аудиторами Аудиторської фірми “Міла – аудит” – Гавриловським Олександром Степановичем сертифікат №006161 серії “А”, виданий рішенням Аудиторської палати України №171/3 від 19 січня 2007 року з терміном дії до 19 січня 2017 року, Гавриловською Людмилою Миколаївною сертифікат №003633 серії “А”, виданий рішенням Аудиторської палати України №25 від 14 лютого 1995 року з терміном дії до 14 лютого 2014 року.

Фактичне та юридичне місцезнаходження: 04210 м. Київ, пр.-т Г.Сталінграду, буд.10А, корп.2, кв.43.

Телефон/факс: (044) 537-76-53, 537-76-52.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія «Термінал-Реєстр»

Скорочена назва

ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр»


Організаційно-правова форма

Товариства з обмеженою відповідальністю: 240

Форма власності

приватна

Код ЄДРПОУ

25203550

Дата державної реєстрації

07 жовтня 1997р.

Номер державної реєстрації

1 070 107 0011 007788

Орган, який видав свідоцтво про реєстрацію

Печерська районна державна адміністрація у місті Києві

Юридична адреса та

фактичне місцезнаходження

01042, м. Київ, провулок Новопечерський, будинок 5

Телефон

(044) 332 – 21 – 69

Основні види діяльності

(згідно з довідкою управління статистики)

72.40.0 – діяльність, пов’язана з банками даних;

74.14.0 – консультування з питань комерційної діяльності та управління.Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Товариство має ліценцію ДКЦПФР серії АГ № 3999243 від 19.03.2007 року на діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів ( строк дії ліцензії до 19.03.2012 р.).
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Облікова політика Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Термінал-Реєстр» на 2011 рік визначена Наказом про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики від 04.01.2011 року.

Бухгалтерський облік Товариства здійснювався автоматизовано за допомогою комп’ютерної програми «1С:Бухгалтерія 7.7».

Ведення бухгалтерського обліку Товариством здійснюється в цілому у відповідності до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.99 р.

Для ведення бухгалтерського обліку Товариство використовує План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України №291 від 30 листопада 1999 року «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій».

Для підготовки фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Термінал-Реєстр» (П(С)БО №2 «Баланс», П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО №4 «Звіт про рух грошових коштів», П(С)БО №5 «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності») за 2011 рік, було використано наступну концептуальну основу фінансової звітності:

 • Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

 • Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

 • «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. №1591;

 • «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1528.

На думку аудиторів, прийнята Товариством система бухгалтерського обліку відповідає національним П(С)БО та вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, перелічених вище, і виконує роль формування надійного джерела інформації про фінансовий стан Товариства.

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Аудитором була проведена аудиторська перевірка фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Термінал-Реєстр».

Фінансова звітність Товариства за 2011 рік складена за загальною формою згідно з П(С)БО №2 «Баланс», П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати», П(С)БО №4 «Звіт про рух грошових коштів», П(С)БО №5 «Звіт про власний капітал», «Примітки до річної фінансової звітності», та своєчасно подана до відповідних держаних органів у повному обсязі.

Склад перевірених форм фінансової звітності за 2011 рік, які складені станом на 31.12.2011 року:

 • Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року.

 • Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2011 рік.

 • Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2011 рік.

 • Звіт про власний капітал (форма №4) за 2011 рік.

 • Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2011 рік.

 • Розрахунок чистих активів станом на 31.12.2011 року.

Звітний період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерській облік ведеться в грошовій одиниці України – гривня, фінансова звітність складена в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Мета аудиту – перевірити дані фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Перевірка здійснена на підставі:

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. №3125-ХІІ в редакції Закону України від 14 вересня 2006 року №140-V;

 • Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, в т.ч. МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно Міжнародних стандартів аудиту», МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»;

 • Кодексу етики професійних бухгалтерів;

 • «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. №1591;

 • «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1528.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до закону Україну «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів та розшифровок статей фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (справедливу та достовірну) інформацію про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Термінал-Реєстр» станом на 31 грудня 2011 року, а також результати його діяльності за минулий рік, у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. №1591, «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року №1528.

ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Необоротні активи
Нематеріальні активи
Станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства обліковувались нематеріальні активи, залишкова вартість яких становила 2,9 тис.грн. Первісна вартість нематеріальних активів на зазначену дату складала 24,9 тис.грн., накопичена амортизація – 22,0 тис.грн. (88,4% первісної вартості).

Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється прямолінійним методом, про що визначено в Положенні про бухгалтерський облік Товариства.

Амортизація нематеріальних активів нараховується, виходячи зі строків корисного використання.

Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

Облік нематеріальних активів протягом 2011 року в цілому здійснювався у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.99р., а саме:

 • об’єкти, включені до рядку 011 «Нематеріальні активи: первісна вартість» Балансу, відповідають визначенню нематеріальних активів;

 • бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта;

 • первісна вартість придбаних протягом 2011 року нематеріальних активів визначена вірно;

 • амортизація нематеріальних активів нараховувалась своєчасно та у відповідності до затвердженої Товариством облікової політики (прямолінійним методом);

 • всі об’єкти нематеріальних активів фактично використовуються в господарській діяльності Товариства.

Протягом 2011 року переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась.

Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій з надходження нематеріальних активів в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.
Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

Станом на 31.12.2011 року залишкова вартість основних засобів становила 3,5 тис.грн. Первісна вартість основних засобів на зазначену дату складала 40,4 тис.грн., знос – 36,9 тис.грн. (91,3% первісної вартості).

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється за податковим методом, що визначено в Обліковій політиці Товариства.

Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

Облік основних засобів протягом 2011 року здійснювався в цілому у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000р., а саме:

 • об’єкти, включені до рядку 031 «Основні засоби: первісна вартість» Балансу, відповідають визначенню основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;

 • одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів;

 • первісна вартість придбаних протягом 2011 року основних засобів визначена вірно;

 • амортизація основних засобів та витрат по їх модернізації нараховувалась своєчасно та у відповідності до затвердженої Товариством облікової політики;

 • всі об’єкти основних засобів фактично використовуються в господарській діяльності Товариства;

 • облік вибуття основних засобів (реалізація та ліквідація) відповідає нормам чинного законодавства;

 • витрати на проведення поточних ремонтів та технічне обслуговування основних засобів включались до витрат звітного періоду.


Протягом 2011 року переоцінка основних засобів не здійснювалась.

Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій з введення в експлуатацію основних засобів в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.
Інформація щодо основних засобів розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.
Оборотні активи

Запаси

Балансова вартість запасів Товариства на звітну дату становила 0,3 тис.грн., в тому числі у розрізі окремих класифікаційних груп.

Таблиця 1

Балансова вартість запасів у розділі окремих класифікаційних груп


Група

На кінець року, тис.грн.

1

2

1)Виробничі запаси:

- малоцінні та швидкозношувальні предмети.


0,3

Всього

0,3Облік запасів Товариства здійснювався в цілому у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.99р., а саме:

 • об’єкти, включені до рядку 100-140 балансу, відповідають визначенню запасів;

 • одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх однорідна група (вид);

 • первісна вартість придбаних протягом 2011 року виробничих запасів визначена вірно;

 • оцінка вибуття запасів (реалізація, списання на господарські потреби та при нестачах) здійснювалась за методом собівартості:

 • перших за часом надходження (ФІФО).


Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій з надходження, використання та реалізації запасів в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.
Дебіторська заборгованість

Загальна сума дебіторської заборгованості, що обліковується в Товаристві станом на 31.12.2011 року, складає 128,8 тис.грн., в тому числі:

 • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 119,7 тис.грн.;

 • інша поточна дебіторська заборгованість – 9,1 тис.грн.


Облік інших оборотних активів здійснювався Товариства протягом 2011 року в цілому у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.99р.

Бухгалтерський облік та документальне оформлення операцій з виникнення та погашення дебіторської заборгованості в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.
Грошові кошти та їх еквіваленти

Загальний розмір грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31.12.2011 року дорівнював 208,7 тис.грн., в тому числі:

- в національній валюті:

 • на поточному рахунку – 208,7 тис.грн.

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству. Порушень в обліку валютних операцій не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки коштів на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги та даним банківських виписок. Відображення інформації щодо дебетового сальдо в рядку 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті» та в рядку 240 «грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті» Балансу відповідає вимогам П(С)БО 2.
Інші оборотні активи

Інші оборотні активи станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства, не обліковувалися.

Облік дебіторської заборгованості здійснювався Товариством протягом 2011 року в цілому у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.99р.
Станом на 31.12.2011 року поточні біологічні активи, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, дебіторська заборгованість за виданими авансами, дебіторська заборгованість із нарахованих доходів, дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, поточні фінансові інвестиції та інші оборотні активи на балансі Товариства не обліковувались.
Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів в балансі Товариства станом на 31.12.2011 року не обліковувалися.
На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію щодо активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Термінал-Реєстр» станом на 31 грудня 2011 року, відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Забезпечення наступних витрат і платежів

Станом на 31.12.2011 року забезпечення наступних витрат і платежів на балансі Товариства не обліковувалось.

Стосовно створення резерву на виплату відпусток працівників, то згідно норм П(С)БО 26 «Виплати працівникам» створення резерву (забезпечення) витрат, пов’язаних з виплатами працівникам (відпускні, преміальні тощо) є обов’язковим.
Поточні зобов’язання

Станом на 31.12.2011 року в складі поточних зобов’язань Товариства відображено заборгованість в розмірі 179,5 тис.грн. – в тому числі:

  • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 177,3 тис.грн.;

  • поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 1,3 тис.грн.;

  • поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 0,9 тис.грн.


Поточні зобов’язання відображаються в фінансовій звітності за сумою погашення і визначаються в момент, коли матеріали, роботи, послуги та інші ресурси, зараховані Товариством на баланс.
Станом на 31.12.2011 року довгострокові зобов’язання та поточні зобов’язання (короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, векселі видані, поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів, поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування, поточні зобов’язання за розрахунками з позабюджетних платежів, поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками, поточні зобов’язання за розрахунками із внутрішніх розрахунків, зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу) на балансі Товариства не обліковувались.
Доходи майбутніх періодів

Станом на 31.12.2011 року доходи майбутніх періодів на балансі Товариства не обліковувались.
На думку Аудитора, статті балансу, що характеризують розмір забезпечень, довгострокових та поточних зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Термінал-Реєстр» справедливо й достовірно відображають інформацію станом на 31 грудня 2011 року відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2011р., становить 64,7 тис.грн., достовірно відображений у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
Неоплачений капітал

Неоплачений капітал Товариства станом на 31.12.2011р., відсутній.
Інший капітал

Станом на 31.12.2011 року пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, вилучений капітал на балансі Товариства не обліковувався.
На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію щодо власного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Термінал-Реєстр» станом на 31 грудня 2011 року, відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
Фінансові результати Товариства за звітний період відображено згідно вимог П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики Товариства.

При складанні фінансової звітності за звітний період 2011 року Товариство застосовувало П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

В цілому облік доходів та витрат в Товаристві ведеться згідно вимог чинного законодавства.

Доходи

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік Товариством одержано та показано в звіті про фінансові результати доходи в розмірі 264,0 тис.грн.
Таблиця 3

Доходи господарської діяльності ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр» за 2011 рік

(тис.грн.)

Рахунок

Вид доходів

Сума

70

Доходи від реалізації робіт і послуг

264,0

Всього без ПДВ

264,0


Облік доходів протягом 2011 року здійснювався Товариством в цілому із дотриманням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.99р.
Витрати

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік Товариством понесено та показано в Звіті про фінансові результати витрати в розмірі 248,3 тис.грн.
Таблиця 4

Витрати господарської діяльності ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр» за 2011 рік

(тис.грн.)

Рахунок

Вид витрат

Сума

92

Адміністративні витрати

183,6

93

Витрати на збут

56,6

94

Інші операційні витрати

0,4

98

Податок на прибуток

7,7

Всього без ПДВ

248,3

Облік витрат діяльності протягом 2011 року здійснювався Товариством в цілому відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.99р.
Чистий прибуток

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік Товариством отримано прибуток у розмірі 16,3 тис.грн.
Методика визначення кінцевого результату діяльності в цілому відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.

Зазначені показники визначені достовірно, про що свідчать дані аналітичного та синтетичного обліку.

За результатами діяльності за 2011 рік Товариство отримало прибуток в сумі 16,3 тис.грн. Нерозподілений прибуток на 01.01.2011р. склав 48,4 тис.грн., на 31.12.2011р. нерозподілений прибуток – 64,7 тис.грн.
Висновки

Прийнята Товариством система бухгалтерського обліку відповідає національним П(С)БО та вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні і виконує роль формування надійного джерела інформації про фінансовий стан Товариства.

Фінансова звітність та звітність Товариства складена на основі дійсних облікових даних по результатам операцій за період з 01 січня 2011р. по 31 грудня 2011р., що підтверджується документами первинного бухгалтерського обліку та грошовими документами.

Інформація у фінансовій звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Термінал-Реєстр» розкрита у повній мірі та достовірно відображає реальний стан фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

В результаті перевірки інформації, наданої ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр», можна стверджувати, що фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Термінал-Реєстр» відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України, прийнятої облікової політики Товариства, відображає його фінансовий стан на дату складання звітності.

Помилки у фінансових звітах не допускалися, зміни у фінансові звіти що пов’язані з виправленням помилок, не вносилися.

Аудитори підтверджують достовірність балансу (форма №1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Термінал-Реєстр» станом на 31 грудня 2011р. з валютою 344,2 (триста сорок чотири тисячі двісті) тис.грн. та Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2011 рік, що являються додатками до цього аудиторського висновку.

Аудитор _______________________О.С.Гавриловський

(Сертифікат аудитора серія А №006161 від 19.01.2007р.

Рішенням АПУ №244/3 від 22 січня 2017 р.)

Директор аудиторської фірми

ТОВ „Аудиторська фірма

„Міла –аудит” __________________Л.М. Гавриловська

(Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р.,

Рішенням АПУ №198/3 від 29 січня 2009 року.)

Дата видачі аудиторського висновку: 15 лютого 2011р.

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД ІНВЕСТ” є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатку
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ТОВ «Регістр Інфо»
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №4421 видане 27. 01. 2011 р. Аудиторською Палатою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка