«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма


Скачати 184.08 Kb.
Назва«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Дата26.08.2013
Розмір184.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиТовариство з обмеженою відповідальністю


02222, м. Київ,

пр. Маяковського

буд.69, кв. 178

тел./факс: (044) 223-82-69

«Успіх-Аудит»

ЗКПО 33231186

Рах. 260093017648

В ПАТ «Промінвестбанк»

Аудиторська фірма


Висновок незалежного аудитора

про фінансову звітність

Товариства з обмеженою відповідальністю

ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ”
Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку України
На підставі договору № 01/03 від 01.03.2013 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю ”Аудиторською фірмою «Успіх-Аудит », далі – ТОВ «АФ «Успіх – Аудит», яка діє згідно Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України від 27.01.2005 р. № 3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ», далі – Товариство, проведена незалежна аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
Підстава для перевірки: Закони України “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про аудиторську діяльність”, „Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)”, затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР) від 29.09.2011 р. № 1360, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
Відповідальність за достовірність наданих до перевірки даних несе директор Товариства Бабич Олексій Васильович.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинних в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Перевірка проводилась в приміщенні офісу Товариства за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16 з 06.03.2013 р. по 22.03.2013 р., аудиторський висновок видано 25.03.2013 р.
Перевірка проведена на підставі наданих установчих, реєстраційних та інших документів, що засвідчують правовий статус Товариства, внутрішніх нормативних розпорядницьких документів, договірної, облікової та іншої документації, що характеризує фінансово-господарську діяльність Товариства, а саме:

  • статутні документи;

  • бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку;

  • оборотно – сальдові відомості;

  • фінансова звітність станом на 31.12.2012 р.: Баланс станом на 31.12.2012 року (Форма № 1); Звіт про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2).

  • інші документи Товариства.

Основні відомості про Товариство


Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю

“ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ”

Код за ЄДРПОУ

36507806

Код території за КОАТУУ

8038000000

Населений пункт (місто)

м. Київ

Район

Оболонський

Поштовий індекс

04073

Вулиця, будинок

вул. Марка Вовчка, буд. 16

Дата видачі Свідоцтва про державну реєстрацію

11.06.2009 р.

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

№ 1 069 102 0000 024757

Орган, що видав свідоцтво

Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

7 380 575,00

Дозвільні документи

Ліцензія Серія АВ № 581466 від 14.07.2011року на право діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), строк дії ліцензії - з 14.07.2011р. по 14.07.2016р.
Ліцензія Серія АВ № 581467 від 14.07.2011року на право діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність), строк дії ліцензії - з 14.07.2011р. по 14.07.2016р.
Ліцензія Серія АВ № 581468 від 14.07.2011року на право діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), строк дії ліцензії - з 14.07.2011р. по 14.07.2016р.Види діяльності за КВЕД - 2010

- 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення


Інституційний сектор економіки за КІСЕ

S.12403 Допоміжні фінансові організації під іноземним контролем


Середня кількість працівників

6


Відокремлених структурних підрозділів та філій станом на 31.12.2012 року Товариство не має.

Основні відомості про ТОВ «АФ «Успіх - Аудит»


Найменування

Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит»

Ідентифікаційний номер

33231186

Місцезнаходження

02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф. 178

Дозвільні документи

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3519, видане рішенням Аудиторської палати України від 27.01.2005р. № 144/6, термін чинності Свідоцтва продовжено рішенням АПУ від 24.12.2009 р. № 209/4 до 24.12.2014 р;

Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів; унесено до Реєстру відповідно до рішення від 07.04.2010 р.; реєстраційний номер 1143; серія та номер: АБ № 001045; строк дії з 07.04.2010 р. до 24.12.2014 р.


Дозвільні документи аудиторів, що здійснювали аудит фінансової звітності

Ватаманюк Марія Михайлівна:

- сертифікат аудитора серії А № 000873 від 28.03.1996 р., термін чинності до 26.05.2015 р.;

Шеленгівська Інна Степанівна:

- Сертифікат аудитора серії А № 002960 від 05.09.1996 р., термін чинності до 05.09.2015 р.


Електронна адреса

bina@ukr.net

Телефон

Телефон/факс

(044) 223 – 82 – 69

(044) 289 – 63 – 19


Відповідальністю аудиторів є надання висновку щодо фінансових звітів на основі результатів здійсненої аудиторської перевірки. Аудитор провів аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять сут­тєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджу­ють суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих прин­ципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Аудиторами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур звернуто увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні аудиторам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались, в основному, за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.
У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки. Під час пере­вірки до уваги бралися ймовірність тільки суттєвих викривлень. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.
Під час перевірки аудиторами встановлено, що згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV, із змінами та доповненнями, Товариство встановило відповідним наказом про облікову політику від 03.01.2012 р. № 1 принципи, методи і процедури, що використовувалися при складанні фінансової звітності.
Бухгалтерський облік господарської діяльності Товариства здійснювався бухгалтерією з дотриманням єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування бухгалтерського програмного забезпечення.
Згідно наказу по Товариству від 28.11.2012 р. № 2 в період з 03.12.2012 р. по 17.12.2012 р. проведено річну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків відповідно до вимог Інструкції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69. Розбіжностей між обліковими даними та фактичною наявністю основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів не встановлено; дебіторська та кредиторська заборгованість підтверджена актами звіряння розрахунків ( Протокол засідання інвентаризаційної комісії від 18.12.2012року).
На основі проведених аудиторами тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік здійснювався у Товаристві відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО), та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. На підставі наданих Товариством до перевірки аудиторам даних регістрів бухгалтерського обліку, здійснено розкриття інформації щодо Балансу станом на 31.12.2012 р.
Актив Балансу
Розділ “Необоротні активи”

Станом на 31.12.2012 року необоротні активи Товариства становили 2 тис.грн., до їх складу віднесено:
1. Основні засоби - 2 тис.грн.:

Первісна вартість - 5 тис. грн.

Знос - 3 тис.грн.

Облік основних засобів організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92, із змінами і доповненнями.

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів дозволяє правильно відобразити в обліку їх надходження та реалізацію. Обмежень на використання майна немає.
Розділ “Оборотні активи”
Станом на 31.12.2012 року оборотні активи Товариства становили 7501 тис.грн., а саме:

1. Дебіторська заборгованість за товари роботи, послуги – 68 тис.грн. Заборгованість реальна, має плинний характер, з термінами виникнення – до 3 місяців.


  1. Дебіторська заборгованість за розрахунками (за виданими авансами) – 4 тис. грн.

  2. Інша поточна дебіторська заборгованість - 39 тис. грн.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості організований відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237, із змінами і доповненнями.
4. Поточні фінансові інвестиції -7388 тис.грн. - вартість простих іменних акцій.

Облік фінансових інвестицій організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 року № 91, із змінами і доповненнями.

.

5. Грошові кошти та їх еквіваленти (в національні валюті) - 2 тис. грн.

Облік касових операцій здійснювався відповідно до вимог “Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, зі змінами та доповненнями.

Товариство має поточний рахунок в АТ «ТАСкомбанк» ( МФО 339500).

Облік банківських операцій здійснювався відповідно до вимог Інструкції № 22 “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. зі змінами та доповненнями № 296 від 15.05.2009 року.

Всі операції по розрахунковому рахунку підтверджені банківськими виписками та доданими до них первинними документами.

Активи Товариства класифіковані та оцінені в бухгалтерському обліку правильно.

Пасив БалансуРозділ “Власний капітал” станом на 31.12.2012 року становив 7497 тис.грн., а саме:
1.Статутний капітал7381 тис.грн. - відображає зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів, які є внеском учасників до капіталу підприємства.

Порядок відображення Статутного капіталу в бухгалтерському обліку відповідає Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. № 996-XIV та Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.031999 р. № 87, із змінами і доповненнями.

Змін в розмірі статутного капіталу Товариства та в складі учасників в 2012 році не було.

2. Нерозподілений прибуток116 тис. грн., за результатами діяльності в 2012 році Товариство отримало чистий збиток 5 тис.грн.

Власний капітал, його структура і призначення , що відображені в 1 розділі пасиву балансу, адекватні даним бухгалтерського обліку.

Розділ «Поточні зобов’язання» станом на 31.12.2012 року становив 6 тис.грн.,

а саме:

1) Поточні зобов’язання за розрахунками:

- зі страхування – 2 тис. грн. сума нарахованого єдиного соціального внеску до пенсійного фонду на заробітну плату за грудень 2012 р., виплату якої здійснено в січні 2013 р.;

- з оплати праці 4 тис. грн. сума нарахованої заробітної плати за грудень 2012 р., виплату якої здійснено в січні 2013 р.

Бухгалтерський облік зобов'язань у Товаристві ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов'язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20, із змінами та доповненнями.

Порушень у формуванні поточних зобов’язань та відображенні в бухгалтерському обліку не встановлено.

Валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2012 року становить 7503 тис.грн. (Сім мільйонів п’ятсот три тисячі грн.).На підставі даних балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. Аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів здійснюється згідно положень ст. 144 „Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю” Цивільного кодексу України, зокрема п. 4 «Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації».
Розрахунок вартості чистих активів

(наведені тільки заповнені рядки балансу)п/п

Зміст

Рядок

Балансу

Сума

(тис. грн.)

1

Склад активів ,які приймаються до розрахунку


1.1

Необоротні активи

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

010

-

Основні засоби (залишкова вартість)

030

2

Всього:

2

1.2

Оборотні активи:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

160

68

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

180

4

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

39

Поточні фінансові інвестиції

220

7388

Грошові кошти в національній валюті

230

2

Всього

7501

Разом активи

7503

2

Зобов’язання, що приймаються до розрахунку

2.1

Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:- зі страхування

570

2

- з оплати праці

580

4

Всього:

6

Разом пасиви (зобов’язання)

6


Визначаємо вартість чистих активів (нетто – активів) за формулою:

(1.1 + 1.2) - (2.1) = 7503 – 6 = 7497 тис.грн.

При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів більше розміру статутного капіталу на суму 116 тис.грн. (7497 – 7381).

Показники ліквідності, платоспроможності та фінансової стабільності на 31.12.2012 р.


№ п/п


Показники та коефіцієнти


Формула розрахунку


Нормативне значення


Фактичне значення

станом на

31.12.12 р.

Фактичне значення

станом на

31.12.11 р.

Аналіз ліквідності товариства

1


Коефіцієнт покриття.

Ф.1 ряд.260

Ф.1 ряд. 620


>1


1250,2

1500,4

2


Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Ф.1 (ряд.220 + ряд.230 + ряд.240)

Ф.1 ряд.620

>0,2


1231,3

1451,0

3


Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

Ф.1 (ряд.260- ряд.620)


>0


7495,0

7497,0

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) товариства

4


Коефіцієнт платоспроможності (автономії), Кав

Ф.1ряд.380

Ф.1 ряд.640


>0,5


1,0

1,0

Аналіз рентабельності

5


Коефіцієнт рентабельності активів


Ф.2 с.220


>0


-


0,04

Ф. 1 (ряд.280 (гр.З) + р.280 (гр.4)) / 2

6


Коефіцієнт рентабельності власного капіталу


Ф.2 с.220


>0


-


0,04

Ф. 1 (ряд.380 (гр.З) + р.380 (гр.4)) / 2

7


Коефіцієнт рентабельності діяльності


Ф.2 ряд.220


>0


-


0,02

Ф.2 ряд.035


Вищенаведені коефіцієнти свідчать про задовільній фінансовий стан Товариства та відсутність боргових зобов’язань перед контрагентами.
Нами, незалежними аудиторами ТОВ «АФ «Успіх - Аудит» проведено аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства за 2012 рік, що включають Баланс станом на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 р., опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Аудит передбачав виконання аудиторських процедур, вибір яких залежить від суджень аудиторів, для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитори розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, при цьому не мав за мету висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Аудитори вважають, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки. При цьому аудитори констатують, що не спостерігали за інвентаризацією наявних активів.

Висновок
На думку аудиторів ТОВ «АФ «Успіх - Аудит», отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність складеної Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ» фінансової звітності за 2012 р. дійсному фінансовому стану результатів діяльності.

Аудитори висловлюють думку, що фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЗІЛАЙН ІНВЕСТ» в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012 р. за результатами операцій за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р., згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України.
Директор

ТОВ «АФ «Успіх-Аудит» М.М. Ватаманюк

Аудитор І. С. Шеленгівська
м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд 16

„25” березня 2013 року


Схожі:

«Успіх-Аудит» ЗКПО 33231186 Рах. 260093017648 В ПАТ «Промінвестбанк» Аудиторська фірма
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності від 27. 01. 2005 р. №3519, виданого Аудиторською Палатою України, та Товариством з обмеженою...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал»
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»,...
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ»
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012...
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2011...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка