СТАТУТ


Скачати 378.48 Kb.
НазваСТАТУТ
Сторінка1/3
Дата26.03.2013
Розмір378.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник відділу освіти

Славутської райдержадміністрації

Зубова Ж.О.

СТАТУТ

Цвітоського навчально-виховного об’єднання «Дошкільний навчальний заклад, середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, школа мистецтв»,

Славутської районної ради Хмельницької області.

I. Загальні положення

1.1. Цвітоське навчально – виховне об’єднання «Дошкільний навчальний заклад, середня загальноосвітня школа 1 – 111 ступенів, школа мистецтв» Славутської районної ради Хмельницької області (далі навчальний заклад) створене рішенням виконкому Цвітоської сільської ради від 29.08.2001 року № 18/01, знаходиться у спільній власності територіальних громад Славутського району.
1.2. Юридична адреса навчального закладу:

30014, вул..Незалежності 1 с.Цвітоха Славутського району Хмельницької області, т.55-636
1.3. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.


1.4. Засновником (власником) навчального закладу є Славутська районна рада.


1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної ,повної загальної середньої, мистецької освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровлення дітей, естетичне виховання через доступність до надбань вітчизняної та світової культури, готувати підґрунтя для занять художньою творчістю.
1.6. Головними завданнями навчального закладу є:


 • забезпечення реалізації права громадян на дошкільну, повну загальну середню, мистецьку освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в вихованців поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права дітей на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів ;

 • формування громадської позиції власної гідності, готовності до школи, трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

 • надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини;

 • формування умінь і навичок необхідних для навчання в школі;

 • становлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до вікових особливостей дітей;

 • естетичне виховання дітей;

 • навчання дітей різних видів мистецтв.


1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», « Про позашкільну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року N 778, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положенням про навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року

№ 306, іншими нормативними актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції, законів України Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади , рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.
1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.


1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої,

наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни;

 • дотримання умов, що визначаються за результатами атестації.


1.10. У навчальному заклад мовою навчання є українська мова. Можливе запровадження поглибленого вивчення предметів та різних профілів навчання.

1.11. Навчальний заклад має право:


 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за

погодженням із засновником;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани;

 • спільно з іншими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу,

що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з

законодавством України та власним статутом;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

 • розвивати власну соціальну базу;

 • встановлювати форму для учнів;

 • здійснювати капітальне будівництво , реконструкцію,, ремонт на основі договорів підрядника чи господарським методом;

 • а також  можуть бути визначені інші права, що не суперечать законодавству

 • України.
  1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:
 • методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

 • методоб’єднання вчителів природничо-математичного циклу;

 • методоб’єднання вчителів початкових класів та вихователів дошкільного

 • навчального закладу;

 • методоб’єднання класних керівників та класоводів;

 • творча група вчителів;

 • методична рада;

 • психолого – педагогічний семінар.


1.13. Медичне обслуговування та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником навчального закладу здійснюються медичною сестрою та Цвітоським ФАП-ом.

Навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
1.14 В дошкільному навчальному закладі здійснюється трьохразове харчування, загальноосвітній школі 1 ступеня – двохразове, 11-111 ступенів - одноразове.
1.15 Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування , кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом їдальні, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичну сестру, директора навчального закладу.
1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.


II. Організація навчально-виховного процесу
2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та  затверджених Міністерством освіти і науки  України, із  конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання у школі 111 ступеня.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу,  розглядається педагогічною радою  і затверджується  районним відділом освіти.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програми розвитку, навчання, виховання дітей «Я у Світі», , що рекомендована Міністерством освіти і науки України.
2.4. Навчальний заклад складається з дошкільного навчального закладу, початкової школи, основної школи та старшої школи, школи мистецтв і здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання.

Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.
2.5. Для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу необхідно протягом календарного року батькам або особам , що їх замінюють подати заяву на ім’я директора навчального закладу, копію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров’я дитини, довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення. Дошкільний навчальний заклад включає в себе 3 групи загального розвитку. Групи комплектуються за віковими, сімейними ознаками. Комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. Комплектування груп за сімейними ознаками передбачає перебування в ній дітей, які знаходяться між собою у родинних стосунках.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей урахуванням побажань батьків, або осіб, які їх замінюють. Наповнюваність груп у дошкільному навчальному закладі до 20 осіб.

Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється як правило, до початку навчального року, за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу) , до навчального закладу 111 ступеня - документа про наявний рівень освіти.

Зарахування учнів до школи мистецтв може здійснюватись протягом навчального року на без конкурсній основі, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Вік вступання встановлюється з 5 до 18 років.

Зарахування учнів ( вихованців ) до навчального закладу здійснюється без проведення конкурсу і , як правило, відповідно території обслуговування.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року  навчання  до  іншого  навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка та довідки з іншого навчального закладу про згоду на прийняття на навчання.

Класи у закладі формуються за погодженням з відповідним органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно – гігієнічним вимогам для здійснення навчально – виховного процесу, та відповідно кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.
2.6.У навчальному закладі для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та відповідного асигнування можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження дітей встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, за погодженням з районним відділом управління освітою..

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Навчальні заняття для учнів розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менша 175 робочих днів у 1 – 4 класах – 1 ступінь та 190 днів 11 – 111 ступенів ,5 – 11 класи.
Навчальний рік поділяється на семестри. Їх тривалість та календарні строки визначаються згідно рекомендацій Міносвіти і науки України.

Навчальний рік у школі мистецтв починається 1 вересня і закінчується 31 травня.
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності  забороняється  (крім  випадків, передбачених законодавством України).

Залучення учнів до видів діяльності , не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу дозволяється лише за її згодою та згодою батьків або осіб, які їх заміняють.
2.9. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у першому класі - 35 хвилин, у других - четвертих класах – 40  хвилин, у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

У навчальному закладі встановлюється така тривалість перерв між уроками: перша, друга перерви – 10 хвилин, третя – 20 хвилин, четверта, п’ята і т.д. 10 хвилин. Тривалість занять у школі мистецтв віком 5-6 років - 30 хв., віком 6-7 – 35 хв., більше 7 років – 45 хв.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять, уроків визначається розкладом занять, уроків відповідно до робочого навчального плану закладу, що складається на кожен семестр який відповідає санітарно-гігієнічних та педагогічним вимогам і затверджується директором.

Для учнів 5-9 –х класів допускається проведення підряд двох уроків лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10 -11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Режим роботи дошкільного навчального закладу: молодша група – 7 годин перебування дітей, середня, старша – 10, 5 годин.

Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально – виховного процесу.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності вихователів.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.). навчально-виховний процес у школі мистецтв здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету  визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог  з  урахуванням  індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1 – го класу не задаються.
2.13. Облік навчальних досягнень учнів протягом року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особової справи учня.


2.14. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання досягнень у навчанні учнів , ведеться тематичний облік  знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому - за рішення педагогічної ради навчального закладу.

У документі  про  освіту  (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.


2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.16. Переведення дітей у дошкільному навчальному закладі з однієї вікової групи в іншу, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень).

За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі: у разі хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час щорічної відпустки батьків, а також 75 днів у літній період.

Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись згідно медичної довідки про стан здоров’я дитини, за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, при невиконання батьками угоди між закладом і батьками, коли дитина не відвідує заклад більше місяця без поважних причин, у разі несплати без поважних причин плати за харчування дитини на протязі 2 місяців. Адміністрація закладу зобов’язана письмово повідомити про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. N 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. За N 120/5311.


2.17.Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків або осіб, що їх замінюють направляються на обстеження фахівцями відповідної психолого – медико – педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків ( осіб, які їх замінюють)

Учні початкових класів, які через поважні причини ( хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму , можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).


2.18. Навчання у випускних (4,9,11) класах навчального закладу завершуються державною підсумковою атестацією. Зміст , форма і порядок проведення атестації визначається МОН та МОЗ.
2.19. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи - табель успішності;

 • по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

 • по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

Випускникам 9-го, 11-го класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту можуть продовжити навчання екстерном.

Рішення про відрахування із закладу дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприянням відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.
2.20. За відмінні успіхи у навчанні та участь в громадському житті закладу для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

 • нагородження похвальним листом « За високі досягнення у навчанні» (учні 2-8, 10 класів);

 • нагородження похвальною грамотою « За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (учні 11 класу);

 • нагородження срібною чи золотою медаллю( учні 11 класу);

 • надання рекомендацій для вступу в навчальні заклади;

 • нагородження дипломом дирекції закладу;

 • занесення до списку «Ними гордиться школа»;

 • надання можливості першочергового використання наявної матеріальної бази закладу для задоволення своїх інтересів.

За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу 11 ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.
2.21 Виховання вихованців здійснюється під час проведення занять, уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно правових актах.

У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
2.22 Примусове залучення учнів ( вихованців) закладу до вступу в будь – які об»єднання громадян, громадські, громадсько - політичні , релігійні організації і воєнізовані формування , а також до діяльності в зазначених організаціях, участі. в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.
2.23 Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально – виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку.
  1   2   3

Схожі:

РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ ТЕЛЕОРГАНІЗАЦІЇ
Цей Редакційний статут (далі Статут) містить вимоги до створення та поширення інформації
СТАТУТ

СТАТУТ

СТАТУТ Учнівського самоврядування Черкаської загальноосвітньої школи...
Ити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням...
СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

СТАТУТ КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТАТУТ
Повноваження Міністерства як центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки
СТАТУТ
Федерація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування та гласності
СТАТУТ
Засновник здійснює фінансування НВК, його матеріально-технічне забезпечення, встановлює статус
СТАТУТ
Установчими зборами засновників Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка