Дзюба І. М. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. К. Альтернативи, 2005. 704 с Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика


НазваДзюба І. М. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. К. Альтернативи, 2005. 704 с Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика
Дата17.03.2013
Розмір65.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Під час роботи в курсі «Актуальні питання української літератури і літературної критики» в ІІ семестрі магістранти мають змогу набути фактичні знання про актуальні критичні модуси української літератури, навчитися сприймати «технологію» створення того чи іншого критичного виступу. Це потрібно для розширення професійної ерудиції, вдосконалення навичок самостійного філологічного мислення, здатності аналізувати, зіставляти, порівнювати власні спостереження зі спостереженнями досвідчених літераторів з метою вироблення власної критичної свідомості та незалежного погляду на мистецтво літератури.

Готуючись до практичних та семінарських занять, слід прочитати перераховані в плані критичні праці за книжками, наявними в бібліотеці ЛНУ та обласній науковій бібліотеці ім. М.Горького. Відсутні в бібліотеках студії зібрано в теці «Актуальні питання української літератури та літературної критики. ІІ семестр. Викладач – Шестопалова Т.П.», а також на сайті кафедри української літератури та методики її викладання та в групі vkontakte. Вивчення критичних та метакритичних джерел у ході підготовки до практичних, семінарських занять, модульного контролю передбачає прочитання, конспектування окремих тез, визначення проблематики, критичного фокусу, ідейного змісту, критичної образності, рис індивідуального критичного стилю (семантики, прагматики, риторики критичного виступу).
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ФЕНОМЕН Т.ШЕВЧЕНКА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОЇ КРИТИКИ
ПЛАН:


 1. Критична характеристика М.Євшана «Тарас Шевченко».

 2. Антиколоніальний аспект феномена Т.Шевченка в критичному наративі М.Шкандрія: а) «Протест проти колоніальної війни: «Кавказ» (1845) Тараса Шевченка», б) «Археологія ідентичності: «Великий льох» (1845) Тараса Шевченка».

 3. Шевченкознавча критика І.Дзюби: а) критичний наратив біографії митця, б) культурологічні, морально-етичні, християнські, національно-історичні параметри критичної інтерпретації творчості Т.Шевченка, в) характеристика концептів (універсалій) Шевченкової творчості в критичному наративі І.Дзюби.


ПЕРШОДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість / Іван Дзюба. – 2-ге вид., доопрац. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 718 с. (або: Дзюба І.М. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. – К. : Альтернативи, 2005. – 704 с.).

 2. Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – К.: Основи, 1998.

 3. Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська література новітньої доби / Мирослав Шкандрій / Пер. П.Таращук. – К. : Факт, 2004. – С. 219-235.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2
ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ
ПЛАН:

 1. Студія М.Зерова «Леся Українка» (критичний фокус, композиція, критична образність, аргументація, ілюстративний матеріал).

 2. Роль С.Павличко в поборенні критичних догм потрактування феномена Лесі Українки.

3. Концепти гнозису, єресі, аристократизму, філософії в критичній тезі О. Забужко про феномен Лесі Українки (Студія М. Жарких «Помилкові погляди Оксани Забужко на Лесю Українку» як контрпозиція).

ПЕРШОДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : статті / Микола Зеров / Наук.-ідеол. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич: Відродження, 2007. – 568 с.

 2. Жарких М. Помилкові погляди Оксани Забужко на Лесю Українку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.l-ukrainka.name/uk/Studies/ZabuzhkoFalses.html . – Назва з екрана.

3. Зборовська Н. «Наша пані» Леся Українка у тлумаченні Оксани Забужко: (інтелектуал. парадокси культур. фемінізму). – Рец. на кн. : Notre Dame d ' Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. – К. : Факт, 2007. – 640 с. / Ніла Зборовська // Слово і час, 2007. – № 9. – С.69-73.

4. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : Монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К . : Либідь, 1999. – С. 39-42, 51-88.

5. Панченко В. Олтар серед руїни («Руфін і Прісцілла» Лесі Українки як антиутопія) / Володимир Панченко // Людина в часі – 2 (філософські аспекти української літератури ХХ – ХХІ століть) / НаУКМА ; за ред. В. Моренця ; упоряд. Л.В. Пізнюк. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2011. – С. 33-51.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3
ФЕНОМЕН «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» ЯК ОБ’ЄКТ ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОЇ КРИТИКИ
ПЛАН:

 1. Критичний наратив Ю.Лавріненка: а) характеристика сильвет в антології «Розстріляне відродження», б) есе «Література вітаїзму», в) есе «Література межової ситуації».

 2. «Критика вгляду» Ю.Шереха: «Літ Ікара (Памфлети Миколи Хвильового)», «Шоста симфонія Миколи Куліша», «Легенда про український неокласицизм», «Колір нестримних палахтінь («Вертеп» Аркадія Любченка)».

 3. Характеристика мемуарно-критичного наративу Г.Костюка.


ПЕРШОДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Костюк Г. Зустрічі і прощання : Спогади: Кн.1. – Едмонтонт : Канад. ін-т укр. студій. Альбертський ун-т, 1987. – 1132 с. (на прикладі окремих частин).

 2. Шестопалова Т.П. На шляхах синтези думки ( Теоретичні засновники спадщини Юрія Лавріненка) / Т.П.Шестопалова / М-во освіти і науки України, Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 320 с. (С. 182-190, 192-198, 224-231).

 3. Шевельов Ю. Вибрані праці : У 2 кн. Кн. ІІ. Літературознавство / Юрій Шевельов / Упоряд. І.Дзюба. – 2-ге вид. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 1151 с. (названі праці).


Завдання: Бібліографічна підбірка й анотації актуальних критичних розвідок про представників «Розстріляного відродження» (15-20 позицій).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗРІЛОГО МОДЕРНІЗМУ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ
ПЛАН:

 1. Критичні рефлексії київської школи поетів.

 2. Поезія 1980-90-х років у дзеркалі критики.

 3. Критичні проекції урбаністичної літератури

 4. Конструювання персонажів в українській прозі 90-років ХХ – початку ХХ ст.


ПЕРШОДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Карповець М. Смислове обрамлення світу міста в романі Валерія Шевчука «Стежка в траві. Житомирська сага» / Максим Карповець // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ – ХХІ століть) / НаУКМА ; за ред. В. Моренця ; упоряд. Л.В. Пізнюк. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2010. – С. 222-238.

 2. Моренець В. Слово, що випало з мовчання філософів (Київська школа поетів: Михайло Григорів) / Володимир Моренець // Моренець В. Оксиморон: Літературознавчі статті, дослідження, есеї. – К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – 195-235.

 3. Моренець В. Прощання з ідеологічною «вічністю» (погляд на українську поезію 80-90-х років) / Володимир Моренець // Моренець В. Оксиморон: Літературознавчі статті, дослідження, есеї. – К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – 236-245.

 4. Павленко Л. Екзистенціалістські виміри поезії Віктора Кордуна / Леся Павленко // Людина в часі – 2 (філософські аспекти української літератури ХХ – ХХІ століть) / НаУКМА ; за ред. В. Моренця ; упоряд. Л.В. Пізнюк. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2011. – С. 131-147.

 5. Філософські аспекти конструювання персонажів в українській прозі 90-х років ХХ –початку ХХІ ст. / Ростислав Семків // Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ – ХХІ століть) / НаУКМА ; за ред.. В. Моренця ; упоряд. Л.В. Пізнюк. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2010. – С. 239-259.ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ МОДУЛЬНИХ РОБІТ

КМР № 1. Підготуватися до контрольної роботи за питаннями:

 1. Теоретико-методологічний аспект літературної критики ІІ половини ХХ століття.

2. Критика як складова літературно-художнього дискурсу.

3. Українська література та літературна критика ХІХ століття в сучасному науково-критичному осмисленні.

4. Феномен Т.Шевченка як об’єкт наукової критики.

5. Визначальні концепти української літературної критики ХХ століття.

7. Феномен Лесі Українки як об’єкт наукової критики.

8. Українська літературна критика ХХ століття в дзеркалі мікроісторії.

9. Феномен «Розстріляного відродження» як об’єкт наукової критики.

10. Українська література 1990-х – 2000-х років як об’єкт літературної критики.

14. Наратологічний аспект літературної критики.

15. Національна зумовленість оповідей. Діалог та інтертекстуальність як параметри національного критичного наративу.

16. Способи критичного вислову Ю.Шереха (на прикладі опрацьованих текстів).

17. Жанрові й риторичні особливості критики Ю.Лавріненка (на прикладі опрацьованих текстів).

18. Мемуарно-критичний талант Г.Костюка.

19. Постколоніальний дискурс літературної критики Мирослава Шкандрія (на прикладі опрацьованих текстів).

20. Критичні студії київської школи поетів.

 1. Поезія 1980-90-х років у дзеркалі критики.

 2. Критичні проекції урбаністичної літератури.

 3. Конструювання персонажів в українській прозі 90-років ХХ – початку ХХ ст.

24. Філософія і література.
Методичне спрямування: Слід почати з опису 2-4 науково-критичних студій, що розкривають суть питання, далі перерахуйте основні положення та дати їм свою оцінку.
КМР № 2. Представлення індивідуальних навчально-пошукових проектів за темами лекцій та практичних занять
Вказівка до підготовки: Підготувати лаконічні повідомлення (обсяг – 2-3 аркуші тексту на папері формату А-4, шрифт Times New Roman, кегль № 14, інтервал – 1,5, поля – 2 см з усіх боків) й мультимедійну презентацію про 2-3 критичні студії, розкриваючи їхню привабливість для потенційних читачів.

Методичне спрямування: Зверніться до критичних матеріалів газет «Літературна Україна», «Критика», журналу «Кур’єр Кривбасу» та ін., сайтів «Літакцент», «Буквоїд» тощо, сучасних літературно-критичних книжок (Критика прози: статті та есеї / В.Неборак, І.Котик, М.Котик-Чубінська та ін. – К.: Грані-Т, 2011. – 328 с. та інші на вибір).

Представте Ваше бачення організації відповідних текстів (тип (модель) оповіді, образ наратора, сюжет, конструкти, концепти, критична образність, стиль), яка й визначає зміст та систему смислів критичного виступу.

Критерії оцінювання знань

За практичні заняття магістрант може набрати 25 балів; КМР № 1 – 25 балів, КМР № 2 – 25 балів, самостійна робота – 20 балів (дивіться завдання до практичного заняття № 3), присутність на лекціях – 5 балів.

Схожі:

Біографія: Тарас Шевченко
Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого (9 березня за н ст.) 1814р в с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії
Урок читання Тема : Т. Г. Шевченко співець краси рідного краю
«Тарас Шевченко» (про нього) Т. Г. Шевченко – «Вітер з гаєм розмовляє…», «Садок вишневий коло хати»
Урок читання Тема : Т. Г. Шевченко співець краси рідного краю
«Тарас Шевченко» (про нього) Т. Г. Шевченко – «Вітер з гаєм розмовляє…», «Садок вишневий коло хати»
Т. Г. Шевченка як громадянина, митця й людину; за допомогою
У глибині сцени застигли 4 картини: Малий Тарас і мати, Оксана і Шевченко, юнак Шевченко, старий Шевченко. Звучить “Июнь” 1 частина...
Тема: Т. Г. Шевченко співець краси рідного краю
...
Перелік рекомендованої літератури для підготовки в брен-рингу присвяченому...
Тарас Шевченко. Усі твори в одному томі. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2006. – 824 с
Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого 9 березня
...
Програма начально-тематичних екскурсій Початкова школа. Екскурсія...
Українська література. Екскурсія «Тарас Григорович Шевченко – український письменник»
«Шевченківське у Василя Симо-ненка» я обрала слова з поеми Т. Г....
Біївців од станції Вила. Коли глядь: нас наздоганяє підвода, де сидять… Тарас Шевченко, Іван Фран-ко і Леся Українка. Шевченко зупиняє...
2 Ідеал провідної верстви нації Тарас Шевченко, розкриваючи поведінку...
Тарас Шевченко, розкриваючи поведінку свого панства, змальовуючи з болем у душі кривду Україні з боку самих українців, наштовхує...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка