27. «Конфліктологія в школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів


Скачати 320.28 Kb.
Назва27. «Конфліктологія в школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів
Сторінка1/3
Дата28.10.2013
Розмір320.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2   3
27. «Конфліктологія в школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів

Іванова Ганна Вікторівна,

вчитель етики та художньої культури,

категорія вища, старший вчитель

Пояснювальна записка
Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі» розрахована на учнів 10-11 класів на два роки навчання (70 годин, 35 години на рік у кожному класі, 1 урок на тиждень, за рахунок годин варіативної частини робочого плану).

Конфліктологія – це наука про технологію запобігання та подолання конфліктів. Норми поведінки людини, базові правила розв’язання конфліктів сьогодні слід розглядати як елемент загальної культури особистості. У даний час це важливо, особливо для молоді, бо конфлікти, є досить частим явищем у суспільстві, явищем неминучим. Глобальні конфлікти потрясають світ. «Дрібні», повсякденні конфлікти супроводжують нас у побуті, у сім'ї і нерідко як внутрішньоособистісні. Напруженість життя стає все виразнішим.

Особливо відчутно це в шкільному соціумі, який через свою специфіку є конфліктогенним. Конфлікти, що відбуваються у школі, мають стійкий інерційний характер. За статистикою, близько половини учнів страждають на депресію, кожен третій учень має психічні відхилення. Неблагополучний стан психіки дітей провокує їх вирішувати більшість життєвих ситуацій конфронтаційно. Часто суперечки школярі вирішують із позиції сили, тиску, за допомогою крику й образ. Є діти, які тижнями не розмовляють з батьками, «огризаються», зводять стіну непорозуміння у власній сім'ї - і страждають від цього в першу чергу самі. Тривалі конфлікти з учителями, невміння терпляче вислуховувати справедливі зауваження педагога або коректно виправдати себе призводять до відчудження між учителем і учнем. Адже в школі спілкування - не периферійна складова процесу навчання, а його істота і серцевина. Тому нам усім важливо навчитися вирішувати конфлікти, культуризуючи їх, перетворюючи з конфліктів «руйнівників» у конфлікти «творці».

Фахівці з питань конфліктології підкреслюють важливість навчання підростаючого покоління в дусі конфліктологічної парадигми і відповідної їй життєвої позиції, що можливе в результаті здійснення спеціалізованого навчання конфліктології.

Розвиток нашої держави вимагає необхідності оволодіння старшокласниками перед виходом у доросле життя певним мінімумом конфліктологічних знань, формування у них соціальних навичок ненасильницького вирішення конфліктів.

Авторська програма «Конфліктологія у школі» спирається на базові знання старшокласників, сприяє реалізації міжпредметних зв'язків з учбовим матеріалом з етики, практичного права та правознавства, валеології, літератури, історії, охорони і безпеки життєдіяльності, - розширює психологічні знання учнів. При її складанні враховано накопичений досвід конфліктологічної освіти у школах Росії, Японії тощо.

Провідна дидактична мета курсу «Конфліктологія у школі» - формування в учнів теоретичних знань та практичних навичок оволодіння формами спілкування, які сприяють конструктивним виходам із конфліктів та активізують творчий потенціал учня за рахунок глибшого пізнання себе, свого внутрішнього світу.

Основними задачами курсу є:

– пізнання загальної структури особистості;

– визначення складових спілкування і взаєморозуміння;

– усвідомлення причин конфліктогенності особистості в соціуму;

– знайомство зі структурою та динамікою конфліктів;

– аналіз конфліктів і пошук шляхів їх розв’язання, корекція стосунків;

– навчання методам самодіагностики соціального та психічного стану особистості;

– оволодіння способами запобігання конфліктам.

Готуючи старшокласників до вступу в самостійне життя, програма орієнтує особистість на розвиток життєвих компетентностей, перш за все, – соціальних, пов'язаних із оточенням, життям суспільства, соціальною діяльністю особистості.

Упродовж двох років школярі знайомляться з вітчизняним і зарубіжним досвідом в області конфліктології, отримують важливі теоретичні знання. Знайомляться з різними видами конфліктів (внутрішньоособистісними, міжособистісними, груповими).

На кінець вивчення курсу учні зможуть відповідати на питання:

- чому виникають міжособистісні конфлікти і як запобігати їхній появі;

- які прийоми вербального та невербального спілкування існують;

- чи можна прогнозувати розвиток конфлікту;

- які методи та стилі поведінки в конфлікті слід використовувати залежно від ситуації.

Особливу увагу приділено не тільки формуванню конфліктологічних знань у старшокласників, а її сприянню переносу набутих ними вмінь і навичок з модельованих сюжетно-рольових ситуацій у реальні життєві, підтвердження (упровадження) їх своїми вчинками. Програма передбачає вироблення в учнів умінь швидко та правильно реагувати на конфлікт, обирати потрібну стратегію поведінки.

Розкриття поданих тем розвиває пізнавальні інтереси, активізує творчий потенціал учня за рахунок оволодіння формами спілкування зі своїм внутрішнім світом, сприяє моральному гартуванню старшокласників.

Курс «Конфліктологія у школі» сприяє вихованню в особистості емпатії, рефлексії, стійкості перед стрес-факторами, комунікабельності. Рекомендована форма проведення занять орієнтує учнів на ефективні результати в життєвих ситуаціях, навчання набуває діяльнісного характеру, тобто навчання через практику, що потребує побудови індивідуальних навчальних траєкторій. Тому при плануванні передбачена обов'язкова практична частина, що складає 2/3 від змісту всього курсу.

Дидактичні форми та методи навчання:

- лекції-співміркування;

- тренінги;

- диспути та дискусії;

- рольові та ділові ігри;

- практичні заняття;

- письмові роботи;

- тестування;

- створення проектів;

- інтерактивні технології навчання;

- метод «кейсів» – ситуаційний семінар, рішення ситуативних задач, що передбачає собою опис конкретної ситуації, яка вимагає практичного розвязання.

Із метою підвищення ефективності занять, сприяння зацікавленості школярів курсом оцінювання проводиться шляхом захисту проектів, обраного кожним індивідуально. У процедуру оцінювання включається рефлексія, збір портфелю доказів, спостережень за діяльністю.

Кожне заняття з конфліктології – це інтегрований урок. Він включає знання з різних областей наук: літератури, етики, історії, психології, педагогіки, соціології, іміджіологіі, ортобіотики, менеджменту та ін.

Основним завданням учителя є надати цим знанням і вмінням практичної спрямованості, побачити їх відбиток у позитивних проявах моральної поведінки учнів; виховувати потребу в самовдосконаленні, розвивати самостійність та особисту відповідальність за прийняття рішень. Більшість годин призначена для навчання учнів комунікаціі, старшокласники вчаться ефективним методам, аналізу свого соціального та психологічного стану, технологіям запобігання конфліктам та їх конструктивному вирішенню. Це вимагає від учителя бути помічником, який сам уміє спілкуватися, конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, ставити цілі, здійснювати аналіз та самоаналіз, тобто демонструвати свою власну компетентнісну поведінку.
Зміст навчального матеріалу
10 клас

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

1.

Введення у конфліктологію. Емоційна саморегуляція особистості.

Засоби спілкування. Складові комунікабель-ності. Саморозкриття. Способи емоційної саморегуляції.

Сварка. Чому ми сваримося. Взаємні інтереси – спільні проблеми. Причини, розвиток, наслідки. Типові помилки сприйняття. Ефект ореолу. Помилки настрою. Можливі виходи із ситуації сварки.
Практичне заняття. Аналіз реальних ситуацій.

Тест «Аукціон цінностей».

Анкетування «Драбина моїх проблем».Засвоює поняття «конфлікт», «конфліктологія».

Не сприймає конфлікти загрожуючими.

Аналізує різні життєві конфліктні ситуації.

Усвідомлює необхідність конфліктологічної освіти.

Аналізує емоційний стан.

2.

Особистість старшокласника. Внутрішньоособистісні конфлікти.

Поняття «людина», «особистість», «індивідуаль-ність». Чинники, які впливають на формування особистості старшокласника. Вікові особливос-ті. Життєві сценарії, їхня роль у розвитку та самовдосконаленні особистості. Стадії особистісного зростання. Позитивна «Я-концепція».

Практичне заняття. Картограма особистості. Анкетування «Мої інтереси». Міні-тренінг «Автопортрет. Мій образ в очах оточуючих – чи далеко до істини?».Засвоює поняття «людина», «особистість», «індивідуальність».

Характеризує психо- фізіологічні особливості старших підлітків.

Визначає позитивне «Я» на основі особистого досвіду.

3.

Проблеми спілкування особистості в соціумі. Поняття «взаєморозуміння». Складові взаєморозуміння, елементи вербального та невербального спілкування.

Інтереси та нахили. Необхідність взаємних інтересів при встановленні дружніх стосунків між людьми. Вирішення загальних проблем на основі спільних інтересів.

Риси особистості, які сприяють розвитку взаєморозуміння між людьми. Види сприйняття.

Вправи на розвиток емпатії.

Тренінг спілкування.


Засвоює загальні поняття про вербальне та невербальне спілкування.

Виділяє головний предмет суперечки.

Аналізує образ співбесідника.

4.

Роль іміджу в самореалізації старшокласників і входження їх у доросле життя.

Імідж, його роль, функції та шляхи побудови. Технологія самопрезентації. Основи фізіогноміки, кінесики. Уміння «читати людину». Мова рухів тіла. Стиль одягу. Голос і мовлення. Етикет як складова іміджу.

Лідер - хто він? Моделювання ситуації успіху.

Побудова привабливого іміджу людини як умова запобігання конфліктам.

Практичні завдання. Тестування. Сюжетно-рольові ігри. Аналіз своєї поведінки.


Осмислює особливості проявів стилю одягу, жестів, міміки, рухів тіла.

Виносить судження про вплив іміджу на вирішення конфліктної ситуації.

Оцінює свій імідж, планує його корекцію.5.

Складові комунікабельності.

Комунікабельність як найважливіша умова ефективної взаємодії з оточуючими. Види вербальних і невербальних комунікацій. Потреба в спілкуванні. Способи саморозкриття особистості в спілкуванні. Подолання психологічних бар'єрів у спілкуванні. Формування етичних норм поведінки, толерантного ставлення до будь-чиїх поглядів, відчуттів.
Самодіагностика потреби в спілкуванні. Вправи на розвиток емпатії. Анкетування «Який я в спілкуванні». Тренінг «Ефективне спілкування і раціональна поведінка в конфлікті».


Формулює та використовує

найважливіші правила бесіди.

Добирає раціональні способи спілкування.

Опановує правила ефективної комунікації.6.

Конфлікти в учнівському середовищі.

Сучасні діти, які вони? Їхні інтереси, цінності. Поняття «інакомислення», «конфлікт», «власна думка». Спілкування в конфліктній ситуації. Плюси і мінуси конфлікту. Емоційна складова конфлікту. Ланцюги позитивних і негативних емоцій.
Тест Томаса на виявлення стратегії поведінки в конфліктній ситуації. Сюжетно-рольові ігри на розв’язання конфліктних ситуацій з життя школярів. Круглий стіл за проблемою.


Наводить приклади взаємодопомоги та поваги в учнівському колективі.

Визначає свою стратегію поведінки в конфліктній ситуації.

Аналізує свої вчинки та поведінку, ураховуючи їх оцінку однокласниками.

7.

Особливості сучасних молодіжних напрямків та соціальних груп. Вибір друзів і компаній.

Людина і середовище. Система стосунків із навколишніми людьми. Поняття «мікросоціум», «соціум». Знайомство. Вибір друзів. Особливості сучасних молодіжних напрямів, соціальних груп. Орієнтація на розвиток особистості.

Асоціальні компанії та їхній вплив на підлітка. Навчання навикам дружнього спілкування, асертивна поведінка. Уміння вибору здорового способу життя. Формування життєвих компетентностей у нових соціальних умовах.
Тест «Чи я справжній друг».

Дискусії за темами «Дитячі та юнацькі неформальні організації», «Як уникнути поганої компанії або вийти з неї» та ін. Сюжетно-рольові ігри на розвиток асертивності.Пояснює поняття «мікросоціум», «соціум», «асертивність».

Обґрунтовує свій життєвий вибір.

Робить висновки, як обирати друзів і компанію, як відстоювати свою точку зору.

Відпрацьовує та закріплює асертивні відмови в модельованих ситуаціях.

8.

Види конфліктів Причини виникнення міжособистісних конфліктів і методи їх вирішення.

Теоретичне знайомство з видами конфліктів – внутрішньоособистісні, міжособистісні, групові. Внутрішньоособистісний конфлікт і його структура. Міжособистісні, групові конфлікти і їхні особливості.
Круглий стіл за проблемою.

Рольові ігри - позиції «нападаючий», «захищаючий», «лоб у лоб».


Засвоює загальні поняття про різні види конфліктів.

Характеризує види конфліктів.

Аналізує життєві ситуації.

Оцінює свою поведінку в конфліктах.

9.

Міжособистісні стосунки. Гендерні ролі. Внутрішньоособистісні конфлікти.

Емоційні особливості юнацької дружби і кохання. Ідеалізація друзів і самої дружби.

Гендерні взаємостосунки. Поняття «захоплення», «пристрасть», «статевий потяг». Внутрішньоособистісний конфлікт. Подолання хворобливого сприйняття складних ситуацій.
Диспут «Чим відрізняється романтична закоханість від справжнього кохання».

Тренінг «Допоможи собі сам». Комплекс релаксації.Опановує вмінням підбадьорювати замість того, щоб принижувати.

Розтлумачує та порівнює поняття «захоплення», «пристрасть», «статевий потяг», виявляє різницю між ними.

Моделює ситуації та розв’язує їх.

10.

Досвід подолання конфліктів.

Конфліктогенний посил. Конфліктна поведінка. Алгоритм поведінки при спілкуванні в конфлікті. Адекватна комунікація. Емпатичне розуміння. Типи реагування на ситуацію. «Саботажники» спілкування.
Практичне заняття Складання своїх правил поведінки в конфлікті. Конструктивна поведінка в ситуації конфлікту: роби “раз”, роби “два”… Чотири чарівні фрази, щоб заспокоїти та заспокоїтися.
Розв’язує важкі модельовані ситуації.

Аналізує різні типи реагування на ситуації та їхні наслідки.

Обґрунтовує свої правила поведінки в конфліктній ситуації.

Формулює та використовує в модельованих ситуаціях свою тактику поведінки в різних видах конфліктів.11 клас


1.

Конфліктологія та її практична значущість.

Роль конфліктології в розвитку особистості, суспільства. Основні задачі вивчення конфліктології. Історія зародження і розвитку конфліктології як науки. Поняття «суперечність», «конкуренція», «суперництво», «ворожість», «конфронтація», «криза», «революція», «напруженість». Зв'язок даних понять з поняттям «конфлікту». Суб'єкт, об'єкт, предмет соціального конфлікту. Конструктивні і деструктивні функції конфлікту.
Практичне заняття. Сюжетно-рольові ігри –перетворення деструктивних виходів з конфліктної ситуації в конструктивні.


Розтлумачує та порів-нює поняття «суперечність», «конкуренція», «суперництво», «ворожість», «конфронтація», «криза», «напруженість», «конфлікт».

Розповідає про необхідність знань конфліктологічної освіти в сучасному світі.

Перетворює конфлікти «руйнівники» в конфлікти «творці» в змодельованих ситуаціях.

2.

Самоорганізація особистості старшокласника.

Самоорганізація життя. Технологія створення позитивної «Я-концепції» старшокласника. Самоаналіз особистісних станів, стереотипів поведінки.
Практичне заняття. Реальні та ідеальні ролі. Визначення своїх життєвих задач.


Аналізує свою поведінку.

Планує шляхи самовдосконалення.

Відстежує і закріплює стан внутрішнього спокою та впевненості в собі.


3.

Динаміка конфлікту.

Причини виникнення конфліктів.

Знайомство з етапами і фазами конфлікту, можливості вирішення конфлікту на кожному етапі. Основні методи розв’язання конфліктів. Ретроспективний аналіз і діагностика причин конфлікту.
Практичне заняття. Визначення етапу і фази конфліктних ситуацій. Алгоритми конструктивного рішення. Практичні вправи на відпрацювання швидкості реакції в конфліктних ситуаціях.


Визначає етапи і фази конфлікту.

Пояснює важливість своєчасного запобігання конфлікту, повороту в конструктивне русло.

4.

Поведінка особистості в конфліктній ситуації.

Рівень конфліктності особистості. Основні стратегії та стилі поведінки особистості в конфлікті. Механізм виникнення негативної поведінки особистості в конфлікті. Мотиви поведінки.
Тест фрустраційних реакцій Розенцвейга.

Практичне заняття. Творчий підхід до розв’язання конфліктів. Створення проектів. Рольові ігри.


Виявляє різні стратегії та стилі поведінки особистості в конфлікті. Аналізує емоційні реакції в фрустрацій них ситуаціях.

Моделює різні виходи з однієї ситуації.5.

Підвищення стійкості особистості старшокласника стрес-факторам.

Поняття стресу та дистресу. Шляхи накопичення напруженості. Симптоми стресу. Основні способи зняття напруженості. Шляхи підвищення стійкості стресу: організацією свідомості та розуму; за допомогою роботи з емоціями; через безпосередньо тілесну роботу.
Практичне заняття. Прийоми саморегуляції, швидкого зняття напруженості, релаксаційний комплекс.

Розпізнає природу стресу, причини, ознаки.

Засвоює способи управління своїм емоційним станом.

Відстежує та засвоює збереження внутрішньо- емоційного балансу.

Опановує «мистецтвом бути собою».

6.

Емоції і почуття джерела сили і слабкості.

Свідоме й несвідоме забарвлення подій і людини. Продуктивність емоцій. Стратегія і тактика психологічного захисту (або як зберегти внутрішній емоційний баланс).
Практичне заняття. Світоглядна модель саморегуляції емоційного стану.

Міні-тренінг «Володар емоцій». Релаксаційний комплекс.


Характеризує емоції та почуття, які впливають на нашу поведінку.

Обґрунтовує важливість уміння керувати собою.

Розвиває вміння відстежувати особисті емоції та брати їх під контроль.

7.

Теорії любові. Шляхи вдосконалення любові. Основні складові справжнього кохання - фізичне, дружнє та агапе-любов. Негативні наслідки дошлюбних стосунків. Внутрішньоособистісні конфлікти та шляхи їх подолання.
Тест. «Як я будую свої стосунки».

Практичне заняття. «Як перемогти «розбірки», образи та гіркі розчарування.»

Демонстрація відеофільму «Початок».


Обґрунтовує важливість складових кохання.

Осмислює можливість отримання користі від втрат.

Моделює ситуації та розв’язує їх.

8.

Створення шлюбу. Сім'я. Проблеми сімейних конфліктів.

Поняття «індивідуація», «аутетичність», «самоактуалізація», «дисоційований» та «асоційований» стани.

Створення шлюбу. Складові сприятливого клімату в сім'ї. Типи сімейних союзів. Психотерапевтична функція сім'ї. Вплив прабатьківської сім'ї. Психологічна сумісність подружжя. Технологія сімейних стосунків. Принципи оптимального спілкування. Конфлікти в сім'ї. Новий сімейний кодекс, укладання шлюбних контрактів.
Методика «ціннісні орієнтації» М.Рокич.

Міні-тренінг. Сюжетно-рольові ігри.

Диспут «За» та «проти» шлюбних контрактів».Пояснює поняття «індивідуація», «аутетичність», «самоактуалізація».

Визначає складові сприятливого клімату в сім'ї.

Формує своє ставлення до укладання шлюбних контрактів.

Моделює ситуації та розв’язує їх.

9.

Мої права та обов'язки як громадянина .

Основні права та обов'язки громадян України. Конституція як основний закон у правовому суспільстві. Право на життя, свободу слова, освіту. Цивільний кодекс. Взаємозв'язок прав та обов'язків людини. Делінквентна поведінка (поведінка ухилення, протиправова, злочинна) та її наслідки.
Круглий стіл за проблемою. Сюжетно-рольові ігри міжгрупових конфліктів. Соціальні ролі.


Порівнює поняття «конкуренція», «революція», «ворожість», «конфронтація», «криза», «напруженість», «конфлікт».

Засвоює негативність делінквентної поведінки.

10.

Методи запобігання конфліктам.

Поняття запобігання конфліктам. Самоконтроль у спілкуванні. Монологізована та діалогізована лінії розвитку спілкування. Мистецтво слухати і чути. Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфлікту. Трансактний аналіз як спосіб запобігання конфлікту. Напрями, що творять і руйнують, у спілкуванні та конфліктних ситуаціях.

Складання індивідуальної програми дій, проектів. Мої зобов'язання: що я хочу, можу і робитиму, щоб ефективно вирішувати будь-яку ситуацію.

Тренінг «Конфлікти творці!» J


Розвиває вміння слухати і чути .

Аналізує об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфлікту.

Формулює та використовує свій раціональний стиль поведінки в конфлікті.


  1   2   3

Схожі:

28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів
«Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програми курсів за вибором для учнів початкових класів м. Черкаси
С. А. Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання
Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором....
Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором. // Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії:...
В нашій області розроблені авторські програми курсів за вибором і...

9. «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку»...
«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)
«Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів...

37. «Відверта розмова» факультативний курс для учнів 7-8 класів
Разом з тим, рівень поінформованості про шкідливі наслідки вживання алкоголю на організм людини у підлітків є досить низьким
Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики перевіряє: відповідність...
Міністерством освіти і науки України для класів універсального, природничого, фізико-математичного профілів, а також для класів,...
Поетичний вечір для учнів 10 -11 класів
Поглибити знання учнів 10 -11 класів про синтез поетичного і музичного мистецтва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка