Г. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором. // Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових


Скачати 115.95 Kb.
НазваГ. Гупаленко. Безпека харчування. 10 (11) клас. Курс за вибором. // Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових
Дата13.08.2013
Розмір115.95 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
Безпека харчування

10 клас

(35 год, 1 год на тиждень)
Програма

 1. Г.Гупаленко.Безпека харчування. 10 (11) клас . Курс за вибором. // Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О.А. Дубовик, С.С. Фіцайло.-Тернопіль: Мандрівець, 2010. – С. 139-152.

Посібник:

 1. Хімія навколо нас; запитання та відповіді/ Галина Мальченко; Тетяна Вороненко. – К.: Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).


Здоров’я передусім залежить

від ваших звичок і харчування,

а не від майстерності лікарів.

Джон Леббок,

англійський археолог і етнограф
Сучасна екологічна ситуація в Україні веде до забруднення питної води, повітряного басейну, ґрунтів, і як наслідок – харчових продуктів.

Програмою курсу передбачено ознайомлення учнів із хімічним складом харчових продуктів, джерелами їх забруднення, експериментальним визначенням вмісту токсичних речовин та способами зменшення їх впливу на організм людини.

Опанування змістом цього курсу значно розширює життєві можливості, сприяє формуванню особистості, яка розуміє життя як найвищу цінність. Програма курсу дає комплексні біохімічні знання, що сприяє профільній підготовці учнів.

Метою курсу є формування компетентностей учнів, зорієнтованих на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, спрямованих на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і вмінь.

Вивчення курсу спрямоване на виконання таких найважливіших завдань:

  • ознайомлення учнів з теоретичними з основами товарознавства;

  • формування експериментально-практичних умінь якісного хімічного аналізу;

  • розвиток умінь і навичок спостерігати й аналізувати хімічні процеси, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, самостійного застосування теоретичних знань у різних життєвих ситуаціях;

  • виховання особистої відповідальності за стан довкілля, норм екологічно грамотної поведінки, вироблення навичок збереження здоров’я.


Зв'язок матеріалу з іншими навчальними предметами, зокрема з біологією, фізикою, основами безпеки життєдіяльності, дає ключ до розуміння цілісної наукової картини світу.
Основні вимоги до знань і вмінь учнів.

Учні повинні знати:

 • основні методи якісного хімічного аналізу;

 • класифікацію йонів на аналітичні групи;

 • неорганічний та органічний склад харчових продуктів;

 • будову та властивості речовин, що можуть викликати забруднення продуктів харчування та продовольчої сировини;

 • класифікацію харчових добавок;

 • про токсичність та вплив деяких речовин на здоров’я людини;

 • заходи щодо зменшення вмісту шкідливих речовин у продуктах харчування;

 • правила техніки безпеки під час виконання експериментальних робіт;

 • працює з науково-популярною літературою, довідниками, вміє складати повідомлення та реферати, виступати з доповідями, використовуючи Internet–ресурс.№ з/п

Зміст програмового матеріалу

К-сть годи-

Дата

Використання ІКТ

Примітка

Вступ (1 год)

1.

Споживні властивості харчових продуктів. Якість продовольчих товарів. Стандартизація і сертифікація продовольчих товарів. Штрихове кодування і товарна класиікація.

1


Принципи та методи якісного хімічного аналізу (5 год)

2.

Методи ідентифікації речовин.

1


3.

Класифікація йонів за аналітичними групами.

1


4.

Практична робота № 1 Якісне визначення катіонів.

1


5.

Практична робота № 2 Якісне визначення аніонів.

1


6.

Практична робота № 3 Системний аналіз суміші.

1


Хімічний склад харчових продуктів (8 год)

Неорганічні речовини (1 год)

7.

Вода мінеральні речовини. Макро-, мікро- та ультрамікроелементи.

1


Органічні речовини (7 год)

8.

Лекція. Вуглеводи. Моносахариди. Дисахариди. Полісахариди. Пектинові речовини.

1


9.

Лабораторно-семінарське заняття. Властивості вуглеводів, їх характерні реакції, застосування, біологічна роль.

Л.Р. №1. Виявлення домішок крохмалю у меду.

Л.Р.№2. Виявлення домішок цукрової меляси у меду.

1


10.

Лекція. Жири. Класифікація жирів. Фізичні властивості та показники жирів. Хімічні властивості та показники.

1


11.

Лабораторно-семінарське заняття. Склад жирів, їх утворення. Жири у природі. Біологічна роль жирів.

Л.Р. №3. Виявлення домішок рослинних олій у вершковому маслі. Л.Р. №4. Визначення свіжості олії.

1


12.

Білки. Склад, будова, класифікація. Властивості білків.

1


13.

Лабораторно-семінарське заняття. Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції. Біологічна роль білків.

Л.Р. №5. Виявлення пептидів та поліпептидів у м’ясі. Л.Р. №6. Виявлення гідроген сульфіду в рибі та рибних продуктах.

1


14.

Семінарське заняття. Вітаміни. Водорозчинні вітаміни. Жиророзчинні вітаміни. Вітаміноподібні речовини.

1


Забруднення харчових продуктів та продовольчої сировини нітратами (3 год)

15.

Нітрати та накопичення їх у продуктах харчування і продовольчій сировині.

1


16.

Лабораторно-семінарське заняття. Контроль за вмістом нітратів у продуктах харчування і продовольчій сировині.

Л.Р. №7. Виявлення нітратів в овочах. Зменшення вмісту нітратів у продуктах харчування і продовольчій сировині.

Л.Р. №8. Виявлення нітратів у картоплі при різних способах переробки.

1


17.

Практична робота № 4. Виявлення нітрат-іонів у продуктах рослинного походження.

1


Забруднення харчових продуктів та продовольчої сировини сполуками важких металічних елементів (4 год)

18.

Джерела забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини сполуками важких металічних елементів. Чинники, що впливають на вміст сполук важких металічних елементів у продуктах рослинного походження.

1


19.

Контроль за вмістом іонів важких металічних елементів у продуктах харчування і продовольчій сировині.

Л.Р. №9. Виявлення Ніколу в кухонних жирах та маргаринах.

1


20.

Семінарське заняття. Заходи щодо зменшення вмісту сполук важких металічних елементів у харчових продуктах і продовольчій сировині.

1


21.

Практична робота № 5. Виявлення йонів важких металічних елементів.

1


Радіаційне забруднення та радіаційна обробка продуктів харчування (3 год)

22.

Види випромінювання, поняття про радіонукліди, шляхи потрапляння їх у продукти харчування і організм людини. Дія йонізуючого випромінювання на організм людини.

1


23.

Контроль за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування і продовольчій сировині. Можливості зниження концентрації радіонуклідів у продуктах та рекомендації щодо харчування людей.

1


24.

Екскурсія в лабораторію «Контроль за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування і продовольчій сировині».

1


Забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини пестицидами (2 год)

25.

Застосування пестицидів та шляхи потрапляння їх у продукти харчування і продовольчу сировину.

1


26.

Семінарське заняття. Вживання продуктів, забруднених хлорорганічними, фосфорорганічними сполуками, їх дія на організм людини.

1


Харчові добавки (2 год)

27.

Лекційно-семінарське заняття. Поняття про харчові добавки. Класифікація харчових добавок. Поняття про Е-індекс.

1


28.

Харчові барвники. Ароматичні речовини. Підсилювачі смаку. Підсолоджувачі.

1


29.


Лабораторно-семінарське заняття. Регулятори кислотності і лужності. Емульгатори. Стабілізатори. Консерванти. Антиоксиданти.

Л.Р. №10.Визначення харчових добавок за Е-індексами (на етикетках харчових продуктів).

1


Збалансоване, повноцінне та адекватне харчування (5 год)

30.

31.

Збалансоване, повноцінне та адекватне харчування. Визначення якості харчових продуктів.

2


32.

Практична робота № 6. Визначення якості молока та молочних продуктів.

1


33.

Екскурсія в лабораторію «Контроль за якістю м’ясних та молочних продуктів на ринку «Ювілейний».

1


34.

Конференція

Шляхи досягнення екологічної чистоти навколишнього середовища та продуктів харчування.

1


35.

Підсумкове заняття. Вручення сертифікатів.

1


Схожі:

Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма
Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з...
В нашій області розроблені авторські програми курсів за вибором і...

Програми курсів за вибором для учнів початкових класів м. Черкаси
С. А. Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання
Ключевые термины и понятия
Ключові терміни і поняття: економічна безпека підприємства; корпоративні ресурси, фінансова складова; інтелектуальна і кадрова складова;...
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням...
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативи
27. «Конфліктологія в школі» курс за вибором для учнів 10-11 класів
Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі» розрахована на учнів 10-11 класів на два роки навчання (70 годин, 35...
ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА
В індивідуальному навчальному плані студента зазначаються нормативні навчальні дисципліни, навчальні дисципліни за вибором у межах...
ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків
Вступ. Технолог і я повного засвоэння знань
Основні категорії тематик курсів за вибором у 304 спеціалізованій школі це технологічні курси
Варіативна складова з хімії на 2013/2014 н р.
Профільність навчання в старшій школі може реалізовуватися за суспільно-гуманітарним, філологічним, художньо-естетичним, природничо-математичним,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка