УКРАЇНИ Природничо-гуманітарний ННІ Кафедра історії і політології ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Словник-довідник В 2-х частинах Частина 1 Київ 2012


НазваУКРАЇНИ Природничо-гуманітарний ННІ Кафедра історії і політології ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Словник-довідник В 2-х частинах Частина 1 Київ 2012
Сторінка1/10
Дата19.03.2013
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Природничо-гуманітарний ННІ
Кафедра історії і політології

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Словник-довідник

В 2-х частинах
Частина 1

Київ – 2012

УДК 378.14:371.261:93/94 (477)

Наукове видання являє собою універсальний довідник з історії української культури, укладений відповідно до типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України. У довіднику студенти стаціонарної та заочної форм навчання можуть знайти всю необхідну інформацію з курсу «Історія української культури»: основний зміст курсу, стислий огляд хронології найважливіших подій, термінологічно-понятійний апарат, іменний покажчик відомих діячів культури, стисла інформація про найвідоміші культурно-історичні пам’ятки України. Для зручності користування, весь матеріал довідника розміщений окремими блоками відповідно до модульно-рейтингової системи навчання.
Рекомендовано вченою радою Природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 9 від 21.05.2012 р.).
Укладачі: кандидати історичних наук, доценти Кравченко Н.Б., Лановюк Л.П., Хвіст В.О., Білан С.О.

Рецензенти: доктор історичних наук, професор Мигрин Г.П.,

кандидат історичних наук Сироватський С.А.
Навчально-методичне видання

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Словник-довідник

В 2-х частинах. Частина 1.
Укладачі: КРАВЧЕНКО Наталія Борисівна,

ЛАНОВЮК Людмила Петрівна,

ХВІСТ Вікторія Олексіївна,

БІЛАН Сергій Олексійович

Видання друкується в авторській редакції
Підписано до друку 23.05.2012 р. Формат 60х84 1/16

Ум. друк. арк. 7 Обл.-вид. арк. 7,7.

Наклад 150 пр. Зам. №

Друк ТОВ «Анва-Прінт»

Вул. Солом’янська, 1, Київ-35, 03035.

ЗМІСТ


І. Загальні положення

ІІ. Організація навчального процесу
ІІІ. Модуль І. СТАРОДАВНЯ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
3.1. Основний зміст модуля
3.2. Основні хрологічні дати для засвоєння з І модуля
ІV. Модуль ІІ. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСУ
4.1. Основний зміст модуля
4.2. Основні хрологічні дати для засвоєння з ІІ модуля
V. Алфавітний термінологічний словник
VІ. Тематичний термінологічний словник

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Одним із головних завдань діяльності вищого навчального закладу є необхідність забезпечення культурного та духовного розвитку людини, виховання у студентської молоді почуття патріотизму, громадянської свідомості, формування особистості майбутніх фахівців, яким належить утверджувати державність України. Найбільш повно це завдання реалізує комплекс соціально-гуманітарних дисциплін, і в тому числі курс «Історія української культури», який є одним із обов’язкових компонентів підготовки спеціалістів будь-якого профілю, в тому числі й аграрного.

Історія української культури – це наука, що вивчає культурні та мистецькі надбання народів, що проживали і проживають на території нинішньої України. Поняття «українська культура» тлумачиться як комплекс характерних матеріальних, духовних, інтелектуальних і емоційних рис суспільства, що включає в себе не лише різні мистецтва, а й спосіб життя, основні правила людського буття, системи цінностей, традицій і вірувань. А без знання історичних витоків свого народу неможливе національне самоусвідомлення та самоідентифікація, побудова й існування політично сильної, економічно стабільної, культурно високорозвинутої держави.

Отож, курс «Історія української культури» спрямований на збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування їх творчої активності; ця навчальна дисципліна дає уявлення про етапи історичного розвитку, культури, забезпечує розуміння зв’язку всіх складових культури – мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм духовних цінностей, формує світогляд.

Формування системи знань з питань розвитку і функціонування українського і загальносвітового культурного процесу, вихованні розуміння соціально-історичної обумовленості художньо-культурологічних процесів в Україні в контексті загальносвітових і є метою вивчення цього курсу.

Основними завданнями курсу є: вивчення сутності, теорії та методології історії культури як науки; розвиток здібностей аналізу джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури через призму національно-культурного відродження.

В процесі розбудови нашої держави перед вищими навчальними закладами першочерговим завданням постає виховання справжнього громадянина й патріота рідної землі. А це в свою чергу вимагає необхідності знання й історії культури свого народу молодими громадянами. Саме тому перед викладачами кафедри покладено з-поміж інших і завдання – впродовж навчального процесу не тільки надати знання та навчити критично мислити, робити власні висновки, а й забезпечити національне та патріотичне виховання студентської молоді, яка через кілька років стане «ядром» української інтелігенції.

Безумовно, не ставиться завдання зробити студентів професіоналами у царині літератури, мистецтва, музики, моралі тощо. Необхідність вивчення курсу визначається сучасними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки спеціаліста, його професійної культури та ділових якостей.

Нормативна навчальна дисципліна «Історія української культури» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення історії української культури передбачає осмислене опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін: історія України, філософія, філософія культури, українознавство, культурологія, релігієзнавство і є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін (соціологія, міжнародна економіка, фінанси та інші), водночас є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Етнодержавознавство», «Політична культура й ідеологія», «Історія українського мистецтва» тощо.

До цього часу матеріали з історії культури України розпорошені по багатьох першоджерелах, що утруднювало роботу з ними, тому автори зосередили увагу на ключових питаннях розвитку культурних процесів українського народу, щоб дати можливість читачеві, і насамперед молоді, глибше і ґрунтовніше осягнути історію культури України.

Пропоноване видання підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Історія української культури» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» у ВНЗ ІІ-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України, укладеної Павловою О.Ю., Совою М.О., Мельничук Т.Ф. та ін. (протокол № 19 від 15 квітня 2010 р.).

«Історія Української культури» - навчальний курс, який вивчається в усіх вищих навчальних закладах України. Ця дисципліна є відносно новою, оскільки запроваджена Міністерством освіти і науки України як обов’язкова для вивчення у всіх вузах тільки в 2009 році. Він є складовою блоку суспільно-гуманітарних дисциплін і покликаний необхідністю гуманізації суспільства, зацікавленістю проблемами розвитку, формування культури і людини. Сьогодні всім зрозуміло, що від глибокого культурологічного пізнання, від стійких моральних прагнень людини і суспільства, рівня оволодіння культурою залежить економічне мистецтво і його результат, добробут і загальне благо. У світі є багато прикладів, коли народи економічно і ресурсно бідні, але багаті культурою та вмінням нею користуватись, швидко досягають процвітання.

Курс історії української культури для вищих учбових закладів розрахований на 72 години. Він покликаний ознайомити студентів з сучасними підходами до вивчення національної культури і особливостями її історичного розвитку. Курс охоплює теоретичні основи культури і культурології, історію світової і української культури, стилі і напрями художньої культури. В результаті студент повинен уміти класифікувати явища культури по їх історичній значущості, національній приналежності і стильовим особливостям, а також аналізувати перспективи розвитку української культури. Його мета – допомогти студентові зрозуміти роль культури, як цілісного і провідного чинника в житті людини і суспільства, в історії, ознайомити зі структурою, типами, формами і видами культури, її духовними і матеріальними надбаннями, допомогти набути навичок орієнтування й оцінювання класичних і сучасних стилів та напрямів мистецтва і творчості, підготувати майбутніх бакалаврів і магістрів до творчої діяльності, самореалізації у творчості в обраній ділянці професійної діяльності: економічній, управлінській, юридичній практиці чи теорії.

Програма розділена на два модулі. Перший - вступний - присвячений етапам становлення української культури і охоплює період від Київської Русі до часів СРСР. Другий модуль присвячений індивідуальним особливостям національної культури. У його рамках студентам пропонується вивчити обряди і традиції, регіональні особливості побуту українців, проаналізувати еволюцію української кухні і символіку національного костюма.

За період державної незалежності українська історична наука розвивалася в якісно нових умовах і набула ознак самобутності. За останні роки вийшло чимало праць, в яких по-новому осмислюються питання етногенезу та культурогенезу українців, ґенеза української національної мови, духовна культура українців і релігійна культура, зокрема, а також багатогранність матеріальної культури тощо. Дослідження українських істориків та етнографів тільки тепер позбулися багатовікового впливу великоросійського імперського шовінізму та компартійного ідеологічного засилля й стали історично-об’єктивними. Саме тому студентам пропонуються найновітніші посібники й підручники, які розроблялися вітчизняними науковцями для студентства. Не можуть залишитися поза увагою першокурсників також наукові монографії та статті, різноманітна довідкова література, що не тільки забезпечать відмінну підготовку до семінарських занять, модульних тестових перевірок, екзамену, виконання індивідуальних науково-дослідних робіт, написання рефератів, а й допоможуть збагатити, розширити та поглибити наявні знання з історії української культури.

Підготовлений викладачами кафедри історії і політології Національного університету біоресурсів і природокористування України науковий словник-довідник для студентів з усіх спеціальностей з курсу «Історія української культури» має за мету сприяти вивченню культурно-цивілізаційного поступу українського народу в контексті суспільно-політичних та соціально-економічних трансформацій від найдавніших часів і до сьогодення. Дисципліна спрямована на вивчення принципових проблем курсу з урахуванням специфіки аграрного вузу, оволодіння понятійним апаратом з курсу, що пробуджує здатність критично осмислювати різні точки зору і на основі першоджерел виробляти власне ставлення до культурного надбання свого народу, надання майбутнім спеціалістам сільськогосподарського виробництва знання вітчизняної історії культури, формування інтелектуального потенціалу майбутніх фахівців-аграріїв.

Характерною особливістю, під час вивчення курсу «Історія української культури» у Національному університету біоресурсів і природокористування України, є застосування нових підходів оцінювання успішності студентів з урахуванням принципів кредитно-модульної системи (введена в якості експерименту в низці вищих навчальних закладів України з вересня 2004 р.), яка є складовою Болонського процесу – процесу творення загальноєвропейської системи вищої освіти. 19 травня 2005 року міністром освіти і науки України С. Ніколаєнком у Бергені було підписано Болонську декларацію й Україна вже офіційно долучилася до глибинних реформувань національної системи освіти. Впровадження зазначеної нової системи зорієнтовано сьогодні на активізацію аудиторної та самостійної пізнавальної діяльності студента, підвищення рівня його теоретичної та практичної підготовленості.

Вивчення «Історії української культури» у Національному університету біоресурсів і природокористування України передбачає такі форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота студентів під керівництвом викладача, виконання індивідуальних творчих завдань, написання реферативних робіт, а також інші форми роботи.

З урахуванням вимог модульно-рейтингової системи при оцінюванні знань студентів, що застосовується в курсі «Історія української культури», передбачається виконання інтегральних тестових завдань, розроблених викладачами кафедри історії і політології, для проведення тематичного й підсумкового контролю знань студентів.

З метою активізації навчального процесу, перевірки поточних, рубіжних, підсумкових знань студентів, викладач кафедри може запланувати проведення тестування, письмових контрольних робіт, колоквіумів як під час аудиторних занять, так і під час самостійної роботи під керівництвом викладача.

Курс з дисципліни «Історія української культури» як правило читається в першому семестрі на першому курсі всіх факультетів НУБіП України і логічно завершується складанням іспиту. З 2006-2007 н.р. відповідно до наказу ректора НАУ екзамен проводиться в тестовій формі. Пакети тестових завдань (30 пакетів по 30 питань в кожному) розроблено викладачами кафедри відповідно до навчальної програми. Зміст тестів відображає всі розділи і теми дисципліни. Тестові завдання диференційовані за рівнями складності. За результатами оцінювання всіх тестових завдань пакету виводиться загальна сума балів, яка береться за основу при виведенні атестаційної оцінки. Тривалість тестування – одна академічна година.

Студенти мають можливість поглиблювати знання з історії української культури на заняттях в науковому гуртку, при підготовці доповідей та виступів на науково-практичних конференціях, що проводяться на вузівському або міжвузівському рівні.

Викладачі кафедри історії і політології беруть участь в організації та проведенні виховних заходів у загальноуніверситетському масштабі та на відповідних факультетах.

Упорядники пропонованого наукового словника-довідника сподіваються, що це видання допоможе студентам успішно визначити правильні орієнтири при вивченні всього курсу історії української культури, надасть їм змогу отримати ґрунтовні знання з даної дисципліни, які, в свою чергу, завжди будуть їм корисними в подальшому житті.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ...
Дисципліна «Історія української культури» в системі підготовки сучасного фахівця вищої категорії. Предмет, об’єкт, основні проблеми,...
ДЕРЖАВНИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ ЛОГОПЕДИЧНИЙ...
Логопедичний словник-довідник / Упорядник Дмитрієва О. В. – Миколаїв: 2012. – 104 с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
Історія України як наука. Періодизація історії України. Історичні джерела
Методологія історії України. Основоположні принципи історичного пізнання. Етнополітичний контекст української історії
Про вивчення історії у 2009/2010 навчальному році
У 2009/10 н р учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи” (Київ,...
Про вивчення історії у 2010/2011 навчальному році
У 2010/11 навчальному році учні 5 – 9 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи “Історія України. Всесвітня історія. 5 –...
Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет...
Розділ І. Історія розвитку українських народних дум Розділ II. Поетика повтору в українських народних думах
Питання до іспиту з курсу «Історія української культури»
Трипільці: археологічна культура чи цивілізація. Проблеми витоків української культури
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»
...
Тема 1 Особливості української ментальності
Предмет, завдання, об’єкт, основні проблеми, що вивчає курс «Історія української культури»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка