Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа у структурі 12-річної)


НазваНавчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа у структурі 12-річної)
Сторінка6/7
Дата14.03.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7
Тема 3. Відновлення незалежності України та розпад Радянського Союзу (1985 – 1991 рр. )

Провідні ідеї теми

Демократизація суспільства та падіння авторитету компартії. Соціально-економічна криза та зниження життєвого рівня населення. Зміни в ціннісних орієнтирах людей та посилення уваги до екологічних проблем. Розгортання масового національно-демократичного руху

Особливості "перебудови" в Україні.

Чорнобильська катастрофа. Падіння авторитету Компартії України в умовах поглиблення перебудовчих процесів.

Загострення економічної і соціальної кризи. Розгортання страйкового руху.

Гласність та лібералізація. Реалізація політичної реформи в УРСР. Зрушення у суспільному житті республіки. Пожвавлення громадської активності. В.Чорновіл, М.Горинь, І.Драч, Д.Павличко, Ю.Щербак.Масовий національно-демократичний рух, його форми та вимоги, звязок із попередніми формами визвольного руху. Формування багатопартійної системи.

Початок та проблеми релігійного відродження. Відновлення УГКЦ.

Формування національних громадських організацій і об’єднань. Релігійне відродження.

Вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Загострення політичного протистояння. Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першої половині 1991 року. Спроба державного перевороту в СРСР.

Проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і результати виборів Президента України. Л. Кравчук.


І.Володіючи предметними уміннями, учень:

називає у хронологічній послідовності головні події періоду „перебудови” в Україні та відновлення незалежності;

показує на карті: кордони незалежної України;

правильно застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: «перебудова», політика соціально-політичного «прискорення», демократизація, гласність, плюралізм, багатопартійність, масовий національно-демократичний рух.

На основі аналізу різних джерел інформації:

описує початок "перебудови", Чорнобильську катастрофу, фінансове становище та рівень життя населення, розгортання національно-демократичного руху, шахтарські страйки, пожвавлення громадської активності інтелігенції, утворення національних громадських організацій і об’єднань, Народного Руху України, вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р., події державного перевороту, діяльність ДКНС і українського керівництва, відновлення незалежності України, хід та результати референдуму 1 грудня 1991 р. і виборів Президента України;

складає: синхроністичну таблицю подій в Україні та Східній Європі;

характеризує процеси наростання економічної і політичної кризи в першій половині 80-х років, політику "прискорення", процеси загострення економічної і соціальної кризи і реформування політичної системи, поширення гласності і лібералізації, зростання народної ініціативи й активності, формування багатопартійної системи, активізацію національного руху, прояви релігійного відродження і проблеми міжконфесійних відносин, зміст Декларації про державний суверенітет України, процеси загострення політичної конфронтації, ставлення населення до подій політичного та державного життя 1985-1991 рр.;

порівнює явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР та країнах Східної Європи кінця 80-х-початку 90-х рр., визначає спільне та особливе.

визначає зв’язки між процесами „перебудови” радянського суспільства та особливостями політичного та соціально-економічного життя України, зв’язок між дисидентським та масовим національно-демократичним рухом, причини відновлення незалежної України, аргументує власну точку зору щодо цих подій; основні чинники, особливості і тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.

ІІ. Набуваючи предметних компетентностей, учень:

застосовує періодизацію загальносвітового та європейського історичного процесу як інструмент для розуміння особливостей розвитку України у 1985-1991 рр.;

використовує карту як джерело інформації для з’ясування: джерел, масштабів і перебігу спроб економічних перетворень у промисловості та сільському господарстві, етнічних та соціальних процесів.

На основі критичного аналізу та інтерпретації альтернативних джерел інформації:

виділяє та пояснює характерні ознаки процесів демократизації суспільства, пожвавлення громадської активності та формування багатопартійної системи, активізації національного руху, соціально-економічної кризи та зниження життєвого рівня населення;

аналізує, узагальнює факти щодо політики перебудови, причин та наслідків спроби державного перевороту 1991 р. для України, відновлення незалежності, обґрунтовує власну позицію з цих питань, викладає її у формі усної відповіді та історичного есе;

обґрунтовує зв’язок між причинами, сутністю, значенням та наслідками процесів наростання системної кризи в першій половині 80-х років, політики "прискорення", поширення гласності і лібералізації та зростанням народної ініціативи й активності, формуванням багатопартійної системи, активізації визвольного руху і його розвитку в масовий нацонально-демократичний рух, проявами релігійного відродження, загостренням політичної конфронтації, посиленням уваги до екологічних проблем, ставленням населення до подій політичного та державного життя 1985-1991 рр.;

спираючись на загальнолюдські та національні цінності, оцінює процеси демократизації суспільства, активізацію участі населення у громадсько-політичному житті, проголошення незалежності, зміни в моральних орієнтирах людей;

характеризує, порівнює, узагальнює та критично оцінює в контексті процесів європейського та світового розвитку Чорнобильську катастрофу та її наслідки, «перебудовчі» процеси в Україні, особливості процесів демократизації суспільства та ставлення населення до демократичних ідеалів та принципів, перспективи розвитку України як суверенної держави;

готує реферати і повідомлення з викладенням власної позиції щодо проблемних питань теми.

2

Узагальнення

17

Тема 4. Україна в умовах незалежності
Провідні ідеї теми

Процеси державотворення. Пошуки шляхів подолання кризи в умовах реформування економіки. Спроби визначення зовнішньополітичних орієнтирів. Утвердження нової системи цінностей у суспільстві.

Початок державотворчих процесів: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Формування партійно-політичної системи

Участь населення у державотворчих процесах. Дострокові вибори в 1994 р Президента та Верховної Ради України. Л. Кучма.

Прийняття Конституції України (1996 р.) Суспільно-політичне життя в Україні другої половини 90-х років. Загострення політичної ситуації в Україні восени 2001 – навесні 2002 рр. Вибори Президента України 2004 р. В. Ющенко. В. Янукович. Ю.Тимошенко. Зростання громадської активності населення. Помаранчева революція. Вибори до Верховної Ради України.. Сучасні проблеми державотворення.

Стан господарства після розпаду СРСР. Реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Соціальне та економічне становище населення. Еміграція. Проблеми формування громадянського суспільства Остаточна руйнація радянського способу життя. Зміни статусу жінки у суспільстві.

Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. Пошуки шляхів фінансової та макроекономічної стабілізації на початку ХХІ ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відносини. Інтеграція української економіки у європейський та світовий економічний простір.

Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. Україна в діяльності міжнародних організацій. Участь у миротворчих акціях. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.


І.Володіючи предметними уміннями, учень:

називає в хронологічній послідовності головні події періоду розбудови незалежної держави;

показує на карті території України, навколо яких періодично виникає напруженість у відношеннях з сусідніми державами;

правильно застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни суверенітет, конституційний процес, конституційна реформа, приватизація, стабілізація економіки.

На основі аналізу різних джерел інформації

описує взаємовідносини між Президентом України і Верховною Радою у 1994-1996 рр., участь населення у державотворчих процесах, прийняття Конституції України (1996 р.), прояви загострення політичної ситуації в Україні восени 2001 – навесні 2002 рр., формування єдиного опозиційного руху, прояви протистояння політичних сил у парламенті і суспільстві, вибори Президента України (2004 р.) і Верховної Ради (2006 р.), соціальне та економічне становище населення під час політичної кризи, кроки до інтеграції української економіки у європейській та світовий економічний простір, зміни у повсякденному житті та свідомості населення на межі століть;

характеризує державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні, формування партійно-політичної системи, зміст Конституції України (1996 р.), стан промисловості та сільського господарства після розпаду СРСР, реформування економіки, процес остаточної руйнації радянського способу життя, пошуки шляхів фінансової та макроекономічної стабілізації на початку ХХІ ст., поступовий вихід України з економічної кризи, розвиток ринкових відносин та формування економічної свідомості, основні принципи зовнішньої політики незалежної України, місце України в діяльності міжнародних організацій, пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

визначає основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років ХХ ст. – на початку ХХІ ст., сутність економічних реформ та їх взаємозв’язок з перетвореннями суспільного життя, значення Конституції України, основні напрямки зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції.

ІІ. Набуваючи предметних компетентностей, учень:

застосовує періодизацію загальносвітового та європейського історичного процесу як інструмент для розуміння особливостей розвитку України в умовах незалежності;

використовує карту як джерело інформації для з’ясування: джерел, масштабів і перебігу економічних реформ, політичних, етнічних та соціальних процесів у незалежній Україні.

На основі критичного аналізу та інтерпретації альтернативних джерел інформації:

виділяє та пояснює характерні ознаки політичних процесів 1994-1996 рр., впливу суспільства на державотворення, загострення політичної ситуації в Україні восени 2001 – навесні 2002 рр., протистояння політичних сил у парламенті і суспільстві 2004-2006 рр., соціального та економічного становища населення на початку ХХІ ст., економічних зрушень та інтеграції української економіки у європейській та світовий економічний простір, змін у повсякденному житті та свідомості населення на межі століть;

аналізує, узагальнює факти та різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, суспільного протистояння 2001-2006 рр., політичної реформи в Україні, перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України, обґрунтовує власну позицію з цих питань, викладає її у формі усної відповіді та історичного есе;

обґрунтовує зв’язок між причинами, сутністю, значенням та наслідками процесів розбудови незалежної держави в Україні, економічних реформ та етносоціальних процесів за часів незалежності та особливостями політичного життя, матеріальним становищем населення, остаточною руйнацією радянського способу життя, розвитком ринкових відносин кінця ХХ- початку ХХІ ст..;

спираючись на загальнолюдські та національні цінності, оцінює процеси державотворення, зміст Конституції України, активну участь населення у громадсько-політичному житті, утвердження нової системи моральних орієнтирів у суспільстві;

характеризує, порівнює, узагальнює та критично оцінює в контексті процесів європейського та світового розвитку особливості процесів державотворення, шляхи реформування української економіки, етносоціальні зрушення і ставлення до них населення України;

готує реферати і повідомлення з викладенням власної позиції щодо проблемних питань теми.

2

Узагальнення

4

Тема 5. Етносоціальні та культурні процеси в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Провідні ідеї теми

Соціальна диференціація та формування середнього класу. Скорочення кількості населення. Пошуки шляхів гармонізації міжнаціональних відносин. Зближення національних та загальнолюдських цінностей в українському суспільстві. Реформування середньої та вищої освіти. Плюралізм, багатогранне художнє осмислення світу та новаторські течії у культурі. Загострення екологічних проблем.

Соціально-демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Суперечливі процеси формування середнього класу. Міжнаціональні відносини. Етнічні меншини України. Проблеми національно-мовного статусу. Морально-духовні цінності суспільства.

Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Реалізація "Закону про мови”. Процес реформування освіти. Виникнення навчальних закладів нових типів. Інтеграція вищої освіти у загальноєвропейський простір. Здобутки та труднощі розвитку української літератури і мистецтва. Театр, кіно, засоби масової інформації. Зростання соціальної активності творчої інтелігенції. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми розвитку української культури на початку ХХІ ст. Провідні діячі культури, науки, спорту. Досягнення українських спортсменів.

Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовідносини державної влади та релігійних конфесій. Формування конституційних та правових основ релігійного життя.

Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Створення правової бази природоохоронної діяльності. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку ХХІ ст.


І.Володіючи предметними уміннями, учень:

називає в хронологічній послідовності головні події періоду, пов’язані з етносоціальними та культурними процесами в Україні;

показує на карті основні місця і території, пов’язані з сучасним розвитком освіти, науки та мистецтва, а також з етносоціальними процесами в сучасній Україні.

правильно застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: етносоціальні процеси, громадянське суспільство, середній клас, громадські організації та об’єднання, міжконфесійні відносини, співіснування етнічних меншин, національно-мовний статус, комерціалізація культури, екологічні проблеми;

На основі аналізу різних джерел інформації

описує падіння рівня життя населення, стан освіти на початку 90-х років ХХ ст., виникнення нових типів навчальних закладів, прояви комерціалізації освіти, здобутки української літератури і мистецтва, фізичної культури, спорту, стан навколишнього середовища, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, прояви міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля;

характеризує демографічні зміни, процеси соціальної диференціації суспільства та формування середнього класу, міжнаціональні відносини, особливості розвитку етнічних меншин України, якісні зрушення у ціннісних орієнтаціях та моралі населення, процес реформування освітньої сфери, формування конституційних та правових основ релігійного життя, процес розколу українського православ’я та його наслідки, процес створення правової бази природоохоронної діяльності;

порівнює ідеї та цінності, що були характерні для радянської культури з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців; шляхи і прояви процесів духовного й національного відродження українського народу з аналогічним процесами у постсоціалістичних країнах та державах колишнього СРСР, які виникли у 90-ті роки ХХ – на початку ХХІ ст.;

визначає основні чинники та особливості розвитку культури в Україні у 90-ті роки ХХ – на початку ХХІ ст., проблеми реалізації "Закону про мови”, релігійного життя України в умовах незалежності, охорони довкілля в Україні, розвитку етносоціальної сфери, внесок окремих діячів у вітчизняну та світову культуру і надає їм власну оцінку.

ІІ. Набуваючи предметних компетентностей, учень:

застосовує періодизацію загальносвітового та європейського історичного процесу як інструмент для розуміння особливостей етносоціальних та культурних процесів у незалежній Україні;

використовує карту як джерело інформації для з’ясування: етнічних та соціокультурних процесів у незалежній Україні.

На основі критичного аналізу та інтерпретації альтернативних джерел інформації:

виділяє та пояснює характерні ознаки соціальної диференціації населення, демографічних процесів, реформування освіти, процесів розвитку культури та духовної сфери українського суспільства;

аналізує, узагальнює факти та різні точки зору щодо процесів

соціальної диференціації суспільства та формування середнього класу, міжнаціональних відносин і розвитку етнічних меншин, ціннісних орієнтацій та моралі населення, реформування освітньої сфери, обґрунтовує власну позицію з цих питань, викладає її у формі усної відповіді та історичного есе;

обґрунтовує зв’язок між причинами, сутністю, значенням та наслідками процесів духовного й національного відродження українського народу та аналогічними явищами у постсоціалістичних країнах та державах колишнього СРСР, які виникли у 90-ті роки ХХ – на початку ХХІ ст..;

спираючись на загальнолюдські та національні цінності, оцінює сучасні державотворчі ідеї та культурні цінності українців,

спроби гармонізації міжнаціональних відносин, участь населення у громадсько-політичному житті;

характеризує, порівнює, узагальнює та критично оцінює в контексті процесів європейського та світового розвитку особливості зміни моральних орієнтацій українського суспільства, процеси реформування середньої та вищої освіти, плюралізм, багатогранне художнє осмислення світу та новаторські течії у культурі, стан екологічних проблем і спроби їхнього розв’язання;

готує реферати і повідомлення з викладенням власної позиції щодо проблем розвитку вітчизняної культури та духовного життя українців у 90-ті роки ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

2

Узагальнення

3

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською...

Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа в структурі...
Додаток 17 Типовий навчальний план* загальноосвітніх навчальних закладів...

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською...
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Дана програма з історії України призначається для 10-12 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. В її основу...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ для загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів В її основу покладено вимоги Закону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка