Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа у структурі 12-річної)


НазваНавчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа у структурі 12-річної)
Сторінка2/7
Дата14.03.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
1   2   3   4   5   6   7восени 1918 р. Консолідація національно-демократичних сил та утворення політичної опозиції гетьманату. Падіння гетьманського режиму. Анулювання Брестського миру і новий наступ військ РСФРР на Україну.

Утворення Директорії. Відновлення УНР в умовах збройного конфлікту з радянською Росією. С.Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія проти УНР. Військові поразки УНР. Боротьба з денікінцями. Об’єднані українські армії. Психологічний клімат у суспільстві, знецінення людського життя.

Утворення Української національної ради у Львові. Проголошення ЗУНР. Є. Петрушевич. Створення УГА. Злука УНР і ЗУНР. Українсько-польська війна. Створення Української Галицької армії. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.

Запровадження радянської влади в Україні, Х.Раковський. Політика воєнного комунізму в Україні. Червоний терор. Повстанський рух. Н.Махно. Падіння радянської влади у 1919 р.

Відновлення більшовицького режиму. Повернення до політики «воєнного комунізму».

Радянсько-польська війна і Україна. Початок наступу російських військ на Україну. Варшавська угода. Наступ польсько-українських військ. Польський окупаційний режим і ставлення до нього населення. Подальший хід війни та її підсумки. Припинення боротьби регулярних українських військ. Повстанські рухи, поразка українського визвольного руху, більшовицька окупація України. Уроки та наслідки державотворчих процесів.

ІІ. Набуваючи предметних компетентностей, учень:

застосовує періодизацію вітчизняної та всесвітньої історії як інструмент для розуміння сутності та особливостей українського державотворчого процесу у 1917-1921 рр.;

використовує карту як джерело інформації для з’ясування: масштабу та перебігу подій періоду визвольних змагань.

На основі критичного аналізу та інтерпретації альтернативних джерел інформації:

виділяє та пояснює характерні ознаки державного устрою за часів ЦР, Гетьманату, Директорії, ЗУНР, внутрішньої та зовнішньої політики українських урядів, радянського керівництва за часів визвольних змагань;

обґрунтовує зв’язок між причинами, сутністю, значенням та наслідками державотворчих процесів цього періоду, поразки визвольних змагань;

спираючись на загальнолюдські та національні цінності, оцінює роль людського фактору в українській революції;

аналізує, узагальнює факти, порівнює та критично оцінює різні точки зору щодо пошуків шляхів утворення незалежної держави, діяльності російських та українських більшовиків під час української революції, методів боротьби та значення УЦР, Української держави, Директорії; причин поразки української революції та її наслідків, обґрунтовує власну позицію з цих питань, викладає її у формі усної відповіді та історичного есе;

характеризує, порівнює, узагальнює та критично оцінює проблеми боротьби України за незалежність у контексті загальноєвропейських і світових процесів, аргументує свою точку зору з посиланням на джерело, беручи участь в дискусіях та дебатах;

користуючись довідковою літературою, Інтернетом тощо для самостійного пошуку інформації, готує аналітичні доповіді, повідомлення, есе і реферати про основні події української революції та визвольних змагань.

1

Узагальнення8

Тема 4. Культура і духовне життя в Україні

(1917-1921 рр.)
Провідні ідеї теми

Розвиток культури в умовах Української революції.


Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917-1921 рр. Зрушення у ціннісних орієнтаціях населення. Руйнування традиційно-побутової культури. Суперечливе ставлення населення до культурних цінностей. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру. Діяльність більшовиків у сфері культури. Культурно-освітня діяльність громадських організацій.

Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці. Освітня політика більшовиків. Стан науки. Відкриття УАН і університетів.

Література, театральне, музичне, хорове, образотворче мистецтво.

Революційна доба і українська церква. Релігійне життя.

І.Володіючи предметними уміннями, учень:

називає дати основних подій культурного і духовного життя в Україні у 1917-1921 рр.

показує на карті місць і територій, пов’язаних з розвитком освіти, науки та мистецтва;

правильно застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни культурно-освітня діяльність традиційно-побутова культура, УАН

На основі різних джерел інформації:

описує розвиток освіти та відкриття нових навчальних закладів, культурно-освітню діяльність громадських організацій, пам’ятки культури;

характеризує основні чинники, явища, процеси розвитку культури цього періоду, зрушення у ціннісних орієнтаціях населення, подвижництво творців культури, культурно-освітню політику українських та радянських урядів;

порівнює ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців.

ІІ. Набуваючи предметних компетентностей, учень:

застосовує періодизацію вітчизняної та всесвітньої історії як інструмент для розуміння сутності та особливостей розвитку української культури 1917-1921 рр.

На основі критичного аналізу та інтерпретації альтернативних джерел інформації:

виділяє та пояснює характерні ознаки культурної політики за часів ЦР, Гетьманату, Директорії, ЗУНР, радянського керівництва;

обґрунтовує зв’язок між причинами, сутністю, значенням та наслідками державотворчих процесів та культурного розвитку українських земель цього періоду, процесів українського державотворення, формування національної свідомості та розвитком культури;

спираючись на загальнолюдські та національні цінності, оцінює роль людського фактору в розвитку науки, освіти і мистецтва, зрушення у моральних орієнтирах суспільства;

аналізує, узагальнює факти, порівнює та критично оцінює різні точки зору щодо впливу революції, визвольного руху на культурне і духовне життя населення, обґрунтовує власну позицію з цих питань, викладає її у формі усної відповіді та історичного есе;

характеризує, порівнює, узагальнює та критично оцінює розвиток культури України у контексті аналогічних загальноєвропейських і світових процесів, ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури у співставленні з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців;

користуючись довідковою літературою, Інтернетом тощо для самостійного пошуку інформації, готує аналітичні доповіді, повідомлення, есе і реферати з проблем розвитку вітчизняної культури та духовного життя українців.

1

Узагальнення


4

Тема 5. Історія рідного краю


(1900 -1921 рр.)1

Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку ХХ ст. Зміни у повсякденному житті населення. Політичне життя. Духовне життя, звичаї, традиції, побут.


Вплив Першої світової війни на соціальне і економічне життя. Події української революції на території краю. Ставлення населення до політичних подій. Руйнація традиційного способу життя.

Вплив військово-політичних подій 1917 -1921 рр. на становище в краї. Зміни влади, перерозподіл власності і ставлення населення до цих процесів. Повсякденне життя мешканців краю. Особливості культурних процесів. Внесок діячів культури краю в розвиток вітчизняної культури.

І.Володіючи предметними уміннями, учень:

називає основні події і процеси історії краю і співвідносить їх з подіями і процесами вітчизняної та європейської історії;

показує на карті просторові межі краю, місця основних подій регіональної історії.

На основі різних джерел інформації (текстів, фрагментів історичної літератури, письмових та речових історичних джерел, Інтернет –ресурсів, ілюстрацій, фондів та експонатів музеїв, історичних пам’яток):

описує головні події та явища історії краю у 1900-1921 рр., побут, повсякденне життя людей краю;

характеризує особливості духовного та суспільного життя мешканців краю, порівнюючи з аналогічними явищами та процесами на інших територіях України.

складає характеристики та політичні портрети видатних діячів історії краю;

готує доповіді, повідомлення, реферати про важливі події та діяльність відомих жителів краю та виступає перед класом, батьками, місцевою громадою.

ІІ. Набуваючи предметних компетентностей, учень бере участь у групових та індивідуальних дослідженнях, проектах, краєзнавчих походах, презентаціях та конференціях, діяльності місцевих музеїв, виготовленні засобів навчання для уроків історії, інформаційній краєзнавчій роботи серед населення, діяльності зі збереження пам’яток історії культури краю.


1

Узагальнення

12

Узагальнення до курсу

4

Резервний час
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською...

Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа в структурі...
Додаток 17 Типовий навчальний план* загальноосвітніх навчальних закладів...

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською...
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України
Дана програма з історії України призначається для 10-12 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. В її основу...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
ПРОГРАМА І НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ для загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів В її основу покладено вимоги Закону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка