Урок №6 СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. БУДОВА Й ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СПОСОБОМ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО СЛОВА Мета


Скачати 91.79 Kb.
НазваУрок №6 СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. БУДОВА Й ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СПОСОБОМ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО СЛОВА Мета
Дата03.04.2013
Розмір91.79 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Історія > Урок

Урок № 6

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. БУДОВА Й ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

ЗА СПОСОБОМ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО СЛОВА

Мета: поглибити знання восьмикласників про словосполучення, його

будову; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити про­сті й складні словосполучення, розрізняти лексичні й фразео­логічні словосполучення; навчити аналізувати іх за способом вираження головного слова; удосконалити вміння порівнювати словосполучення зі словом, словоформою, реченням; формувати навички аналітико-синтетичного характеру на основі синтаксич­ного розбору словосполучень; розвивати творчі вміння побудови словосполучень з різними видами зв'язку; виховувати повагу до історичного минулого української держави, а також виробляти почуття національного патріотизму.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Настановчо-мотиваційний етап

 1. Психологічна настанова і внутрішня мотивація навчально-розвивальної
  діяльності учнів з теми «Словосполучення й речення».

 2. Уведення школярів у спроектоване поняттєво-термінологічне поле (знай­омство з основними поняттями й термінами теми): учитель акцентує увагу восьмикласників на визначенні основних понять і пропонує учням са­мостійно дати визначення тим поняттям, з якими вони знайомі з уроків
  української мови в попередніх класах.

III. Генералізація знань восьмикласників
(відтворення теоретичних відомостей,
застосування яких буде потрібним на уроці)

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок
у формі словосполучення. Переказати текст, висловивши власне ставлен­ня до описаних у тексті подій.

Кінець XIX століття. Київ. Провінційний «южнорусскій город». Жодного напису українською мовою. Жодної української книжки чи газети.

Лише подекуди якась бабуся чи дідусь вимовлять що-небудь співучою народною говіркою. А на запитання українською можна почути у відповідь хіба що зневажливе: «Чєво ізволітє? Нє понімаю».

Ця прикра картина відображає всього лише зовнішній вияв дії сумно­звісних царських указів про заборону української мови.

Справжні наслідки всезагального русифікаторського наступу на україн­ську культуру, духовність були значно глибші й руйнівніші.

Шкіл українських не було, вищих навчальних закладів також. Україн­ською розмовляли здебільшого в селах. Хто був заможніший, віддавав сво­їх дітей у науку до міст. Там молоді українці швидко переходили на росій­ську мову, а свою рідну забували і навіть цурались її, соромились як ознаки «низького» походження.

У Києві на той час згуртувалася невеличка громада українських інтелі­гентів — письменників, композиторів, художників, які вболівали за рідну культуру. Та далеко не в усіх навіть інтелігентських українських родинах усупереч російській державній і шкільній політиці велося українське вихо­вання (О. Таланчук).

 • Назвати з тексту приклади словосполучень. Які сполучення слів не є словосполученнями? Аргументувати своє твердження.

 • Записати 5-6 словосполучень. Виділити головне і залежне слова. Якими частинами мови вони виступають? У тексті підкреслити їх як члени речення.

► Здійснити пошукову роботу: підготувати повідомлення про одного із гро­мади українських інтелігентів, про яких згадується в останньому абзаці тексту (це може бути інформація про родини композитора Миколи Лисенка, поета Михайла Старицького, філологів Христини Вовчихи, Вовка Карачевського, Косачів та інших).

IV. Вивчення нового матеріалу

► Розглянути схему. Що нового ви дізналися про зв'язок слів у словосполу­ченні? Зробити висновок, що таке узгодження, керування, прилягання.
Порівняти свої твердження з теоретичним матеріалом, поданим у підруч­нику.► Розглянути таблицю і скласти зв'язне висловлювання про види словоспо­лучень за способом вираження головного слова.

_ Спосіб вираження „

Вид словосполучення Приклади

* головного слова

Іменникове іменник чудова хустка

Прикметникове прикметник червоний від хвилювання

Числівникове числівник два зошити

Займенникове займенник дещо незрозуміле

Дієслівне дієслово ходити на гурток

Прислівникове прислівник далеко в лісі

► Навести власні приклади кожного виду словосполучення (щоб вони сто­сувалися історії України).

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру

Навчальне аудіювання з елементами аналізу

► Прослухати текст. З якого твору взято цей уривок? Визначити стиль і те­
му тексту.

Діялося се в тридцятих роках минулого століття. Українське поспільство, поборене у класовій боротьбі, з ярмом панщизняної неволі на шиї, тягло свою долю з глухим ремством. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша й спочинок могли зробити щасливим: ярмо було накладене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром, із не втраченим іще смаком волі, широких просторів. Він ішов у яр­мі, скорившись силі, хоч часом із гніву очі йому наливалися кров'ю, і тоді він хвицав ногами і наставляв роги...

Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі. Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні од вчора, підтримували жев­ріючу під попелом іскру. Старше покоління, свідок іншого життя, показува­ло ще на долонях мозолі від шаблі, піднятої в оборону народних і людських

прав. Пісня волі, опоетизованої, може, в дні лихоліття, чаруючим акордом лунала в серцях молоді, поривала її туди, де ще не чуть кайданів, скованих на людей людьми. На широкі бессарабські степи, вільні, без пана й панщи­ни, рвалася гаряча уява... (За М. Коцюбинським).

 • З'ясувати лексичне значення виділеного слова (у разі потреби скористати­ся тлумачним словником). Як ви розумієте вислів «свіжі традиції волі»?

 • Виписати з тексту по 3—4 словосполучення з різними видами зв'язку. За­мінити подані словосполучення на словосполучення іншого виду зв'язку.
  Що зміниться при цьому?

Творче конструювання

► 3 поданими словами утворити словосполучення, використовуючи вид зв'язку слів керування.

Директор, школа; атестація, історія; говорити, подруга; здібний, мате­матика; запрошувати, однокласник; вітайте, Олена Вадимівна; наполягати, змагання; сильніший, команда; відповідай, Вероніка.

 • Скласти 3-4 речення з утвореними словосполученнями (усно).

 • Зробити синтаксичний розбір 3—4 словосполучень. Скористатись алгорит­мом.АЛГОРИТМ синтаксичного розбору словосполученняГра «Хто швидше?»

► Визначити види зв'язку слів у словосполученнях кожного рядка. Аргу­ментувати свій вибір.

 1. Читання вголос, кава по-угорськи, шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім поруч.

 2. Щоденна праця, непохитна мужність, рідний погляд, молодіжний фести­валь, єдина мета, кожен день.

 3. Славити Батьківщину, пісня про щастя, потрібний людям, радісно дітям, готуватися до зустрічі.

► Дібрати антоніми до виділених слів і скласти з ними словосполучення.

Лінгвістичне дослідження з творчим завданням

► Списати словосполучення. Визначити вид зв'язку слів у них. Аргументу­вати свій вибір.

Сіяти зерно, місто Херсон, зібрати зошити, сильний духом, пошепки го­ворити, українська література, занадто відповідально, відверта розмова, по­спішаючи до школи, заходиш у метро, наша історія.

 • Скласти речення з виділеним словосполученням. Зробити морфологічний
  розбір іменника.

 • З-поміж поданих визначити словосполучення, які можна перебудувати так, щоб слова між собою поєднувалися лише за змістом.

Розподільний диктант з обґрунтуванням

► Записати словосполучення у два стовпчики: у перший — прості, у дру­гий — складні. Визначити зв'язок між словами у словосполученнях (за змістом чи за змістом і граматичний). Довести правильність виконання завдання.

Народне свято, стеблина рослини, козацька важка доля, готовий вико­нувати, дуже несподівані зміни, приїхати вчасно, перехопити цікаву ідею, низький на зріст, український до мозку кісток, дуже пізно зійшло, висока дівчина з валізою, нова сукня, доплисти швидко, продуктивно працювати.

► Дібрати п'ять означень до виділеного слова. Скласти з ними речення.

VI. Систематизація й узагальнення вивченого

Утворити 7—8 словосполучень за власне створеними схемами. Усно зро­бити їх синтаксичний розбір.

Зразок: прикметник + іменник (веселий ранок).

VII. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлен­ня до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час вивчення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VIII. Домашнє завдання

 1. Скласти монологічне висловлювання-розповідь у науковому стилі на тему «Будова й види словосполучень за способом вираження головного слова».

 2. Підготувати запитання для однокласника з вивченої на уроці теми. Уве­сти їх у самостійно складений діалог.

Схожі:

Урок №1 Підтема: Розвиток медицини
Мета: Навчити правильно вимовляти і читати нові слова та словосполучення, розпізнавати їх у тексті, вживати в реченнях; розвивати...
Урок №2 Підтема: Лікарня та її підрозділи
Мета: Навчити правильно вимовляти і читати нові слова та словосполучення, розпізнавати їх у тексті, вживати в реченнях; розвивати...
Тема. Синонімія односкладних (неозначено-особових та безособових) речень
Визначити головні члени речення, з’ясувати, чи є обидва головні члени речення, якщо ні, то чи можна його підставити: чи є речення...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Запишіть речення, виконайте його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику, проаналізуйте...
Слово. Значення слова
Прочитай. В одну колонку запиши словосполучення, в яких слова мають пряме значення, а в другу – переносне значення
УРОК №72 Тема уроку. Розв'язування систем рівнянь графічним способом
Мета уроку: формування вмінь учнів розв'язувати системи лінійних рівнянь графічним способом
Тема : Будова головного мозку людини
Відкритий урок з біології у 9-В класі вчителя біології Криворізької гімназії №95 Науменко Тетяни Володимирівни
Назвіть усіх членів своєї родини: дорослих на ім’я та по батькові,...
Назвіть усіх членів своєї родини: дорослих – на ім’я та по батькові, дітей – зменшувальним іменем. Використайте подані нижче слова...
УРОК №75 Тема уроку. Спосіб додавання
Мета уроку: ознайомлення учнів із розв'язуванням систем лінійних рівнянь способом додавання; засвоєння алгоритму розв'язування систем...
Сучасний урок: основні вимоги щодо підготовки та проведення
Вони стверджували: «Урок як форму організації навчання придумав Я. А. Коменський ще чотири століття тому. Отже, урок – це архаїка....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка