VI Міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах»


Скачати 93.98 Kb.
НазваVI Міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах»
Дата23.03.2013
Розмір93.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
VI Міжнародна науково-практична конференція
«Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах»


3-6 червня 2010 року

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України

Харківський Національний університет імені В. Н. Каразіна

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України

Херсонський державний університет

Компанія DataArt

Спонсор конференції: Microsoft Ukraine 

Майже кожен вищій навчальний заклад самостійно намагається знайти ті чи інші форми інтеграції компаній, підприємств та університетів. На жаль, майже відсутні механізми, які сприяли б реальній, а не декларованій інтеграції. Саме тому, конференцію присвячено в тому числі пошуку й побудові потенційної моделі інтеграції бізнесу та університетів; задоволення університетами сучасних вимог ринку праці у такій високотехнологічній сфері як інформаційно-комунікаційні технології.

Однією з стратегічно важливіших сфер розвитку Українського суспільства є сфера вищої освіти. З 2005 року Україна стала однією з країн-учасниць Болонського процесу. Процеси євроінтеграції, що відбуваються у нашій країні, впливають і на цю важливу сферу життя.

Задачами, що постали перед системою освіти України, є відповідність європейським стандартам, адаптація навчальних планів, активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, створення міжуніверситетської інфраструктури, розвиток системи неперервної освіти з використанням ІКТ.

Підготовка фахівців, зокрема у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, потребує тісної взаємодії університетів та споживачів їх послуг - наприклад, компаній-розробників програмного забезпечення.

 • У випускників вищих навчальних закладів повинні бути сформовані компетентності, яких очікує ринок праці. Механізмом формування переліку цих компетенцій у Болонському процесі є "European Qualification Framework", у якому приймають участь не тільки ВНЗ та органи управління освітою, але й компанії, в яких працюють випускники ВНЗ.

 • Оцінка якості підготовки фахівців повинна проводитися із залученням споживачів освітніх послуг, які надаються університетами.

 • Якісна організація підвищення кваліфікації співробітників є один з індикаторів успішності компанії.

Сьогодні в Україні створюється інноваційна інфраструктура, яка  являє собою сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо). Метою створення такої інфраструктури є забезпечення  ефективного використання вітчизняного науково - технічного потенціалу, підвищення рівня інноваційності та конкурентоспроможності національної економіки.

VI Міжнародна науково-практична конференція «Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах» запрошує до участі представників вищих навчальних закладів, компаній, організацій, установ, що працюють на ринку ІКТ, професіональних асоціацій для обговорення питань інтеграції університетів та бізнесу, потреб ринку праці, забезпечення якості підготовки фахівців з ІКТ.

Тематика конференції:

 Форми взаємодії ВНЗ та компаній:

 • позитивний досвід взаємодії ВНЗ та компаній;

 • проблеми організації взаємодії ВНЗ та компаній.

 Практична підготовка ІТ спеціалістів:

 • практика в компаніях: організація виробничої практики; ризики та проблеми участі в проектах; компетентності, які студенти можуть здобути;

 • практичні роботи з програмної інженерії в ВНЗ: чому і як навчати?

 Навчання ІТ-фахівців в університетах:

 • спектр професійних компетентностей: потреби ринка праці; вплив ринку праці на формування компетентності випускників;

 • спеціальності та спеціалізації: баланс між теоретичною і практичною підготовкою фахівців; курси за вибором - що це таке?

 •  Computing Curricula: вплив стандартів на підготовку українських ІТ-фахівців.

  Трансфер знань у ІТ (ВНЗ « Компанія).

  Оцінка якості підготовки ІТ-фахівців.

  Участь професійних компаній в процесі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

  Неперервна освіта.

 Задоволення потреб ринку праці в умовах швидко змінюваних вимог до компетентностей ІТ-фахівців.

 Участь ВНЗ в програмах перепідготовки щодо замовлень ринку праці.

 Академічні програми провідних ІКТ компаній.
Стендові доповіді і презентації:

 •  Демонстрація засобів і технологий, що використовуються у процесі підготовки ІТ фахівців.

  • Засоби електронного навчання.

  • Спеціалізовані засоби і середовища.

 • Представлення програмних засобів, розроблених в українських ВНЗ.

Пропоновані секції:

Секція №1 «Проблеми балансу фундаментальної та прикладної підготовки ІТ-фахівців»:

Керівники секції:

            Нікітченко Микола Степанович – співголова програмного комітету, завідувач кафедри теорії  та технології програмування Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, голова підкомісії МОН з інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор.

            Співаковський Олександр Володимирович – проректор, завідувач кафедри інформатики Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор.

Тематика секції: 

 • зміст професійної підготовки ІТ-фахівців: обов'язкове ядро; співвідношення фундаментальних і прикладних дисциплін, практичної і теоретичної частини;

 • участь професійних компаній в процесі підготовки фахівців у вищих навчальних закладах;

 • методологія підготовки кваліфікованих ІТ-фахівців з різних напрямків (Інформатика, Програмна інженерія, Інформаційні системи, тощо);

 • трансфер знань у сфері ІТ;

 • організація практичної підготовки ІТ-фахівців.

Секція №2 «Проблеми управління якістю підготовки ІТ-фахівців»:

Керівники секції:

            Жолткевич Григорій Миколайович – співголова програмного комітету, декан механіко-математичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор.

Тематика секції: 

 • вплив ринку праці на визначення кваліфікаційних характеристик ІТ-фахівців;

 • професійні компетентності та ринок праці;

 • оцінювання професійних компетентностей «знання чи уміння», критерії якості підготовки;

 • рейтинг університетів, що готують ІТ-фахівців.

Секція №3  «Проблеми неперервного оновлення професійних компетентностей»:

Керівники секції:

            Акіменко Віталій Володимирович - професор кафедри системного аналізу та прийняття рішень Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор.

            Морзе Наталія Вікторівна - проректор з навчально-наукових питань інформатизації та телекомунікаційних систем в АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор.

Тематика секції: 

 • задоволення потреб ринку праці в умовах швидко змінюваних вимог до компетенцій ІТ-фахівців;

 • участь ВНЗ в програмах перепідготовки щодо замовлень ринку праці;

 • проблема підтримки високого рівня практичних знань і умінь викладачів ВНЗ та сприяння компаніями постійному підвищенню кваліфікації викладачів.

Секція №4 (стендові доповіді) «Демонстрація використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі вищої школи»

Публікація.

Всі матеріали (повні статті, тези доповідей), подані на конференцію рецензуватимуться членами програмного комітету конференції. Будь-яка доповідь обов'язково супроводжується публікацією (стаття або тези). При рецензуванні матеріали оцінюватимуться по:

 • - відповідності тематиці конференції;

 • - актуальності і новизні викладених результатів;

 • - їх науковій обґрунтованості.

Повні статті, відібрані програмним комітетом, будуть опубліковані в спеціальному випуску збірника «Інформаційні технології в освіті» (педагогічні науки) з наукових, методичних, організаційних та технологічних проблем створення та застосування

 • інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні вищими та середніми навчальними закладами;

 • програмних засобів навчального призначення;

 • систем дистанційного навчання;

 • безперервної підготовки та перепідготовки кадрів з інформатики.

Правила оформлення статей для збірника «Інформаційні технології в освіті»

(дивись http://www.ksu.ks.ua/Modules/UniqueModule.aspx?id=499)

Анотація статей друкуватиметься і у збірці матеріалів конференції. Вона повинна містити не більше 500 символів, включаючи розділові знаки і пропуски. Анотація повинна бути представлена: українськими авторами на українській, російській і англійській мовах;  авторами з інших країн СНД на російській і англійській мовах; авторами з інших країн англійською мовою.

Доповіді. Доповідачі не зацікавленні у поданні статті подають для розміщення у матеріалах конференції тези доповіді, які повинні складати не більше за одну сторінку формату А4, шрифт - Times New Roman, кегль - 10 pt, інтервал - одинарний, розміри полий: верхнє - 6 см, ліве, праве і ніжнєє - 4 см на кожній з мов.

Тези доповідей, що пройшли конкурсний відбір, будуть опубліковані в Збірці матеріалів конференції і будуть включені у програму роботи секцій конференції. Тези повинні бути представлені на українській (російській) і англійській мовах. Для зарубіжних авторів - тільки англійською мовою.

Всі матеріали, подані в строк і відповідні тематиці конференції, будуть опубліковані на Web-сайті Херсонського державного університету в розділі, присвяченому конференції.

Важливі дати

представлення доповідей (повні тексти статей з анотаціями) - 10.05.2010

 • повідомлення про ухвалення/відхилення - 15.05.2010

 • заявка про демонстрацію програмної розробки - 20.05.2010

Примітка, демонстрація програмного забезпечення власної розробки відбувається лише на власному обладнанні, за виключенням Web-додатків. 

 • підтвердження приїзду - 20.05.2010

 • початок конференції - 03.06.2010

Презентації для доповідей готуються у Microsoft Office PowerPoint версії 2003 і нижче.

Терміни, вказані в даному пункті, - остаточні. Матеріали, подані після зазначених термінів, розглядатися і публікуватися не будуть.

Орієнтовна програма

02-03.06.2010 - Заїзд учасників конференції

Дата

Час

Місце проведення

Зміст

03.06.2010

1000-1200

Ауд. 250 ХДУ

Зустріч, реєстрація, розміщення учасників конференції, екскурсія

03.06.2010

1200-1430

Конференц-зал, ауд. № 256

Перше пленарне засідання

03.06.2010

1500-1620

 

Переїзд до СОТ «Буревісник»

03.06.2010

1800-2000

Столова табору

Представницький захід

04.06.2010

900-1000

Столова табору

Сніданок

04.06.2010

1000-1300

 

Робота секцій

04.06.2010

1300-1400

Столова табору

Обід

04.06.2010

1400-1700

 

Робота секцій

04.06.2010

1800

Столова табору

Вечеря

05.06.2010

900-1000

Столова табору

Сніданок

05.06.2010

1000-1300

 

Семінар-тренінг

05.06.2010

1300-1400

Столова табору

Обід

05.06.2010

1400-1700

 

Семінар-тренінг

05.06.2010

1800

Столова табору

Вечеря

06.06.2010

900-1000

Столова табору

Сніданок

06.06.2010

1000-1200

 

Заключне пленарне засідання. Прийняття підсумкового документу Конференції. Закриття Конференції.

06.06.2010

1200-1300

Столова табору

Обід

06.06.2010

1300-1420

 

Переїзд до м. Херсона


Витрати учасників

Учасники не оплачують:

 • Оргвнесок

 • Трансфер в СОТ «Буревісник» та у м. Херсон;

 • Публікація матеріалів конференції.

Учасники оплачують:

 • Триразове харчування та проживання у СОТ «Буревісник» (200 грн. на добу, відповідно, три доби - 600 грн.)

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Контактна інформація Херсонський державний університет, ауд.107

вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, Україна 73000

ITconference2010@ksu.ks.ua Секретар конференції: Кушнір Наталія Олександрівна

067-551-50-15, 068-346-04-15

Схожі:

Четверта міжнародна науково-практична конференція
Теоретичні та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції”
IX Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2012: Електронні...
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
IV Міжнародна науково-практична конференція
Пономаренко В. С. – ректор Харківського національного економічного університету, д е н., професор (Україна)
VІІ МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Чуприкова Анатолія Павловича, заслуженого діяча науки і техніки України, зав каф. МАУП, НМАПО, академіка МКА, д м н., проф
V Міжнародна науково – практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ
Дослідницький Центр проблем якості підготовки спеціалістів МІСіС (м. Москва, Російська Федерація)
VII Міжнародна заочна науково-практична конференція «Наукова дискусія:...
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, семінари, круглі столи для молодих науковців та студентів
6 – 10 вересня 2010 р в м. Алушта, АР Крим, Україна відбулася VI...
Ників міністерств і відомств, науково-дослідних інститутів, виробничих і комунальних організацій, вузів, неурядових організацій з...
Підсумковий Документ Третьої міжнародної конференції «Інформатизація...
У Третій міжнародній конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи» взяли участь представники Міністерства...
V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті»
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у вищій освіті», яка відбудеться 10-11 жовтня...
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ
Україна. Чернігів. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. «Мови у відкритому суспільстві». Міжнародна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка