6 – 10 вересня 2010 р в м. Алушта, АР Крим, Україна відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”


Скачати 75.35 Kb.
Назва6 – 10 вересня 2010 р в м. Алушта, АР Крим, Україна відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”
Дата16.03.2013
Розмір75.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
6 – 10 вересня 2010 р. в м. Алушта, АР Крим, Україна відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”.

У роботі конференції брали участь 120 представників міністерств і відомств, науково-дослідних інститутів, виробничих і комунальних організацій, вузів, неурядових організацій з України, Росії, Республіки Білорусь. Вийшов друком збірник наукових статей VI Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”.

Конференція присвячена вирішенню питань, пов'язаних:

 • з регіональними екологічними проблемами;

 • радіоекологічною безпекою;

 • охороною та раціональним використанням водних ресурсів;

 • переробкою промислових і побутових відходів;

 • моніторинг та засоби контролю стану навколишнього природного середовища;

 • охороною атмосферного повітря;

 • екологічно чистими енергозберігаючими технологіями.

На пленарному засіданні й секціях заслухано 74 доповіді, проведено тематичні круглі столи.
На пленарному засіданні заслухано такі доповіді:

 • оцінка впливу радіаційних джерел природного і техногенного походження на навколишнє природне середовище та населення України;

 • біогазовий ресурс Азовського моря;

 • ядерна криміналістика: сучасні міжнародні потреби і вимоги;

 • технологічні нормативи як інструмент нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємствах ГЗК.
  В результаті роботи секцій вироблено Проект РІШЕННЯ конференції.


Проект РІШЕННЯ

VІ Міжнародної науково-практичної конференції
“Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення”

6 - 10 вересня 2010 р.
м. Алушта, АР Крим, Україна

На пленарному засіданні й секціях розглянуто такі питання.

Секція № 1 «Регіональні екологічні проблеми»

Управління розвитком територій у контексті екологічної безпеки сталого розвитку; визначення екологічного ризику погіршення стану навколишнього природного середовища на державному та регіональному рівнях; розробка та впровадження передових технологій у промислове виробництво з метою підвищення екологічної безпеки; удосконалення природоохоронної діяльності та природокористування на АЕС; актуальні питання впливу екологічних чинників на формування бронхо-легеневої патології у населення промислових регіонів України; мікробна корозія газопроводів залежно від ландшафтно-геохімічних умов.

Секція № 2 «Радіоекологічна безпека»

Доповіді були присвячені таким основним науковим напрямкам: впливу підприємств уранової промисловості на навколишнє середовище; стану радіоактивних відходів; наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

Секція № 3 «Охорона та раціональне використання водних ресурсів»

Розгляд та обговорення доручення Президента України щодо розробки Державної програми охорони навколишнього природного середовища АР Крим «Екологічно безпечний Крим» на період 2011–2020 роки; визначення екологічного стану Сіверського Дінця; вплив роботи систем водовідведення на екологічну безпеку і соціальну стабільність у селищах прибережної зони Чорного моря; проблема впровадження очисних споруд поверхневого стоку з урбанізованих територій; поліпшення нормування скидів забруднюючих речовин із зворотними водами у середні та малі річки; інтенсифікація процесів очищення комунальних і промислових стічних вод та підвищення ефективності роботи очисних споруд; комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд.

Секція № 4 «Переробка промислових та побутових відходів»

Комплексний підхід до встановлення класів небезпеки промислових відходів; пропозиції щодо створення генетичної класифікації різноманіття джерел утворення твердих побутових відходів; екологічна ефективність знешкодження некондиційних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР).

Секція № 5 «Моніторинг та засоби контролю стану навколишнього природного середовища»

Принципи створення регіональних систем моніторингу навколишнього природного середовища; досвід упровадження правил та регламенту створення та експлуатації автоматизованих систем екологічного контролю і моніторингу на об’єктах підвищеної екологічної небезпеки; біомоніторинг – важлива складова системи моніторингу навколишнього природного середовища; застосування експертних систем для управління навколишнім середовищем у районах розташування АЕС; фоновий екологічний моніторинг Карадазького природного заповідника; ризик негативного впливу гірничо-видобувного підприємства; особливості використання екоінформаційних матриць у процедурі класифікації воєнно-техногенного тиску; екологічна небезпека складування непридатних пестицидів та агрохімікатів.

Секція № 6 «Охорона атмосферного повітря»

Аналіз сучасних технічних рішень по системах уловлювання та очищення технологічних газів і неорганізованих викидів; визначення оптимального режиму роботи електросталеплавильного виробництва; дослідження можливостей активного реагування на неорганізовані викиди в атмосферу з низьких джерел; перспективи впровадження технології уловлювання екотоксикантів нанопористими буровугільними адсорбентами; особливості поведінки ізотопів водню в біологічних системах людини.

Секція № 7 «Екологічно чисті енергозберігаючі технології»

Досвід упровадження природних процесів для ліквідації джерел забруднення у Запорізькій області; системний аналіз і сталий розвиток фізико-технологічних систем; зменшення екологічних наслідків транспортних аварій при перевезенні аміаку та його похідних; розробка систем кондиціювання стічних вод тваринницьких комплексів з відгодівлі свиней для досягнення достатнього рівня техногенної безпеки цих об’єктів та отримання рідких та твердих добрив; термохімічна конверсія вугілля в нанопористий адсорбент для уловлювання екотоксикантів: характеристика рідких продуктів.

У результаті роботи VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми й шляхи вирішення» учасники виробили такі рекомендації.

Секція № 1 «Регіональні екологічні проблеми»

  1. Рекомендувати Мінприроди України:

   • керівний нормативний документ «Рекомендації щодо упорядкування в населених пунктах України існуючого водокористування в аварійних ситуаціях з урахуванням інтенсифікації процесів очищення стічних вод при налагодженні роботи очисних споруд»;

   • методики оцінки ризиків у різних галузях промисловості.

  2. Рекомендувати Мінтопенерго України, Укртрансгазу провести дослідження за станом труб газопроводів у пониззях рельєфу, які є потенційною загрозою НПС.

  3. Рекомендувати Мінпромполітики та Мінприроди України стимулювати подальші дослідження щодо вилучення із кам'яновугільної смоли поліциклічних ароматичних вуглеводнів, а саме індолу і флуорену, а також сприяти впровадженню вже створених технологій (вилучення антрацену і карбазолу), що стимулює розвиток хімічної та фармацевтичної галузі і зменшує кількість канцерогенних сполук, що залишаються у фракціях при подальшому їх використанні.

  4. Рекомендувати до впровадження Департаменту регіонального розвитку Мінрегіонбуду України при розгляданні питань соціально-економічного розвитку регіонів України враховувати запас їх демографічної ємності та регіоналізацію території країни за цією ознакою.

Секція № 2 «Радіоекологічна безпека»

  1. Рекомендувати Мінпаливенерго України:

   • забезпечити проведення комплексного радіаційного моніторингу на проммайданчику підприємства, створеного для експлуатації Новокостянтинівського родовища уранових руд;

   • продовжити роботи з розробки та випробування проникних бар'єрів для локалізації забруднених підземних вод у районах розташування хвостосховищ уранового виробництва.

Секція № З «Охорона та раціональне використання водних ресурсів»

  1. Рекомендувати Мінприроди України:

   • провести більш широке обговорення Концепції та Програми „Екологічно безпечний Крим” на період 2011–2020 рр.;

   • підтримати впровадження в процедуру ОВНС методології комплексної оцінки впливу та управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд.

  2. Рекомендувати Мінприроди України та Комітету з охорони навколишнього природного середовища АР Крим:

   • звернути увагу на небезпечні явища, пов’язані з впливом вантажів затонулих суден на морське середовище в районі м. Одеса;

   • з метою поліпшення системи управління розширити натурні комплексні дослідження екологічного стану басейнів великих та середніх річок в Україні.

Секція № 4 «Переробка промислових та побутових відходів»

  1. Визначити доцільність врахування комплексної оцінки при встановленні класів небезпеки промислових відходів для здоров’я населення за групами показників (токсичні, радіоактивні, біологічні) та рекомендувати МОЗ України та Мінприроди України впровадити в практичну діяльність гігієнічний норматив з встановлення класів небезпеки промислових відходів за комплексними інтегральними показниками.

  2. Рекомендувати з урахуванням проведення експертизи Мінпаливенерго України і Мінприроди України довести до промислової реалізації запропоновану технологію знищення некондиційних ХЗЗР в пальниковому пристрої цементної печі.

Секція № 5 «Моніторинг та засоби контролю стану навколишнього природного середовища»

  1. Рекомендувати Мінприроди України, МНС України, МОЗ України розглянути питання про раціональний розподіл повноважень і ресурсів для вдосконалення структури та забезпечення роботи національної системи моніторингу навколишнього природного середовища, в т. ч. забезпечення проведення радіаційного моніторингу.

  2. Рекомендувати Мінприроди України, МОЗ України, МінАПК України довести до відома РНБУ й розробити механізм використання існуючої інфраструктури, яка здійснює спостереження поза межами державної системи моніторингу, при створенні баз даних про стан навколишнього природного середовища.

  3. Рекомендувати Мінприроди України та МінАПК України вжити заходи щодо удосконалення системи моніторингу залишкових кількостей пестицидів у об’єктах довкілля та сільськогосподарській сировині.

  4. Рекомендувати Мінприроди України та Міноборони України розглянути питання щодо створення системи моніторингу для морських акваторій на військових полігонах Збройних сил України.

  5. Рекомендувати Мінприроди України:

   • підготувати пропозиції щодо впровадження системи екотоксикологічної оцінки стану водних об’єктів АР Крим та контролю джерел їх забруднення для включення до Державної Програми охорони навколишнього природного середовища Криму;

   • вжити необхідних заходів щодо прискорення затвердження КМУ розробленого УкрНДІЕП Порядку проведення моніторингу НПС підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану НПС.

  6. Рекомендувати організаторам конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» в рамках проведення наступної конференції передбачити секцію з питань нормативно-методичного забезпечення здійснення моніторингу НПС.

   Секція № 6 «Охорона атмосферного повітря»

   1. Рекомендувати НАЕК розглянути можливість впровадження на АЕС буровугільних адсорбентів для очистки викидів радіонуклідів.

   2. З урахуванням наявного досвіду рекомендувати широке впровадження на підприємствах Мінпаливенерго України та Мінпромполітики України високоефективного вітчизняного електрофільтру типу ЕФД.


Секція № 7 «Екологічно чисті енергозберігаючі технології»

   1. Рекомендувати Держстандарту України і Мінприроди України розробити нормативно-методичні посібники (КНД, рекомендації з будівництва, експлуатації та ін.) для локальних очисних споруд з метою правильного очищення і кондиціонування забруднених вод різного генезисру з використанням біотехнологій.


Співголова оргкомітету конференції Г.Д. Коваленко

Вчений секретар конференції Н.В. Савченко

Схожі:

IV Міжнародна науково-практична конференція
Пономаренко В. С. – ректор Харківського національного економічного університету, д е н., професор (Україна)
УкрЯТ ДНІЦ СКАР
Києві відбулася Міжнародна конференція “Ядерна енергетика України – шляхи розвитку та міжнародне співробітництво”, організована в...
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ
Україна. Чернігів. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. «Мови у відкритому суспільстві». Міжнародна...
IX Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2012: Електронні...
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Четверта міжнародна науково-практична конференція
Теоретичні та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції”
V Міжнародна науково – практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ
Дослідницький Центр проблем якості підготовки спеціалістів МІСіС (м. Москва, Російська Федерація)
ПРОЕКТ Рішення VIІ Міжнародної школи-конференції
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка відбулася VIІ Міжнародна школа-конференція (МШК-VII) "Актуальні...
VІІ МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Чуприкова Анатолія Павловича, заслуженого діяча науки і техніки України, зав каф. МАУП, НМАПО, академіка МКА, д м н., проф
ПОВІДОВЛЕННЯ Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеук
Всеук­раїн­ської науково-практичної інтернет-конфе­ренції «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні:...
VII Міжнародна заочна науково-практична конференція «Наукова дискусія:...
Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, семінари, круглі столи для молодих науковців та студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка