План розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки


НазваПлан розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки
Сторінка2/4
Дата15.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4


Основні проблеми і негативні фактори


 • Реальна профілізація навчального закладу. Зміст навчальних програм профільної школи повинен відповідати життєвим запитам випускників гімназії.

 • Практична спрямованість інваріантної складової навчального плану. Учень закінчуючи гімназію повинен спробувати себе у вибраній професії (перекладач, менеджер, юрист, тощо).

 • Збільшення кількості годин в навчальному плані на варіативну частину, що дасть можливість враховувати особливості навчального закладу, його спрямованість і специфіку запитів батьків.

 • Формування гуманістичних цінностей учнів гімназії. Збагачення внутрішнього духовного світу як підростаючого покоління так і всіх учасників навчально-виховного процесу гімназії (батьків, вчителів, представників громадськості).

 • Надання навчальному закладу більше автономності. При подальшому підвищенні ролі і значення громадського самоуправління, відповідальності адміністрації, педагогічного колективу за результати його навчально-виховної діяльності.

 • Справедливе фінансування гімназії із розрахунку на одного учня та з врахуванням результативності роботи навчального закладу.

 • Можливість розпоряджатися виділеними коштами для вирішення організаційних та матеріальних проблем, виходячи із особливостей навчального закладу.

 • Комплексне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі гімназії.

 • Наявність чітких критеріїв оцінки діяльності навчального закладу.

 • Стабільність і різноманітність навчально-методичного забезпечення (підручники, програми, навчальні плани) з можливістю вибору на достатньо вагомий відрізок часу.

 • Підвищення рівня участі громадськості у навчально-виховному процесі гімназії, налагодження координації та спільних зв’язків з різноманітними громадськими організаціями.

 • Можливість відбору учнів гімназії для продовження навчання в школі ІІІ ступеня відповідно до їх здібностей та навчальних можливостей.

 • Створення сучасного єдиного інформаційного простору для менеджерів освіти (нормативно-правова база , інструкції).

 • Підвищення рівня перепідготовки педагогічних кадрів на основі новітніх досягнень педагогіки, розвиток системи безперервного самовдосконалення професійної майстерності педагогів, в тому числі за рахунок дистанційного навчання.

 • Формування в учнів уміння відстоювати свою громадянську позицію.


План дій


Завдання / заходи

Очікуваний результат

Термін

Виконавці

І. Організація навчально-виховного процесу

 1. Узгоджувати робочий навчальний план із соціальним замовленням батьків, учнів та громади (впровадження діалогу, моніторингу запитів)

Підвищення якості навчально-виховного процесу, психологічного й емоційного комфорту учнів, вчителів.

2010-2015 роки

Педагогічна та батьківська громада, органи управління освітою, адміністрація гімназії

 1. Розвивати лінійну та предметну диференціацію в гімназійних класах.

Розвиток творчих здібностей учнів відповідно запитам учнів, батьків, громади та суспільства.

2010-2012 роки

Органи управління освітою, ОІПОПП, міський методичний кабінет, адміністрація, педагогічний колектив гімназії.

 1. Створити умови для здобуття рівнобічної освіти гуманітарного, суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напрямків.

Забезпечення різнобічної освіти відповідно сучасних вимог.

2010-2015 роки

Органи управління освітою, педагогічний колектив гімназії.

 1. Остаточна мета – знання декількох мов (російської, української, англійської, німецької, французької або іспанської) на рівні, достатньому для навчання у вищих навчальних закладах України, світу та спілку-вання з носіями даних мов.

Вільне володіння мовами для спілкування, навчання та подальшому працевлаштуванні.

2010-2015 роки

Адміністрація гімназії, волонтери, вчителі іноземних мов

 1. Збільшити практичну спрямованість навчання (використання практичних прикладів використання знань, відпрацювання вмінь та навичок застосування у стандартних і нестандартних ситуаціях).

Використання набутих знань у повсякденному житті, навчанні, роботі, здатність розв’язувати життєві ситуації, творче ставлення до рішення проблем.

2010-2015 роки

ОІПОПП, міський методичний кабінет, адміністрація, педагогічний колектив гімназії.

 1. Організація постійної системи занять для учнів, що не встигають для вирівнювання знань та вмінь.

Психологічний й емоційний комфорт учнів, батьків при відставанні з причини хвороби, участі у змаганнях...

2010-2012 роки

Органи управління освітою, ОІПОПП, міський методичний кабінет, адміністрація, педагогічний колектив гімназії.

ІІ. Формування здорової особистості

 1. Зменшення перевантаження учнів (впровадження інтегрованих курсів, оптимізації викладання предметів, зменшення об’єму фактичного матеріалу, домашніх завдань, застосування методу проектів).

Забезпечення раціонального режиму дня учнів, підвищення рівня знань, покращення фізичного здоров’я.

2010-2013 роки

Органи управління освітою, ОІПОПП, міський методичний кабінет, педагогічна та батьківська громада, адміністрація гімназії.

 1. Оптимальна організація навчального дня і тижня з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і особливостей вікового розвитку дітей (використання спарених уроків у старшій школі, рухливі хвилинки на уроках та перервах, покращення вентиляції у навчальних кабінетах, уроки лікувальної фізкультури, створення тренажерного залу, кабінету психологічного розвантаження).

Забезпечення раціонального режиму дня учнів, що впливає на підвищення рівня знань, покращення фізичного здоров’я.

2010-2013 роки

Педагогічна та батьківська

громада, органи управління освітою, адміністрація гімназії.

 1. Збільшення залучення учнів у позаурочний час до занять спортом у спортивних секціях та гуртках.

Формування здорової особистості, набуття навичок здорового способу життя.

2010-2015 роки

Педагогічний колектив гімназії позашкільні навчальні заклади.

 1. Організація безкоштовного харчування дітей із малозабезпечених сімей.

Матеріальна допомога малозабезпеченим сім’ям у вихованні дітей і набуття навичок здорового способу життя.

2010-2015 роки

Педагогічна та батьківська громада, органи управління освітою, адміністрація гімназії.

 1. Активізація співпраці гімназії з громадою щодо пропаганди здорового способу життя.

Набуття навичок здорового способу життя.

2010-2015 роки

Громада, вчителі, органи управління освітою, адміністрація гімназії.

ІIІ. Розвиток творчих здібностей

 1. Удосконалення змісту освіти в галузі виховання творчої особистості, здатної вирішувати нестандартні інтелектуальні і моральні завдання.

Диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу відповідно до запитів учнів, батьків, суспільства.

2010-2015 роки

Органи управління освітою, ОІПОПП, міський методичний кабінет, педагогічний колектив гімназії.

 1. Своєчасне виявлення домінуючих здібностей та уподобань у кожної дитини (анкетування, психодіагностика).

Гармонійний розвиток особистості гімназистів, сприяння їхньої самореалізації.

2011-2015 роки

Педагогічний колектив, соціально-психологічна служба гімназії, ОІПОПП, міський методичний кабінет.

 1. Створення творчої атмосфери шляхом ефективної організації та розвитку системи факультативів, курсів за вибором, гуртків, майстер-класів, творчих майстерень.

Диференціація та індивідуалізація навчально-виховного процесу відповідно до запитів учнів, батьків, громади.

2010-2015 роки

Органи управління освітою, ОІПОПП, міський методичний кабінет, педагогічний колектив гімназії.

 1. Залучення учнів до участі в творчих конкурсах, олімпіадах у школі, районі, місті, а також на міжнародному рівні.

Підвищення якості навчально-виховного процесу, забезпечення інтелектуальних потреб гімназистів.

2010-2015 роки

Педагогічний колектив гімназії, науковці ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

 1. Створення умов для розвитку здібностей шляхом організації індивідуальної роботи з дитиною, роботи у гуртках, розвиваючих та тренінгових групах.

Підвищення якості навчально-виховного процесу, забезпечення інтелектуальних потреб гімназистів.

2010-2015 роки

Педагогічний колектив гімназії, соціально-психологічна служба гімназії, ОІПОПП, міський методичний кабінет.

ІV. Виховна система

 1. Створення умов вільного розвитку особистості.

Формування високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості.

2010-2015 роки

Педагогічна та батьківська громада, проведення спільних заходів з громадськими організаціями.

 1. Розвиток і зміцнення традицій навчального закладу.

Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з почуттям національної самосвідомості.

2010-2015 роки

Педагогічна та батьківська громада, проведення спільних заходів з громадськими організаціями.

 1. Створення і розвиток органів учнівського самоврядування.

Формування громадянської відповідальності, розвиток умов для самореалізації, формування комунікативної культури на основі рішення соціальних проблем, виявлення толерантності, комунікативного самоаналізу, на основі корекції своєї поведінки.

2010-2015 роки

Педагогічна та батьківська громада, проведення спільних заходів з громадськими організаціями.

 1. Впровадження у шкільну освіту методів, спрямованих на інтелектуальний, моральний, естетичний, фізичний розвиток дітей, збереження і зміцнення їх здоров’я.

Виховання особистості, здатної підтримувати та зберігати своє здоров’я шляхом досягнення змін у поглядах і поведінці та набуття навичок здорового способу життя.

2010-2015 роки

Педагогічна та батьківська громада, проведення спільних заходів з громадськими організаціями.

 1. Вивчення культури, традицій інших народів кількома мовами (англійською, німецькою, французькою, іспанською, російською, українською) (робота театральних гуртків; дискусійних клубів, застосування методу проектів).

Виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості, яка володіє знаннями про кращі досягнення національної та світової культури.

2010-2015 роки

Педагогічна та батьківська громада, волонтери, проведення спільних заходів з громадськими організаціями.

 1. Запровадження виховної програми цільового призначення з родинного виховання (батьківський лекторій, спільна участь батьків і дітей у справах класу, школи, спортивних змаганнях, святах).

Підвищення рівня вихованості гімназистів через систему родинного виховання.

2010-2015 роки

Педагогічна та батьківська громада, проведення спільних заходів з громадськими організаціями.

 1. Гуманізація навчально-виховного процесу через дослідно-експериментальну роботу «Особистісно орієнтована модель формування гуманістичних цінностей учнів»

Формування гуманістичних цінностей гімназистів.

2010-2014 роки

Учні, батьки та педагогічний колектив гімназії, проведення спільних заходів з громадськими організаціями (відповідно до плану дослідно-експериментальної роботи).

 1. Поширення найбільш ефективних та прогресивних форм відродження національних свят та обрядів, пропагування найкращих духовних надбань та національних традицій українського народу.

Сформувати у молодого покоління на основі національної культури комплекс національних якостей, глибоке розуміння ним приналежності до українського народу та своєї батьківщини.

2010-2015 роки

Учні, батьки та педагогічний колектив гімназії, проведення спільних заходів з громадськими організаціями (відповідно до програми громадянського виховання).

V. Створення системи науково-експериментальної роботи

 1. Розробка в старшій школі диференціації з предметів, складання різнорівневих програм.

Реалізація права громадян на загальну середню освіту та задоволення запитів учнів та батьків.

2010-2013 роки

Адміністрація гімназії, науково-методична рада, педагогічний колектив.

 1. Удосконалення методичної роботи, використання передового педагогічного досвіду, інновацій, новітніх педтехнологій, створення умов для педагогічної практики і курсової перепідготовки вчителів гімназії.

Підвищення рівня фахової компетентності педагогічних працівників, сприяння самовдосконалення та самоосвіти вчителів.

2010-2015 роки

Адміністрація гімназії, науково-методична рада, педагогічний колектив.

 1. Створення на нових теоретично-методологічних засадах особистісно орієнтованої моделі формування гуманістичних цінностей гімназистів, яка б забезпечувала становлення гуманістичного світогляду, почуттів та гуманного ставлення до інших людей на основі розвитку етичної культури школярів.

Створення умов для оволодіння учнями системи наукових знань про природу людини, суспільство на основі дослідно-експериментальної роботи.

2010-2015 роки

Адміністрація гімназії, науково-методична рада, педагогічний колектив.

VІ. Створення ефективної системи суспільно-громадського самоврядування в гімназії

 1. Створення банку інформації, за допомогою якого можна аналізувати й коригувати освітню ситуацію в гімназії на основі нових інформаційних технологій.

Задоволення потреб учнів, їх батьків та громади щодо здобуття повної світи. Досягнення високої конкурентоспроможності та професійної мобільності випускників на ринку праці.

2010-2015 роки

Адміністрація гімназії, методична рада, педагогічний колектив

 1. Оптимальний розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією.

Підвищення ефективності роботи членів адміністрації.

2010-2015 роки

Органи управління освітою,

директор гімназії.

 1. Удосконалення системи фінансування.

Забезпечення необхідних фінансових потреб у організації сучасного навчально-виховного процесу

2010-2015 роки

Органи управління освітою, директор гімназії.
1   2   3   4

Схожі:

План розвитку Черкаської гімназії № 31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
План розвитку Черкаської гімназії №31 на 2010 2015 роки
Автори: Пивоваров Василь Миколайович, директор Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області
Проект ПРОГРАМИ Розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій,...
ПАСПОРТ програми розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Закон України „Про освіту”, Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Програми з енергозбереження на 2006-2010 роки у м. Синельниковому...
Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
До Програми підтримки соціально-економічного розвитку міста Синельникового...
Бюджетного Кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29. 11. 2010 №1090 «Про затвердження державної...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА розвитку земельних відносин та охорони земель...
Загальна характеристика комплексної програми розвитку земельних відносин на 2015-2019 роки
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних...
Дніпропетровській області на 2010-2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних...
Дніпропетровській області на 2010-2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка