Про фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГЕРЦ» за 2011 рік


Скачати 72.88 Kb.
НазваПро фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГЕРЦ» за 2011 рік
Дата21.04.2013
Розмір72.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Аудиторський висновокпро фінансову звітність
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ГЕРЦ»
за 2011 рікОсновні відомості про аудиторську фірму

Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет - аудит”.

Код за ЄДРПОУ: 32569696

Номер і дата свідоцтва: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3287 , видане рішенням АПУ від 27.11.2003 р. № 129.

Термін дії свідоцтва: до 27 листопада 2008 року.

Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серії АБ № 001132, видане відповідно до рішення Комісії від 07.12.2010 № 1866.

Термін дії свідоцтва: 30 жовтня 2013 року.

Номер, серія і дата видачі сертифіката директора аудиторської фірми: Сертифікат аудитора серії А № 003626, виданий за рішенням Аудиторської палати України № 74 від 29.01.1999р.

Термін дії сертифіката: рішенням Аудиторської палати України № 184/6 від 15.11.2007р. продовжено до 29 січня 2013 року.

Місцезнаходження: 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.

Телефон/факс: (062) 385-98-10.

E-mail: office@paritet.dn.ua.

Основні відомості про Компанію

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЕРЦ" (далі – Компанія).

Код за ЄДРПОУ: 35420159.

Місцезнаходження: 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 15А.

Дата реєстрації: 11.09.2007.

Основні види діяльності:

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями;

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

Ліцензія: серії АВ № 389657 надана відповідно до рішення ДКЦПФР від 25.12.2007 № 1582 на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів дійсна до 25.12.2012р.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір б/№ від 10 січня 2012 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з 20.01.2012 по 30.01.2012 р.

Перелік перевіреної фінансової інформації

Під час аудиту було перевірено:

  • Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2011 року.

  • Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2011 рік.

  • Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2011 рік.

  • Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2011 рік.

  • Примітки до фінансової звітності (Форма №5) за 2011 рік.

  • Оборотна відомість та регістри бухгалтерського обліку за 2011 рік.

  • Первинні документи за 2011 рік (вибірково).

Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності ТОВ КУА «ГЕРЦ», визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні та внутрішніми положеннями Компанії.

Відповідальність стосовно зазначеної фінансової інформації згідно МСА 700 несе управлінський персонал Компанії.

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

- вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають особливостям діяльності Компанії;

- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з ціллю виключення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цієї звітності на підставі проведеного аудиту.

Аудиторський висновок щодо фінансових звітів в цілому

Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.

На думку аудитора:

дійсний фінансовий стан та результат діяльності ТОВ КУА «ГЕРЦ», за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», в цілому відповідає річній фінансовій звітності Компанії станом на 31.12.2011;

визначена концептуальна основа фінансової звітності, використана при складанні фінансових звітів, відповідає діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності;

інформація в фінансових звітах, які відповідають діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності відображена справедливо й достовірно, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Аудиторські висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів

Ми провели аудиторську перевірку балансу Компанії станом на 31.12.2011 року, а також звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився.

Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо нематеріальних активів, згідно з П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 „Баланс”, П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” та визначеною обліковою політикою Компанії.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо основних засобів, згідно з П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 „Баланс”, П(С)БО 7 „Основні засоби” та визначеною обліковою політикою Компанії.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо грошових коштів та їх еквівалентів, згідно з П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 “Баланс”, П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” та визначеною обліковою політикою Компанії.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, згідно з П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 “Баланс” та П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.

На нашу думку :

а) фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні необоротні та оборотні активи Компанії в сумі 12955 тис. грн. станом на 31.12.2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;

б) Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку активів та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.

Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс” та П(С)БО №11 “Зобов’язання”.

На нашу думку :

а) фінансові звіти достовірно відображають інформацію про зобов’язання Компанії в сумі 42 тис. грн. станом на 31.12.2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;

б) Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку зобов’язань та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.

Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу, згідно з П(С)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО №2 “Баланс” та П(С)БО №5 “Звіт про власний капітал”.

На нашу думку :

а) фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію про структуру власного капіталу Компанії, загальною сумою 12913 тис. грн., та його призначення станом на 31.12.2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;

б) Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку власного капіталу та його відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.

Висловлення думки щодо розкриття інформації про обсяг чистого прибутку (збитку).

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок що облік, відображення та розкриття інформації щодо:

  • доходів - в цілому відповідає П(С)БО 15 „Дохід” та визначеній обліковій політиці Компанії.

  • витрат - в цілому відповідає П(С)БО 16 „Витрати”, та визначеній обліковій політиці Компанії.

  • обсягу чистого збитку - відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” та визначеній обліковій політиці Компанії.

На нашу думку :

а) фінансові звіти справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні доходи та витрати, а також про розмір чистого збитку в сумі 1153 тис. грн., отриманого Компанією протягом 2011 року, відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;

б) Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку доходів, витрат та чистого прибутку та його відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року.

Протягом звітного року Компанія не здiйснювала операцiї з iпотечними облiгацiями. Станом на 31.12.2011 року такi облiгацiї на балансi Компанії не облiковуються.

Компанія не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.

На погляд аудитора Компанія має перспективи для подальшого розвитку та існує вірогідність її безперервного функціонування як суб’єкта господарювання.

Компанія в усіх суттєвих аспектах виконала необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні станом на 31.12.2011.

Аудиторський висновок виконано у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишено в архіві аудиторської фірми.

Директор І.Ю. Захаркіна

(Сертифікат серії А № 003626 вид. Аудиторською

палатою України 29.01.99 р.)
Аудитор Є.В. Подолинний

(Сертифікат серії А № 003703 вид. Аудиторською

палатою України 26.03.99 р.)

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
Ння думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Домініон-Капітал»
«Компанія з управління активами «Система плюс»
Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит»...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
АУДИТ
Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс”, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка