АУДИТ


Скачати 214.23 Kb.
НазваАУДИТ
Дата17.03.2013
Розмір214.23 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > ДокументиАналіз

Бухгалтерський облік

Консультаційні послуги

АУДИТ

Товариство з обмеженою відповідальністю “АБК - АУДИТ01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 10, оф.221, тел. 253-32-78, 253-74-08

п/р 26006301327132 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528, код 2474440324 лютого 2012 р. № 832
ТОВ «КУА «Комплексний фінансовий сервіс»

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Комплексний фінансовий сервіс»

станом на 31 грудня 2011 року


Вступний параграф
Відповідно до договору на аудиторську перевірку № 832 от 16.02.2012 г., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит» та Товариством з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс”, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс” (надалі – ТОВ «КУА «КФС», «Підприємство») станом на 31.12.2011 р.

Аудиторська перевірка проводилась за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

Перевірка проводилась у лютому 2012 року за місцезнаходженням Підприємства за адресою: м. Київ, вул. Бакинська 37-Г, оф. 66.

Основні відомості про Підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс» створено відповідно Законів України “Про господарські товариства” та “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)“.

ТОВ «КУА «КФС» зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 19.09.2007 р. (свідоцтво реєстрації серії А01 № 456176).

Остання редакція статуту була зареєстрована Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 17.12.2009 р. (запис в реєстр № 10741050008026950).
Місцезнаходження ТОВ «КУА «КФС»: м. Київ, вул. Бакинська 37-Г, оф. 66.

Керівником ТОВ «КУА «КФС» є Генеральний директор – Кудрицький Р.В.

Код за ЄДРПОУ 35394082.
Підприємство має поточний рахунок № 26500080468201в АТ «Сведбанк» м.Київ, МФО 300164 (основний).
Основним видом діяльності є професійна діяльність на ринку цінних паперів, а саме:

- професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
Основні види діяльності за КВЕД:

65.23.0 – інше фінансове посередництво;

67.13.0 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

74.15.0 – управління підприємствами
Ліцензії та інші дозвільні документи:

Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 13.02.2008 р., реєстраційний № 1267.
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 470651 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), прийнята рішенням від 24.01.2008 р. Строк дії з 24.01.2008 р. по 24.01.2013 р.
Інформація про перевірку
Ми провели аудит фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс”, що включають:


 • Фінансову звітність

 • Баланс станом на 31.12.2011 рік;

 • Звіт про фінансові результати за 2011 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;

 • Звіт про власний капітал за 2011 рік;

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік;

 • опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.


Облікова політика Підприємства
Організація та методологія бухгалтерського обліку господарської діяльності Підприємства у періоді, що перевірявся, в цілому відповідала вимогам Законів України „Про господарські товариства”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку і іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Підприємства ведеться у відповідності до Наказу «Про облікову політику Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс» на 2011 р.» б/н від 31.12.2010 р.
У періоді, що перевірявся, змін в обліковій політиці Підприємства не відбувалось.
Бухгалтерський облік на Підприємстві, у періоді що перевірявся, вівся по журнально-ордерній формі рахівництва за допомогою бухгалтерської програми «1С:Підприємство 7.7».
Річна фінансова звітність Підприємства включає:

 • Баланс;

 • Звіт про фінансові результати;

 • Звіт про рух грошових коштів;

 • Звіт про власний капітал;

 • Примітки до річної фінансової звітності.


Відповідно до вимог чинного законодавства та на підставі прийнятого наказу № 4-і від 30.11.2011 р. перед складанням фінансової звітності за 2011 рік Підприємством проведено річну інвентаризацію активів, забезпечень та зобов’язань за станом на 30.11.2011 р.

Підприємством були надані акти інвентаризації активів (основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти).

Оскільки ми не брали безпосередньої участі в проведенні інвентаризації, тому не мали можливості підтвердити її фактичний стан. Ми перевірили порядок та результати інвентаризації активів та зобов’язань.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і незалежні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Підприємством була проведена інвентаризація активів станом на 30.11.2011 року, але аудитори не приймали участі в інвентаризації і не мали можливості перевірити її фактичній стан.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс» станом на 31 грудня 2011 року та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

Розкриття інформації за видами активів та пасивів Підприємства
Відповідно до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надаємо інформацію щодо окремих компонентів фінансових звітів.
Необоротні активи
Наявні на Підприємстві власні основні засоби, достовірність їх оцінки відповідають критеріям визнання за Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку (надалі - "П(С)БО)") № 7 "Основні засоби".

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів, відображення в обліку та звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів у періоді, що перевірявся, проводився на Підприємстві у відповідності з вимогами П(С)БО № 7 "Основні засоби".

Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обраної Підприємством облікової політики – прямолінійний метод.

Залишок по рахунку 10 "Основні засоби" на 31.12.2011 р. склав 41 тис. грн.
На Підприємстві основні засоби розподілені по наступних субрахунках:

104 «Машини та обладнання» - 41 тис. грн. (офісна техніка).

Станом на 31.12.2011 р. на Підприємстві нарахований знос на основні засоби в сумі 40 тис. грн., що підтверджується даними оборотного балансу по рахунку 131 "Знос основних засобів".

Залишкова (балансова) вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. складає 1 тис. грн.
На рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» обліковуються бібліотечні фонди та основні засоби, термін експлуатації яких більше 1 року і вартістю менше 1000 грн. На них у бухгалтерському обліку нараховується знос у розмірі 100 %
вартості при передачі їх в експлуатацію.

По рахунку 112 «Малоцінні необоротні активи» станом на 31.12.2011 р. враховується залишок на суму 6 тис. грн.
Нарахований знос по рахунку 132 «Знос інших необоротних активів» – 6 тис. грн.
Таким чином, залишки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, відображені в балансі Підприємства на кінець звітного періоду (рядки балансу 030, 031, 032), складають:

 • залишкова вартість - 1 тис. грн.;

 • первісна вартість - 47 тис. грн.;

- знос - 46 тис. грн.
Фінансові інвестиції
У періоді, що перевірявся, облік фінансових інвестицій Підприємства здійснювався згідно П(С)БО № 12 "Фінансові інвестиції".
Оцінка інвестицій та їх класифікація відповідають вимогам згаданого стандарту. Залишок на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» станом на 31.12.2011 р. складає 2 591 тис. грн. (рядок балансу 045):

По рахунку 142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам» - 1 943 тис. грн. – довгострокові векселі сторонніх підприємств.

По рахунку 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» - 648 тис. грн. – довгострокові векселі сторонніх підприємств.

В 2011 році операцій з довгостроковими фінансовими інвестиціями не здійснювалось.
Залишок на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» станом на 31.12.2011р. складає 12 359 тис. грн. (рядок балансу 045), тому числі:

По рахунку 352 «Інші поточні фінансові інвестиції» - короткострокові векселі сторонніх підприємств.

В 2011 році операцій з поточними фінансовими інвестиціями не здійснювалось.
Фінансові інвестиції на кінець звітного періоду рахуються по собівартості.

Оборотні активи
У періоді, що перевірявся, порядок визнання та первісної оцінки придбання запасів відповідав П(С)БО № 9 "Запаси" та була забезпечена незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду.

Облік запасів ведеться на підставі первинних документів за їх фактичною собівартістю. Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей підтверджується рахунками-фактурами, накладними, товарно-транспортними накладними та іншими документами.

Станом на 31.12.2011 р. на балансовому рахунку 209 «Інші матеріали» враховується залишок у сумі 1 тис. грн. На цьому рахунку обліковуються матеріали для офісу.


Грошові кошти
Облік касових операцій проводився в періоді, що перевірявся відповідно до Положення "Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні", затверджених Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Дані операції перевірені по наданим документам вибірковим порядком, порушень не встановлено.

Розбіжностей між регістрами аналітичного і синтетичного обліку касових операцій не встановлено.

Вибірковою перевіркою наявності грошових коштів в касі перевищення ліміту каси не встановлено.

Залишку коштів в національній та іноземній валютах у касі Підприємства станом на 31.12.2011 р. не було.
Для здійснення господарських операцій Підприємством відкритий основний поточний рахунок в національній валюті № 26500080468201в АТ «Сведбанк» м.Київ, МФО 300164 та поточний рахунок № 21570492 в ПАТ «Агро комбанк», м. Київ.

Дані виписок по рахунках відповідають даним синтетичного обліку. За всіма операціями, відображеними в виписках банку, підкладено відповідні документи.
Банківські операції ведуться згідно зі встановленим порядком. Залишок коштів станом на 31.12.2011 р. на поточних рахунках в національній валюті склав 1 022,95 грн, що відповідає випискам банку і оборотному балансу.
Грошові кошти, відображені в балансі Підприємства на кінець звітного періоду (рядок балансу 230), складають 1 тис. грн.
Розрахунки з дебіторами
Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість".

Залишок дебіторської заборгованості на 31.12.2011 р. по рахункам розрахунків Підприємства складає 29 тис. грн.

тис. грн.

Рахунок

Дебіторська


361 „Розрахунки з вітчизняними замовниками”

9


371 „ Розрахунки за виданими авансами”

2

685 „ Розрахунки з іншими кредиторами”

18


Дебіторська заборгованість є реальною, заборгованості з простроченим строком позовної давності не має.
По рахунку 361 „Розрахунки з вітчизняними замовниками” рахується незначна сума заборгованості з простроченим строком погашення (2 тис. грн.). Згідно положень облікової політики Підприємства резерв сумнівних боргів нараховується із застосування методу абсолютної суми сумнівної заборгованості. Згідно твердження управлінського персоналу на Підприємстві у складі дебіторської заборгованості відсутня сумнівна заборгованість.
Залишок дебіторської заборгованості на 31.12.2011 р. по статтях балансу:
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги – 9 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами – 2 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 18 тис. грн.

Власний капітал
Для забезпечення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс” згідно статуту створений статутний капітал в розмірі 15 000 000,00 грн.

Згідно з статутом (редакція 2009 року) Учасниками Підприємства є юридичні особи:


Найменування учасника

Сума

%%

Юридичні особиТОВ «Венчурні Будівельно-Технологічні інвестиції (35211140) - Україна

7  500 000,00

50

ТОВ «Прана Менеджмент» (35254493) -Україна

7 500 000,00

50

Всього:

15 000 000,00

100
100,0Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс” сформований у сумі 15 000 000,00 грн., що підтверджується записами на бухгалтерському рахунку 40 “Статутний капітал”.
Наростаючим підсумком станом на 31.12.2011 р. на Підприємстві рахується збиток у сумі 100 тис. грн.

Резервний капітал на Підприємстві не нарахований у зв’язку з відсутністю прибутку на Підприємстві.
Станом на 31.12.2011 року, в розрізі статей власний капітал (14 900 тис. грн.) Фонду характеризується наступними показниками:

Статутний капітал – 15 000 тис. грн.

Непокритий збиток – 100 тис. грн.
Ведення бухгалтерського обліку по вищезазначеним статтям відповідає вимогам викладеним у національних стандартах.

Розрахунок вартості чистих активів
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів (14 900 тис. грн.) і скоригованим статутним капіталом (15 000 тис. грн.) становить -100 тис. грн.

Вартість чистих активів Підприємства менша від статутного капіталу. Згідно з вимогами п.4 ст.145 Цивільного кодексу України після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

Розрахунки з кредиторами
Визнання, облік та оцінка зобов'язань у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання".

Залишок кредиторської заборгованості на 31.12.2011 р. по рахункам розрахунків складає 62 тис. грн.

тис. грн.

Рахунок

Кредиторська


361 „Розрахунки з вітчизняними замовниками”

6

377 „ Розрахунки з іншими дебіторами”

2

631 „Розрахунки з постачальниками”

4

641 «Розрахунки за податками»

10

651 „Розрахунки за страхуванням”

2

661 «Розрахунки за заробітною платою»

4

685 „Розрахунки з іншими кредиторами”

54


Кредиторська заборгованість має поточний характер та є реальною, заборгованості з простроченим строком позовної давності не має.
Залишок кредиторської заборгованості на 31.12.2011 р. по статтях балансу:
Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги – 4 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 10 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 4 тис. грн.

Інші поточні зобов’язання – 62 тис. грн.

Розрахунки по заробітній платі та страхуванню
Облік заробітної плати здійснюється на рахунку 661 "Розрахунки з оплати праці".

Вибірковою перевіркою правильності нарахування заробітної плати і утримання прибуткового податку порушень не встановлено.

Поточна заборгованість по заробітній платі на 31.12.2011 р. по рахунку 661 "Розрахунки з оплати праці " склала – 4 тис. грн.

По рахунку 65 "Розрахунки по страхуванню" на 31.12.2011 р. поточна кредиторська заборгованість склала 2 тис. грн.

Відрахування в позабюджетні фонди проводились згідно з діючим законодавством України.
Облік доходів та витрат
У періоді, що перевірявся, доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), визначалася згідно з П(С)БО № 15 "Доходи". Оцінка доходів та їх класифікація відповідають вимогам згаданого стандарту.

Доходи Підприємства за 2011 рік характеризуються наступними показниками:

тис. грн.

Найменування доходів

Сума

Чистий доход від реалізації товару (виконаних робіт, послуг)

235

Інші операційні доходи

2

Інші фінансові доходи (% по депозитах)
Інші доходи (переоцінка інвестицій)

Всього доходів - 237 тис. грн.
У періоді, що перевірявся, облік витрат проводився відповідно до П(С)БО № 16 "Витрати".
Витрати Підприємства за 2011 рік характеризуються наступними показниками:

тис. грн.

Найменування витрат

Сума

Адміністративні витрати

128

Витрати на збут
Інші операційні витрати
Інші витрати
Податок на прибуток

1


Всього витрат – 129 тис. грн.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік Підприємство одержало прибуток у сумі 108 тис. грн.

Наростаючим підсумком станом на 31.12.2011 р. на Підприємстві рахується збиток у сумі 100 тис. грн.
В періоді, що перевірявся, дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Інші звіти
Звіти „Про рух грошових коштів”, „Про власний капітал” та „Примітки до річної фінансової звітності” складені Підприємством на основі даних облікових реєстрів та журналів-ордерів. Показники цих звітів відповідають аналогічним показникам у балансі та звіті про фінансові результати.
Події після дати балансу
На нашу думку, в періоді, що відбувався після дати складання фінансової звітності (31.12.2011 р.) до дати аудиторського висновку, не сталося подій, які могли б істотно вплинути на фінансово-господарський стан Підприємства та привести к значним змінам вартості його чистих активів.


Фінансовий стан
Фінансовий стан Підприємства за 2011 рік характеризується наступними показниками, розрахованими за даними звітності Підприємства:Показники

Значення на

31.12.10 р.

Значення на 31.12.11 р.

Орієнтовне позитивне значення показника

1. Коефіцієнти абсолютної ліквідності

68,67

150,73

0,25 – 0,5

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)

68,77

151,10

1,0 – 2,0

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності

68,76

151,09

0,25 – 0,5

4. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії)

0,99

0,99

>0,5

5. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)

0,01

0,01

<1

6. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,99

0,99

>0,1

7. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,82

0,83

>0


8. Коефіцієнт рентабельності активів
0,01

>0

збільшення


Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення суми коштів на поточному рахунку та інших рахунках в банках та поточні фінансові інвестиції до суми 4 розділу пасиву балансу, складає 150,73 і показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.
Загальний (коефіцієнт покриття), розраховується як відношення суми 2 розділу активу до суми 4 розділу пасиву балансу, складає 151,10 та показує достатність ресурсів Підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.
Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає платіжні можливості Підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості до суми 4 розділу пасиву балансу), складає 151,09.

Коефіцієнти ліквідності порівняно з минулим роком значно збільшились.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у діяльність Підприємства (розраховується як відношення 1-го розділу пасиву до підсумку балансу), складає 0,99.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність Підприємства від залучених засобів (розраховується як співвідношення залучених засобів та власного капіталу) і складає 0,01.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами дорівнює 0,99 (розраховується як відношення суми чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів).
Коефіцієнт маневреності власного капіталу дорівнює  0,83 та показує, яка частина власного капіталу вкладена в оборотні засобі, а яка капіталізована.
Коефіцієнт рентабельності активів дорівнює   0,01 (розраховується як відношення суми прибутку (збитку) до середньорічної вартості активів), та характеризує прибутковість використання активів Підприємства.

Висновок про фінансовий станАналіз показників фінансового стану та платоспроможності показує, що Підприємство має достатньо фінансових ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. У Підприємства достатньо грошових коштів, що в короткий термін часу дає можливість розрахуватися із своїми кредиторами. Коефіцієнти ліквідності порівняно з минулим роком значно збільшились і є високими. Аналіз фінансової стійкості показує, що Підприємство незалежне від зовнішніх джерел фінансування, фінансово стійке та достатньо платоспроможне.

Ризик банкрутства Підприємства станом на 31.12.2011 р. відсутній.
Аудиторська фірма:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит»:
Сертифікат аудитора Серії А № 002609, виданий Горбачу К.П. (рішення Аудиторської Палати України від 11.07.95 р. № 33), дійсний до 11.07.2014 р.

Свідоцтво про внесення Горбача К.П. до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії АБ № 000965 (розпорядження ДКРФП від 25.01.2005 р. № 3424), строк дії свідоцтва – до 11.07.2014 р.

Сертифікат Аудитора серії А № 005900, виданий Пугачову Ю.О. (рішення Аудиторської Палати України № 73 від 18.12.98 р.), подовжений рішенням Аудиторської Палати України № 118 від 26.12.2002 р., строк дії – до 18.12.2012 р.


Свідоцтво про внесення ТОВ “АБК-Аудит” в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. № 1756.

Термін дії – до 30.11.2015 р., згідно рішення Аудиторської Палати України № 222/3 від 30.11.2010 р.

Свідоцтво про внесення ТОВ “АБК-Аудит” до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000436; реєстраційний номер свідоцтва 478; внесено до реєстру відповідно до рішення ДКЦПФР від 24.04.2007 р. № 907, строк дії свідоцтва – до 30.11.2015 р.

Місцезнаходження: м. Київ, Балтійський пров., 20.

Місце здійснення діяльності: м. Київ, вул. Грушевського, 10, оф.221, тел/факс 253-32-78


м. Київ 24 лютого 2012 р.

Аудитор Ю.О.Пугачов


Генеральний директор К.П.Горбач


Схожі:

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Аудиторская фирма «Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность...
«Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность под флагом BDO началась в 1997 году. С августа 2009 года АФ "BDO Баланс-Аудит"...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
АУДИТ
ДРПОУ 36969807, місцезнаходження: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91, зареєстроване виконавчим...
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Ядуха В. С
Проведено за наказом МОЗ України від 14. 11. 11 №726 та №324-Адм, відповідним УОЗ ОДА від 28. 11. 11 №417 внутрішній аудит 28. 11....
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР від 19. 12. 2006 р. №1528) незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
ПАФ «Аудит Сервіс» Янчука Р. О. проведена аудиторська перевірка достовірності відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в...
Аспірант кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного...
Досліджено поняття аудит ефективності, розглянуто мету, завдання аудита ефективності формування фінансових резервів та результати...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка