«Сутність, принципи та роль страхування»


Назва«Сутність, принципи та роль страхування»
Сторінка1/29
Дата20.04.2013
Розмір4.15 Mb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Інформатика > Задача
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький державний технічний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни «Страхова справа» для студентів спеціальностей денної та заочної форм навчання

2009

Зміст

Вступ

Заняття 1

Заняття 2

Заняття 3

Заняття 4

Заняття 5

Заняття 6

Заняття 7

Заняття 8

Заняття 9

Заняття 10

Заняття 11

Заняття 12

Методичні вказівки до виконання практичних занять

Додатки

Вступ

Заняття 1
Тема: «Сутність, принципи та роль страхування»

2 години
План:


1. Запитання для дискусії:

1. Яка мета страхової діяльності?

2. Страхування – це самостійна економічна категорія чи елемент фінансових або кредитних відносин?

3. У чому полягає перевага страхування перед самострахуванням?

4. У чому суть і який взаємозв’язок понять «страхова сума», «страхова пермія», «страховий тариф»?

5. Як пов’язані між собою поняття «страхове відшкодування», «страхове забезпечення», «страхова сума», «страхова виплата»? У чому полягає їх специфіка?

6. Які аспекти застосування терміну «страхове забезпечення» в майновому страхуванні?

7. Чим подвійне страхування відрізняється від співстрахування?

8. Наскільки важливим і необхідним є дотримання основних принципів страхування?

9. Яка, на Вашу думку, найбільш важлива функція страхування? Як вона співвідноситься з іншими функціями?

10. Які особливості властиві сучасному страхуванню?
2. 3адачі для самостійного розв'язування
Задача 1. Вартість об'єкта – 16000 грн, страхова сума – 12000 грн, збиток страхувальника – 15000 грн. Визначіть різницю між сумами страхового відшкодування при страхуванні об'єкта за системою першого ризику та системою пропорційної відповідальності.

Задача 2. Умовами страхування вантажу зазначалося, що страхова сума становить 300 тис. грн, умовна франшиза — 20%. Визначіть розмір відшкодування, якщо збиток становить:

а) 40тис. грн;

б) 160тис. грн;

в) 60тис. грн.

Задача 3. Вартість майна виробничого підприємства скла дає 2 млн грн. Необхідно обгрунтувати вибір страхувальником системи страхового забезпечення — пропорційної відповідальності або за першим ризиком, якщо у підприємства є кошти на страхування у сумі 5 тис. грн, а страховий тариф становить 5%.

Задача 4. Об'єкт оцінений у сумі 12000 грн, а застрахований на 75% його вартості. Визначіть суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності, якщо збиток страхувальника складає 5200 грн.

Задача 5. При укладанні договору страхування майна зазначено розмір франшизи 30%, а страхової суми — 135150 грн. Визначіть, який вид франшизи був установлений (умовна чи безумовна), якщо при розмірі збитків 90050 грн страховик несе в повному обсязі відповідальність за збитки, а при розмірі збитків — 10410 грн та 40545 грн — страховик звільняється від сплати відшкодування.

Задача 6. Два об'єкти страхування мають однакову вартість по 20000 грн. Перший з них застрахований на 40%, а другий – на 67%. Кожний об'єкт у результаті стихійного лиха був пошкоджений на 9000 грн. Визначіть розмір страхової суми по кожному об'єкту страхування та розмір страхового відшкодування, якщо об'єкти були застраховані:

а) за системою пропорційної відповідальності;

б) за системою першого ризику.

Задача 7. Автомобіль вартістю 45000 грн застрахований у двох страхових компаніях: у першій — на суму 45000 грн, а в другій — на суму 15000 грн. У результаті страхового випадку автомобіль був повністю знищений. Визначіть суму страхового відшкодування, шо буде виплачена страховиками, якщо за договором із першим страховиком була передбачена безумовна франшиза у розмірі 10%, а з другим страховиком — 3%.

Задача 8. Збиток страхувальника, спричинений знищенням об'єкта, дорівнює 12420 грн, страхова сума — 19840 грн, що складає 60% оцінки об'єкта. Визначіть суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності.

Задача 9. Вартість об'єкта — 2800 грн, страхова сума та збиток страхувальника становлять відповідно 60 та 50% вартості об'єкта. Визначіть розмір страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності.
3. Тести
1. Страхування в країнах з розвинутим страховим ринком і високою страховою культурою вигідне:

а) окремій особі;

б) родині;

в) підприємцям;

г) усе правильно.

2. Страхування:

а) створює нову вартість;

б) не створює нової вартості;

в) не має правильної відповіді.

3. Подвійне страхування:

а) страхування одного й того ж об'єкту від аналогічних ризиків у двох або більше страховиків;

б) страхування одним страховиком на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика;

в) це страхування об'єкта за одним спільним договором кількома страховиками. 4. Страховий портфель:

а) фактична кількість укладених договорів або застрахованих об'єктів;

б) зобов'язання страховика здійснити страхову виплату страхувальнику у зв'язку з наслідками страхового випадку;

в) максимальне число об'єктів страхування (майнових об'єктів або громадян), які потенційно можуть бути застраховані;

г) нагромадження та витрачання грошових та інших ресурсів для здійснення заходів з попередження, подолання або зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування пов'язаних із ними витрат.

5. У рабовласницькому суспільстві були закладені такі галузі

сучасної страхової справи:

а) майнове страхування, яке почалося зі страхового захисту перевезень вантажів і транспортних засобів;

б) особове страхування, яке почалося зі страхування на випадок смерті, переміщення військових із однієї місцевості в іншу;

в) все вірно.

6. Страхування об'єктів за одним загальним договором страхування декількома страховиками називається:

а) суброгація;

б) співстрахування;

в) перестрахування;

г) франшиза.

7. Початкова сутність страхування пов'язана з словом:

а) страх;

б) ризик;

в) захист;

г) все вірно.

8. У держави є прямий інтерес підтримувати страхування, оскільки чим більше в країні укладено договорів страхування, тим менше навантаження припадає на:

а) державні фінанси;

б) регіональні фінанси;

в) інші фінанси;

г) все вірно.

9. Функція страхування, яка полягає в передами за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено чинним законодавством або договором — це:

а) функція створення і використання страхових резервів;

б) інвестиційна функція;

в) ризикова функція;

г) контрольна функція.

10. Страховик, який уклав договір перестрахування:

а) залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування;

б) залишається відповідальним перед страхувальником лише в певній частині;

в) не несе відповідальності перед страхувальником;

г) несе відповідальність лише за окремими видами страхування. 11.У договорі страхування встановлена умовна франшиза 1%.

Страхова сума — 100 млн грн, а фактичний збиток — 0,7 млн грн. Визначіть розмір страхового відшкодування:

а) 100 млн грн;

б) 0,7 млн грн;

в) 0,3 млн грн;

г) збиток не відшкодовується.

12. Основний принцип у задоволенні страхових претензій — це:

а) відшкодування;

б) укладання договору страхування;

в) страховий інтерес;

г) франшиза.

13. Система страхування, яка передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі збитку, але в межах страхової суми - це:

а) система пропорційної відповідальності;

б) система граничної відповідальності;

в) система першого ризику;

г) безумовна франшиза.

14. Суть правової превенції полягає:

а) у спрямуванні частини страхових премій на фінансування превентивних заходів;

б) у передбаченні застережень чинним законодавством або

договорами про страхування;

в) у передачі за певну плату матеріальної відповідальності за

наслідки ризику;

г) у концентрації та використанні коштів, необхідних для розподілу між усіма страхувальниками збитків.

15. Розподіл збитків у страхуванні має форму кривої, яка

спадає, тобто:

а) чим більша величина збитку, тим менша його вірогідність;

б) чим менша величина збитку, тим менша його вірогідність;

в) все вірно.

16. Перевагами самострахування є:

а) допомага оперативно відшкодувати невеликі збитки;

б) не потрібно сплачувати третій особі страхові премії;

в) дохід від тимчасового інвестування вільних коштів резервів залишається юридичній чи фізичній особі;

г) все вірно.

17. Що з наведеного далі охоплюється поняттям «страховий захист»?

а) фінансування витрат на боротьбу зі страховою подією;

б) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення ризику;

в) відшкодування збитків, завданих негативними подіями;

г) все вірно.

18. Суть солідарної розкладки збитку полягає в:

а) компенсації втрат одному або декільком постраждалим загальними зусиллями;

б) спрямуванні частини страхових премій на фінансування

превентивних заходів;

в) передачі за певну плату матеріальної відповідальності за

наслідки ризику;

г) все вірно.

19. Основними факторами, що обумовлюють виникнення

страхових відносин, є:

а) об'єктивна можливість настання надзвичайних, несприятливих подій, які можуть спричинити шкоду майну, життю та здоров'ю;

б) усвідомлена фізичними, юридичними особами потреба у страховому захисті їх майнових інтересів;

в) економічна зацікавленість страхувальників і страховиків в укладанні договорів страхування;

г) все вірно.

20. Недоліки співстрахування:

а) немає;

б) полягають в ускладненні процедури оформлення страхування та виплаті відшкодування;

в) полягають в об'єднанні зусиль зі страхування великих ризиків, не поступаючись ні перед ким страховою премією.


4. Контрольні запитання
1. У силу яких обставин і в якій формі першопочатково виникло страхування?

2. Що таке страхування та яка його економічна природа?

3. Як ви розумієте необхідність страхування?

4. Зародження страхування та еволюція його розвитку.

5. Чи існувало страхування за первіснообщинного ладу і, якщо так, то в якій формі?

6. Які основні етапи розвитку страхування в Україні та за кордоном?

7. Дайте характеристику страхування Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

6. Охарактеризуйте стан страхування у Київській Русі, у Московській Русі та у дореволюційній Росії.

9. В якій країні та коли виникло страхування життя?

10. В якій країні та коли виникло перестрахування?

11. Охарактеризуйте категорію страхового інтересу та поняття повного і часткового інтересу.

12. Як реалізується принцип еквівалентності відносин суб'єктів у страхуванні?

13. У чому заключається суть страхування та за допомогою яких функцій вона реалізується?

14. У чому полягає відмінність страхування від ігор, парі, розиграшів лотерей, а також від поручительства та банківського вкладу - в порівнянні з нагромаджувальним страхуванням?

15. У чому проявляється взаємозв'язок понять «предмет страхування», «об'єкт страхування», «майновий інтерес»?

16. У чому суть умовної та безумовної франшизи?
Заняття 2
Тема: «Класифікація страхування»

2 години
План:

1. Запитання для дискусії
1. У чому проявляється взаємозв'язок понять «предмет страхування», «об'єкт страхування», «майновий інтерес»?

2. Яка з класифікацій, на Вашу думку, є головнішою?

3. Чому страхування життя є відокремленим видом страхування?

4. Яке місце займає в системі страхування майнове страхування?

5. Підхід до класифікації страхування в країнах-членах ЄС: чи повинна Україна дотримуватися таких самих стандартів? Чому?

6. Обов'язкова форма страхування, її переваги та вади.

7. Пояснити суть обов'язкового примушення до участі в страхуванні при здійсненні обов'язкових видів страхування.
2. Тести
1. Практичне значення класифікації страхування полягає в тому, що на її підставі:

а) здійснюється спеціалізація страховиків;

б) складається звітність;

в) контролюються та аналізуються показники розвитку страхування;

г) все вірно.

2. Залежно від способу залучення страхувальника до страхового процесу виділяють:

а) змішане та комбіноване страхування;

б) страхування життя та ризикові види страхування;

в) обов'язкове та добровільне страхування;

г) особове та майнове страхування.

3. Упровадження окремих видів обов'язкового страхування пояснюється необхідністю:

а) поповнення Державного бюджету;

б) захисту інтересів третіх осіб у разі, коли їм завдано шкоди;

в) покращення матеріального благополуччя громадян;

г) покрашення матеріального благополуччя юридичних осіб.

4. Чи може бути добровільне страхування у конкретного страховика обов'язковою передумовою при реалізації інших правовідносин?

а) так;

б) ні;

в) ні, але за окремими видами майнового страхування це має місце;

г) ні, але за окремими видами особового страхування це має місце.

5. Згідно з міжнародними нормами з 1 січня 1978 року країни-члени ЄС використовують класифікацію, яка встановлює:

а) 7 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 класів загального страхування;

б) 8 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 класів загального страхування;

в) 7 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 19 класі в загального страхування;

г) 8 класів довгосгрокового страхування (життя і пенсій) і 17 класів загального страхування.

6. Умови договору страхування житія передбачають страхову ви плату у разі:

а) дожиття застрахованого до закінчення строку дії договору або досягнення застрахованим визначеного договором віку;

б) смерті застрахованої особи;

в) нещасного випадку, що стався із застрахованою особою;

г) все вірно.

7. До короткострокових видів медичного страхування належать:

а) страхування здоров'я на випадок хвороби;

б) медичне страхування туристів;

в) страхування стоматологічної допомоги;

г) все вірно.

8. Відправним критерієм у виділенні галузей страхування є:

а) відмінності в страхових ризиках;

б) відмінності в обсягах страхового забезпечення;

в) відмінності в об'єктах страхування;

г) все вірно.

9. Право на здійснення обов'язкових видів страхування може отримати:

а) будь-який страховик, якщо він має відповідну ліцензію;

б) страховик зі страхування життя, якщо він має відповідну ліцензію;

в) страховик, який займається ризиковими видами страхування і якщо він має відповідну ліцензію;

г) будь-які страховики, якщо вони внесені до Державного реєстру.

10. Майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі, складають:

а) особове страхування;

б) майнове страхування;

в) страхування відповідальності;

г) перестрахування.

11. Добровільними видами страхування є:

а) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

б) страхування повітряного транспорту;

в) страхування кредитів;

г) все вірно.

12. Класифікація страхування, яка передбачає виокремлення етапів розвитку страхування — це:

а) класифікація за історичними ознаками;

б) класифікація за економічними ознаками;

в) натуральна;

г) штучна.

13. Страхування життя — це вид:

а) медичного страхування;

б) страхування від нещасних випадків;

в) особового страхування;

г) страхування здоров'я.

14. Об'єкти особового страхування:

а) мають вартісну оцінку;

б) не мають вартісної оцінки;

в) не має вартісної оцінки лише змішане страхування життя;

г) не має вартісної оцінки лише страхування працездатності людини.

15. Медичне страхування об'єднує:

а) короткострокові види особового страхування;

б) середньострокові види особового страхування;

в) короткострокові та довгострокові види особового страхування;

г) все вірно.

16. Обов'язковими видами страхування є:

а) страхування кредитів;

б) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

в) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

г) медичне страхування.

17. Яка підгалузь особового страхування передбачена відповідальність у разі смерті застрахованого, постійної втрата застрахованим здоров'я та тимчасової непрацездатності?

а) медичне страхування;

б) страхування життя;

в) страхування від нещасних випадків;

г) страхування на випадок хвороби.

18. Для здійснення обов'язкового страхування порядок і правила проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів, встановлює:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет міністрів України;

г) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

19. Страхування життя об'єднує:

а) короткострокові види особового страхування;

б) середньострокові види особового страхування;

в) довгострокові види особового страхування;

г) все вірно.

20. При обов'язковому страхуванні у законодавчих актах передбачено:

а) перелік об'єктів, що підлягають страхуванню;

б) перелік страхових подій і максимальні страхові тарифи;

в) страхові суми та рівень страхового забезпечення; в) все вірно.
3. Контрольні запитання
1. Яка роль класифікації для теорії та практики страхової справи?

2. Охарактеризуйте класифікацію за галузями, підгалузями та об'єк­тами страхування.

3. У чому полягає суть спеціалізації страхових компаній?

4. У чому полягає відмінність страхування життя від інших видів страхування?

5. У чому полягає суть класифікації за родом небезпеки?

6. Назвіть види страхування в кожній з галузей страхування.

7. У чому полягають відмінності добровільного страхування від

обов'язкового?

8. Назвіть основні види обов'язкового страхування.

9. У чому полягає сутність добровільної форми страхування та на яких принципах вона базується?
Заняття 3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Схожі:

1. Сутність принципи і роль страхування
Говорушко Т. А., Еш С. М., Дем’яненко І. В., Г.І. Лановська. Страхування. Курс лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної...
Знання принципів страхування необхідно для всіх учасників страхового...
Виду страхування. Цей принцип повною мірою стосується лише добровільних видів страхування. Страхувальникові надається можливість...
Зміст, структура та види майнового страхування
До майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших...
Тема: Економічна ефективність. Розподіл, обмін та споживання. Мета
Розкрити роль основних суб'єктів економічного процессу; пояснити сутність економічних систем, їх фундаментальні засади; знати, як...
1. Соціологія права це науковий напрям науки про суспільство, який...
Беручи до уваги її принципи системності та історизму, слід зазначити, що вона вміщує в собі і філософію права, сутність, тенденції...
СТРАХУВАННЯ
Страхування”, оволодіти теорією і практикою страхової справи, набути навики фінансово-економічної роботи у сфері страхування, що...
Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності
Страхування відповідальності галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або...
Закон України про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку
Характеристики впливу рентгенівського випромінювання на організм людини. Принципи нормування
1. Сутність музичної педагогіки та її основні категорії
Музичне виховання як важлива складова естетичного виховання відіграє особливу роль у всебічному розвитку особистості дитини. Ця роль...
ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ Сутність інфраструктури товарного ринку
Сутність інфраструктури товарного ринку. (Роль та місце інфраструктури товарного ринку в ринковому процесі. Порівняльний аналіз особливостей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка