СТРАХУВАННЯ


Скачати 394.63 Kb.
НазваСТРАХУВАННЯ
Сторінка1/3
Дата13.08.2013
Розмір394.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Одеський державний аграрний університет


Кафедра фінансів
СТРАХУВАННЯ

Методичні вказівки

щодо вивчення дисципліни та контролю знань

для студентів заочної форми навчання

галузь знань 0305 – економіка і підприємництво,

напрям підготовки 6.050 100– Облік і аудит

Одеса

«Центр Медіа»

2011

ББК

УДК: 657.446(083.13)

Укладачі:

к.е.н., доцент кафедри фінансів Макуха С.М.

асистент кафедри фінансів Петренко О.П.

Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри фінансів ОДАУ, к.е.н., доцент Макуха С.Н.

Рецензент:

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ОДАУ

О.Ю. Цуканов

Анотація

Методичні вказівки дозволять студентам самостійно вивчати теми з курсу „Страхування”, оволодіти теорією і практикою страхової справи, набути навики фінансово-економічної роботи у сфері страхування, що дасть змогу ефективно використовувати страхування як механізм зниження ризиків у практичній діяльності, а також готуватися до контрольної роботи та заліку.

Рекомендовано до друку методичною

комісією економічного факультету ОДАУ,

Протокол №___ від __ _________ 2011 року.

З М І С Т
Передмова 4

Тематичний план 6
Програма курсу 7
Вимоги до виконання контрольної роботи 13
Завдання для виконання контрольної роботи 14
Питання для підготовки до заліку 21
Література 27


ПЕРЕДМОВА
У період формування ринкових відносин, враховуючи світо­вий досвід та тенденції розвитку ринкового відтворення в розви­нених країнах, страхування розглядається як потужний фактор позитивного впливу на вирішення важливого державного завдан­ня, суть якого полягає в забезпеченні максимального рівня захи­щеності кожної окремої людини та суб'єктів господарювання, що сприяє підвищенню рівня життя населення та забезпеченню стійких тенденцій розвитку економіки. Це визначається певни­ми обставинами. По-перше, істотними характеристиками самого процесу страхування, який є важливим елементом економічного середовища. По-друге, соціальною стороною страхових процесів, що впливають на підвищення рівня життя населення. По-третє, саме страхування, у його розвинених формах, підвищує інвести­ційний потенціал та надає можливість збільшення добробуту та благополуччя нації.

Зміна соціально-економічних умов господарювання та жит­тєвий рівень населення в результаті реформ в Україні призвела до значного зростання ролі страхування в життєдіяльності людини. Домінування приватної власності, розвиток підприємництва в цих умовах зумовлюють самостійність відшкодування суб'єкта­ми збитку, спричиненого їх майну стихійними лихами, техноген­ними аваріями, катастрофами, протиправними діями третіх осіб та іншими надзвичайними подіями. Фізичні особи також повинні, в основному за свій рахунок, відшкодовувати майнові втрати від надзвичайних та інших подій, а також покривати витрати на лікування при хворобі, травмах, ушкодженнях унаслідок нещасного випадку або викликані наслідками інших несприятливих подій.

Мета дисципліни. Метою вивчення дисципліни "Страхування" студентами є оволодіння теорією і практикою страхової справи, набуття навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування, що дасть змогу ефективно використовувати страхування як механізм зниження ризиків у практичній діяльності.

Вивчення дисципліни "Страхування " базується на знаннях, отриманих при вивченні таких предметів, як економічна теорія, вища математика, системний аналіз, фінанси, економічний ризик, економіка підприємства та інших.

Методичні вказівки дозволять студентам самостійно вивчати теми з курсу „Страхування”, готуватися до контрольної роботи та заліку.

Завданням методичних вказівок є допомога студентам у вивченні складних питань страхування, створення основи для подальшого успішного опанування основних професійно орієнтовних дисциплін у системі підготовки фахівців.

У результаті засвоєння курсу студенти повинний знати:

– предмет і завдання страхування, форми та системи страхування;

– страховий ринок;

– актуарні розрахунки;

– майнове страхування;

– особисте страхування;

– страхування відповідальності та перестрахування;

– страхування фінансових ризиків;

– фонди та резерви страховика;

– економічну ефективність страхової діяльності;

вміти:

– застосовувати методику обчислення тарифних ставок у страхуванні;

– складати страховий договір;

– самостійно працювати із законодавчим та інструктивним матеріалом, правильно його трактувати і розуміти та використовувати у практичній діяльності.

Тематичний план

дисципліни „ Страхування” для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050 100 Облік і аудит


№ теми

Найменування тем

Усього

годин

У тому числі

Лекцій

Сем.

Самост.

1

2

3

5

6

7

1

Сутність страхування

12

2

-

10

2

Страховий ринок

14

-

-

14

3

Актуарні розрахунки

14

2

-

12

4

Майнове страхування

14

2

-

12

5

Особисте страхування

14

-

-

14

6

Страхування відповідальності та перестрахування

14

-

2

12

7

Інвестиційна діяльність страховика

12

-

-

12

8

Економічна ефективність страхової діяльності

14

-

-

14
Усього

108

6

2

100


Програма курсу „СТРАХУВАННЯ ”
Тема 1. Предмет, завдання, форми та системи страхування

Процес суспільного виробництва і проблеми забезпечення його відтво­рення. Категорія страхового захисту і його роль при вирішенні пробле­ми відтворення суспільного виробництва. Необхідність страхового за­хисту як важливого засобу економічної безпеки суб'єктів господарю­вання та життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумовленої ризиковими обставинами. Форми і методи страхового захисту.

Матеріалізація страхового захисту. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації фондів страхового захис­ту. Державні страхові резерви. Самострахування, його джерела й межі доцільного застосування. Фонд страховика.

Суть страхування як економічної категорії. Виникнення та етапи роз­витку страхування. Місце страхування в системі економічних категорій.

Характерні ознаки страхування. Об'єкти страхування. Функції страхування.

Специфічні терміни і поняття, які використовуються в страхуванні, необхідність їх вивчення при дослідженні конкретних страхових відносин. Поняття і терміни, які виражають найбільш загальні умови страхування. Поняття і терміни, пов'язані з формуванням страхових резервів. Поняття і терміни, пов'язані з використанням коштів страхо­вих резервів. Міжнародні страхові терміни.

Принципи страхування: вільний вибір страхувальником страховика, а страховиком - виду страхування; страховий ризик; страховий інтерес, максимальна сумлінність суб'єктів страхування; відшкодування втрат у межах завданих збитків; суброгація; франшиза; контрибуція; співстрахування і перестрахування; диферсифікація.

Місце і роль страхування в системі грошових відносин в умовах ринкової економіки. Значення страхування в активізації бізнесу; в економії коштів, що резервуються на покриття можливих втрат від непередбачених об­ставин; в ефективнішому формуванні й використанні фондів соціально­го призначення; у збільшенні обсягів інвестицій.

Питання для самостійної роботи

1.Яка мета страхової діяльності?

2.Страхування – це самостійна економічна категорія чи елемент фінансових або кредитних відносин?

3.У чому полягає перевага страхування перед самострахуван­ням?

4.У чому полягає суть понять «страхова сума», «стра­хова премія», «страховий тариф» і який між ними взаємозв'язок ?

5.Як пов'язані між собою поняття «страхове відшкодування», «стра­хове забезпечення», «страхова сума», «страхова виплата»? У чому полягає їх специфіка?

6.Які аспекти застосування терміну «страхове забезпечення» в май­новому страхуванні?

7.Чим подвійне страхування відрізняється від співстрахуван­ня?
Тема 2. Страховий ринок

Поняття страхового ринку. Об'єктивна основа страхового ринку, умови формування і функціонування страхового ринку. Структура страхового ринку. Об’єкти та суб'єкти страхового ринку. Характеристика страхового ринку в інституціональному і територіальному аспектах. Місцевий, національний і світовий страхові ринки. Система страхового ринку. Внут­рішня система ринку. Основні елементи внутрішньої системи страхово­го ринку. Зовнішнє оточення страхового ринку. Керовані елементи сис­теми, некеровані елементи зовнішньої системи страхового ринку. Інфра­структура страхового ринку.

Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні. Етапи роз­витку страхового ринку, їх особливості та характеристика.

Маркетинг у страхуванні, його суть і функції. Система організації маркетингу. Принципи маркетингу страхових організацій. Служба мар­кетингу страховика. Дослідження ринку страхових послуг. Дослідження потенційних можливостей страховиків-конкурентів. Страхові продукти, порядок їх створення. Правила страхування, порядок їх розробки та зат­вердження. Система продажу страхових продуктів, їх класифікація і характеристика. Методи вивчення страхового поля. Посередники стра­ховика і аквізиція. Страхові агенти і страхові брокери. Особливості аквізиції страхового агента.

Рекламна робота страховика. Реклама страхових продуктів. Вимоги до страхової реклами.

Страхові договори та їх види. Умови стандартних договорів страху­вання. Права і обов'язки сторін у страхуванні. Порядок укладання та реалізації страхового договору. Законодавче регулювання договорів стра­хування.

Питання для самостійної роботи

1.Назвіть елементи страхового ринку та охарактеризуйте їх.

2.Які основні показники характеризують рівень розвитку страхової
галузі на сучасному етапі?

3.Перерахуйте основні закони України, пов'язані зі страховою справою.

4.З якими документами пов'язано укладання страхової угоди? Яке

їх призначення?

5.Які особи є суб'єктами договору страхування?

6.Як відбувається укладання договору страхування? Яка роль договору у страховому процесі?

7.Які обов'язки страховика та страхувальника передбачено законодавством?

8.У яких випадках страховик може відмовити страхувальникові у страховій виплаті?

9.Що означають суттєві умови договору страхування? У чому поля­гають суттєві умови договору особового та майнового страхування?

10.Чому страховий випадок називають юридичним фактом зі склад­ним змістом?

11.Яким чином регулюється діяльність страхових агентів і брокерів
в Україні?

12.У чому відмінність правового статусу страхового брокера та
страхового агента?

13.Які моделі організації агентських мереж існують? У чому поля­гають їх особливості?

14.Яка різниця між філіальною і агентською мережею страховика?

15.Які передумови передують примусовій санації страховика?
Тема 3. Актуарні розрахунки

Суть, особливості і завдання актуарних розрахунків. Методологічні аспекти актуарних розрахунків.

Тарифна політика в галузі майнового страхування. Види страхових премій (платежів). Склад і структура тарифної ставки. Розрахунок нетто- і брутто ставок. Принципи диференціації тарифних ставок.

Показники, що характеризують фінансову стійкість страхових операцій. Оцінка збитковості страхової суми і її елементів. Коефіцієнт проф. Ф.В. Коньшина і методика його розрахунку.

Особливості побудови тарифних ставок в страхуванні життя. Страхова статистика. Таблиці смертності і середньої тривалості життя як основа для побудови тарифних ставок. Інші фактори, які впливають на розмір тарифної ставки. Методика розрахунку нетто- і брутто ставок для різних видів страхування життя і страхування від нещасних випадків. Поняття страхової ренти. Розрахунок різних видів ануїтетів. Методи­ка визначення нормативів страхових резервів. Розрахунок доходу при довгострокових інвестиціях страхових організацій.

Питання для самостійної роботи

1.Суть, особливості та завдання актуарних розрахунків.

2.Основи побудови тарифів з майнового страхування. Склад і струк­тура тарифної ставки та методика її розрахунку.

3.Види страхових внесків (премій, платежів).

4.Особливості побудови тарифів і резерву внесків зі страхування життя і від нещасних випадків. Розрахунок доходу при довгострокових фінансових операціях.

5.Показники актуарних розрахунків, які характеризують фінансову стійкість страхових операцій.

Тема 4. Майнове страхування

Майнове страхування, його необхідність і значення. Становлення, стан і розвиток майнового страхування. Форми і види страхування. Страху­вальники і об'єкти страхування.

Страхування майна юридичних осіб. Види договорів майнового стра­хування. Основні умови страхування. Обсяг страхової відповідальності. Визначення страхових внесків (премій). Страхова оцінка і страхова сума. Принципи страхового відшкодування та визначення розміру збитку. Порядок укладання договорів страхування майна.

Страхування в сільському господарстві. Страхування врожаю сільсько­господарських культур та багаторічних насаджень. Страхування тва­рин сільськогосподарських підприємств.

Транспортне страхування. Страхування наземного транспорту, що належить юридичним особам, основні принципи і умови страхування. Страхування вантажів. Страхування карго і каско.

Страхування авіаційної і космічної техніки. Страхування водного транспорту. Страхування залізничого транс­порту. Страхування іншого майна.

Страхування майна фізичних осіб. Принципи страхового захисту майна громадян. Використання обов’язкової і добровільної форми при стра­хуванні майна громадян. Об’єкти страхування. Основні умови обов'яз­кового і добровільного страхування будівель громадян. Страхова оцінка будівель громадян. Страхування тварин в домашніх господарствах. Страхування транспортних засобів громадян. Страху­вання домашнього майна громадян.

Перспективи розвитку майнового страхування юридичних та фізичних осіб.

Питання для самостійної роботи

1.У чому полягає суть і зміст майнового страхування?

2.Як виражається власна участь страхувальника у покритті збитку?

3.Чому необхідне своєчасне подання заяви про страховий випадок?

4.Як визначаються збитки при страхуванні матеріальних активів підприємств?

5.У чому полягає особливість визначення страхової суми в страху­ванні від вогню та супутніх ризиків, у страхуванні від перерви про­цесу виробництва?

6.Що входить до поняття «страхування підприємницьких ри­зиків»?

7.У чому полягають особливості страхування фінансових ри­зиків ?

8.Як визначаються збитки при страхуванні фінансово-кредитних ризиків?

9.Як здійснюється страхування домашнього майна?

10.Який нормативний документ регулює відносини з обов'язково­го сільськогосподарського страхування?

11.Як визначаються збитки при страхуванні тварин та врожаю?

12.Як визначаються збитки при страхуванні транспортних засобів та вантажів?

13.Що є правовою основою морського страхування в Україні?

14.У чому полягає сутність морського страхування? Що є об'єктом морського страхування?

15.Які особливості врегулювання збитків у морському страхуванні? Що таке абандон? Що таке загальна аварія?

16.Що входить до страхування каско?

17.Які види ризиків включені в основні види страхових послуг при страхуванні «автокаско»? Які види виключень, що звільня­ють страховика від страхової виплати, передбачені умовами стра­хування?

18.У чому полягають загальні принципи страхування вантажопере­везень?

19.Які основні види страхових ризиків, що приймаються на страху­вання за договором автотранспортного страхування? У чому поля­гають правові основи страхового інтересу до укладання таких до­говорів страхування?

20.У чому особливості формування страхового покриття в страху­ванні вантажів? Які умови страхування вантажів Лондонського інсти­туту страховиків?
  1   2   3

Схожі:

Зміст, структура та види майнового страхування
До майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших...
Знання принципів страхування необхідно для всіх учасників страхового...
Виду страхування. Цей принцип повною мірою стосується лише добровільних видів страхування. Страхувальникові надається можливість...
Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності
Страхування відповідальності галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або...
Реферат на тему: “ Місце страхування
Разом з тим, для страхування характерні економічні відносини, змістом яких є перерозподіл доходів і коштів для нагромадження лише...
«Сутність, принципи та роль страхування»
Страхування – це самостійна економічна категорія чи елемент фінансових або кредитних відносин?
Тематика контрольної роботи з дисципліни «Страхові послуги»
Термін дії договору страхування в окремих видах страхування: порівняльний аналіз
Закон України «Про страхування»
Халілова Л. Е. Методичний посібник: «Страхування в України»». /Под ред. Е. Е. Добржанской, Н. В. Николаєвої : – с. 29
1. Сутність принципи і роль страхування
Говорушко Т. А., Еш С. М., Дем’яненко І. В., Г.І. Лановська. Страхування. Курс лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної...
Рекомендації щодо розробки системи управління охороною праці підприємства...
Завідувач лабораторії проблем страхування об’єктів підвищеної небезпеки та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві...
Засідання комісії/уповноваженого/із соціального страхування
Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка