ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ випуску іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю


НазваПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ випуску іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю
Сторінка1/30
Дата19.04.2013
Розмір3.47 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників

Товариство з обмеженою

"Компанія з управління активами

"ЕСКО-КАПІТАЛ"

Протокол від «06» березня 2012 року №1/02/2012
Голова зборів _______________ Д.І.Грабко
Секретар зборів _____________ Н.І.Русланова


ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ

випуску іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій

Товариства з обмеженою відповідальністю

"Компанія з управління активами "ЕСКО-КАПІТАЛ"
Застереження: «Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.»


 1. Інформація про емітента:


1.1. Повне та скорочене найменування емітента:

Повне найменування:

українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЕСКО-КАПІТАЛ";

російською мовою – Общество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "ЭСКО-КАПИТАЛ";

англійською мовою – Limited Liability Company "Asset Management Company "ЕSСО-САРІТАL".

Скорочене найменування:

українською мовою - ТОВ "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ ";

російською мовою - ООО "КУА "ЭСКО-КАПИТАЛ ";

англійською мовою – LLC "АМС "ЕSСО-САРІТАL".


  1. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв’язку емітента:

Місцезнаходження: Україна, 03058, м. Київ, вул. Машинобудівна, 37.

Телефон, факс: (044) 230-47-58, (044)230-47-59.

Е-mail: oz@inscap.net


  1. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЕСКО-КАПІТАЛ" (надалі - Товариство) було створено у формі товариствa з обмеженою відповідальністю відповідно до рішення засновників Товариства (протокол загальних (установчих) зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЕСКО-КАПІТАЛ" від 05.12.2007р. №1) та зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 17.01.2008 р.


  1. Перелік засновників:

Засновниками (учасниками) Емітента є:

 • Приватне підприємство "ЮРИДИЧНЕ БЮРО "АКВІТАНС";

 • Русланова Наталія Іванівна.
  1. Структура управління Емітента (органи управління Емітента, порядок їх формування та компетенція):

Органами управління Емітента є:

 • Загальні збори учасників Товариства;

 • Директор Товариства.

Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.


   1. Загальні збори Учасників Товариства:

Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

Для ведення Загальних зборів Учасників Учасники обирають Голову та Секретаря зборів. Голова Загальних зборів Учасників організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Кількість голосів кожного з учасників Товариства на Загальних зборах Учасників визначається пропорційно розміру частки учасника Товариства у статутному капіталі Товариства.

Загальні збори Учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів Учасників належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

в) обрання і відкликання Директора Товариства;

г) визначення форм контролю за діяльністю Директора Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

д) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

и) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

і) вирішення питання про придбання Товариством частки (її частини) Учасника;

ї) виключення Учасника з Товариства;

к) прийняття до складу Товариства нових Учасників;

л) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

м) прийняття рішень про створення, ліквідацію пайових інвестиційних фондів, заміну компанії з управління активами ІСІ, про випуск інвестиційних сертифікатів;

н) затвердження регламентів, інвестиційних декларацій, проспектів емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, що перебувають в управління Товариства, та змін до них;

о) затвердження договорів з аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна, реєстратором (депозитарієм), зберігачем щодо обслуговування пайового інвестиційного фонду, що перебувають в управлінні Товариства;

п) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

р) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Питання, передбачені п.п. "а", "б", "в", "г", "д", "і", "ї", "л" віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

З питань, зазначених у пунктах "а", "б", "ї", рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства

Загальні збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік.

Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Директор Товариства має право скликати позачергові Загальні збори Учасників у випадку неплатоспроможності Товариства, виникнення загрози значного зменшення статутного капіталу Товариства, а також в інших випадках, якщо це необхідно в інтересах Товариства.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 25 днів Директор Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.

Загальні збори Учасників вправі приймати рішення лише щодо питань, включених до порядку денного.

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах Учасників.


   1. Директор Товариства:

Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом – Директором Товариства.

Директор може вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

Директор обирається Загальними зборами Учасників. З Директором укладається трудовий контракт.

Директор підзвітний Загальним зборам Учасників, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників.

Директор не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами про свою роботу та про стан справ Товариства.

Директор Товариства без довіреності виконує дії від імені Товариства, укладає та підписує від імені Товариства договори (угоди) та зовнішньоекономічні контракти, за умови дотримання встановлених цим Статутом обмежень, відкриває та закриває банківські рахунки Товариства, видає довіреності, приймає на роботу, звільняє з роботи найманих працівників Товариства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, має право першого підпису фінансових документів, виступає від імені Товариства і представляє його інтереси в стосунках з державними, судовими органами, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і підпорядкування, громадянами.

Директор не може бути Головою Загальних зборів Учасників Товариства.


   1. Ревізійна комісія:

Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства. Члени Ревізійної комісії Товариства призначаються Загальними зборами Учасників в кількості не менш трьох осіб. Директор не може бути членом Ревізійної комісії Товариства.

Перевірка діяльності Директора Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства за дорученням Загальних зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників. Ревізійна комісія Товариства вправі вимагати від посадових осіб органів управління Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

Засідання Ревізійної комісії Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівної кількості голосів, Голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

Ревізійна комісія Товариства підзвітна Загальним зборам Учасників.

Для проведення ревізій фінансової та господарської діяльності Директора Товариства Ревізійна комісія Товариства може залучати аудиторів (аудиторські фірми).

Ревізійна комісія Товариства доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників.

Без висновку Ревізійної комісії Товариства по річних звітах та балансах діяльності Товариства або без висновку аудиторської організації, яка проводила ревізію, Загальні збори Учасників не вправі затверджувати річну фінансову звітність Товариства.

Ревізійна комісія Товариства зобов'язана ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.


  1. Предмет та мета діяльності:

Метою діяльності Товариства є:

 • отримання прибутку від проведення діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

 • забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства (надалі - "Учасники").

Предметом діяльності Товариства є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній).

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) становить виключний вид професійної діяльності та не може поєднуватись з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

Діяльність з управління активами обмежується у випадках, встановлених чинним законодавством України.

При здійсненні діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування (надалі - "ІСІ") Товариство має право:

 • створювати за власною ініціативою ІСІ;

 • надавати позику за рахунок активів венчурних ІСІ, які знаходяться в управлінні Товариства;

 • випускати інвестиційні сертифікати утворених ним пайових інвестиційних фондів;

 • розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ, активи яких перебувають в управлінні Товариства;

 • надавати консалтингові послуги з питань функціонування ринку цінних паперів та управління активами;

 • без отримання ліцензії вести реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ у випадках, визначених чинним законодавством України.

Загальна вартість активів ІСІ, що перебувають в управлінні Товариства, не може перевищувати розміру, визначеного чинним законодавством України.

Товариство має право одночасно здійснювати управління активами кількох інвестиційних та/або пенсійних фондів.

Управління активами корпоративних інвестиційних фондів (надалі - "КІФ"), недержавних пенсійних фондів, страхових компаній Товариство здійснює на підставі відповідних договорів.


  1. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:

На дату прийняття рішення про випуск іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій розмір статутного капіталу Емітента складає 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень та сплачений в повному обсязі.


  1. Розмір власного капіталу Емітента:

Станом на 31.12.2011 року розмір власного капіталу Емітента становить 19788,00 тис. грн.


  1. Чисельність штатних працівників Емітента:

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року чисельність штатних працівників Емітента становить 4 особи.


  1. Відомості про посадових осіб Емітента:


Дані про посадових осіб

Товариства з обмеженою відповідальністю

"Компанія з управління активами "ЕСКО-КАПІТАЛ"№№

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Рік народження

Освіта (якій навчальний заклад закінчив і коли отримав спеціальність)

Відомості про роботу

Загальний

стаж

Посада, яку особа займає на основному місці роботи

Стаж роботи на даній посаді

Посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років

1

Заленська Оксана Володимирівна


01.09.1973

Вища юридична

(Академія праці і соціальних відносин, 1999 р.,

правознавство)


18 років

7 місяців


Директор

ТОВ "КУА

"ЕСКО-КАПІТАЛ"

6 місяців


Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансово-консалтинговий центр

"ОМЕГА-ПРОФІТ"

02.02.2004 – 08.11.2007 - директор
Дочірнє підприємство "УКРНАФТОГАЗКОМПЛЕКТ"

Національної акціонерної компанії

"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

15.11.2007 – 29.08.2008 –

радник генерального директора
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами

"ЕКОСОРБ ІНВЕСТ"

13.07.2010 – 30.04.2011 -

начальник юридичного відділу
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами

"ЕСКО-КАПІТАЛ"

10.05.2011 – 31.08.2011 - заступник директора

01.09.2011 – по цей час – директор.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ...

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит»...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Синельниківського району, Товариства з обмеженою відповідальністю “АРДА-ТРЕЙДИНГ”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Синельниківський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка