Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією “Менеджер-економіст”, “Менеджер у галузі діяльності”


Скачати 298.05 Kb.
НазваВиробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією “Менеджер-економіст”, “Менеджер у галузі діяльності”
Сторінка1/3
Дата09.04.2013
Розмір298.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
Додаток А
Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник

вищого навчального закладу з кваліфікацією “Менеджер-економіст”, “Менеджер у галузі діяльності”

Фу­н­к­ція

Назва та номер типового завдання діяльності


Зміст і номер уміння
1
3
1. Пла-нувальна

1.1. Системний аналіз діяльності організації

1.1.1. З використанням сучасник методик з позицій системного підходу проводити комплексний аналіз діяльності організації

1.1.2. Проводити системний аналіз макро- і мікросередовища організації, моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі на світовому
1.2. Розроблення стратегічних напрямів розвитку організації, забез­пе­чення конкурен­то­спро­можності

1.2.1. На основі системного аналізу з урахуванням потенціалу організації та факторів зовнішнього середовища формулювати місію організації

      1. Розробляти стратегічні цілі функціонування організаційних систем в умова кон­­ку­ренції

1.2.3. На основі діагностики внутрішнього середовища організації та аналізу факторів зовнішнього середовища розробляти стратегічні альтернативи розвитку організаційних систем, забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості її складових елементів

1.2.4. За результатами маркетингових досліджень і моніторингу конкурентів визначати стратегію конкурентної переваги

1.2.5. Обирати оптимальну стратегію з урахуванням прийнятного рівня ризику

1.2.6. Аналізувати продуктивність праці та розробляти заходи щодо її підвищення1.3. Планування та прогнозування діяльності орга-нізації (підрозділу)

1.3.1. Здійснювати сценарне бізнес-планування, використовуючи висновки аналізу діяльності організації, маркетингові дослідження та стратегію розвитку

1.3.2. Використовуючи сучасні методики, проводити аналіз і розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства (підрозділу) з урахуванням інфляції та конвертованості національної валюти
1.3.3. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних господарських операцій оцінювати виробничо-економічний потенціал підприємства (підрозділу), розраховувати обсяги діяльності та динаміку розвитку, здійснювати довгостроковий прогноз

1.3.4. За сучасними методиками здійснювати фінансове планування діяльності з урахуванням галузевих особливостей і макроекономічних прогнозів; формувати та здійснювати податкову політику підприємства, забезпечувати відтворення та зростання капіталу

1.3.5. З урахуванням особливостей використання натуральних та фінансових показ­ників у різних галузях на підставі маркетингового підходу формувати програми діяль­ності (виробництва, обслуговування, реалізації тощо), обґрунтовувати вибір найбільш економічних форм організації виробництва товарів (надання послуг)

1.3.6. Планувати систему заходів по забезпеченню необхідної якості продукції

1.3.7. Провадити багатоваріантні розрахунки цін на продукцію, формувати цінову політику

1.3.8. Оцінювати та формувати інвестиційний портфель підприємства

1.3.9. Формувати програми соціального розвитку організації
1.4. Планування потреби у ре-сурсах (мате-ріальних, фінан-сових, трудових)

1.4.1. На основі сучасних методик визначати ефективність використання ресурсів, обґрунтовувати шляхи їх заощадження

1.4.2. З використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей планувати потреби у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах, визначати постачальників
1.5. Розроблення та впровадження нововведень

1.5.1. Розробляти інновації (нові технології, нова продукція, організаційні зміни) на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макросередовища

1.5.2. Використовуючи методи прогнозування, розробляти ідеї нових продуктів (товарів або послуг) відповідно до попиту споживачів

1.5.3. Здійснювати моніторинг інновацій, розраховувати ефективність проектів, виконувати економічне оцінювання нововведень

1.5.4. Розраховувати потребу в інноваційних інвестиціях, здійснювати заходи по впровадженню економічно обгрунтованих інновацій

1.5.5. Підтримувати раціоналізаторські та новаторські пропозиції працівників

1.5.6. Розробляти та здійснювати заходи з подолання опору інноваціям
1.6. Прогнозу-вання динаміки попиту

1.6.1. Розробляти план маркетингових досліджень і здійснювати маркетингові дослідження у своїй галузі з метою визначення сегмента ринку, потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей та мотивації попиту, мережі збуту, комунікаційних заходів

1.6.2. Обґрунтовувати варіанти цінової політики в умовах змін попиту

1.6.3. Аналізувати та прогнозувати основні кон’юнктуроутворюючі фактори потенційних ринків збуту, виявляти нових споживачів

1.6.4. Розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на продукцію
1.7. Формування оптимального асортименту продукції

1.7.1. За матеріалами маркетингових досліджень визначати позицію організації на ринку, обирати свій сегмент

1.7.2. З урахуванням особливостей використання натуральних та фінансових показників у різних галузях на підставі маркетингового підходу формувати програми виробництва (реалізації)

1.7.3. Досліджуючи і прогнозуючи вплив факторів сезонності, корегувати відповідні зміни обсягів, асортименту, сезонних цін

1.7.4. Аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації продукції на різні періоди

1.8. Планування особистої роботи

1.8.1. На основі аналізу використання робочого часу складати плани особистої роботи, планувати час як ресурс

2. Орга­ніза-ційна

2.1. Поєднання усіх видів ресур­сів, організову­вання колектив­ної праці по до­сяг­ненню місії організації

2.1.1. Підтримувати раціональну структуру та збалансованість поєднання усіх ресур­сів організації (підрозділу)

2.1.2. Розробляти та впроваджувати раціональні форми організації виробництва та праці

2.1.3. На основі використання раціональних форм і методів організації праці забез­пе­чувати виконання основних операцій по перетворенню ресурсів у продукцію

2.1.4. Синхронізувати зусилля, розподіляти діяльність у часі та просторі, забезпе­чувати упорядкованість організаційної системи, підтримання її у стані динамічного розвитку й адаптації

2.1.5. Забезпечувати безпеку та ризикозахищеність діяльності


Продовження дод. А


1

2

3
2.2. Організація та раціоналізація робочих місць

2.2.1. За результатами оцінки й атестації робочих місць розробляти раціональні схеми їх планування та організації

2.2.2. Впроваджувати передовий досвід оснащення робочих місць та їх обслуговування

2.2.3. Створювати ділянки, служби та підрозділи з урахуванням масштабів діяльності та ротації працівників

2.3. Організація процесів управління

2.3.1. Використовуючи принципи та методи організації управлінської праці, вміти ефективно розподіляти повноваження в структурі апарата управління організації

2.3.2. На базі інформації про можливості підлеглих здійснювати делегування повноважень

2.3.3. Виходячи з групових норм та статусу членів групи, організовувати виконання функціонально пов’язаних дій та поєднання зусиль членів групи

2.4. Прийняття управлінських рішень

2.4.1. Використовуючи різні джерела інформації, формувати інформаційне забезпечення управління організацією

2.4.2. Формулювати економічне поставлення задач, брати участь у розробленні ал­го­­ритмів і програм

2.4.3. Ефективно використовуючи можливості автоматизованого робочого місця, оперативно переробляти значні масиви різної інформації, провадити діагностику управлінської ситуації в умовах обмеженості часу

2.4.4. На основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень

2.4.5. Виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності та екологічної безпеки на основі наукових методів і моделей оцінювати альтернативи, обгрунтовувати і здійснювати вибір оптимальної альтернативи


Продовження дод. А


1

2

32.4.6. На основі сучасного програмного забезпечення використовувати ЕОМ для оптимізації рішень

2.4.7. Слідкуючи за змінами у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах, забезпечувати правомочність діяльності

2.4.8. Забезпечувати участь працівників усіх рівнів у прийманні рішень

2.5. Організація реалізації управлінських рішень

2.5.1. Структурувати завдання відповідно до чисельності виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання, складати план заходів реалізації рішення

2.5.2. Добирати виконавців відповідно до їх кваліфікації та ділових рис та організовувати їх діяльність по виконанню рішення, провадити інструктування виконавців

2.5.3. Регламентувати та нормувати роботу конкретного виконавця управлінського рішення

2.5.4. Будувати комунікаційну мережу для обміну інформації та зворотного зв’язку

2.6. Організація антикризового управління

2.6.1. З урахуванням стартових можливостей і спеціалізації обирати ефективну правову форму господарювання

2.6.2. Згідно з чинним законодавством складати засновницькі документи, створювати та реєструвати підприємства з урахуванням особливостей різних організаційних форм та форм власності

2.6.3. Ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику та виявляти симптоми кризових ситуацій

2.6.4. Розробляти та впроваджувати запобіжні заходи щодо потенційних кризових ситуацій у діяльності організаціїПродовження дод. А


1

2

3


2.6.5. Забезпечувати своєчасну реконструкцію портфеля фінансових інвестицій та ефек­тивні форми реінвестування капіталу

2.6.6. Створювати системи комунікацій, що відповідають кризовим ситуаціям, долати опір підлеглих у кризових ситуаціях

2.6.7. Розробляти заходи з подолання криз у діяльності організації, впроваджувати санаційні заходи

2.7. Організація ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем

2.7.1. Визначити вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність організації, адаптувати організацію до швидкозмінного зовнішнього середовища

2.7.2. Використовуючи нормативно-правові інструменти, на основі дослідження факторів прямої і непрямої дії організовувати співпрацю із суб’єктами зовнішнього середовища

2.7.3. Встановлювати, підтримувати та розвивати плідні ділові стосунки з іншими організаціями

2.7.4. Забезпечувати захист інтересів підприємства у системі корпоративного бізнесу

2.8. Управління якістю та конкуренто-спроможністю продукції

2.8.1. Організовувати розроблення програми забезпечення якості продукції від проек­тування до експлуатації, впроваджувати наукові методи управління якістю продукції

2.8.2. Формувати банк стандартів, технічних умов, слідкувати за змінами у них

2.8.3. Організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості про­дукції конкурентів, дослідження реакції споживачів на якість продукції

2.8.4. На основі маркетингового підходу вносити рекомендації по введенню нових чи зміні існуючих вимог до якості

Продовження дод. А


1

2

3
2.9. Забезпечення захисту прав споживачів

2.9.1. Згідно з чинним законодавством та на основі стандартів підтримувати на належному рівні якість продукції, захищати споживача від дефектної продукції

2.9.2. Співпрацювати з державними та громадськими інституціями, які забезпечують захист прав споживачів
2.10. Забезпе-чення охорони праці та техніки безпеки

2.10.1. Дотримуватися правових норм, галузевих регламентуючих нормативів охорони праці.

2.10.2. Розробляти заходи щодо покращання умов праці, запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму

2.10.3. Провадити інструктування підлеглих з техніки безпеки, забезпечувати навчання персоналу з питань охорони праці, техніки безпеки
2.11. Забезпе-чення соціаль-ного захисту працівників


2.11.1. Дотримуватися чинного законодавства щодо соціальних гарантій працівникам

2.11.2. Брати участь у розробленні додаткових соціальних гарантій організації, у підготовці колективного договору

2.11.3. Провадити переговори між роботодавцями та працівниками щодо укладання колективного договору

2.11.4. Конструктивно взаємодіяти з профспілками
2.12. Розроблення раціональних форм організації управління


2.12.1. Аналізувати діючі організаційні структури управління

2.12.2. Збалансовувати відповідальність та повноваження, визначати та формувати центри відповідальності

2.12.3. На основі розподілу повноважень та відповідальності між ланками та рівнями проектувати організаційні структури управління

2.12.4. Складати посадові інструкції та положення про структурні підрозділи
Продовження дод. А

1

2

32.12.5. Вдосконалювати організаційні та технологічні взаємозв’язки між підрозділами та службами підприємства, механізм їх координації

2.12.6. Делегувати повноваження, розподіляти права, відповідальність та обов’язки між виконавцями
2.13. Здійснення комерційної діяльності

2.13.1. За допомогою маркетингових досліджень і рекламної діяльності формувати попит на продукцію організації, здійснювати маркетингову політику просування продукції на ринку

2.13.2. На основі вивчення можливостей потенційних комерційних партнерів, аналізу ефективності господарських зв’язків з урахуванням територіального розміщення продуктивних сил, приймати рішення щодо каналів реалізації продукції

2.13.3. За сучасними методиками визначати, розраховувати й аналізувати комерційні ризики

2.13.4. Здійснювати ринкове коригування цін

2.13.5. Обирати оптимальні маркетингові комунікації

2.13.6. Укладати угоди з постачальниками та споживачами

2.13.7. Організовувати рекламну діяльність, стимулювати збут
2.14. Організація зовнішньоеко-номічної діяль­ності

2.14.1. Обґрунтовувати альтернативні стратегії зовнішньоекономічної діяльності, а та­кож механізм їх реалізації

2.14.2. Аналізувати експортні можливості організації та її імпортні потреби

2.14.3. На основі ринкових досліджень вивчати можливості потенційних закордонних партнерів, аналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв’язків з урахуванням світового розподілу праці

2.14.4. Приймати рішення щодо каналів реалізації продукції та каналів надходження ресурсів, укладати угоди із закордонними постачальниками та споживачами і забезпечувати їх реалізацію


Продовження дод. А

1

2

32.14.5. Організовувати матеріально-технічне постачання, здійснювати збутову діяльність на зовнішніх ринках2.14.6. На основі досліджень світового ринку вивчати можливості закордонних партнерів, оцінювати конкурентний статус і потенціал співвласників спільного підприємства

2.14.7. Готувати документи щодо створення спільних підприємств

2.14.8. Здійснювати контрольно-аналітичні функції щодо зовнішньоекономічної діяльності організації
2.15. Співпраця з банками та інши­ми кредитно-фі­нан­совими уста­новами

2.15.1. Відповідно до регламентуючих документів здійснювати співпрацю з банками, страховими компаніями та іншими кредитно-фінансовими установами

2.15.2. Забезпечувати своєчасне виконання зобов’язань перед державним бюджетом
2.16. Раціональна організація управлінської праці

2.16.1. Аналізувати витрати робочого часу, визначати пріоритетність видів діяльності, складати реалістичні гнучкі плани особистої роботи

2.16.2. На основі планування робочого часу здійснювати раціональну організацію управлінської праці

2.16.3. Організовувати й обладнувати робочі місця апарата управління

2.16.4. Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей

2.16.5. Готувати та проводити наради та збори, здійснювати усі інші види управлінської діяльності; вести приймання відвідувачів

2.16.6. За допомогою технічних засобів зв’язку, безпосереднього спілкування підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду із закордонними партнерами, у тому числі й однією з іноземних мов

2.16.7. Співпрацювати з секретарем


Продовження дод. А

1

2

3
2.17. Управління персоналом

Згідно з трудовим законодавством:

2.17.1. Взаємодіяти з державними службами зайнятості, здійснювати добір, наймання кадрів, провадити співбесіду з претендентами, їх тестування

2.17.2. Здійснювати заходи щодо ефективної адаптації працівників

2.17.3. Застосовувати різні методи оцінювання персоналу, розробляти плани розвитку персоналу організації, формувати резерв

2.17.4. Провадити вивільнення кадрів організації (підрозділу)

2.17.5. Провадити облік кадрів на підприємстві, розраховувати структуру колективу та його чисельність

2.17.6. Аналізувати плинність кадрів, розробляти та впроваджувати заходи щодо стабілізації колективу

2.17.7. Забезпечувати високий рівень трудової, виробничої дисципліни, провадити виховну роботу в колективі

2.17.8. Зміцнювати та ефективно використовувати кваліфікаційний потенціал підрозділу (організації)
2.18. Форму-вання колективу та керівництво ним

      1. Дати психолого-педагогічну характеристику особистості

2.18.2. З урахуванням індивідуальних особливостей виконавців, групової поведінки, сумісності добирати склад колективів

2.18.3. Підтримувати на оптимальному рівні кількісне співвідношення між праців­ни­ками з урахуванням їх психологічної сумісності для регулювання групових стосунків всередині колективу

2.18.4. Створювати та підтримувати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах, формувати відчуття єдиної команди, рахуватися з думкою підлеглих


Продовження дод. А

1

2

32.18.5. Формувати особистий авторитет, підтримувати авторитет колег та підлеглих

2.18.6. Організовувати роботу щодо піднесення кваліфікаційного рівня працівників, їх службового просування

2.18.7. Аналізувати неформальні стосунки у колективі, співпрацювати з нефор­маль­ними лідерами, усувати деструктивне лідерство

2.18.8. Застосовувати різні засоби керівництва: інформування, індивідуальну бесіду, обговорення, визнання, критику, осудження

2.18.9. Гармонійно поєднувати індивідуальні, групові та масові форми виховної роботи, застосовувати методи повчання, створення орієнтуючих умов та особистого прикладу
2.19. Генерування влади

2.19.1. Повною мірою використовувати свої повноваження та владу різні засоби впливу на підлеглих, підтримувати розумний баланс влади

2.19.2. Поєднувати офіційні повноваження та особистий авторитет, формувати власний гнучкий стиль керівництва
2.20. Форму-вання та розвиток організаційної культури

2.20.1. Дотримуватися етики управлінської діяльності, вдосконалювати стиль і мето­ди керівництва персоналом

2.20.2. Створювати умови для підвищення культури працівників, підтримувати внут­рішній потенціал оновлення, сприяти безперервному навчанню працівників, створювати умови для їх самовдосконалення2.20.3. Забезпечувати культуру процесів управління (прогресивної технології, раціо­нальної організації праці, ділового спілкування, діловодства тощо)

2.20.4. Організовувати та підтримувати культуру умов праці (трудового середовища та робочих місць)

2.20.5. Забезпечувати ідентифікацію працівників з організаційною культурою
  1   2   3

Схожі:

Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен...

Надзвичайно стрімкий розвиток електроніки протягом останніх десятиріч...
Саме тому сьогоднішній фахівець, випускник вищого учбового закладу повинен мати ґрунтовні знання з основ теорії побудови, функціонування...
Керуючий (менеджер) готельним господарством
Шановний друже, Ви здійснили заявку на здобуття професії «менеджер». Це свідчить про високу міру Вашої відповідальності адже Вам...
Багаторічні спостереження за роботою керівників шкіл переконують...
Сучасний менеджер освіти як головний стратег розвитку навчального закладу, організатор його соціокультурного та освітнього середовища...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» у 2013 році
ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Впровадження інформаційних технологій навчання у викладанні автомобільних дисциплін з метою активізації розумової та пізнавальної...
«Макіївський політехнічний коледж»
Тва України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених у МОНмолодьспорту і зареєстрованих у Міністерстві юстиції...
Чи підтримує менеджер об'яв Google теґи мультімультимедійної об'яви Bluestreak?
Менеджер об'яв Google підтримує теґи мультімультимедіної об'яви Bluestreak, але наразі не відстежує кількість кліків на мультімультимедійну...
Керівництво кафедрою здійснює начальник (завідуючий) кафедрою, який...
Кафедра створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка